TeDni(K) Občine Kamnik (2.11.2020)

0
1236

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnovo vodovoda in kanalizacije na Vremšakovi ulici

Obnovitvena dela na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu na Vremšakovi ulici so bila končana že v mesecu septembru.

Izvajalec je vgradil vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo ter izvedel ponikovalnico meteorne vode ob Jenkovi ulici. V preteklem tednu je izvajalec del še asfaltiral cestišče v dolžini približno 150 metrov.

Obnova črpališča Vrhpolje – Pungertar

V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z obnovo črpališča za odpadno vodo v naselju Vrhpolje – Pungertar. Zaradi dotrajanosti elektro-strojene opreme sta bili črpalki večkrat v okvari, tako da je bilo potrebno zadnjih nekaj mesecev večkrat tedensko s kanal-jetom prečrpavati odpadno vodo ter jo odvažati na CČN Domžale – Kamnik.

Sama obnova črpališča zajema zamenjavo obeh črpalk za odpadne vode, ki bosta zmogljivejši in tišji, vgradila se bo nova krmilna omarica z vso pripadajočo elektro opremo, vgradila se bosta dva nepovratna ventila ter dva zaporna ventila (zasuna) DN 80, namestil nov zračnik ter zamenjal pohodni pokrov črpališča.

Pričetek del na Sadnikarjevi ulici v Kamniku

Stanovalce Sadnikarjeve ulice obveščamo, da se bodo v tem tednu pričela dela izgradnje plinovoda in obnova komunalne infrastrukture med Parmovo ulico in Šutno.

Med deli bo na tem odseku oviran dostop, zato vse stanovalce ter pešce prosimo za razumevanje.

Sanacija mostičkov na občinski cesti

Na občinski cesti Hruševka je zaključena sanacija prvega mostu, preko katerega sedaj poteka obvoz. V tem tednu je previdena izvedba podpornikov in vodnogospodarska ureditev struge, in sicer kot predpriprava za namestitev montažne plošče drugega mostu.

Izvajalec del, Euronep Eko, skupaj z nadzornikom ocenjujeta, da bodo dela zaključena v drugi polovici tega meseca.

Rekonstrukcija ceste skozi vas Podgorje

V preteklem tednu se je pričela rekonstrukcija ceste skozi vas Podgorje. Po izvedeni uvedbi v delo je izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o. začelo z gradbenimi deli.

Rekonstrukcija poškodovanega vozišča v dolžini 200 metrov zajema ureditev ustroja, izgradnja meteorne kanalizacije, javno razsvetljavo in asfaltiranje. Sočasno z gradnjo ceste se bo zgradilo tudi optično omrežje. Po terminskem planu bodo dela predvdioma zaključena v mesecu decembru.

V tem času bo veljala sprememba prometnega režima Podgorje – zbirna cesta (od križišča z JP 660131 v dolžini 220 metrov), in sicer  60 dni od 2. 11. 2020 do 15. 1. 2021. V času popolne zapore bo za lokalni promet urejen obvoz po lokalni cesti Kamnik – Podgorje in javni poti Podgorje.

Izgradnja pločnika v Stahovici

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili. V preteklem tednu so se opravila naslednja dela, in sicer: polaganje granitnih kock, asfaltiranje uvozov, asfaltiranje pločnika od P2 +10m do profila P14 ter priprava voziščne konstrukcije za asfaltiranje obrabne plasti.

 

Popolna zapora regionalne ceste Stahovica – Črnivec v Stahovici (pri gostilni Bac) v soboto, 7. novembra 2020Obveščamo vas, da bo zaradi asfaltiranja regionalne ceste Stahovica – Črnivec v Stahovici (pri gostilni Bac) veljala popolna zapora ceste v dolžini 450 metrov, in sicer v soboto, 7. novembra 2020, od 7. do 20. ure.V času popolne zapore bo obvoz za smer Kamnik – Gornji Grad in obratno možen po državni cesti Kamnik – Ločica (preko Tuhinjske doline). V primeru slabega vremena se bo asfaltiranje izvajalo 14. oziroma 21. novembra 2020.

Zahvaljujemo se za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja del.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V okviru investicije pri Policijski postaji Kamnik so bili v preteklem tednu izvedeni vsi temelji za klančino in zid okoli stopnic.

Oddelek za družbene dejavnosti

Postanite prostovoljni šofer s srcem na poti

Postanite prostovoljni šofer s srcem na potiProstoferji so ljudje z velikim srcem in veliko empatije, ki jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje. So šoferji s srcem na poti. Občina Kamnik je zato v luči pomoči starejšim občankam in občanom, ki nimajo nikogar, ki bi jim pri vsakodnevnih opravkih pomagal s prevozom do različnih storitev, pristopila k trajnostnemu in vseslovenskemu projektu Prostofer za mobilnost starejših. Slednji povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih prevozov, prevoz pa opravljajo aktivni vozniki, ki radi priskočijo na pomoč. Prostofer bo namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. S tem jim bomo omogočili lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, lekarne, brezplačne prevoze do javnih ustanov in podobno.

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Prostoferji so v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avtomobila, pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, priskočijo jim na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah in podobno.

V ta namen vabimo vse voznice in voznike, ki želite postati prostoferji, da to sporočite na Občino Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kjer vas bomo vpisali v seznam prostoferjev in vam podali vse nadaljnje informacije o projektu. Dodatne informacije: Katja Vegel, 01/8318-142, katja.vegel@kamnik.si.

