TeDni(K) Občine Kamnik (23.11.2020)

0
957

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova črpališča Vrhpolje – Pungertar

T e D n i (K) ObčineV preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z montažo elektro opreme črpališča za odpadno vodo v naselju Vrhpolje – Pungertar.

Vgrajeni sta bili črpalki in krmilje, opravil pa se je tudi zagon novih črpalk. V tem tednu je predvidena še zamenjava pokrova. Sama obnova črpališča je tako zajemala zamenjavo obeh črpalk za odpadne vode, vgradila se je nova krmilna omarica z vso pripadajočo elektro opremodva nepovratna ventila ter dva zaporna ventila (zasuna) DN 80, namestil se je nov zračnik, zamenjal pa se bo še pohodni pokrov črpališča.

Obnova kanalizacije in vodovoda na Sadnikarjevi ulici v Kamniku

V preteklem tednu so se nadaljevala dela na Sadnikarjevi ulici v Kamniku. Obnovilo se bo približno 60 metrov kanalizacija za odpadne vode in približno 60 metrov vodovoda. Hkrati se je vgradil nov plinovod, katerega investitor je podjetje Adriaplin d. o. o..

V tem tednu je predvideno končanje montažnih del posameznih odsekov, sledi pa še polaganje granitnih kock v skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Zaradi del je na tem mestu oviran dostop, zato prosimo za razumevanje in strpnost.

Pričetek de izgradnje kanalizacije Markovo – Poreber

V okviru projekta izgradnje sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini, je potrebno zgraditi še manjkajoči odsek kanalizacije za odpadno vodo Markovo – Poreber, v dolžini 350 metrov.

Za omenjeni odsek je bilo v letošnjem letu pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izbrani izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., bo v teh dneh pričel z izgradnjo kanalizacije na omenjenem odseku, ki pa poteka pretežno na kmetijskih zemljiščih.

Zbirni center za ravnanje z odpadki

SGP Graditelj d.d. izvaja gradnjo zbirnega centra v skladu s terminskim planom, kar omogočajo tudi ugodne vremenske razmere.

Gradbena dela so se začela izvajati na spodnjem nivoju, kjer je že zgrajen armiranobetonski podporni zid 1. Tudi višje ležeči podporni zid 2 je delno že zabetoniran.

V armirano betonska žagasta oporna zidova 1 in 2 bo preko jeklenih stebrov sidrana jeklena nadstrešnica. 

Na severni in zahodni strani območja zbirnega centra bo zgrajen podporni/ograjni zid, za katerega so bili v minulem tednu postavljeni opaži in armatura, delno je že vgrajen armirani beton.

Izveden je tudi izkop za ponikovalno polje, ki bo urejeno ob jugozahodnem robu zbirnega centra.

Sanacija plazu Špitalič

V preteklem tednu je bila zaključena sanacija dveh plazov na kmetijskih zemljiščih v Špitaliču. Geomehanik je pregledal način sanacije in potrdil izvedbo del, kar je predpogoj za sofinanciranje stroškov lastnikomki so naročili sanacijo plazov.

Ureditev kostnice v Mekinjah

Ureditev kostnice v Mekinjah se nadaljuje. Dela zajemajo obnovo fasade, oken in vrat in se  izvajajo pod pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Gradnja ukrepov za umiritev prometa v Nevljah

V Nevljah se gradnja ukrepov za izboljšanje prometne varnosti nadaljuje. Gradnja zajema izvedbo grbine, ureditev javne razsvetljave in optičnega omrežja ter površine za pešce. Dela bodo zaključena do konca tega meseca.

Ureditev ceste skozi vas Podgorje

V preteklem tednu je izbrani izvajalec del opravil naslednja dela, in sicer: priprava planuma, humiziranje na delu kanalizacije, izvedba drenažne kanalizacije, široki izkop, izvedba kamnite grede in tampona, izvedba optike, javne razsvetljave, prepustov in planuma temeljnih tal.  

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako LS-01 Laseno (v nadaljevanju OPPN).  Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2018 dne 30. 5. 2018. Strokovne podlage za enoto urejanja OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko 18-256.

Območje načrtovanja predstavlja pretežno nepozidana stavbna zemljišča, namenjena površinam podeželskega naselja. Lastniki zemljišč in investitorji v območju obdelave želijo urediti stanovanjsko naselje enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastrukture.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost  poteka od 23. oktobra 2020 do vključno 24. novembra 2020. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, lokacijskih informacij, potrdil za namensko rabo zemljišča, soglasij za gradnjo ter izjav o neuveljavljanju predkupne pravice.

