Vprašanja za župana Občine Domžale

0
616

Občane zanima, koliko denarnih sredstev ima Občina Domžale na »rezervacijah«, za kakšen namen, in kaj ta finančna opredelitev pravzaprav pomeni.

Odgovor: 5.8.2020
Predvidevamo, da se vprašanje nanaša na sredstva, ki se imenujejo »stalna rezerva«. Stalno rezervo občine opredeljuje 49. člen Zakona o javnih financah ter 16. člen Odloka o poračunu občine Domžale, ki določa, da se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge nesreče), ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Na 30.6.2020 je bilo v stalni rezervi občine 34.806 EUR. Sredstva stalne rezerve se uporabljajo za vse naštete namene, ki so opredeljeni v prejšnjem odstavku.
5.8.2020
Urad župana Občine Domžale

Ker z odgovorom nismo bili zadovoljni, smo ponovno naslovili razširjeno vprašanje na Občino Domžale: Občina Domžale že leta nakazuje visoke denarne zneske banki BKS BANK AG. Občani si ne znajo razlagati, zakaj je to potrebno in če je to rezervacija sredstev ob morebitni izgubi tožbe z Mercatorjem? Ob takem slabem scenariju in izvršbi s strani Mercatorja bi imela Občina Domžale blokiran račun, kar se v dobro zaposlenih in občanov občine Domžale zagotovo ne sem zgoditi. BKD BANK AG:
4.500.084,96 eur, leta 2020;
4.300.100,98 eur, leta 2019;
3.100.075,40 eur, leta 2018;
7.000.149,20 eur, leta 2017.

Odgovor: 27.8.2020
Finančna sredstva, ki jih omenjate kot nakazila banki BKS BANK AG ne predstavljajo rezervacij v smislu, kot ga navajate. Gre za nalaganja depozitov na odpoklic, ki v primeru večjih plačil, Občini Domžale zagotavljajo likvidnost.«
Urad župana Občine Domžale
_____________________________________________________________________

Za novo šolo na Viru je predvidenih 6,5 MIO EUR. Kakšna je predvidena njena velikost in število razredov? V Kamniku znašajo namenjena sredstva za OŠ Frana Albrehta od 17 do 19.5 MIO EUR.

V trem trenutku gre za umestitev v načrt razvojnih programov. Navedeni znesek je ocena, točna vrednost bo znana po izboru izvajalca. O količini sredstev, ki jih Občina Kamnika namenja za svoje investicije pa se boste morali obrniti na pristojne osebe na kamniški občini.
8.8.2020
Urad župana Občine Domžale
_______________________________________________________________________

Občane zanima, če Občina Domžale še vedno zaposluje mestnega arhitekta.

Občina Domžale nima zaposlenega mestnega arhitekta.
9.8.2020
Urad župana Občine Domžale
_______________________________________________________________________

 

Turistično društvo Domžale zagotovo vsako leto zasluži nad 10.000 evrov z oddajanjem gostinskega lokala Babilon in pisarniških prostorov na Ljubljanski 2a v Stobu, v bližini Petrolove bencinske črpalke. Ali ima Občina Domžale kakšne mehanizme, ki bi omogočili, da se del tovrstnih sredstev, glede na ime društva, namensko porabi v korist občanov? Društva naj bi sicer ne delovala dobičkonosno… Ali pač?

Turistično društvo Domžale je samostojna pravna oseba, ki s svojim premoženjem gos-podari samostojno in neodvisno. Občina Domžale na upravljanje premoženja v lasti Turističnega društva Domžale nima nobenega vpliva. Zadnja sredstva, na javnem razpisu za sofinanciranje programov turističnih društev, je omenjeno društvo dobilo leta 2008.
5.8.2020
Urad župana Občine Domžale
_______________________________________________________________________

 

Kolikšen bo strošek energetske sanacije Vrtca Cicidom na Viru?
Domžale, 10.7.2020

Predviden strošek energetske sanacije vrtca Cicidom na Viru je 102.000 EUR z DDV.
Urad župana Občine Domžale
_______________________________________________________________________

Je Občina Domžale naročila študijo o smotrnosti gradnje novega mostu (peš-brvi) pri lokalu Sahara na Viru ali je bila to preprosto županova odločitev? Kot je že zdaj razvidno, bo ta novi most čez Kamniško Bistrico priključen zgolj na makadamsko pot ob njej. V oči bode tudi dejstvo, da je naslednji most (peš-brv) oddaljen le slabih dvesto metrov. Ali se res teh 250.000 EUR ne bi dalo porabiti drugače?
Most gradi podjetje RGP d.o.o., ponudbena vrednost znaša 243.347,17 EUR.
Domžale, 10.9.2020

Študije nismo naročili. Odločitev o izvedbi investicije je sprejel Občinski svet Občine Domžale, s sprejemom proračuna in Načrta razvojnih programov.
Urad župana Občine Domžale
_______________________________________________________________________

Vprašanja na katere odgovore še čakamo:

Zakaj bodo pri novem podhodu železniške postaje moderna dvigala, če na tem mestu, poleg otrok, praktično ni druge populacije, ki bi prečkala progo. Klančine bi enostavno rešile problem za pešce in kolesarje in tudi strošek bi bil manjši.
Veliko bolj bi rabili prometno rešitev na Ljubljanski cesti pri križanju proge in ceste pri Občini, kjer neprestano spuščanje zapornic močno ovira promet.

Našo bralko zanima, zakaj Občina Domžale pri prenovi Kolodvorske v smeri vzhod – zahod ni poskrbela za enak videz s prvim, pred nekaj leti urejenim delom, v smeri sever – jug. V oči bodejo različne ulične svetilke in tlakovci.

Za katere projekte je Občina Domžale v letu 2019 pridobila evropska sredstva? Koliko sredstev je bilo pridobljenih iz naslova nacionalnih razpisov in interesnih združenj? Prosimo za specifikacijo posameznih projektov, ki so bili financirani iz omenjenih virov in višino zneska, ki je bil namenjen zanje iz občinskega proračuna in drugih virov.

 

 

 

 

Oglasno sporočilo