TeDni(K) Občine Kamnik (21.9.2020)

0
877

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova vodovoda in kanalizacije na Vremšakovi ulici

Obnovitvena dela na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu na Vremšakovi ulici se počasi končujejo. Izvajalec je vgradil vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo ter izvedel ponikovalnico meteorne vode ob Jenkovi ulici.

i.

Vse stanovalke in stanovalce naprošamo za razumevanje in strpnost.

Izgradnja sekundarne kanalizacije na Vasenem

v preteklem tednu se je pričela izgradnja sekundarne kanalizacije v naselju Vaseno.

Z izgradnjo fekalne kanalizacije DN 200 oziroma DN 160, bo omogočen priklop treh stanovanjskih hiš na primarni povezovalni kanal Šmartno v Tuhinju – Kamnik.

Zaključek rekonstrukcije lokalne ceste Nevlje – Oševek – Briše – Soteska (odsek Briše)

V sredo, 23. septembra 2020, se bodo zaključila gradbena dela »Rekonstrukcija lokalne ceste Nevlje – Oševek – Briše – Soteska, odsek Briše«.

Dela v dolžini 300 m so obsegala: menjava voziščne konstrukcije, vgradnja kamnitega materiala za sloj kamnite grede, vgradnja tamponske plasti, izdelava drenažne kanalizacije, izgradnja prepustov, ureditev odvodnjavanja, vgradnja nevezane nosilne asfaltne plasti, planiranje in humiziranje in vgradnja zgornje obrabne plasti.

V času del je bila vzpostavljena delna in popolna zapora ceste.

Ureditev ceste Studenca

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu je izbrani izvajalec del opravil naslednja dela, in sicer: vgradnja kabelske in drenažne kanalizacije, izgradnja AB venca, ureditev obcestne brežine, zamenjava ustroja po celotni trasi lokalne ceste, vgradnja jaškov za meteorno in kabelsko kanalizacijo.

Ogled porušenega zidu

Obvoz za osebna vozila na občinski cesti Žaga-Podstudenec je zaradi zrušil zid na cesto vzpostavljen in zavarovan z betonskimi elementi.

Postopek v zvezi s tem dogodkom je prevzela gradbena inšpekcija, ki si je s strokovnjaki že ogledala situacijo.

Živilska tržnica

V soboto, 19. septembra 2020, so na tržnici Kamnik že začeli veljati strožji ukrepi, skladno s priporočili NIJZ.

Tako je ob vstopu na tržnico ponovno obvezna uporaba zaščitne maske. Občina Kamnik je tako na vstopu tržnice občanke in občane opozarjala na pravilno uporaba maske in ustrezne razdalje. Skupaj s prostovoljcem so bile obiskovalcem razdeljene zaščitne maske, v kolikor je obiskovalci niso imeli pri sebi.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino ter pooblastilo, če niste lastnik. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

”(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

  • namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine,faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),
  • prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,
  • prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
  • položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,
  • namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,
  • zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.”

Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta.

Oddelek za družbene dejavnosti

Ob dnevu odprtih vrat Svetovalne pisarne za starejše smo Kamnik povezali s prostovoljstvom

19. septembra je vseslovenska prostovoljska akcija v organizaciji Slovenske filantropije ponovno povezala številne akterje po celi Sloveniji, letos še posebej z namenom prostovoljskega prispevka k ciljem trajnostnega razvoja. Že vsa leta nagovarjajo vse občanke in občane tudi kamniški Zavod Oreli in Svetovalna pisarna za starejše, letošnje leto s sloganom Dobro za ljudi in planet. V soboto se je torej akciji Dneva za spremembe pridružila tudi Svetovalna pisarna za starejše, ki je ta dan obeležila z dnevom odprtih vrat njihove pisarne na Tomšičevi ulici 23. Dogodka sta se v imenu Občine Kamnik udeležila podžupan Aleksander Uršič in višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katja Vegel skupaj z direktorico Zavoda Oreli Martino Ozimek.

Ob prijetnem druženju na Tomšičevi ulici je prisotne nagovorila direktorica Zavoda Oreli Martina Ozimek, ki se je, skupaj z mag. Romanom Renerjem, zahvalila Občini Kamnik za sodelovanje, predvsem pa vsem prostovoljcem, ki se nepogrešljivi člen njihovega delovanja.

Zahvalo za to, da marsikateri starejši občan ni osamljen tudi zaradi Zavoda Oreli in Svetovalne pisarne za starejše Kamnik in se lahko kadarkoli obrne na njihove sodelavce in prostovoljce že 10 let, pa je namenil podžupan Aleksander Uršič.

Prostovoljci Nika Gradišek, Ana Balantič, Maj Poljanšek, Metka Avbelj, Janja Šlebir, Neli Jenko in Klaudija Vertačnik so predstavili njihovo delo in vključenost v delovanje svetovalne pisarne za starejše. 

Dan odprtih vrat svetovalne pisarne za starejše je bil namenjen ogledu aktivnosti, ki jih izvajajo v Zavodu Oreli kot podporo kvalitetnemu preživljanju starosti. V svetovalni pisarni se pogovarjajo z obiskovalci, jim svetujejo in izvajajo vrsto delavnic, izobražujejo ter vzgajajo za medgeneracijsko sožitje in sobivanje.

Za glasbeno popestritev so poskrbeli Tomaž Ana in Manca Plahutnik.

Oddelek za razvoj in investicije

Regijska štipendijska shema – sofinanciranje kadrovskih štipendij

Objavljeni so obrazci in priloge za prijavo na Javni razpis projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije za šolsko/študijsko leto 2020/2021. Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Namen
Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v “Osrednjeslovenski statistični regiji”, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, 61/17 ZUPŠ in 31/18; ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija in sicer za šolsko leto 2020/2021.

