Nadaljevanje 13. redne seje Občinskega sveta Občine Kamnik in strateški vstop na območje nekdanje Smodnišnice

0
1283

Včeraj, 30.11.2020 je preko videokonference potekala 13. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim potrdili Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije – Investicijskega programa (IP) »Izgradnja nove OŠ Frana Albrehta s športno dvorano in zunanjo ureditvijo, I. faza.

Prisotnih 28 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 12. seje, nato pa so sledili predlogi za razširitev dnevnega reda današnje seje, in sicer s točkami Volitve in imenovanjaPredlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo Kamnik – prva obravnava in Predlog dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2020, dopolnitev št. 2, Predlog Sklepa o soglasju k sklenitvi predpogodbe k prodajni pogodbi in Predlog sklepa o soglasju k sklenitvi predpogodbe k menjalni pogodbi.

Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar je v točki Volitve in imenovanja povedala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 13. seji, 16. 11. 2020, obravnavala dopis Sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik za izdajo soglasja k podaljšanju funkcije vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Franciju Kramarju na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik«. Poleg tega se je Komisija seznanila z dopisom Osnovne šole Šmartno v Tuhinju za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v skladu s 17. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju. Komisija je na isti seji obravnavala tudi dopis Regionalne razvojne agencije LUR za predlog kandidata v skladu z 11. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.« Svetnice in svetniki  so sprejeli soglasje k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Francija Kramarja, v Svet predstavnikov ustanovitelja Osnovne šole Šmartno v Tuhinju so imenovali Natašo Pivec, Cvetko Slapnik in Barbaro Štupar, za predstavnika Občine Kamnik v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije 2021 – 2027 pa župana Mateja Slaparja.

Na zastavljena Vprašanja in pobude je svetniku Jožetu Korošcu (SLS) odgovor podal pomočnik vodje oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša, svetnici Ivanki Učakar (NSi) pa je odgovorila višja svetovalka za gospodarske javne službe Marjana Kadunc.

V prvi obravnavi je bil sprejet Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu LS-01 Laseno, slednjega pa je predstavila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek in ob tem poudarila, da gre za območje, ki predstavlja deloma nepozidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski gradnji in, da je razlog za pripravo skupno in celovito načrtovanje prostorskih ureditev v enoti urejanja prostora LS-01.

Svetnice in svetniki so z 28 glasovi za potrdili Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije – Investicijskega programa (IP) »Izgradnja nove OŠ Frana Albrehta s športno dvorano in zunanjo ureditvijo, I. faza«podžupan Bogdan Pogačar pa je ob tej priložnosti dejal: »Na podlagi ocene osnutka Novelacije iz novembra 2018, ki je znašal kar preko 21 milijona evrov, se je sedanja občinska uprava odločila, da pristopi k racionalizaciji projekta. Slednja je bila jeseni s spremembo projekta pripravljena in posledično je sledilo, da je potrebno sprejeti ali pa pripraviti drugo novelacijo Investicijskega programa. V skladu s 7. členom Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2020 investicijski program potrjuje Občinski svet, zato je-ta tudi pred vami. S tem se postavlja temelj, da bi se lahko, če bo investicijski program potrjen, pristopilo k razpisu in kasneje k izboru nadzora in izvajalca ter končni realizaciji projekta. Sama racionalizacija je bila zastavljena tako, da se bistveno ohrani obstoječo gradbeno dovoljenje, da se bistveno ne poslabša ali zmanjša pogoje izobraževalnega procesa in to sta bili ključni zahtevi naše racionalizacije. V avgustu smo pripravili projektno nalogo, ki smo jo predali projektantu, le-ta je v septembru pristopil k spremembi PZI dokumentacije in v novembru je bilo pripravljeno gradivo, da se je lahko pristopilo k pripravi druge novelacije IP programa.« Podžupan je predstavil sklope racionalizacije ob tem pa še poudaril: »Pohištvo se spreminja iz tako imenovane alu-les izvedbe v tako imenovano alu izvedbo, spremeni in poenoti se vrsta tlakov v sami šoli, racionalizirajo se elementi akustike in elementi elektro inštalacij in strojnih inštalacij, bistveno, kar je prineslo takšno zmanjšanje investicijske cene, pa je zagotovo fasada. Spremenila se je zasnova fasade, ki je bila prej bogato načrtovana. Vsi koraki so bili usklajeni s strani investitorja, projektanta in tudi s strani uporabnikov, saj je bil pri vseh ključnih zadevah seznanjen tudi ravnatelj Osnovne šole Frana Albrehta Rafko Lah, pomembne uporabniške izkušnje pa nam je dala tudi ravnateljica Osnovne šole Toma Brejca Mojca Rode Škrjanc.« S potrditvijo investicijskega dokumenta Občina Kamnik tako izpolnjuje enega izmed zakonskih pogojev za realizacijo investicije, in sicer, da ima ustrezno izdelano in s sklepom pristojnega organa potrjeno investicijsko dokumentacijo.

