Poročilo Nadzornega odbora Občine Domžale o opravljenem nadzoru prenove avtobusne postaje v centru Domžal

0
4025

UGOTOVITVE
a) prvi del — zbiranje ponudb Iz prejete dokumentacije je razvidno, da je ocenjena vred-nost naročila (brez DDV) 30.000 EUR in 36.600 EUR (z DDV) in sicer na podlagi sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila (izdan dne 12.3.2019 pod številko 4300-7/2018-1). Kot pristojna oseba za izvedbo naročila je določen Aljoša Repanšek, zaposlen na Oddelku za komunalne zadeve občine Domžale. Jože Grošelj,p., Pavlovičeva 1b, Ljubljana je izdelal skico objekta — avtobusna postaja. Iz prejete dokumentacije pa ni razvidno kdo je naročnik in plačnik storitve (izris skice) prav tako ne koliko sredstev je prejel za opravljeno delo.
Na razgovoru dne 11.09.2019, ki je potekal v prostorih oddelka za komunalne zadeve občine Domžale z G. Repanškom in vodjem oddelka za komunalne zadeve občine Domžale, G. Bokanom, sta pojasnila, da je bila skica posredovana iz županovega urada, več o tem ne vesta.
Na podlagi povabila k oddaji ponudbe so bila pozvana tri podjetja. Iz prejete dokumentacije pa ni razvidno na podlagi kakšnih kriterijev so bili pozvana prav ta tč podjetja (Sunlife d.o.o., Sonelux d.o.o., Ieko d.o.o.).
Na razgovoru dne 11.09.2019 je bilo pojasnjeno, da so bili ponudniki najdeni na internetu, ob vprašanju zakaj ravno ti trije je G. Bokan odgovoril, da so iskali ponudnike ki imajo izkušnje v gradbeništvu, obrtniških delih in sončnimi celicami. Iskanje je potekalo preko spleta. O poteku iskanja ne obstajajo pisni dokazi in pojasnila, kot so natisnjene njihove spletne strani ipd.
Vsi trije pozvani ponudniki so ponudbe oddali v predvidenem roku in skladno z razpisnimi pogoji. Na podlagi spodnjih, prejetih ponudb je bila izbrana cenovno najbolj ugodna:
– Sunlife trgovina in storitve d.o.o., Ulica Staneta Bokala 11, Jesenice: 34.172,20 EUR (z DDV),
– Sonelux trgovina in storitve d.o.o, Koprska ulica 94, Ljubljana: 51.778,26 EUR (z DDV)
– Ieko proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. Trg Rivoli 6, Kranj: 47.447,51 EUR (z DDV)
Kriteriji za izbiro izvajalca so bili objavljeni v razpisni dokumentaciji (Edini kriterij za izbiro je bila določena višina oz. znesek ponudbe – 100 % cena). Izbran je bil ponudnik Sunlife d.o.o., ki je posredoval znesek 34.172,20 EUR (z DDV).

b) drugi del — gradbena pogodba za prenovo avtobusnega postajališča v centru Domžal, v smeri Ljubljane
Končna oz. z izvajalcem podpisana pogodba za prenovo avtobusnega postajališča v centru Domžal, v smeri Ljubljane, ni identična z gradbeno pogodbo, ki je bila del razpisne dokumentacije. V končni pogodbi z dne 2.7.2018 je izpuščen odstavek šestega člena, ki govori o zavarovanju odgovornosti izvajalca. Izvajalec bi moral na podlagi 14. člena gradbenega zakona imeti zavarovano odgovornost in sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni ali krajši delovni čas z vodjo del. V končni pogodbi je izpuščen 10. člen, ki navaja periodični 30 dnevni pregled izvajanja del. Ker pa je projekt krajše narave je ta člen upravičeno izpuščen. V pogodbi v 15. členu ni določen nadzorni organ, čeprav mu je izvajalec, na podlagi iste pogodbe, dolžan poročiti. V končni pogodbi je dodan 18. člen, ki določa pogoje za prenehanje pogodbe, kar je sestavni del vseh tovrstnih pogodb.
Na razgovoru, dne 11.09.2019 z G. Repanškom in G. Bokanom je bilo pojasnjeno, da so spremembe med gradbeno pogodbo iz raz-pisne dokumentacije in končno pogodbo nastale po popravkih v pravni službi.