Rok prijave
Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 5. 10. 2020 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 26. 2. 2021.

Prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Osrednje statistične regije, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2020/2021 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.

Delodajalec mora uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije in jih ne sme spreminjati.

Razpisna dokumentacija
Obrazci za prijavo na javni razpis so objavljeni na spletnem mestu: https://rralur.si/projekti/rss-lur/razpis-2020-2021/

Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na e-naslovu: vita.nelec@rralur.si ali na telefonski številki: 01 306 19 04.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

V Evropskem tednu mobilnosti med 78 slovenskimi občinami sodeluje tudi Občina Kamnik

Cestni motorni promet je tudi v Sloveniji eden največjih onesnaževalcev okolja. Tradicionalni septembrski ETM je tokrat s sloganom Izberi čistejši način prevoza! namenjen zmanjševanju cestnega motornega prometa in spodbujanju čistejše mobilnosti – hoje, uporabe kolesa ali javnega prevoza. V času epidemije se je tako v Sloveniji kot v Evropi zmanjšalo onesnaževanje zraka iz motoriziranega prometa. Vrednosti dušikovega oksida (NO2), ki večinoma izvira iz cestnega motornega prometa, so se v Ljubljani in Mariboru konec marca več kot prepolovile. Ti podatki kažejo, da nam lahko skupaj uspe pri spodbujanju čistejše mobilnosti.

»Tudi to leto, polno izzivov, je pokazalo, da lahko skupaj zmanjšamo izpuste motoriziranega prometa s hojo, kolesarjenjem in uporabo javnega prevoza,« nam je pojasnil Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo.

Letošnji 19. ETM poteka med 16. in 22. septembrom v spremenjenih razmerah, ki jih narekuje trenutna epidemiološka situacija. Navkljub omejitvam se je ETM pridružilo kar 78 občin, ki bodo občane k hoji ali kolesarjenju spodbujale na domiselne načine.

»ETM je praznik, ko naj bo na naših ulicah in cestah manj avtomobilov in ko izberemo čistejši način potovanja. Veseli smo, da bodo številne občine te dni predstavile, kako so izboljšale pogoje za hojo, kolesarjenje ali uporabo javnega prevoza, ter organizirale okrogle mize, delavnice in predavanja o trajnostni mobilnosti,« je svoje zadovoljstvo izrazila nacionalna koordinatorka ETM na Ministrstvu za infrastrukturo, mag. Polona Demšar Mitrovič.

Zemljevid sodelujočih občin je objavljen na: https://tedenmobilnosti.si/2020/program

Evropski teden trajnostnega razvoja

V državah EU letos že šestič poteka Evropski teden trajnostnega razvoja – European Sustainable Development Week (ETTR), ki spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju.

Ministrstvo za okolje in prostor in Evropski teden trajnostnega razvoja (European Sustainable Development Week) vabita, da organizirate oziroma na platformo ESDW prijavite že napovedane dogodke, ki so povezani s trajnostnim razvojem. Predvsem se spodbuja prijava dogodkov v osrednjem obdobju ESDW med 20. in 26. septembrom, oziroma v podaljšanem obdobju med 18. septembrom in 8. oktobrom 2020.

Več o Evropskem tednu trajnostnega razvoja lahko preberete v vabilu Ministrstva za okolje in prostor ter na spletni strani ESDW, kjer je na voljo tudi promocijski material v slovenskem jeziku.

Svoj dogodek lahko registrirate TUKAJ.

Obvestilo o izvajanju dodatnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19 – obvezno merjenje telesne temperature ob vstopu v občinsko upravno stavbo

Obvestilo o izvajanju dodatnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19 - obvezno merjenje telesne temperature ob vstopu v občinsko upravno stavboZaradi občutno povečanega števila okužb s COVID-19, ki se pojavljajo tudi na lokalnem območju, se je Občina Kamnik skupaj z Upravno enoto Kamnik in na priporočilo za varovanje zdravja pristojnih državnih institucij odločila za izvajanje ukrepa obveznega merjenja telesne temperature vseh, ki vstopajo v občinsko upravno stavbo – torej tako zaposlenih kot strank.

Poleg na novo uvedenega ukrepa še vedno velja, da je potrebno v notranjosti upravne stavbe poleg obveznega nošenje zaščitnih mask in razkuževanja rok, skladno z določili Odloka o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, nenehno skrbeti tudi za ustrezno higieno kašlja. Posebej pa velja izpostaviti ravnanje v primeru pojava bolezni – bolni in vsi tisti, ki zaznajo kakršnokoli spremembo zdravstvenega stanja, naj ostanejo doma ter se o svojem zdravstvenem stanju posvetujejo z osebnim zdravnikom. Na novo uvedeni ukrep merjenja telesne temperature je zato neposredno vezan na skrb za zdravje tako zaposlenih kot strank, ki morajo za ureditev nujnih opravkov vstopiti v občinsko upravno stavbo. 

Ob vstopu v občinsko upravno stavbo bo od 22. 9. 2020 dalje vsakemu obiskovalcu z ustrezno napravo izmerjena telesna temperatura. V primeru odstopanja od običajne temperature varnostno-receptorska služba obiskovalcu ne bo omogočila dostopa do upravnih prostorov. Stranke se bodo v morale tem primeru telefonsko dogovoriti za nov termin obiska.

Tako kot doslej, strankam predlagamo, da v čim večji meri izrabijo možnost urejanja zadev po telefonu oziroma po elektronski pošti.

Za razumevanje glede upoštevanja navodil, nanašajočih se na izvajanje ukrepov ob vstopu v občinsko upravno stavbo, se lepo zahvaljujemo.

Ostanite zdravi.

Občina Kamnik in Upravna enota Kamnik

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here