TeDni(K) Občine Kamnik (16.11.2020)

0
963

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Dela na Sadnikarjevi ulici v Kamniku

V preteklem tednu so se nadaljevala dela na Sadnikarjevi ulici v Kamniku.

Obnovilo se bo približno 60 metrov kanalizacija za odpadne vode in  približno 60 metrov vodovodne infrastruktura.

Hkrati se bo vgradil nov plinovod, katerega investitor je podjetje Adriaplin d. o. o.. Zaradi del je na tem mestu oviran dostop, zato prosimo za razumevanje in strpnost.

Obnova črpališča Vrhpolje – Pungertar

V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval pričel z montažo elektro opreme črpališča za odpadno vodo v naselju Vrhpolje – Pungertar. Vgrajeni sta bili črpalki in krmilje, opravil pa se je tudi zagon novih črpalk. V tem tednu je predvidena še zamenjava pokrova.

Sama obnova črpališča je tako zajemala zamenjavo obeh črpalk za odpadne vode, vgradila se je nova krmilna omarica z vso pripadajočo elektro opremo, dva nepovratna ventila ter dva zaporna ventila (zasuna) DN 80, namestil se je nov zračnik, zamenjal pa se bo še pohodni pokrov črpališča.

Zaključena sanacija mostičkov 

V preteklem tednu je bila zaključena sanacija dveh mostičkov na občinski cesti Hruševka.

V okviru sanacije mostov je bila izvedena tudi vodnogospodarska ureditev struge in okolice. Dela so bila zaključena pred rokom.

Ureditev kostnice v Mekinjah

Na pokopališču v Mekinjah se je nadaljuje ureditev kostnice. Izvajajo se dela za obnovo fasade in obnova oken in vrat.

Dela bodo potekala skladno z pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Gradnja ukrepov za umiritev prometa v Nevljah

Gradnja ukrepov za izboljšanje prometne varnosti v Nevljah poteka po terminskem planu.

Gradnja zajema izvedbo  grbine, javna razsvetljava, površine za pešce. Sočasno se na tem območju gradi optično omrežje. Dela bodo zaključena do konca tega meseca.

Izgradnja pločnika v Stahovici

Izbrani izvajalec del je v ponedeljek, 9.11.2020 končal z deli za »Ureditev križišča državnih cest R1-225/1083, 1084 in RT-923/1087 ter državne ceste R1-225/1084, od km 0,000 do km 0,500 v naselju Stahovica«.

V preteklem tednu so se opravila naslednja dela, in sicer: ureditev bankin, čiščenje meteornih jaškov ter ureditev dovoznih površin.

Ureditev ceste Podgorje skozi vas 

V preteklem tednu je izbrani izvajalec del opravil naslednja dela, in sicer: izvedba meteorne in drenažne kanalizacije, široki izkop, izvedba kamnite grede, vodovoda, optike, jaškov in kanalizacije za javno razsvetljavo, prepustov, planum temeljnih tal, humiziranje na delu kanalizacije.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Tudi v preteklem tednu so pri Policijski postaji Kamnik izvajala gradbena dela, in sicer izvedlo se je asfaltiranje in betoniranje klančine.

Oddelek za družbene dejavnosti

Obnova spomenika NOB v Šmarci

.V mesecu septembru in oktobru je bila na spomeniku NOB v Šmarci izvedena restavratorska obnova, vključno z obnovo podstavka in obnovo napisnih plošč. Obnova spomenika je bila predlagana s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine – OE Kranj, ki je podal kulturnovarstvene pogoje za ureditev parka in pogojeval pri tem tudi restavriranje spomenika, saj je prav ta spomenik dominantni element ureditve parka.

Vrednost restavratorskih del je bila 2.265 evrov (brez DDV). Dela v zvezi z ureditvijo celotnega parka se bodo predvidoma izvajala v naslednjem letu.