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi, to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj.

Oddelek za razvoj in investicije

Testne klopi na Veliki planini merijo vlažnost lesa

V okviru projekta Durasoft je Oddelek za lesarstvo ljubljanske Biotehniške fakultete na Veliki planini postavil tesne klopi, opremljene s senzorji, ki merijo vlažnost lesa. Senzorji v klopeh pomagajo meriti življenjsko dobo lesa. Na osnovi pridobljenih podatkov bodo nato ocenili življenjsko dobo posameznih vrst lesa, s čimer se bo lahko vplivalo na rabo sonaravnih materialov.

Testne klopi so postavili na Veliki planini, v Seči, v Biljah in Ljubljani. Vse so postavljene v ekološko zelo občutljivih okoljih, saj želijo partnerji projekta z uporabo inovativnih tehnologij izboljšati uporabnost in trajnost tradicionalnih lesenih struktur v socialno-ekološko občutljivih okoljih ter posledično izboljšati okoljski vtis ter ekonomiko rabe teh materialov.

Projekt Durasoft je sofinanciran iz programa Interreg Italia-Slovenija 2014-2020 in spodbuja trajnostno rabo avtohtonega lesa iglavcev in močvirskega trsa na gorskem in obmorskem območju severnega Jadrana. Začel se je 1. marca letos in bo trajal dve leti, vreden pa je 864.384 evrov.

Testna klop je sestavljena iz petih različnih materialov, to je les smreke, rdečega bora, macesna, termično modificirane smreke in z biocidnim sredstvom zaščitenega lesa smreke. Senzorji merijo vlažnost posameznih materialov, kajti ravno vlažnost je ključni dejavnik, ki določa življenjsko dobo lesa.

Med cilji projekta, je poleg večje uporabe naravno obnovljivih materialov, tudi povezava podjetij, ki ponujajo rešitve za zaščito lesa, ter tistih, ki takšen les uporabljajo.

S tem želijo projektni partnerji doseči sozvočje trajnostnih pristopov z ohranjanjem okolja, kulturne krajine in kulturne dediščine lesa na ekološko občutljivih območjih in v tradicionalnih panogah.

SMART-MR: Trajnostni ukrepi za učinkovitejši promet v metropolitanskih regijah

S koncem letošnjega leta se zaključujejo aktivnosti na projektu SMART-MR: Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions, ki je potekal v programu Interreg Europe.

Predstavitev rezultatov projekta SMART bo potekala 26. in 27. novembra preko spletne konference. Podrobnejši program in prijava sta na spletni povezavi: https://www.interregeurope.eu/smart-mr/events/event/3897/smart-mr-final-web-conference-on-smart-mobility/.

Slovenski partner pri projektu je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. V okviru projekta je bil izveden tudi del aktivnosti Celostne prometne strategije za Ljubljansko urbano regijo (https://rralur.si/wp-content/uploads/2020/03/CPS-LUR_november2018_0_0-1.pdf), ki je bila pripravljena v sodelovanju z vsemi občinami regije.

Glavni cilj projekta SMART-MR je podpreti lokalne in regionalne oblasti pri izboljšanju prometne politike in zagotavljanju trajnostnih ukrepov za dosego prožne nizkoogljične mobilnosti v metropolitanskih regijah. Za rešitev tega vprašanja je 10 projektnih partnerjev iz 8 metropolitanskih regij (Oslo, Göteborg, Helsinki, Budimpešta, Ljubljana, Rim, Porto in Barcelona) delilo svoje izkušnje s področja prometa in načrtovanja mobilnosti in v tem okviru organiziralo 7 delavnic.

Za vsako delavnico so partnerji izdelali poglobljeno analizo obravnavane tematike, opisali dobre prakse in v njihovem okviru organizirali študijske obiske. Poleg tega so na delavnicah oblikovali konkretna priporočila za oblikovanje politik. Rezultati služijo kot orodje za svetovanje organom upravljanja in lokalnim ter regionalnim oblastem pri določanju novih prometnih politik. Vrednost celotnega projekta je 2.215.566,00 evrov, od tega je vrednost projekta za RRA LUR 115.000,00 evrov.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here