TeDni(K) Občine Kamnik (5.10.2020)

0
966

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije na Vasenem

T e D n i (K) ObčineV preteklem tednu se je nadaljevala izgradnja sekundarne kanalizacije v naselju Vaseno. Z izgradnjo fekalne kanalizacije DN 200 oziroma DN 160, bo omogočen priklop treh stanovanjskih hiš na primarni povezovalni kanal Šmartno v Tuhinju – Kamnik.

Dela so skoraj končana, potrebno je narediti samo še podboj pod državno cesto.

Dokončana ureditev ceste Motnik – zg. Motnik

Izvajalec del, podjetje S5 Projekt d. o .o., je zaključilo ureditev ceste lokalne ceste Motnik-Zgornji Motnik-Bela, in sicer v dolžini 412 metrov. Ureditev je zajemala zamenjavo ustroja vozišča, ureditev prepustovasfaltiranje in ureditev odvodnjavanja.   

Vzdrževanje gozdnih cest

Vsako leto Občina Kamnik skupaj z Zavodom za gozdove Kamnik pripravi plan urejanja gozdnih cest. Izvajalec del, Gradnja Dolnišek, d. o. o., trenutno na gozdnih cestah izvaja sečnjo vejevja ob gozdnih cestah. Po terminskem planu bodo dela zaključena do konca tega meseca.

Ureditev ceste Studenca

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu je izbrani izvajalec del opravil naslednja dela, in sicer: ureditev brežin ob cesti s humusom in kokosovo mrežo, dokončanje meteorne kanalizacije in prepustov, dobava in vgradnja tamponskega materiala in dokončanje TK infrastrukture. 

Izgradnja pločnika v Stahovici

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu so se od P2 do P9 po desni strani opravila naslednja dela, in sicer: zasip obstoječih TK cevi, vgradnja zapisnega materiala in tampona, izvedba grobega asfalta. 

Zamenjava cvetličnih korit na javni poti Žale-Šlakarjeva pot

V ponedeljek, 5. oktobra 2020, so se na javni poti Žale-Šlakarjeva pot zamenjala stara cvetlična korita z novimi, saj so bila stara že zelo dotrajana.

Postavitev lesenih in JVO ograj

Na podlagi Navodila za oddajo evidenčnih naročil v Občini Kamnik smo v preteklem tednu povabili ponudnike za postavitev lesenih in JVO ograj. Ograje se bodo postavile na naslednjih lokacijah, in sicer:

  • v Volčjem Potoku,
  • na Lazah (poškodovani ograji po prometni nesreči), 
  • v Županjih Njivah.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Izbrani izvajalec VG Vrankar, d. o. o. je 30. 9. 2020 pričel z ureditvijo novega vhoda v objekt Policijske postaje Kamnik. Predmet naročila je rušitev stopnic in izdelava novih, izvedba klančine za invalide ter dobava in montaža nadstreška.

Po zaključku vzdrževalnih del bo »novi« vhod v prostore Policijske postaje Kamnik namenjen vhodu za stranke.

Predviden zaključek obnovitvenih del je 30. oktober 2020.

Oddelek za družbene dejavnosti

Slovesnost ob 100. obletnici rojstva akad. prof. dr. Staneta Gabrovca

Župan Matej Slapar se je skupaj z direktorico Medobčinskega muzeja Kamnik mag. Zoro Torkar v četrtek, 1. oktobra 2020, na gradu Zaprice udeležil slovesnosti ob 100. obletnici rojstva akad. prof. dr. Staneta Gabrovca.

Ob tej priložnosti je bilo predstavljeno delo kamniškega častnega občana so spregovorili njegovi učenci, sorodniki in nasledniki, predvajan pa je bil film, ki je nastal v sodelovanju z njegovo družino. Scenarij in besedilo je delo Janje Železnikar, lektoriranje pa Ane Gruden. Video je montirala Šarka Likon. Pri realizaciji sta pomagala Valentin Perko in Rado Likon, besedilo je prebral Ambrož Kvartič.

Večina v videu prikazanega dokumentarnega in slikovnega gradiva je iz družinskega arhiva Gabrovčeve družine. Nekaj iz arhivov družine Perko, ostalo gradivo je iz arhivov Medobčinskega muzeja Kamnik, Narodnega muzeja Slovenije, Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Slovenskega etnografskega muzeja in Knjižnice Logatec. Filmsko gradivo je iz arhiva TV SLO in del iz arhiva Valentina Perka. Arhivsko gradivo hranijo Nadškofijski arhiv Ljubljana, Arhiv RS in Zgodovinski arhiv Ljubljana.

