12. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1144

V sredo, 23. 9. popoldan, je v sejni dvorani Občine Kamnik potekala 12. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so občinske svetnice in svetniki med drugim potrdili Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020, Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega programa »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Tržič, Občine Kamnik in Občine Preddvor«, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik in potrdili Predinvesticijske zasnove in investicijskega programa za projekt »regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana ter Investicijski program za projekt »Kolesarska povezava Kamnik – Godič«.

Prisotnih 19 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik in Zapisnik 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kamnik. Sledila je razširitev dnevnega reda s točkama Potrditev predinvesticijske zasnove in investicijskega programa za projekt »regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana in Potrditev Investicijskega programa za projekt »Kolesarska povezava Kamnik – Godič. Točka Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik je bila s seje umaknjena.

V točki Volitve in imenovanja je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar povedala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 12. seji, 7. 9. 2020, obravnavala dopis Osnovne šole Stranje glede imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda ter prispele predloge za imenovanje. Taista komisija pa je na omenjeni seji obravnavala tudi dopis Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik glede imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda ter prispele predloge za imenovanje.« Svetnice in svetniki so za predstavnike ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Stranje potrdili Silva Cafuto, Nino Cestnik Pavlič in Natašo Mihalič, za predstavnike ustanovitelja v Svetu Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik pa Karmen Kaplja, Jožeta Korošca, Mihaela Resnika, Matijo Sitar Močnika in Matjaža Šporarja.

Na Vprašanja in pobude je svetniku Igorju Žavbiju (Lista Marjana Šarca) na pobudo odgovoril župan Matej Slapar, odgovor svetniku Edisu Rujoviću (Lista Dušana Papeža) pa je podala višja svetovalka za ohranjanje stavbne dediščine in izgradnjo objektov družbenih dejavnosti Uršula Mihelčič Glavan.

Članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik so se Seznanili z letnimi poročili javnih zavodov v Občini Kamnik za leto 2019, ob tem pa je višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katarina Vegel poudarila, da so v povzetku poslovanja za leto 2019 zajeti javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik in se financirajo iz občinskega proračuna, v povzetku poslovanja pa sta prikazani tudi poročili Javnega zavoda Mestne lekarne in Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik, čeprav nimata prihodkov iz naslova proračunskih sredstev Občine Kamnik. Povzetek poslovanja je bil opravljen na podlagi letnih poročil za leto 2019, ki jih morajo posredni proračunski uporabniki na podlagi 99. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) skupaj z obrazložitvami predložiti ustanovitelju najpozneje do 28. februarja tekočega leta.

S 24 glasovi za je bil v nadaljevanju v drugi obravnavi sprejet Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji Potok»Prostorske ureditve, ki se načrtujejo s tem načrtom, so sledeče: ohranitev obstoječih urejenih javnih površin Doma Krajevne skupnosti Volčji Potok; ohranitev dela obstoječih gozdnih površin; nova stanovanjska pozidava območja (največ 12 enostanovanjskih stavb ali dvostanovanjskih stavb, kot enodružinske hiše s pripadajočimi zunanjimi ureditvami); ureditev prometnega priključevanja na lokalno cesto Radomlje – Rudnik pri Radomljah Volčji Potok; rekonstrukcija dela lokalne ceste Radomlje – Rudnik pri Radomljah Volčji Potok z ureditvijo pločnika ob njenem južnem robu na odseku od priključka javne poti Volčji Potok – Prodajni center Arboretum do zemljišča s parcelno številko 827/2, k. o. Volčji Potok, v smeri proti vzhodu; ureditev komunalne in energetske infrastrukture območja; ureditev peš in kolesarskih poti, manipulativnih in parkirnih površin ter zelenih in urbanih površin območja,« je v obrazložitvi med drugim dejala vodja Oddelka za urejanje prostora mag. Marija Tadeja Ježek.