Postanite prostovoljni šofer s srcem na potiV peti točki današnje seje je bil z 28 glasovi za sprejet Pravilnik o uporabi vozila Prostofer Občine Kamnik, s katerim se urejajo upravičenci do brezplačnih prevozov, nadzor nad uporabo in vzdrževanje vozila v okviru Prostofer Občine Kamnik. V proračunu Občine Kamnik so za namen izvajanja projekta že zagotovljena sredstva za delovanje klicnega centra (244 evrov z DDV mesečni strošek), v naslednjem letu pa se planira nakup električnega avta, ki bo namenjen izvedbi projekta Prostofer (ocenjena vrednost do 25.000 evrov z DDV). Za izvedbo projekta je Občina Kamnik pridobila tudi sponzorska sredstva Zavarovalnice Triglav d. d., v višini 4.000 evrov/bruto za dobo enega leta. K tej točki je bil sprejet amandma.

V prvi obravnavi so svetnice in svetniki soglasno potrdili Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan. Slednjega je predstavila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa in v obrazložitvi točke povedala: »V Občini Kamnik imamo dva javna zavoda, ki pokrivata področje kulture, in sicer Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik in Javni zavod Mekinjski samostan. Iz vidika preglednosti vsebine programov, omogočanja smotrnejšega načrtovanja, pregleda nad potekom in realizacije projektov, zagotavljanja strokovnosti kadra s posameznega področja, optimiziranja vsakdanjega delovnega procesa, se je občinska uprava odločila, da ustanovi Javni zavod za kulturo Kamnik in pod okrilje Javnega zavoda za kulturo Kamnik združi dve organizacijski enoti, in sicer Dom kulture Kamnik in Mekinjski samostan. S tem izvzamemo kulturno področje iz Zavoda za turizem šport in kulturo. Do druge obravnave se bo pripravilo še vse potrebne akte.« S predlagano ustanovitvijo javnega zavoda Občina sledi gospodarnemu ravnanju z nepremičnim premoženjem, uresničuje javni kulturni interes, ohranja in spodbuja razvoj kulturnih dejavnosti, razvija posamezni zavod v blagovno znamko, omogoča stimulativno delovno okolje, daje priložnosti uporabe sodobnih trženjskih orodij, itd.

V nadaljevanju je bil v prvi obravnavi sprejet Predlog Odloka o ustanovitvi Proračunskega sklada za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d.o.o. Pomočnica vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance za področje finančnega poslovanja Marija Kos je ob tem dejala, da bo na Veliki planini potrebno najkasneje v letu 2025 izpeljati investicijo v novo sedežnico, saj obstoječa od takrat naprej ne bo več smela obratovati, zato Občina Kamnik, kot edina družbenica v podjetju Velika planina, d. o. o. predlaga, da se prične z oblikovanjem sklada za dokapitalizacijo družbe Velika planina, d. o. o., ki bo namenjen za nakup nove sedežnice in posodobitev nihalke v letih 2024/2025. Manjkajoča potrebna sredstva pa bo družba pridobila na kapitalskem trgu.

V sedmi točki so svetnice in svetniki z 20 glasovi za sprejeli Sklep o potrditvi cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik za leto 2020, ob tem pa je strokovni sodelavec Tadej Kovačič povedal: »Trenutno veljavne cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik veljajo od 1. 7. 2003 in niso skladne z veljavno Uredbo, saj ne zajemajo plačila vodnega povračila in vodnih izgub ter niso enotne za gospodinjstva in gospodarstvo. Predlagamo, da se na podlagi pripravljenega Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe dejavnost oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik potrdita ceni omrežnine in vodarine za storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik. Trenutno veljavna cena vodarine znaša 0,5028 evra/m3 za gospodinjstva in 0,8970 evra/m3 za gospodarstvo (povprečna cena z vodnim povračilom 0,6809 evra/m3)predlagana nova enotna cena pa bo 0,6697 evra/m3. Predlagana cena je oblikovana na podlagi načrtovanih stroškov in količin dobavljene vode v prihodnjem obračunskem obdobju ter korigirana za višino primanjkljaja iz preteklega obračunskega obdobja. Trenutno veljavna cena omrežnine za vodomer DN 20 (faktor 1) je 2,6333 evra/mesec, predlagana cena omrežnine za vodomer DN 20 (faktor 1), ki je oblikovana v skladu z Uredbo, pa je 4,8318 evra/mesec.« Dodatno obrazložitev si lahko ogledate TUKAJ.

Nato pa so z 18 glasovi za sprejeli še Sklep o potrditvi cene izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik in potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe storitev odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik»Elaborat o oblikovanju cen izvajanja gospodarske javne službe storitev odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik enkrat letno pripravi koncesionar gospodarske javne službe t.j. Komunalno podjetje Kamnik d. o. o.. Pri oblikovanju cen javnih služb se upoštevajo standardi in ukrepi za opravljanje posamezne javne službe, kakor jih opredeljujejo državni in občinski predpisi za posamezno javno službo, ter načrtovane količine opravljenih storitev, načrtovani stroški in prihodki izvajalca za prihodnje obdobje. Trenutno veljavne cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik veljajo od leta 2005 in so neskladne z veljavno Uredbo, saj ločujejo ceno za gospodinjstva in gospodarstvo, zato predlagamo, da se na podlagi pripravljenega Elaborata o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik, potrdijo cene za vse storitve, vezane na storitev odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Kamnik. Potrebno je poenotiti ceno kanalščine, zato se predlaga cena v višini 0,4309 evra/mesec na m3 dobavljene pitne vode. Cena kanalščine se tako za gospodinjstvo zviša za 9,8 odstotka, za gospodarstvo pa zniža za 38,4 odstotka,« je v tej točki med drugim poudarila višja svetovalka za gospodarske javne službe Marjana Kadunc. Dodatno obrazložitev k točki si lahko ogledate TUKAJ.

Po skrajšanem postopku je v deseti točki dnevnega reda z 28 glasovi za sledil sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju Občine Kamnik. Občina Kamnik s spremembo odloka predlaga ureditev parkirnega režima na novo izvedenem parkirišču P+R (parkiraj in presedi), poleg sprememb se v okviru dostopa in prevoza na ulico Šutna zaradi izvajanja gospodarskih in drugih javnih služb uporabljajo različni vzdrževalci (plin, elektrika, telekomunikacije, smeti itd.) predlaga, da se tovrstnim vozilom kljub omejitvam omogoči nemoten dostop zaradi izvajanja nalog gospodarskih in drugih javnih služb.

.

“>Predlog Sklepa o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021 je predstavila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek in ob tem med drugim poudarila: »Predlagana vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021 je za zazidano stavbno zemljišče 0,006849 evrov, za nezazidano stavbno zemljišče pa 0,002338 evra, kar bi pomenilo za stanovanjsko površino plačilo 0,82 evra/m2, za poslovno površino pa 2,53 – 3,45 evra/m2. Sredstva, ki jih bo Občina zbrala na tej podlagi, bodo namenjena izgradnji oziroma obnovi gospodarske javne infrastrukture. Višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je namreč odvisna od komunalne opreme. Glede na trenutno stanje le-te (ceste v zasebni lasti, ceste, potrebne obnove, vodovod in kanalizacija, potrebna obnove in dograditve,…), si bo Občina v prihodnjih letih prizadevala, da stanje na tem področju bistveno popravi. Dejstvo je namreč, da je s primernim stanjem gospodarske javne infrastrukture neposredno povezana tudi blaginja občanov (njihovo zdravje, premoženje, celo življenje). Tudi iz tega razloga se je predlagatelj odločil za predlog, da se vrednost točke poviša.« Dodatno pa je bila podana tudi obrazložitev, da je bila pretekla leta ob obravnavi te točke na seji občinskega sveta pogosto izražena pobuda, naj se vrednost točke vendarle poviša, sploh glede na bistveno višje vrednosti, ki jih iz naslova NUSZ plačujejo v primerljivih občinah. Tako je občinska uprava opravila analizo primerljivih občin in na podlagi le-tega predlagala osnutek predloga sklepa, na osnovi katerega bi se po osmih letih povečala vrednost točke. Dodatno pojasnilo k tej točki si lahko ogledate TUKAJ. Svetnice in svetniki so to točko potrdili z 20 glasovi za.

Sledila je obravnava Predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2021 – prva obravnava, kjer skupni načrtovani prihodki znašajo 26.372.608 evrov (Občina Kamnik 26.201.011 evrov in krajevne skupnosti 171.597 evrov), odhodki za leto 2021 pa so ocenjeni v višini 26.903.448 evrov (Občina Kamnik 26.383.951 evrov in krajevne skupnosti 519.497 evrov).

Obravnave točk Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kamnik za leto 2020, dopolnitev št. 2, 14. točke in zadnje točke današnje seje so prestavljene na ponedeljek, 30. novembra 2020.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here