TeDni(K) Občine Kamnik (14.9.2020)

0
829

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnovo vodovoda in kanalizacije na Vremšakovi ulici

Obnovitvena dela na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu na Vremšakovi ulici so se v preteklem tednu nemoteno nadaljevala.

Izvajalec je vgradil vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo. Izvedel bo tudi ponikovalnico meteorne vode ob Jenkovi ulici.

Zaradi del je spremenjen prometni režim, zato vse stanovalke in stanovalce naprošamo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Ureditev ceste Motnik – Zg. Motnik 

Na občinski cesti Motnik – Zgornji Motnik – Bela gradbena dela potekajo na trasi v dolžini 412 metrov. Ureditev ceste bo zajemala zamenjavo ustroja vozišča, ureditev prepustovasfaltiranje in ureditev odvodnjavanja.

Asfaltiranje ceste je predvidno konec tega tedna, v kolikor bodo vremenske razmere dopuščale.  

Dela se izvaja pod popolno zaporo, zato je obvoz urejen po vzporednih cestah.

Sanacija struge Tunjščica

Na območju vodotoka Tunjščica (v kraju Laniše) vzdrževalec, Hidrotehnik d. d., izvaja sanacijo poškodbe na brežini, ki je posledica neurij v preteklem letu in ogroža poplavno varnost na tem območju.

Sanacija bo po terminskem planu zaključena v prihodnjem tednu. 

Izgradnja pločnika v Stahovici

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu so se od P 11 do P 21 opravili naslednja dela, in sicer: vgradnja granitnih robnikov in kock, zamenjava spodnjega ustroja in izgradnja opornega zidu.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

”(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

  • namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine,faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),
  • prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,
  • prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
  • položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,
  • namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,

– zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.”

Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta.

Oddelek za razvoj in investicije

Gibanje za zdrave možgane

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v prejšnjem tednu odobrila projekt Gibanje za zdrave možgane. Skupna vrednost projekta, ki bo trajal do januarja leta 2023, znaša 123.183,02 evrov (brez DDV; od tega vrednost sofinanciranja ESKRP 79.352,14 evrov). Občina Kamnik je, skupaj z Osnovno šolo Janka Modra Dol pri Ljubljani, Vrtcem Antona Medveda Kamnik in Osnovno šolo Stranje, partner pri projektu, katerega nosilec je Občina Dol pri Ljubljani.

Operacija Gibanje za zdrave možgane naslavlja izziv sodobne družbe, ki se sooča s posledicami splošne digitalizacije, odvisnosti od računalnikov ter sedentarnim načinom življenja. Delovna mesta, ki bodo iskana v naslednjih nekaj letih, bodo zahtevala najvišje možganske funkcije. Da bi se možganske strukture, ki otrokom omogočajo procese učenja, razvoja kognicije ter predelovanje stresa, ustrezno oživčile, otroci potrebujejo dnevno kontinuirane gibalne dejavnosti za stimulacijo možganov, katerih osnovo predstavlja aktivacija ravnotežnostnega organa.

Ob omenjenih dveh vrtcih bodo v okviru projekta obstoječe zunanje površine nadgrajene v možgansko stimulativna igrišča, postavile se bodo tudi visoke grede. V drugi fazi projekta bodo izpeljana izobraževanja, posveti ter delavnice za strokovne delavce zavodov in pedagoške delavce. Izvedene bodo tudi delavnice za starostnike, predšolske otroke in njihove stare starše ter šola za starše. Na ta način se bo ciljne skupine ozaveščalo o pomembnosti gibanja za zdrave možgane. Po postavitvi igral bo narejena raziskava, ki bo obravnavala gibanje otrok na igrišču pred in po izvedbi vzdrževanih del.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

 

Oglasno sporočilo