Vprašanje za JKP Prodnik o odvozu zelenega odreza

0
1319

Zakaj v občini Domžale ter ostalih občinah, razen trzinske, ni zbiranje in odvoz ostankov zelenega odreza?

V okviru javne službe se kuhinjski gospodinjski odpadki in zeleni vrtni odpad skladno s predpisi, ki urejajo to področje, zbirajo v vodotesnih zabojnikih. Uporabnikom, ki imajo v uporabi zabojnike za biološko razgradljive odpadke, se storitev ravnanja s tovrstnimi odpadki zaračunava mesečno, s čimer se pokrijejo stroški izvajanja javne službe. Ker se zavedamo, da je količina biološko razgradljivih odpadkov, ki nastane v gospodinjstvih, pogojena z letnimi časi oziroma lahko zelo niha v različnih mesecih, je vsem uporabnikom rjavega zabojnika omogočena predaja zelenega vrtnega odreza v našem Centru za ravnanje z odpadki v Dobu brez dodatnega plačila, kadar koli v letu v okviru delovnega časa.
Stroške javne službe torej skladno s predpisi krijejo njeni uporabniki. Javna služba zbiranja biološko razgradljivih odpadkov ni obvezna, saj predpisi dovoljujejo, da uporabniki biološko razgradljive odpadke kompostirajo v hišnem kompostniku. V tem primeru niso vključeni v javno službo in se jim ta storitev ne zaračunava. Organizirano zbiranje in odvoz zelenega odreza v okviru javne službe torej ni možno, saj v javno službo niso vključeni vsi uporabniki. Če bi javno komunalno podjetje organiziralo zbiranje na takšen način, bi to pomenilo, da stroške zbiranja zelenega vrtnega odpada za vse občane krijejo tisti uporabniki, ki so vključeni v javno službo in jo tudi plačujejo.

JKP Prodnik

Oglasno sporočilo