Nato potrdili Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega programa »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Tržič, Občine Kamnik in Občine Preddvor«. Ob tem je vodja Oddelka za razvoj in investicije Boris Ravbar povedal: »Javni razpis Ministrstva za infrastrukturo, in sicer Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 (v nadaljevanju JOB-2020). Predmet projekta je energetska sanacija 6 objektov v lasti navedenih občin, in sicer: Grad Neuhaus in Tržiški muzej, katerih lastnica je Občina Tržič, Dom kulture Kamnik in Policijska postaja Kamnik, katerih lastnica je Občina Kamnik, Občinske stavbe in objekta Turizem Preddvor, katerih lastnica je Občina Preddvor. Ocenjena vrednost celotne operacije znaša 2.365.957,97 evrov z DDV, za objekte v lasti Občine Kamnik pa skupaj 886.547,55 evrov (ocenjena vrednosti sanacije Doma kulture Kamnik znaša 651.226,48 evrov, ocenjena vrednost sanacije Policijske postaje Kamnik pa 235.321,07 evrov). To pomeni, da je potrebno, skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) potrebno izdelati DIIP in IP. Za investicijo, katere ocenjena vrednost je višja od 450.000 evrov, pa v skladu s 7. členom Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020, investicijsko dokumentacijo potrjuje Občinski svet.« Dokument sta predstavila predstavnika LEAG – Lokalne energetske agencije Gorenjske Staš Kos in Jure Eržen, ki sta med drugim poudarila, da se bo stavba Policijske postaje Kamnik celovito energetsko prenovila, v Domu kulture Kamnik pa se bo na objektu namestila tudi sončna elektrarna. Dodatek dokumentu identifikacije investicijskega projekta si lahko ogledate TUKAJ.

V šesti točki dnevnega reda je bil predstavljen in s 25 glasovi za sprejet Program del za leto 2020 za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik. Ob tem je višji svetovalec za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Franc Resnik povedal: »Program izvajanja javne službe je pripravljen ločeno za posamezen sklop javne službe (dobava, postavitev in vzdrževanje javne razsvetljave) in vsebuje predvsem: obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov javne razsvetljave, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju zmanjšanja porabe električne energije; obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno oceno in cenikom; obseg in stroške zamenjave uničenih in poškodovanih delov; navedbo mest predvidenih za raznovrstne uskladitve ter čas trajanja; izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi; pritožbe uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le-teh; zavrnitve uporabnikov storitev; oddaje poslov podizvajalcem; spremembe v podjetju koncesionarja; škodne dogodke; spremenjene pogoje izvajanja koncesijske pogodbe; opredelitev zavarovanj in podatke o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe

V sedmi točki pa s 25 glasovi za potrjene Predinvesticijske zasnove in investicijskega programa za projekt »regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. Točko dnevnega reda je predstavila višja svetovalka za razvojne projekte Barbara Strajnar in med drugim dejala: »Projekt Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana je eden izmed prioritetnih projektov Osrednjeslovenske razvoje regije, ki ga skupaj izvajajo občine Kamnik, Mengeš, Trzin in Mestna občina Ljubljana. Prvotno načrtovana trasa v dolžini 19 kilometrov se je po izdaji projektnih pogojev nosilcev urejanja prostora prilagodila njihovim zahtevam ter tudi zahtevam nekaterih lastnikov tangiranih zemljišč, in sicer se je v Kamniku  spremenil začetek trase, saj se je prvotno predviden začetek na Kranjski cesti prestavil južneje, kjer prečka polje po kolovozu od zahoda proti vzhodu mimo »jame« ter zavije proti jugu do Korenove ceste, kjer en krak prečka železnico in se navezuje na Duplico, glavna trasa kolesarske povezave pa se nadaljuje proti Mengšu, čez Mengeško polje. Razlog za spremembo je nestrinjanje lastnikov zemljišč s prvotno predvideno traso. V Občini Mengeš poteka trasa po Slovenski cesti in na zadnjem rondoju zavije v smeri Liparjeve ter se nadaljuje skozi Loko pri Mengšu proti Trzinu. V Občini Trzin je sprejeta varianta skozi OIC Trzin in ne južno od železnice, zaradi težav pri pridobivanju zemljišč. V Mestni občini Ljubljana se konča/začne v Črnučah in ne na Tomačevem, kot je bilo prvotno predvideno, saj je Direkcija Republike Slovenije za vode prepovedala gradnjo na območju Ljubljanskega vodonosnika. Nov potek kolesarske trase znaša 13.735 metrov. Kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana bo zagotavlja povezavo gosto poseljenega in močno urbaniziranega dela regije z največjim zaposlitvenim in izobraževalnim centrom Ljubljano. Omogočala bo dnevne delovne migracije med posameznimi občinami vzdolž osi. Načrtovana je kot hrbtenica kolesarskega omrežja v sodelujočih občinah. Omogočala bo hitro, varno in udobno kolesarjenje ter bo hkrati odlično povezana z vsemi vrstami javnega potniškega prometa. Splošni cilj projekta je zagotoviti ustrezno, varno in sklenjeno kolesarsko infrastrukturo do te mere, da bo ponujala dobro (hitro in varno) alternativo vožnji z osebnim avtomobilom. Projekt se je pričel izvajati že v letu 2017, ko se je pričelo s pripravo potrebnih osnov za opredelitev investicije. V letih od 2018 do 2020 se je izdelala projektna in investicijska dokumentacija ter pridobivala so se lastništva. V letih 2021/2022 se predvideva gradnja kolesarske povezave. Projekt bo financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), s sredstvi državnega proračuna (nacionalna udeležba) in s sredstvi občinskih proračunov. Vrednost celotne investicije po tekočih cenah znaša 3.777.037 evrov (z vključenimi davki), od tega za Občino Kamnik 1.391.551 evrov (z vključenimi davki) in se bo izvajala skladno s časovnim načrtom v letih 2018 – 2022.«

