TeDni(K) Občine Kamnik (14.12.2020)

0
534

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnova kanalizacije in vodovoda na Sadnikarjevi ulici

V preteklem tednu je izvajalec del na Sadnikarjevi ulici, Komunalnega podjetja Kamnik d. o. o., nadaljeval s polaganjem granitnih kock v skladu z navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Granitne kocke morajo biti položene v obliki pahljače, tako da so položene v pesek. Zaradi del je na tem mestu oviran dostop, zato občanke in občane prosimo za razumevanje in strpnost.

Nadaljevanje izgradnje kanalizacije Markovo – Poreber

V okviru projekta izgradnje sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini, je potrebno zgraditi še manjkajoči odsek kanalizacije za odpadno vodo Markovo – Poreber.

Za omenjeni odsek je bilo v letošnjem letu pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izbrani izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na omenjenem odseku.

Začeli z izgradnjo sekundarnega vodovoda v naselju Studenca

V naselju Studenca, na območju hišnih številk 1 do 4B, se je pričela gradnja sekundarnega vodovoda.

Nov sekundarni vodovod bo omogočil priklop hiš na javni vodovodni sistem ter z zunanjim hidrantom zagotovil požarno varnost v zaselku.

Izgradnja hodnika za pešce Podhruška – Srednja vas

V preteklem tednu se je nadaljevala izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-414, odsek 1349 Kamnik – Ločica, km 5,700 do 6,080 (Poreber – Srednja vas).

Izbrani izvajalec del je na prvem odseku že pričel s polaganjem robnikov in utrjevanjem površine za pločnik.

Zaradi del ja ne tem odseku polovična zapora regionalne ceste. Vse udeležence v prometu naprošamo, da dosledno upoštevajo spremenjen prometni režim ter prilagodijo hitrost vožnje trenutnim razmeram.

Izgradnja javne razsvetljave Snovik

Izgradnja javne razsvetljave Snovik se nadaljuje po planu. Postavljenih je vseh 26 drogov – nosilcev svetilk, vsi drogovi pa so med seboj spojeni z elektro kablom.

Vsaka svetilka posebej se opremlja z modulom za integracijo in upravljanje.

Svetilke bodo predvidoma nameščene v tekočem tednu. Z Elektro Ljubljana potekajo postopki za priklop javne razsvetljave Snovik na elektro omrežje.

Zbirni center za ravnanje z odpadki Suhadole

Z montažo jeklene konstrukcije na opornih zidovih dobiva zbirni center (vsaj kar se tiče gabaritov) svojo končno podobo.

Poleg opaženja ločnih delov žagastega zidu 1 se izvaja hidroizolacija zidov, zaščita s čepasto folijo in zasipanje z obstoječim materialom. Z vgradnjo betonskih konusov in pokrovov in izvedenim zasipom je zaključena izvedba ponikovalnega polja. Izvaja se izkop in vgradnja cevi ter jaškov za meteorno kanalizaciji in za eloktroinstalacije.

Preplastitev cestišča Kamnik  Ločica (od križišča s Cankarjevo cesto proti Tuhinjski dolini)

Danes, v ponedeljek 14. decembra 2020, je Ministrstvo za infastrukturo oziroma izvajalec del Gorenjska gradbena družba pričela z vzdrževalnimi deli, zamenjavo nosilnega in obrabnega sloja asfaltnega vozišča na cesti R2/414, Kamnik – Ločica, in sicer v dolžini 600 metrov (od križišča s Cankarjevo cesto proti Tuhinjski dolini).

Dela bodo potekala predvidoma od 14. 12. 2020 do 18. 12. 2020, med 7. in 17. uro.

Promet bo potekal po spremenjenem prometnem režimu, zato občanke in občane vljudno prosimo za upoštevanje prometne signalizacije.

Oddelek za družbene dejavnosti

Postanite Prostofer

Postanite prostovoljni šofer s srcem na potiObčina Kamnik se s pomembno dopolnitvijo socialno varstvenih storitev priključuje vseslovenskemu prostovoljskemu projektu za mobilnost starejših Prostofer, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo sami uporabljati javnih in plačljivih prevozov.

Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Omogoča jim lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, ipd. Vsi, ki bodo tak prevoz potrebovali, bodo lahko poklicali na brezplačno številko komunikacijskega centra. Občinski svet Občine Kamnik je v novembru 2020 sprejel Pravilnik o uporabi vozila Prostofer Občine Kamnik, prav tako je v prvi obravnavi potrdil višino sredstev za nakup novega električnega vozila, ki bo namenjen opravljanju brezplačnih prevozov za starejše.

V času intenzivnega širjenja novega koronavirusa SARS-Cov-2 in razglašene epidemije, Občina Kamnik obvešča vse občanke in občane, da se bo projekt pričel izvajati, ko bodo zdravstvene razmere to dovoljevale. O začetku izvajanja bodo pravočasno obveščeni.

