Občina Kamnik se razvija tudi v smeri novih kolesarskih poti

0
1316

Občina Kamnik deluje v smeri trajnostne mobilnosti na številnih področjih (KAMKOLOvozlišče parkiraj in se presedi Kamnik–Graben), med katerimi je tudi celostna ureditev kolesarskih povezav, ki bodo prebivalcem omogočale udobno in hitro povezavo med kraji v občini Kamnik in izven nje.

Kolesarska povezava Kamnik – Godič

S projektom Kolesarska povezava Kamnik – Godič Občina Kamnik nadaljuje z izvajanjem projekta Kamniška Bistrica zelena os regije, v okviru katerega nameravamo urediti več kot 3 kilometre dolgo kolesarsko povezavo med Kamnikom in Godičem.

Kolesarska povezava je predvidena ob strugi Kamniške Bistrice, po njenem levem bregu. Predlagana rešitev se na jugu naveže na obstoječo rekreacijsko pot za kolesarje in pešce, ki poteka skozi Keršmančev park, nato se nadaljuje ob levem bregu reke proti severu, mimo nekdanje tovarne Zarja, po Molkovi poti, mimo Heliosa in naprej ob reki do Godiča, kjer se vzpne na zgornjo teraso in priključi na obstoječi kolovoz, ki poteka mimo gramoznice. Na trasi je predvidenih šest manjših premostitev in šest počivališč.

Vrednost celotne investicije po tekočih cenah znaša 1.099.631 evrov, od tega je 916.599 evrov upravičenih stroškovProjekt je predviden za sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, s sredstvi državnega proračuna (nacionalna udeležba) in s sredstvi občinskega proračuna (183.031,46 evrov).

Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

Regionalno kolesarsko povezavo Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana pa želimo celostno urediti kolesarske povezave, ki bi prebivalcem omogočale udobno in hitro povezavo med omenjenimi kraji.

Kolesarska povezava na javni potniški promet zagotavlja kolesarsko povezanost najgosteje poseljenega dela regije (občine Trzin, Mengeš, Kamnik) in največjega migracijskega centra (Ljubljana). Predvidena povezava se začne v občini Kamnik, v naselju Podgorje. Kolesarska pot se v nadaljevanju usmeri preko Dupliškega polja po obstoječi poljski poti proti vzhodu do železniške proge, od koder zavije proti jugu do Korenove ceste, ki jo prečka in poteka vzporedno z železnico in cesto do Mengša. Drugi del navezave na Korenovi cesti prečka železniško progo in se navezuje na Ljubljansko cesto. V Mengšu pot v nadaljevanju prečka krožno križišče (Mengeška obvoznica-zahodni del), nato se nadaljuje skozi center po Slovenski cesti do južnega krožnega križišča z obvoznico. V krožnem križišču kolesarska povezava zavije proti zahodu v smeri Liparjeve/Gasilske ceste. Po križanju trasa zavije proti jugu skozi naselje Loka pri Mengšu vse do meje z občino Trzin. V občini Trzin trasa poteka skozi industrijsko cono, kjer bo kolesarska pot rekonstruirana. V Ljubljani se trasa zaključi v Črnučah, kjer se priključi na že obstoječo kolesarsko stezo. Skupna dolžina predvidene kolesarske povezave je 13.735 metrov. V letih od 2018 do 2020 se je izdelala projektna in investicijska dokumentacija in pridobila lastništva, v letih 2021/2022 pa se predvideva gradnja kolesarske povezave.

Projekt je predviden za sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), s sredstvi državnega proračuna (nacionalna udeležba) in s sredstvi občinskih proračunov. Vrednost celotne investicije po tekočih cenah znaša 3.777.037 evrovod tega za Občino Kamnik 1.391.551 evrov.

Z izgradnjo novih kolesarskih povezav se bo ustvarilo pogoje za zagotavljanje trajnostne mobilnosti (dnevna mobilnost) in zagotovilo boljšo povezanost urbanega območja z njegovim zaledjem. Občina Kamnik spodbuja k trajnostni mobilnosti, saj z njo prispevamo k zmanjšanju prometnih zastojev ter zmanjšanju emisij hrupa in škodljivih vplivov na okolje, k izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanem območju in s tem posledično tudi povečujemo prometno varnost.

Občina Kamnik

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here