Izvedbo projekta sta omogočila Občina Kamnik in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Bralni projekt BRANJE JE ISKANJE – zabavno branje in raziskovanje dreves v Kamniku in okolici ter Komendi

Knjižnica vabi k novim bralnim podvigom. Tokrat je to projekt Branje je iskanje, v katerem bomo povezali spoznavanje našega okolja in dreves ter mnoge knjige, ki govorijo o drevesih. Na koncu bomo med sodelujoče z žrebom razdelili nekaj nagrad: vstopnice v Arboretum, muzeje, kakšno družinsko pizzo pa še kakšno presenečenje povrhu.V torek, 8. septembra 2020, se je pričela četrta sezona medobčinskega projekta Branje je iskanje. Projekt bo trajal bo do 3. decembra 2020, do dneva Ta veseli dan kulture.

Letošnji projekt se razlikuje od prejšnjih: ne poteka več celo šolsko leto, pač pa krajši čas; ne predvidevamo več sodelovanja s šolami, pač pa spodbujamo družine, naj branje postane del njihovega vsakdanjika in ne šolska obveznost; poleg tega pa smo ga posvetili določeni temi – drevesom.

Prijave in oddajanje odgovorov, izdelkov ali drugih prispevkov bo potekalo elektronsko, s  tem pa bo olajšan dostop do projekta. Pripravili smo zanimivo temo, zemljevide, podatke o drevesih, bralne predloge in namige za igre v naravi in ob drevesih. Vsi ti nasveti so dobrodošli za družine, ki iščejo ideje za izlete in aktivnosti v naravi.- Opis projekta, zemljevid, zanimive podatke od drevesih, namigi za branje in aktivnosti ob drevesih so dosegljivi na spletni povezavi: https://www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/8814/Branje-je-iskanje-2020

V naravi najdemo navdih tudi za branje

Čas epidemije je pokazal na vrednost branja in narave, saj smo med epidemijo več brali in tudi bili več v naravi. Del naravne in kulturne dediščine so tudi drevesa. Letošnji projekt Branje je iskanje vas vodi do posebnih, skrivnostnih in znamenitih dreves, ki lepšajo naše okolje. Ta so: hrast pri gostilni Pod skalo, divji kostanji na tržnici, rdečelistna bukev za stavbo občine Kamnik, turška lipa v Komendi in smreka ob poti v vas Kostanj. Ob drevesih je moč najti QR kodo z osnovnimi podatki o projektu. Spodbujanje branja o naravi in spoznavanje lokalnega okolja z znamenitostmi je namenjeno tudi okoljevarstvenemu osveščanju.

Sodelovanje v projektu

Družina ali posamezniki, ki bodo do 3.12. prebrali eno knjigo, poiskali eno drevo z našega seznama in oddali en ustvarjalni izdelek, bodo sodelovali v žrebanju za zanimive nagrade. Za potrditev obiska bo služila fotografija, posneta ob drevesu in poslana preko obrazca na spletu, do njega pa dostopate tudi preko QR kode, ki je dosegljiva na oznakah ob drevesih. Prav tako preko tega obrazca pošljete podatke o prebrani knjigi. Za branje smo pripravili seznam priporočil za branje knjig, ki se nanašajo na temo dreves ali gozda. Priporočene knjige smo razvrstili po starosti, ločili pa smo tudi strokovne in leposlovne. Doživljajsko razsežnost in poglabljanje v naravovarstveno problematiko pa bo nudila tudi ustvarjalnost – udeleženci bodo na temo dreves ustvarili kakršen koli izdelek, bodisi literarni (spis, pesem) ali likovni (risba ali drugo likovno delo v poljubni tehniki, kip ali drugo plastiko iz poljubnih materialov), morda fotozgodbo, strip ali kaj drugega.

Sodelovanje starostno ali kako drugače ni omejeno. Lahko sodelujejo družine, samo otroci, otroci iz vrtca skupaj s starši, starimi starši, starejšimi sorejenci ali z vrtčevsko skupino. Edini pogoj je članstvo v knjižnici.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja. Prav tako upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17).

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here