TeDni(K) Občine Kamnik (26.10.2020)

0
1247

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnovo vodovoda in kanalizacije na Vremšakovi ulici

Obnovitvena dela na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu na Vremšakovi ulici so bila končana že v mesecu septembru.

Izvajalec je vgradil vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo ter izvedel ponikovalnico meteorne vode ob Jenkovi ulici. V preteklem tednu je izvajalec končal s pripravo cestišča za asfaltiranje (dvig pokrovov jaškov in kap, utrjevanje cestišča, itd.).

V tem tednu je predvideno polaganje tako nosilne kot obrabne plasti asfalta.

Zbirni center za ravnanje z odpadki

Občina Kamnik in Občina Komenda sta kot investitorki gradnje zbirnega centra Suhadole v septembru sklenili gradbeno pogodbo z izvajalcem SGP Graditelj d.d.

Dela, ki so se začela izvajati 1. oktobra 2020, potekajo v skladu s terminskim planom; po pogodbi naj bi bila zaključena v štirih mesecih, kar pa bo odvisno od vremenskih razmer v zimskem obdobju.

Pred začetkom izvedbe gradbenih del je moral koncesionar Publikus d.o.o. z zemljišča odstraniti večjo količino bal z odpadki. Gradbena dela so se začela izvajati na spodnjem nivoju. Ureditev zbirnega centra je namreč zasnovana v treh nivojih, ki bodo dostopni po položni rampi, tako bo omogočeno, da bo vsak občan lahko z vozilom pripeljal odpadke do posameznega kontejnerja in jih vanj odložil, celotna površina z nameščenimi zabojniki pa bo pokrita z nadstrešnico.

Igradnja pločnika Stahovica

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu so se opravila naslednja dela, in sicer: vgrajevanje nasipnega in tamponskega materiala, izvedba AB zida, izvedba kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo, izvedba drenaže za AB zidom ter polaganje granitnih robnikov.

Sanacija mostičkov na občinski cesti

Na občinski cesti Hruševka se izvaja sanacijo dveh mostov, ki sta zaradi dotrajanosti potrebna obnove. Izvajajo se rušitvena dela, nato bo sledila sanacija podpornikov in postavitev montažnih elementov.

Po terminske planu bo sanacija zaključena v roku enega meseca.

Ukrepi za izboljšanje varnosti v Nevljah

V preteklem tednu je bila izvedena uvedba v delo za izbranega izvajalca, ki bo v bližini Podružnične šole Nevlje izgradil ukrepe za umirjanje prometa (grbine), javno razsvetljavo in izvedel zaris talnih označb.

Sočasno z gradnjo teh ukrepov se bo na tem območju gradilo še optično omrežje. Z gradbenimi deli bomo začeli v tem tednu.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu so se izvajala naslednja dela pri izvedbe vstopne rampe in stopnic Policijske postaje Kamnik:

  • zasip in utrjevanje za zidom,
  • povezava zunanje fekalne kanalizacije ob objektu,
  • temelji klančine in stopnic.

Oddelek za urejanje prostora

Na oddelku smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja. Prav tako upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17).

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako LS-01 Laseno (v nadaljevanju OPPN).  Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2018 dne 30. 5. 2018. Strokovne podlage za enoto urejanja OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko 18-256.

Območje načrtovanja predstavlja pretežno nepozidana stavbna zemljišča, namenjena površinam podeželskega naselja. Lastniki zemljišč in investitorji v območju obdelave želijo urediti stanovanjsko naselje enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastrukture.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 23. oktobra 2020 do vključno 24. novembra 2020. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 4. novembra 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

Prav tako je javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del prostorske enote KA-77, številka elaborata 2020-LP-047, avgust 2020, izdelovalec URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska cesta 3, 2000 Maribor (ID št. PA: 1814), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavlja zemljišča s parcelno št. 713/9, 713/5, 713/8, 716/2 in 715/13, vsa v k.o. 1911 – Kamnik. Investitor z lokacijsko preveritvijo predlaga, da se za izpolnitev gradbenega namena prostorskega akta, to je izgradnje trgovske stavbe, dovoli individualno odstopanje od določil zazidalnega načrta, ki se nanašajo na prostorske izvedbene pogoje glede uskladitve višinskih gabaritov objektov. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 26. oktobra 2020 do vključno 10. novembra 2020.

Ogled obeh je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve je gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj.

Oddelek za razvoj in investicije

Javna naročila

torek, 20. oktobra 2020, je bilo na Portalu javnih naročil in v sredo, 21.10.2020, v uradnem listu EU (portalu TED), objavljeno javno naročilo po odprtem postopku »Storitev zavarovanja premoženja Občine Kamnik in javnih zavodov ter zavarovanja Zdravstvenega doma Kamnik za zavarovalno obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2025«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi). Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 16. november 2020, do 9. ure.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here