Razpis Fundacije za šport

Občina Kamnik na javni razpis Fundacije za šport, ki je odprt do 16. novembra 2020, prijavlja tri projekte, ki jih namerava urediti naslednje leto, in sicer:

  • ureditev večnamenskega športnega igrišča Gozd,
  • ureditev kolesarskega poligon pumptrack in
  • sanacija atletske steze in skoka v daljino pri Osnovni šoli Marije Vere (zamenjava peska s tartanom).

O rezultatih kandidiranja bo Občina obveščena predvidoma marca 2021.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako LS-01 Laseno (v nadaljevanju OPPN).  Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2018 dne 30. 5. 2018. Strokovne podlage za enoto urejanja OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko 18-256.

Območje načrtovanja predstavlja pretežno nepozidana stavbna zemljišča, namenjena površinam podeželskega naselja. Lastniki zemljišč in investitorji v območju obdelave želijo urediti stanovanjsko naselje enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastrukture.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 23. oktobra 2020 do vključno 24. novembra 2020. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 4. novembra 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

Prav tako je javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del prostorske enote KA-77, številka elaborata 2020-LP-047, avgust 2020, izdelovalec URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska cesta 3, 2000 Maribor (ID št. PA: 1814), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavlja zemljišča s parcelno št. 713/9, 713/5, 713/8, 716/2 in 715/13, vsa v k.o. 1911 – Kamnik. Investitor z lokacijsko preveritvijo predlaga, da se za izpolnitev gradbenega namena prostorskega akta, to je izgradnje trgovske stavbe, dovoli individualno odstopanje od določil zazidalnega načrta, ki se nanašajo na prostorske izvedbene pogoje glede uskladitve višinskih gabaritov objektov. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 26. oktobra 2020 do vključno 10. novembra 2020.

Ogled obeh je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve je gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

”(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

  • namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine,faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),
  • prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,
  • prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
  • položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,
  • namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,
  • zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.”

Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta.

Oddelek za razvoj in investicije

Prijava projektov na Javni poziv LAS Srce Slovenije

Občina Kamnik je na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2020 za sklad EKSRP oddala 2 projekta.

Oživitev trških jeder Motnika in Šentvida pri Lukovici

6. Križnikov pravljični festival v zelenem okolju odpira vrata domišljijeS projektom nameravamo oživiti trška jedra v Motniku in Šentvidu pri Lukovici. Vodilni partner projekta je Občina Kamnik, partnerji pa so Turistično društvo Motnik, Podeželsko društvo Utrip pod lipo domačo Motnik in Društvo Sveti Vid. Občina Kamnik namerava v okviru projekta urediti prireditveni prostor v Motniku, društva pa bodo izvajala različne rokodelske delavnice, aktivnosti za otroke in mladino in podobno. V Šentvidu pri Lukovici v okviru projekta nameravajo obogatiti že tradicionalno prireditev Vidovi dnevi. V Motniku bo vzpostavljena tudi lokalna tržnica.

Skupna vrednost projekta znaša 72.236,93 evrov, od tega znašajo nepovratna sredstva 39.997,41 evrov. Ob uspešnem kandidiranju na razpisu je predviden začetek izvajanja projekta v začetku leta 2021, trajal pa naj bi do oktobra 2022.

Samostan-mesto srečevanj

Projekt poteka v partnerstvu z Javnim zavod Mekinjski samostan, Občino Kamnik in Vrtom zdravilnih rastlin d.o.o..

Glavni cilji projekta je priprava in izvedba razstave o zgodovini samostana (1300-2016), zasaditvi zeliščnega vrta ter vzpostavitvi info točke ter trgovine z izdelki lastne blagovne znamke Doroteja.

Skupna vrednost projekta znaša 61.779,79 evrov, od tega znašajo nepovratna sredstva 35.754,16 evrov. Ob uspešnem kandidiranju na razpisu je predviden začetek izvajanja projekta marca 2021, potekal pa naj bi do junija 2022. Rezultate javnega poziva pričakujemo v začetku prihodnjega leta.

Projekt Kolesarska veriga na podeželju

Občina Kamnik je prejela odločbo o potrditvi operacije Kolesarska veriga na podeželju.

Projekt je del širšega projekta sodelovanja med LAS-i, h kateremu je pristopilo 12 LAS-ov iz celotne Slovenije, in sicer: LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica, LAS Loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS V objemu sonca, LAS Vipavska dolina, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Prlekija, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov, kar predstavlja tretjino vseh LAS-ov v Sloveniji. Na območju LAS Srce Slovenije so partnerji v operaciji: LAS Srce Slovenije (izvedba skupnih aktivnosti operacije) ter Občine Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija in Šmartno pri Litiji.

Cilj projekta je v prvi fazi vzpostaviti sistem izposoje koles na območjih LAS- ov kjer tega sistema še nimajo oziroma širitev obstoječih sistemov z dodatnimi postajami. Občina Kamnik bo v sklopu projekta razširila obstoječi sistem Kamkolo z novo postajo. V drugi fazi projekta pa načrtujemo sisteme posameznih ponudnikov izposoj povezati v kompatibilen sistem izposoje na območju sodelujočih LAS-ov. Predvidena je povezanost vseh sistemov preko skupne aplikacije, skupne spletne strani in enotnega medijskega nastopa. Poudarek projekta je na spodbujanju in promociji trajnostne mobilnosti ter vzpostavitvi spremljajoče infrastrukture ter storitev. Kot oblika trajnostne mobilnosti se izpostavlja kolesarstvo.

Operacija bo sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo