13. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
1377

V četrtek, 26. novembra 2020, je bila izvedena 13. redna seja Občinskega sveta Občine Domžale, ki je zaradi veljavnih ukrepov v zvezi s preprečevanjem epidemije COVID-19, potekala v telovadnici podružnične osnovne šole Ihan. Začetek seje se je odvil malenkost drugače kot običajno, saj so se občinske svetnice in svetniki z minuto molka poklonili pokojnemu časnemu občanu dr. Velimirju Vulikiću in s to gesto pokazali, da je bil zares velik človek, ki je v naši občini pustil velik pečat.

Po ugotovljeni navzočnosti in sprejemu zapisnika 12. seje, z dne 18.6.2020, so občinske svetnice in svetniki obravnavali naslednji dopolnjen dnevni red:

1. Volitve in imenovanja
– Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Občinskega sveta Občine Domžale
– Imenovanje novega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Domžale
– Mnenje v postopku imenovanja pomočnika direktorja Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod
– Predlog kandidata za predstavnika Občine Domžale v postopku oblikovanja Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije 2021-2027
– Imenovanje novega predstavnika uporabnika oz. zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale

2. Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021
3. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2020 – skrajšani postopek
4. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2021 – skrajšani postopek
5. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2020 in 2021
6. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje “V7/7 Oljarna – Jug” – skrajšani postopek
8. Sklep o povišanju cene programov vrtcev
9. Investicijski program za projekt regionalna kolesarska povezava v občini Domžale
10. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Domžale – prva obravnava
11. Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2019
12. Vprašanja, pobude in predlogi

1. Volitve in imenovanja
– Občinski svet Občine Domžale je potrdil Kajo Čokan, Prečna ulica 6, 1230 Domžale, izvoljeno na lokalnih volitvah, 18.11.2018, kot članico Občinskega sveta Občine Domžale za preostanek mandatne dobe.
– Občinski svet Občine Domžale je ugotovil, da Blažu Vidicu, Videm 6c, 1262 Dol pri Ljubljani, kot predstavniku Policijske postaje Domžale, preneha članstvo v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale.
– Občinski svet Občine Domžale je za novega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Domžale imenoval Ivana Jana, Lipje 52, 3320 Velenje, za preostanek mandatne dobe.
– Občinski svet Občine Domžale je v postopku imenovanja pomočnika direktorja Centra za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, dal pozitivno mnenje kandidatu Nenadu Stojanoviću, Oražnova 2, 1000 Ljubljana.
– Občinski svet Občine Domžale je za predstavnico Občine Domžale v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije za obdobje 2021-2027 predlagal mag. Renato Kosec, Ulica Matije Tomca 2, 1230 Domžale.
– Občinski svet Občine Domžale je ugotovil, da Marjeti Kristan, Srednje Jarše, Jarška cesta 39, 1230 Domžale, kot predstavnici uporabnikov oz. zainteresirane javnosti preneha članstvo v Svetu javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale. Občinski svet Občine Domžale je za novega člana Sveta javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale, imenoval Antona Pavliča, Pionirska 1, 1235 Radomlje, za preostanek mandatne dobe.

2. Sklep o določitvi vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021
Občinski svet Občine Domžale je sprejel vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2021, ki znaša 0,00158 € ter vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2021, ki znaša 0,10298 €. Sklepa se začneta uporabljati od 1.1.2021 dalje.

3. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2020 – skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2020 in potrdil Načrt razvojnih programov za obdobje od 2020 do 2023.
V Uradnem vestniku Občine Domžale je objavljeno besedilo Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2020 ter tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitve posebnega dela proračuna.

4. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2021 – skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2021 in potrdil Načrt razvojnih programov za obdobje od 2021 do 2024.
V Uradnem vestniku Občine Domžale je objavljeno besedilo Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2021 ter tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitve posebnega dela proračuna.

5. Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2020 in 2021
Občinski svet Občine Domžale je sprejel dopolnjen Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leti 2020 in 2021.

6. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Občinski svet Občine Domžale je sprejel predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri zemljiških parcelah, ki je v prilogi.

7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje “V7/7 Oljarna – Jug” – skrajšani postopek
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje “V7/7 oljarna – jug” in oba amandmaja.

8. Sklep o povišanju cene programov vrtcev
Občinski svet Občine Domžale je sprejel povišanje cen programov v Vrtcu Urša, od 1.1.2021 dalje in sicer:
– za otroke 1. starostnega obdobja je cena programa 533,35 EUR
– za otroke 2. starostnega obdobja je cena programa 387,23 EUR
– stroški živil v ceni za otroke 1. in 2. starostnega obdobja so 38,22 EUR

Občinski svet Občine Domžale je sprejel povišanje cen programov v Vrtcu Domžale, od 1.1.2021 dalje, in sicer:
– za otroke 1. starostnega obdobja je cena programa 522.37 EUR
– za otroke 2. starostnega obdobja je cena programa 385.01 EUR
– strošek živil v ceni za otroke 1. in 2. starostnega obdobja znaša 34,23 EUR

9. Investicijski program za projekt regionalna kolesarska povezava v občini Domžale
Občinski svet Občine Domžale je potrdil Investicijski program “REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA V OBČINI DOMŽALE”.

10. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Domžale – prva obravnava
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Domžale v prvi obravnavi.

11. Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2019
Občinske svetnice in svetniki so sprejeli predlog sklepa Sveta zavoda Kulturnega doma Franca Bernika Domžale, da je direktorica javnega zavoda Kulturni dom Franca Bernika, upravičena do izplačila dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2019, in sicer v višini 1,5 bruto plače direktorice na dan 1.1.2020.

12. Vprašanja, pobude in predlogi
V nadaljevanju je bilo podanih tudi nekaj vprašanj, pobud in predlogov na katera bo odgovorjeno do naslednje seje Občinskega Sveta Občine Domžale.

Občina Domžale, Urad župana
Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here