TeDni(K) Občine Kamnik (30.11.2020)

0
1419

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Zaključena obnova črpališča Vrhpolje – Pungertar

T e D n i (K) ObčineV preteklem tednu je izvajalec del dokončal z obnovo črpališča, saj je bil nameščen še pohodni pokrov črpališča.

Sama obnova črpališča je tako zajemala zamenjavo obeh črpalk za odpadne vode, vgradila se je nova krmilna omarica z vso pripadajočo elektro opremo, dva nepovratna ventila in dva zaporna ventila (zasuna) DN 80. Namestil se je nov zračnik in zamenjal pohodni pokrov črpališča.

Vrednost celotne investicije (izvedba investicije in nadzor), ki jo je financirala Občina Kamnik, je znašala 13.995,92 evra z DVV.

Obnova kanalizacije in vodovoda na Sadnikarjevi ulici

V preteklem tednu so se nadaljevala dela na Sadnikarjevi ulici v Kamniku. Obnovilo se je približno 60 metrov kanalizacija za odpadne vode in približno 60 metrov vodovoda.

Hkrati se je vgradil nov plinovod, katerega investitor je podjetje Adriaplin d. o. o.. Sledi še polaganje granitnih kock v skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zaradi del je na tem mestu oviran dostop, zato prosimo za razumevanje in strpnost.

Izgradnja kanalizacije Markovo – Poreber

V okviru projekta izgradnje sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini, je potrebno zgraditi še manjkajoči odsek kanalizacije za odpadno vodo Markovo – Poreber, v dolžini 350 metrov.

Za omenjeni odsek je bilo v letošnjem letu pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izbrani izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je v preteklem tednu pričel z izgradnjo kanalizacije na omenjenem odseku, ki pa poteka pretežno na kmetijskih zemljiščih.

Ureditev ceste skozi vas Podgorje

V preteklem tednu je izbrani izvajalec del opravil naslednja dela, in sicer: izvedba planuma tampona, izvedba asfalta, humiziranje, ureditev bankin ter izvedba linijske rešetke.

Občina Kamnik gospodinjstvom podarja sol za posipanje

Občina Kamnik gospodinjstvom podarja sol za posipanjeObčina Kamnik občanke in občane obvešča, da bo tudi v zimski sezoni 2020/2021, v sodelovanju s Komunalnim podjetjem Kamnik, d. o. o., možno prevzeti brezplačno 10-kilogramsko vrečo soli za posipanje. Enkraten prevzem, ki velja za eno gospodinjstvo in ne za posameznega člana gospodinjstva, bo možen na sedežu Komunalnega podjetja Kamnik, d. o. o. (pred skladiščem) na Cankarjevi cesti 11, in sicer od ponedeljka, 30. novembra 2020 dalje, vsak delovni dan med 7.30 in 14.30.

Pri prevzemu soli je potrebno pokazati osebni dokument, iz katerega bo razvidno, da ste občanka ali občan občine Kamnik.

Sol za posipanje lahko prevzamete do konca zimske sezone, svetujemo pa,da se za prevzem predhodno najavite po telefonu (01/ 839 17 31 ali 031/651 592).

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Zaključena dela novega vhoda v Policijsko postajo Kamnik

Izvajalec VG Vrankar, d. o. o. je bil v mesecu septembru 2020 izbran za izvedbo vzdrževalnih del – ureditev zunanjosti Policijske postaje Kamnik, v znesku 20.813,13 evrov z DDV. Predmet naročila so bila naslednja dela: rušitev stopnic, demontaža dela asfaltne površine in zidu stranskega svetlobnika kleti, odstranitev robnikov in rastja med pločnikom in parkiriščem, izvedene so bile stopnice in armirano betonska ograja ob njih, dobavljen in položen asfalt, vgrajena je bila betonska klančina, izdelana in nameščena je bila obojestranska ograja ob klančini, dobavljen in montiran je bil steklen nadstrešek nad vhodom.

Gradbeni nadzornik je po odstranitvi stopnic in zidu stranskega svetlobnika kleti ugotovil, da je potrebno pred nadaljevanjem naročenih obnovitvenih del izvesti še naslednja nujna dodatna dela: izravnavo zidu in temelja pod vhodnimi vrati, izvedbo hidroizolacije od praga vrat do spodnjega dela temelja, ureditev delujoče fekalne kanalizacije (prestavitev jaška in pokrova od objekta), betoniranje stene – odprtine za dobavo premoga, izvedbo talne hidroizolacije in hidroizolacije zidu od stopnic do zaključka stavbe, v namen preprečitve vdora vode in  vlage v kletne prostore. Vrednost dodatnih del je znašala 15.267,75 evrov z DDV.