Obnova Preskarjeve bajte na Veliki planini

Obnovitvena dela na Preskarjevi bajti na Veliki planini (ki je v lasti Občine Kamnik) so zaključena. V preteklem tednu je bila primopredaja izvedenih del. Dela so obsegala popravilo kamnite ograje okrog bajte, zamenjani so bili tudi nekateri dotrajani leseni deli na bajti, in sicer so bila izdelana nova vrata in zamenjane skodle na steni pri vhodu v bajto.

Pri pregledu objekta je bilo ugotovljeno, da bo v prihodnjih letih verjetno potrebno izvesti še temeljito obnovo strehe ter tudi obodne stene bajte.

Ta spomenik arhitekturne in etnološke dedščine je evidentiran v registru kulturne dediščine, zato je bilo treba vsa dela izvesti po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine – Območna enota Kranj.

Obnova sanitarij v Maleševi galeriji

V Maleševi galeriji se nadaljuje z obnovo sanitarij v prvem nadstropju. Odstranjena je bila keramika, trenutno se izvajajo inštalaterska dela in izravnava tlaka. Vsa dela potekajo po terminskem planu.

Obnova otroškega igrišča v Stranjah – projekt – »Gibanje za zdrave možgane«

Občina Kamnik je v okviru projekta Gibanje za zdrave možgane kot eden od partnerjev (skupaj s Vrtcem Antona Medveda Kamnik, Osnovno šolo Stranje, Občino Dol pri Ljubljani in Osnovno šolo Dol pri Ljubljani) na razpisu pridobila sredstva za sofinanciranje obnove igrišča pri Osnovni šoli Stranje.

Na otroškem igrišču v Stranjah potekajo gradbeno-zemeljska dela. Po zaključenih gradbenih deli bo sledila še montaža igral in zasaditev vegetacije. Gradbena dela bodo predvidoma zaključena do konca novembra.

Vrednost celotne investicije je 123.183 evrov ( brez DDV) delež sredstev, ki bodo pridobljena iz evropskega sklada za razvoj podeželja pa znaša 79.352 evrov.

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč v Kamniku obeležili tudi ZŠAM Kamnik

Za Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je Svetovna zdravstvena organizacija na podlagi Resolucije ZN 60/5 leta 2007 imenovala tretjo nedeljo v novembru. V tem času po celem svetu, kot tudi po številnih slovenskih krajih, se spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah.

V ta namen so se tudi člani odbora Združenja šoferjev in avtomehanikov Kamnik (ob upoštevanju vseh epidemioloških in varnostnih ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni  COVID-19) v nedeljo, 15. novembra 2020. med 16. in 17. uro na kamniških Žalah poklonili vsem žrtvam prometnih nesreč s simboličnim prižigom sveč. Toda lučke naj ne bi svetile le v spomin, temveč tudi v opozorilo vsem udeležencem v prometu.

O prometni varnosti in žrtvah prometa je potrebno govoriti na glas, kajti za varnost vseh udeležencev v prometu lahko največ storimo prav sami in smo odgovorni vsi!

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu imeli več predlogov za potrditev možnosti parcelacij na stavbnih zemljiščih, izdali smo več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, lokacijskih informacij za gradnjo, potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice ter odločb za odmero komunalnega prispevka.

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako LS-01 Laseno (v nadaljevanju OPPN).  Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2018 dne 30. 5. 2018. Strokovne podlage za enoto urejanja OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko 18-256.

Območje načrtovanja predstavlja pretežno nepozidana stavbna zemljišča, namenjena površinam podeželskega naselja. Lastniki zemljišč in investitorji v območju obdelave želijo urediti stanovanjsko naselje enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastrukture.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 23. oktobra 2020 do vključno 24. novembra 2020. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.V času javne razgrnitve je bila organizirana javna obravnava, ki je potekala v sredo, 4. novembra 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

KAMKOLO in zaključek letošnje sezone

Sistem za izposojo KAMKOLO je pripravljen na zagon Uporabnike sistema KAMKOLO obveščamo, da v teh dneh zaključujemo obratovalno sezono. Za zaključek letošnjega obratovanja smo se odločili tudi v skladu z vladnimi ukrepi za preprečevanje bolezni COVID-19, ki s 16. novembrom začasno ukinja javni prevozKolesa bomo preko zime odstranili iz postaj, jih temeljito pregledali in opravili servis. Po končani zimski sezoni, ob primernih vremenskih pogojih, pa bomo sistem ponovno zagnali.