Nato je s 27 glasovi za sledila še Potrditev Investicijskega programa za projekt »Kolesarska povezava Kamnik – Godič«»Kolesarska povezava poteka po levem bregu Kamniške Bistrice od Kamnika do Godiča. Na večini odseka je načrtovana nova kolesarska pot (2.287,6 metrov), na začetku in koncu odseka na območju poselitve pa souporaba voznega pasu (912,6 metrov). Kolesarske površine bodo urejene ob strugi vodotoka Kamniška Bistrica in po obstoječih poljskih poteh, kjer le-te že obstajajo. Skupna dolžina kolesarske povezave znaša 3.200 metrov. Na trasi je predvidena izgradnja šestih armiranobetonskih prepustov preko manjših vodotokov ob Kamniški Bistrici ter preko urejenih kanalov, ki potekajo preko polj in travnikov. Predvidenih je šest počivališčVrednost celotne investicije po tekočih cenah znaša 1.099.631 evrov (z vključenimi davki), od tega je 916.599 evrov upravičenih stroškov. Projekt bo financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, s sredstvi državnega proračuna (nacionalna udeležba) in s sredstvi občinskega proračuna.«

Po skrajšanem postopku je s 27 glasovi za sledil sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o vrednotenju športnih programov v Občini Kamnik, s sprejetjem sprememb se je veljavni odlok dopolnil in spremenil tako, da se odpravijo pomanjkljivosti in dodatno pojasnijo merila in normativi. Ravno tako po skrajšanem postopku pa s 27 glasovi za še sprejem Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v Občini Kamnik, s tem je tako zagotovljeno postopno zbiranje sredstev za športne objekte, ki so opredeljeni v 1. členu Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte.

Predlog sklepov o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Kamnik je predstavila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katarina Vegel in dejala, da se s predlaganimi sklepi izvaja ustanoviteljska pravica o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov: »Javna finančna sredstva so v temelju enotna, ne glede na to, ali je njihov vir proračun, ali drugi prihodki zavodov. Vire financiranja je za dosego ciljev širše družbene skupnosti, kot tudi posameznega javnega zavoda, potrebno sinergijsko usklajevati ter s tem doseči največjo možno učinkovitosti in gospodarnost javnih financ.«

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Kamnik so članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik, po skrajšanem postopku, sprejeli s 24 glasovi za.

Ravno tako je bil po skrajšanem postopku, s 25 glasovi za, na današnji seji sprejet tudi Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020. Ob tem je pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos dejala: »Glavni razlog za pripravo četrtega predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2020 je uskladitev vrednosti projektov, s katerimi je Občina Kamnik kandidirala za nepovratna in povratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin, z investicijsko dokumentacijo. Občinska uprava želi s predlogom rebalansa uskladiti vrednosti projektov, s katerimi je Občina Kamnik kandidirala za nepovratna in povratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin, z investicijsko dokumentacijo. Hkrati so v predlogu rebalansa upoštevane tudi izvedene prerazporeditve med posameznimi proračunskimi postavkami do konca meseca avgusta 2020 in izvedene nekatere korekcije prihodkovnih in odhodkovnih postavk, s katerimi je ponovno zagotovljeno ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki. Pri nekaterih postavkah je predlagana samo sprememba strukture v okviru posameznih postavk, ki je prilagojena dejanskim namenom enotne ekonomske klasifikacije, pri čemer skupna višina postavke ni spremenjena.«

Kot zadnja točka današnje seje je sledil še sprejem Sklepa o opustitvi javnega dobra.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here