Oddelek za družbene dejavnosti

Zaključek vzdrževalnih del vrtčevskega igrišča v Zgornjih Stranjah

Projekt Gibanje za zdrave možgane naslavlja izziv sodobne družbe, ki se sooča s posledicami splošne digitalizacije in odvisnosti od računalnikov tako med otroki in odraslimi. Poleg Občine Kamnik so partnerji pri projektu še Vrtec Antona Medveda Kamnik, Osnovna šola Stranje, Občina Dol pri Ljubljani in Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani.

V okviru projekta so bila na vrtčevskem igrišču Vrtca Antona Medveda Kamnik (enota Kekec) v Zgornjih Stranjah izvedena vzdrževalna dela. Igrišče je pridobilo novo podobo, poleg prenovljenih zunanjih površin tudi s postavitvijo treh novih igral. Namen projekta je med drugim tudi to, da se otroci gibajo po reliefu tal, ki posnema neravni teren v naravnih okoljih. V enoti Kekec je bila ohranjena hribovitost obstoječe naravne talne površine, ki pa je obogatena še z različnimi naravnimi materiali. Vzdrževalna dela so potekala od 12. 10. 2020 do 30. 11. 2020. Predšolski otroci bodo imeli preko prenovljenih površin in novih igral dostop do možgansko stimulativnega gibanja.

V prihodnjem letu bomo nadaljevali z drugo fazo projekta, ki bo vključevala predvsem različna izobraževanja strokovnih delavcev, spremljanje razvoja otrok in oblikovanje novih metod in pristopov.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino ter pooblastilo, če niste lastnik. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

”(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

 • namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine,faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),
 • prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,
 • prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 • položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,
 • namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,
 • zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

Oddelek za razvoj in investicije

Videokonferenca projektnih partnerjev projekta MUHA

V zadnjem času so se vsa srečanja, zaradi znane situacije, začasno preselila na splet. Tako smo se tudi partnerji pri projektu MUHA (Obvladovanje tveganj vezanih na vode z vidika različnih nevarnosti), srečali na telekonferenci, in sicer v četrtek, 19. novembra, in v petek, 20. novembra 2020. Prisotni smo bili partnerji iz petih držav, iz Slovenije so bili poleg Občine Kamnik na konferenci udeleženi tudi predstavniki Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo je v četrtek predstavila prvi delovni paket projekta, ki obsega poročilo o dotedanjih naravnih nesrečah (poplave, suše, potresi, nenamerno onsenaženje) in odzivih nanje, poročilo o odzivih in sistemih delovanja civilne zaščite ter poročilo o čezmejni analizi varnosti vodovodnih sistemov (ki temelji na poročilih posameznih držav iz katerih prihajamo partnerji).

Petkovo srečanje je bilo namenjeno predvsem razpravi o morebitnih težavah, s katerimi se soočamo pri izvajanju projekta. Zaradi epidemije je namreč prišlo do že kar nekaj odpovedi načrtovanih srečanj, prav tako pa prihaja do nekaterih zamud pri izvajanju posameznih pilotnih akcij. V okviru projekta MUHA smo v Kamniku pričeli z opremljanjem štabne sobe, ki bo s tehnološko posodobitvijo v pomoč civilni zaščiti pri soočanju z morebitnimi naravnimi nesrečami.

Videokonferenca pri projektu StimulArt

V torek, 17. novembra, in sredo, 18. novembra, je potekalo srečanje projektnih partnerjev pri projektu Stimulart. Projekt kljub situaciji s korona virusom nadaljuje z izvajanjem aktivnosti, jih je pa večina preseljena na splet.

Prvi dan srečanja je bil namenjen pregledu administrativno tehničnih zadev, projektnih financ ter komunikacijskih aktivnosti, v sklopu katerih smo med drugim izvedli že kar nekaj dogodkov (community events), s katerimi smo poskušali podpreti nekaj lokalnih ustvarjalcev, ki so bili zaradi epidemije prikrajšani za dohodek. V prihodnjih mesecih se bo odvila tudi kampanja, v sklopu katere bomo pripravili nekaj objav v medijih ter promocijski video, namenjen ozaveščanju o pomenu kulturnih in kreativnih industrij v Kamniku.