Letošnjo sezono smo imeli veliko težav z vandalizmom, o čemer smo redno poročali in opozarjali, obenem pa izvajali poostrene nadzore. Zaradi poškodb koles in celotnega sistema je bilo na kolesarskih postajah manjše število koles in posledično tudi manjše število izposoj. S ciljem preprečevanja tovrstnih odklonilnih dejanj je občinska uprava skupaj s Policijo poostrila nadzor nad uporabo in izposojo koles, zoper osumljence kaznivih dejanj nepravilne uporabe ali izposoje koles pa že potekajo predkazenski postopki.

Letošnje leto zaključujemo z naslednjimi podatki, in sicer imamo 220 aktivnih uporabnikov, opravljenih je bilo 5.200 izposoj, največ voženj s Kamkolesom je bilo opravljenih v mesecu juniju, največ izposoj pa zabeleženih na kolesarski postaji na Duplici.  

Vsem vestnim uporabnikom KAMKOLESA se ob zaključku kolesarske sezone iskreno zahvaljujemo, da ste bili z nami in ste z uporabo pripomogli k trajnostni mobilnosti in izboljšanju kakovosti zraka v naši lokalni skupnosti. Obenem pa vabimo vse tiste, ki KAMKOLESA še niste preizkusili, da se nam pridružite v letu 2021.

Postavitev dodatnega dehidracijskega WC-ja na Veliki planini

Občina Kamnik je že pred letošnjim poletjem namestila dva dehidracijska WC-ja, na obeh večjih parkiriščih, in sicer na Rakovih ravneh pri kamnolomu in na Ušivcu.

Zaradi dobrega odziva obiskovalcev in zaradi velikih potreb, smo namestili dodaten WC na parkirišču »Pri Konfinu« (to je na poti proti Kisovcu). Gre za WC-je, ki za svoje delovanje ne potrebujejo vode, elektrike in kemikalij.

Sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO-1

Občina Kamnik je v preteklem tednu preko aplikacije ZFO uspešno vložila Zahtevke za izplačilo nepovratnih sredstev za tri projekte, in sicer za:

  • »Ureditev ceste Markovo-Studenca-Podlom«,
  • »Rekonstrukcijo ceste Nevlje-Oševek-Briše-Soteska« in
  • »Pločnik Markovo-Vir pri Nevljah«

Gre za projekte v skupni vrednosti 398.802,75 evrov. Vsi projekti so bili že zaključeni, trenutno čakamo le še na povračilo v obliki nepovratnih sredstev, ki jih bo izplačalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Javna naročila

V prejšnjem tednu je bil zaključen postopek javnega naročila po postopku naročila male vrednosti za investicijo »Dobava in montaža strojne in programske opreme za namen CZ Kamnik – SKLOP 1: Strojna in programska oprema štabne sobe civilne zaščite s komunikacijskimi napravami«. Investicija se izvaja v sklopu projekta MUHA, katero sofinancira transnacionalni program Interreg ADRION (Evropski sklad za regionalni razvoj). Po pravnomočnosti Odločitve o oddaji javnega naročila, je za izvedbo investicije izbran izvajalec ELEKTRONIKA NAGLIČ d.o.o., ki bo po podpisu pogodbe začel z deli.

V prejšnjem tednu je bil zaključen postopek javnega naročila po postopku naročila male vrednosti za investicijo »Dobava in montaža strojne in programske IT opreme štabne sobe Civilne zaščite Kamnik«. Investicija se izvaja v sklopu projekta MUHA, katero sofinancira transnacionalni program Interreg ADRION (Evropski sklad za regionalni razvoj). Po pravnomočnosti Odločitve o oddaji javnega naročila, je za izvedbo investicije izbran izvajalec E-MISIJA d.o.o., ki bo po podpisu pogodbe začel z deli.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here