c) tretji del – prenova avtobusnega postajališča v centru Domžal v smeri Ljubljane
Med preverjanjem gradbenega dnevnika z dne 17.8.2018 je kot odgovorni vodja del izvajalca naveden Aljoša Repanšek, zaposlen na oddelku za komunalne zadeve, ki je hkrati tudi kontaktna oseba naročnika.
Na razgovoru dne 11.092019 z G. Repanškom in G. Bokanom ni bilo zadovoljivo pojasnjeno zakaj je do tega podpisa prišlo.
Ugotavljamo, da izbrano podjetje na podlagi javno dostopnih evidenc v letu 2018 ni imelo zaposlenih, zato se postavlja vprašanje o morebitnih podizvajalcih pri izvedbi del. V primeru, da so podizvajalci bili dejansko vključeni v izvedbo del pa pogodba ne izpolnjuje vsebinskih pogojev iz 94. člena ZJN-3.
Na razgovoru dne 11.09.2019 z G. Repanškom in G. Bokanom sta vprašana povedala, da jima ni znano o tem da bi imel izvajalec podizvajalce.
Ob pregledu dokumenta »Zapisnik o prevzemu objekta z dne 17.8.2018« ugotavljamo, da dne 17.82018 naročniku niso bila izročena vsa dokazila o vgrajenih materialih in da ni bila izdana garancija za odpravo napak. Hkrati se poraja vprašanje zakaj se izvajalcu ni zaračunalo pogodbene kazni v višini 200 EUR za vsak dan zamude, kot določa pogodba z dne 2.7.2018. Izvajalcu je bil postavljen naknadni rok za odpravo pomanjkljivosti, dostavo manjkajoče dokumentacije in izročitev bančne garancije. Manjkajoča dokumentacija je bila naročniku izročena obenem iz izvajalčevim računom, ne pa tudi bančna garancija in navodila za LED zaslone. Navodila so bila naknadno sicer izročena vendar v angleškem jeziku.
Račun izvaja. št 008-2018 z dne 17.08.2018 je bil odobren za plačilo kljub temu, da še ni bilo finančnega zavarovanja (bančna garancija) za dobro izvedbo del in odpravo napako ustrezni višini (3500 EUR).
– Ugotavljamo, da naročnik pri zbiranju ponudb ni upošteval 64. člena Zakona o javnem naročanju – 3 (predhodno preverjanje trga glede načela transparentnosti javnega naročan-ja).
– Ugotavljamo tudi, da je naročnik v izvedbi tega postopka javnega naročila kršil 3. točko, 67. člena Zakona o javnem naročanju -3 (dokumenta* o zvezi z oddajo javnega naročila).
– Ugotavljamo, da je pri plačilu izvajalčevega računa prišlo do neupoštevanja 11. točke 2. člena Zakon o javnih financah-3 (cilji proračuna in načela zakona).

PRIPOROČILA
– Priporočamo preveriti usposobljenost zaposlenih v zvezi z načrtovanjem, vodenjem, nadzorom in analizo učinkov investicijskih projektov in ustrezno ukrepati.
– Zagotoviti dosledno spoštovanje Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 60/06, 54/10, 27/16).
– Priporočamo, da se ponudnike, ki so pozvani k oddaji ponudbe predhodno čim podrobneje preveri na podlagi javno dostopnih evidenc (reference, zaposleni, promet in podobno).
– Od pristojnih oseb se utemeljeno pričakuje večja stopnja odgovornosti pri izvajanju njihovih delovnih nalog.
– Natančnejšo pripravo razpisnih dokumentacij na splošno.

Predsednik Nadzornega odbora Občine Domžale, mag. Borut Kurmanšek
____________________________________________________________________
Občina Domžale ni več edina, ki ima solarno avtobusno postajo. Na Jesenicah so jih dobili 13 in to na način, da so preoblekli obstoječe. Pogodbena vrednost projekta je bila 248.112 EUR. Od Ministrstva za infrastrukturo in Kohezijskega sklada so dobili 164.041 EUR. Obremenitev za občinsko blagajno je bila torej 84.071 EUR.
Pri nas, v Domžalah, kjer je denarja očitno več kot dovolj, je strošek omenjene postaje z nepotrebno ureditvijo okolice znašal 80.448,26 EUR. In v čem se še razlikujejo jeseniške solarne avtobusne postaje od domžalske? Prve imajo stojala za kolesa, kamor je možno prikleniti kolo in se naprej odpeljati z avtobusom, domžalska pa ima kolesarsko stezo, ki pelje v čakajoče potnike. Kako je bila speljana prejšnja kolesarska steza zadaj ob postaji, si lahko še vedno ogledate čez cesto, smer Kamnik.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here