TeDni(K) Občine Kamnik (12.10.2020)

0
1115

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije na Vasenem

V preteklem tednu se je končala izgradnja sekundarne kanalizacije v naselju Vaseno.

Z izgradnjo fekalne kanalizacije DN 200 oziroma DN 160, bo omogočen priklop treh stanovanjskih hiš na primarni povezovalni kanal Šmartno v Tuhinju – Kamnik.

 

Obnovo vodovoda in kanalizacije na Vremšakovi ulici

Obnovitvena dela na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu na Vremšakovi ulici so bila končana že v mesecu septembru. Izvajalec je vgradil vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo ter izvedel ponikovalnico meteorne vode ob Jenkovi ulici.

Pri sanaciji komunalne infrastrukture se je zaradi pogrezanja obstoječega materiala pokazala velika možnost posedanja tampona, kar bi v primeru prehitrega asfaltiranja lahko povzročilo posedanje asfalta, zato so se investitor, strokovni nadzor in izvajalec odločili, da se asfaltiranje odseka izvede v prvi polovici meseca novembra.

Vse stanovalke in stanovalce naprošamo za razumevanje in strpnost.

Izgradnja kanalizacije na Markovem

V postopku javnega naročila za izvedbo del je najugodnejšo ponudbo oddalo Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., s katerim se bo sklenila gradbena pogodba. Predviden pričetek del na območju Markovega je konec oktobra. V kolikor bodo vremenske razmere dovoljevale, je predviden rok za dokončanje del do konca decembra 2020.

Ureditev ceste Studenca

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu je izbrani izvajalec del opravil naslednja dela, in sicer: ureditev brežin ob cesti s humusom in kokosovo mrežo, fina priprava tamponske podlage, priprava in dvig vodovodnih kap in jaškov, fina obdelava odtočnih in izpustnih glav, asfaltiranje nosilne plasti asfalta v debelini 6 centimetrov ter izvedba obrabne zaporne plasti asfalta v debelini 4 centimetrov.

Izgradnja pločnika v Stahovici

 Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu so se od P4 do P10 po levi strani naraščajoče stacionaže opravila naslednja dela, in sicer: gradnja kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave, TK kanalizacije ter izgradnja opornega zidu. V izvajanju je zadnja faza izvedbe del.

Ureditev struge Motnišnice

Zaradi neurja v mesecu avgustu je bilo na območju Motnika in Špitaliča povzročena velika škoda na vodotokih na tem območju.

Prvi sanacijski ukrepi so se začeli izvajati takoj po neurju, med njimi tudi ureditev brežine na strugi Motnišnice, ki jo je izvedel pooblaščeni koncesionar, podjetje Nivo Eko.

Vzdrževanje gozdnih cest

Na gozdnih cestah se nadaljujejo dela, in sicer skladno s planom Zavoda za gozdove Kamnik.

Trenutno potekajo dela na vzdrževanju cest in odvodnjavanju (tako imenovano gredanje in čiščenje jarkov).

Vsa dela bodo zaključena do konca tega meseca.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

.

“>Izvajalec VG Vrankar, d.o.o. je v času od 5. 10. do 9. 10. 2020 pri Policijski postaji Kamnik odstranil kovinski pokrov za premog in odprtino v zidu ter izravnal zid od praga vrat do spodnjega dela temelja, in sicer v namen priprave terena za izvedbo vertikalne hidroizolacije zidu v celotni dolžini od stopnic do konca stavbe oziroma do Tomšičeve ulice. Slednje bo preprečevalo zamakanje v kletne dele objekta Policijske postaje Kamnik.

Oddelek za družbene dejavnosti

Mladinski likovni natečaj: Svoj? Nesvoj? Zasvojen?

Lokalna akcijska skupina (LAS) Občine Kamnik z namenom večje vključenosti mladih in večanjem vidnosti problematike zasvojenosti vabi na sodelovanje k likovnem natečaju na temo zasvojenosti. Kaj sploh je to zasvojenost? Kaj povzroča zasvojenost? So to droge, tobak, alkohol ali pa nas lahko zasvojijo tudi tehnologije in njihova pretirana raba. Nas lahko zasvoji kaj drugega? Kdaj se pojavi zasvojenost? Kaj je zasvojenost in kaj le navada? Kdaj prestopimo mejo med njima? Kakšni so zasvojenci in kako zasvojenost vpliva na osebo in njegove bližnje? Kako lahko pomagam zasvojeni osebi? Imaš lastno izkušnjo z zasvojenostjo? Je zasvojen kdo od tvojih prijateljev ali bližnjih? Koliko je zasvojenosti v Kamniku? To so le nekatera od mnogih vprašanj, ki se porajajo ob tej temi. Vprašanj, ki se pojavljajo na temo zasvojenosti, je neskončno. Teme se lahko lotite na popolnoma svoj način.

Mlade avtorje vabimo, da se izrazite v katerikoli grafični, risarski ali slikarski tehniki. Velikost del naj ne bo manjši od A3 formata in naj ne presega A2 formata. Pazite, da bo vaše delo obrnjeno pokončno, saj jih le tako lahko pripravimo za to, da so razstavljena na plakatnih mestih.

Svoje delo pošlji na naslov Zavod Mladinski center Kotlovnica, Fužine 10, 1241 Kamnik, s pripisom ZA LIKOVNI NATEČAJ, ali pa ga prinesi v mladinski center od torka do petka med 17. in 20. uro, ali od torka do četrtka med 10. in 12. uro.

Tvoje delo pričakujemo do 3. 11. 2020.