Drugi dan je bil namenjen pregledu tematskih sklopov in aktivnosti, v sklopu katerega je naš zunanji sodelavec, Sinan Mihelčič (Zavod skupina Štajn) pripravil predstavitev aktivnosti, ki so se in se še bodo odvijale v okviru priprave Strategije kulturnih in kreativnih industrij ter pilotnega projekta. Med drugim je projektnim partnerjem predstavil tudi Kreativno četrt Barutana ter dogodke, ki so se tam odvijali v času Kamfesta ter izpostavil, da je bil to za nas »testni« pilotni projekt, po katerem se bomo zgledovali tudi pri snovanju pilotnih aktivnosti v prihodnje. Projektni partnerji so bili nad videnim navdušeni, kar nam je dalo še večji zagon pri snovanju projektnih načrtov in aktivnosti v prihodnje.

Seja Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije  

V četrtek, 26. novembra, in petek, 27. novembra, je potekala 3. dopisna seja Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije 

Obravnavane so bile naslednje točke:

 • dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije (dopolnitev št. 4 – sprejem),
 • dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije (dopolnitev št. 5 – osnutek),
 • Razvojna mreža LUR 2021-2027,
 • letno poročilo o izvajanju RRP LUR 2014-2020 za leto 2019.
 • razno.

Ker smo v zaključnem letu programskega obdobja, je potrebno izpolniti vse formalnosti, da bo projektom iz Dogovora za razvoj regij čim prej tudi formalno omogočena oddaja vlog za neposredno potrditev operacij na pristojna ministrstva. Zahtevan je formalni postopek potrjevanja čistopisa dokumenta Dopolnitve št. 4 k Dogovoru za razvoj Osrednjeslovenske razvojne regije, ki ga je pripravil MGRT in Dopolnitve št. 5 k Dogovoru za razvoj Osrednjeslovenske regije, z nujnimi spremembami, ki jih je potrebno potrditi za implementacijo v dokument vključenih projektov. Pred začetkom programskega obdobja je treba vzpostaviti še regijsko razvojno mrežo in potrditi poročilo o izvajanju regionalnega razvojnega programa.

Občina Kamnik ima v Dogovor za razvoj regije vključena 2 projekta, in sicer Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana in Kolesarska povezava Kamnik – Godič.

Regionalna destinacijska organizacija Osrednja Slovenija

V sredo, 25. novembra 2020, je potekal forum RDO za Osrednjeslovensko regijo, v organizaciji Turizma Ljubljane. Letošnjo turistično sezono je zaznamoval COVID-19. Kljub nastali situaciji je Turizem Ljubljana izvedel večino načrtovanih aktivnosti.

Do septembra 2020 je regijo z Ljubljano obiskalo 72 odstotkov manj gostov kot v enakem obdobju lani. Največ nočitev – 80 odstotkov je bilo ustvarjenih v Ljubljani. V regiji je bilo unovčenih 19.880 turističnih bonov v skupni vrednosti 4 milijone evrov. Od tega 50 odstotkov v Ljubljani, 39 odstotkov v Kamniku in ostalih 11 odstotkov v ostalih občinah regije.

Najpomembnejši projekt leta 2020 je izdelava Strategije razvoja turistične destinacije Ljubljana in Ljubljanske regije za obdobje 2021 – 2027, ki se bo nadaljevala tudi v letu 2021.

V okviru promocije so bile zaradi koronske krize aktivnosti usmerjene na domače in bližnje tuje trge. Poleg publikacij s prevodi, sejemskih nastopov, oglaševanj, PR aktivnosti in spletnega oglaševanja, promocija regije redno poteka tudi preko spletnega portala www.visitljubljana.com.

Ljubljanska turistična kartica se je izkazala za izredno uspešno. Kljub danim razmera so do 15. 10. 2020 gostje koristili 54 vstopnic za Arburetum Volčji potok  (v celem lanskem letu 226) in v Termah Snovik 148 (v celem lanskem letu 277).

Izdana je bila turistična brošura Pohodne poti v Ljubljani in regiji Osrednja Slovenija v slovenskem in angleškem jeziku – https://www.visitljubljana.com/sl/obiskovalci/nacrtujte-svoj-obisk/pohodne-poti/. V brošuri je nabor 15. pohodnih poti in 3. družinskih doživetij v Ljubljani in okolici. S Planinsko zvezo Slovenije je bila izdana planinska karta Ljubljana z okolico v merilu 1:50 000.

Do sredine marca se je Turizem Ljubljana udeležil vseh večjih turističnih sejmov in borz v Sloveniji in tujini. V sklopu razvoja kulinaričnih in zelenih produktov se stalno nadgrajuje projekt Zelene nabavne verige. Gastronomija ostaja pomemben element v turizmu, zato se gastronomska regijska ponudba vpleta v različne razvojne in promocijske aktivnosti. Leta 2021 bo Slovenija nastopila z uradnim nazivom European Region of Gastronomy 2021.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here