Še vedno pa vabimo vse voznice in voznike, ki želite postati prostoferji, da to sporočite na Občino Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kjer vas bomo vpisali v seznam prostoferjev in vam podali vse nadaljnje informacije o projektu. Dodatne informacije vam bo nudila Katja Vegel na telefonski številki 01/8318-142 ali po elektronski pošti katja.vegel@kamnik.si.

Postanite Prostofer- šofer s srcem na poti, ki je vresnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avtomobila, pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, priskočijo jim na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah in podobno.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik obvešča javnost, da bosta javno razgrnjena dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako KA-112 (v nadaljevanju OPPN) in okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-112. Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2018 dne 30. 5. 2018. Strokovne podlage za enoto urejanja OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko 18-247.  Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-112 je izdelala družba GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., Šmartinska cesta 72, 1000 Ljubljana, številka naloge 122/2020. Območje načrtovanja predvideva povečanje obstoječih objektov in ureditev manipulativnih in parkirnih površin, izvedbo novogradnje na območju nepozidanega stavbnega zemljišča, ureditev komunalne in energetske infrastrukture območja, ureditev peš in kolesarskih poti ter zelenih in urbanih površin območja.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 14. decembra 2020 do vključno 15. januarja 2021. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. Javna obravnava bo organizirana 13. januarja 2021 ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje). V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Na Oddelku smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, lokacijskih informacij, potrdil za namensko rabo zemljišča, soglasij za gradnjo ter izjav o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice.

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi, to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj.

Oddelek za razvoj in investicije

Mednarodni dan gora

Generalna skupščina Združenih narodov je 11. december razglasila za mednarodni dan gora. Na ta dan so organizirani dogodki z namenom opozoriti na pomen gora za življenje in za ohranjanje biotske raznolikosti, ter opozoriti na pomen varovanja in trajnostnega razvoja gorskih območij. Vsako leto je mednarodni dan gora posvečen drugi temi, pomembni za trajnostni razvoj gorskih območij.

Letošnje mednarodno leto gora je posvečeno praznovanju življenja v gorah. Planinska zveza Slovenije in CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp opozarjata na močno prizadetost življenja in obiskovanja gora zaradi povečanega motoriziranega prometa, še posebej škodljivi pa so prevozi z motornimi vozili v naravnem okolju. Pozimi poseben problem predstavljajo vožnje z motornimi sanmi.

V okviru letošnjega praznovanja je bil sprejet Dokument “Alpska pokrajina ni obnovljiva!, ki so ga v participativnem procesu pripravili posamezniki iz vseh alpskih držav: predstavniki CIPRE, mladi in strokovnjaki za področje pokrajine. Vsebina dokumenta je navdih in spodbuda za poglobljen razmislek o naši alpski pokrajini!

Vabimo vas, da sledite FacebookuInstagramu in spletni strani CIPRE – https://www.cipra.org/, kjer so redno objavljeni prispevki o pokrajini, med drugim o mestni, energetski, prostočasni pokrajini. 

Kreativnost za inovacije v Ljubljanski urbani regiji

V okviru projekta CRE:HUB je na podlagi študije Stanje kulturnih in kreativnih industrij v Ljubljanski urbani regiji nastala publikacija Kreativnost za inovacije v LUR, kje so zbrani povzetki in interpretacije rezultatov študije.

Predstavljeni so ključni statistični podatki o kulturnih in kreativnih industrijah v Sloveniji in Ljubljanski urbani regiji, zbrani na podlagi definicije tega sektorja, ki jo je v najnovejši študiji objavila Evropska komisija.

Cilj dokumenta »Kreativnost za inovacije v LUR« je osvetliti podatke, ki izpostavljajo pomen tega sektorja ter s tem odpreti razmišljanje o njegovih potencialih. Inovativnost, soustvarjanje, znanje, zmožnost povezovanja in oblikovanja ustvarjalnih skupnosti, pa so samo nekatere bistvene značilnosti tega sektorja.

Ker verjamemo v potenciale kulturnega in kreativnega sektorja, v okviru RCKE, ki deluje pod okriljem RRA LUR, vpeljujemo kreativnost v različne segmente družbe, s ciljem doseganja družbenih in ekonomskih inovacij (izdelkov, storitev in procesov). Z lastnimi in tujimi vrhunskimi strokovnjaki na kreativce, podjetnike, odločevalce in oblikovalce politik, raziskovalno-izobraževalne ustanove ter nevladne organizacije prenašamo znanja in spretnosti, potrebne za njihovo interdisciplinarno povezovanje ter kreativno reševanje družbenih in poslovnih izzivov.

Oglasno sporočilo