Več informacij o natečaju si lahko preberete TUKAJ.

Sestanek članov Odbora za podelitev priznanj generala Rudolfa Maistra

Na Mestni občini Maribor je potekal sestanek članov Odbora za podelitev priznanj generala Rudolfa Maistra v letu 2020.

Člani Odbora, Alenka Iskra (podžupanja MO Maribor), mag. Lučka Lazarev Šerbec (predsednica Zveze društev general Maister), Rudolf Pfajfar (generalni sekretar združenja), Aleš Arih (predsednik Društva general Maister Maribor), Tjaša Trinko (protokol MO Maribor) in Katja Vegel (Oddelek za družbene dejavnosti občine Kamnik), smo pregledali vse prispele predloge in soglasno odločili, da Maistrova priznanja letos prejmejo:

  • Osnovna šola Rudolfa Maistra v Šentilju v Slovenskih Goricah,
  • Prva Gimnazija Maribor, dr. Marjan Toš in
  • Bogdan Urbar – posthumno.

Slavnostna podelitev priznanj bo 19. novembra 2020 v Mariboru in se bo izvedla v skladu s takratnimi navodili pristojnih institucj.

Javni razpis za sofinanciranje jesenskega počitniškega varstva otrok v letu 2020

Na spletni strani Občine Kamnik v skladu z Odlokom o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 objavljen javni razpis za sofinanciranje počitniškega varstva otrok. Občina Kamnik razpisuje sofinanciranje varstva med jesenskimi počitnicami v času od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020, v višini do 1.000,00 €. Sredstva bodo v celoti namenjena le enemu izbranemu izvajalcu.

V Mekinjskem samostanu na ogled stalna razstava z naslovom Jože Plečnik 1872–1957. Arhitekt v Ljubljani, Pragi in na Dunaju

V Mekinjskem samostanu na ogled stalna razstava z naslovom Jože Plečnik 1872–1957. Arhitekt v Ljubljani, Pragi in na DunajuOd četrtek, 8. oktobra 2020, dalje je v prostorih Mekinjskega samostana na ogled nova, stalna pregledne razstava z naslovom Jože Plečnik 1872–1957Arhitekt v Ljubljani, Pragi in na Dunajuki prikazuje življenje in delo našega največjega arhitekta Jožeta Plečnika. Razstavo si je včeraj ob priložnostnem odprtju ogledal tudi župan Matej Slapar skupaj z direktorico Javnega zavoda Mekinjski samostan Ireno Gajšek, avtorjem razstave dr. Damjanom Prelovškom, višjo svetovalko za ohranjanje stavbne dediščine in izgradnjo objektov družbenih dejavnosti Uršulo Mihelčič Glavan in višjo svetovalko za področje družbenih dejavnosti Liljano Juhart Mastikosa.

Leta 2019 je na pobudo gospoda Prelovška Narodna galerija Ljubljana brezplačno odstopila vse panoje s fotografijami in besedili Javnemu zavodu Mekinjski samostan, avtor razstave pa nam je prijazno odstopil tudi spremna besedila in ostalo gradivo ter pomagal pri postavitvi razstave. Razstava je postavljena v prostore samostana in predstavlja velik doprinos k revitalizaciji celotnega kompleksa.

Postanite regijski predstavnik v Razvojnem svetu regije in / ali upravičenec za glasovanje v postopku izbora predstavnika.

Stičišče nevladnih organizacij (NVO) Osrednjeslovenske regije – Stičišče Središče, Zavod Nefiks na podlagi poziva Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) izvaja postopek za izbor predstavnikov NVO v Razvojni svet LUR 2021–2027.  Razvojni svet LUR sestavlja 25 predstavnikov občin, 25 predstavnikov gospodarstva in 12 predstavnikov NVO iz regije. Na območju občin Kamnik in Komenda se izbere 1 predstavnik NVO v Razvojnem svetu LUR.

Kot predstavnik NVO v regijskem svetu boste imeli priložnost povezovanja z različnimi predstavniki, sodelovanja pri načrtovanju razvoja regije in najpomembnejših regijskih projektov ipd. Zelo pomembno, je da imamo NVO predstavnike, ki bodo zastopali stališča nevladnega sektorja in glede na to, da je že samo število predstavnikov nevladnega sektorja v svetu nižje od ostalih sektorjev, je še toliko bolj ključno, da izberemo predstavnike, ki si bodo dejavno prizadevali za sektor.

Stičišče Središče bo izvedlo transparenten, odprt postopek, ki omogoča vsem zainteresiranim NVO aktivno in enakopravno sodelovanje.

Vabljeni, da do 17. 10. 2020 predlagate svojega kandidata in / ali se prijavite v proces glasovanja.

Priloge: PozivPoslovnik in PrijavnicaPRIJAVA IN INFORMACIJE

Več informacij najdete na spletni strani Stičišče Središče: https://sticisce-sredisce.si/poziv-nevladnim-organizacijam-za-predlaganje-kandidatov-predstavnikov-nevladnih-organizacij-v-regiji-v-razvojni-svet-ljubljanske-urbane-regije-2021-2027/.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja. Prav tako upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17).

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj.

Oddelek za razvoj in investicije

Javna naročila

V ponedeljek, 5. oktobra 2020, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Dobava in montaža strojne in programske opreme za namen CZ Kamnik«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi).

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do torka, 13. oktobra 2020, do 9. ure. Javno naročilo se bo izvedlo v sklopu projekta MUHA, katerega sofinancira transnacionalni program Interreg ADRION (Evropski sklad za regionalni razvoj).

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here