TeDni(K) Občine Kamnik (11.1.2021)

0
1033

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Začasna prekinitev izgradnje kanalizacije Markovo – Poreber

V okviru projekta izgradnje sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini, je potrebno zgraditi še manjkajoči odsek kanalizacije za odpadno vodo Markovo – Poreber. Za omenjeni odsek je bilo v letošnjem letu pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Izbrani izvajalec del je zaradi razmočenega terena ter nevarnosti zemeljskih plazov, v preteklem tednu začasno dela prekinil. Izgradnja se bo nadaljevala takoj, ko bodo dopuščale vremenske razmere.

Izgradnja hodnika za pešce Podhruška – Srednja vas

V preteklem tednu se je nadaljevala izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-414, odsek 1349 Kamnik – Ločica, km 5,700 do 6,080 (Poreber – Srednja vas).

Izbrani izvajalec del je na prvem odseku že asfaltiral pločnik ter vgradil drogove javne razsvetljave. V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z vgradnjo robnikov, utrditvijo planuma pločnika, v petek pa se je manjkajoči odsek tudi asfaltiral.

Ker je potrebno namestiti še drogove javne razsvetljave ter cestno signalizacijo, vse udeležence v prometu naprošamo, da doseledno upoštevajo prometni režim ter prilagodijo hitrost vožnje trenutnim razmeram.

Zbirni center za ravnanja z odpadki Suhadole

V prvem tednu letošnjega leta je izvajalec nadaljeval z izvedbo del. Dokončal je nadstrešnico št. 1 in začel z odstranitvijo dvigala. Potekajo dela za postavitev nadstrešnice 2 in sicer betoniranje temeljev in veznih gred. Izvaja se hidroizolacija zidov in zaščita s čepasto folijo ter zasipanje z obstoječim materialom. Nadaljuje se tudi vgradnja cevi in jaškov za meteorno in fekalno kanalizaciji ter za elektro instalacije.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je objavljen razpisa za Javni razpis za sofinanciranje godb v letu 2021, ki si ga lahko ogledate TUKAJ. Okvirna vrednost javnega razpisa je v višini 20.000 evrov, rok za predložitev prijave na razpis pa je 10. 2. 2021 do 10. ure.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/084/1020/11111/1368/1661/17 in 21/18 – ZNOrg), ki določa javni interes na področju kulture za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin na lokalni ravni, Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), 3. odstavka 15. člena Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10) ter Pravilnika o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10) smo neposredno pozvali JSKD OI Kamnik k predložitvi letnega programa dela s finančnim načrtom za leto 2021, in sicer najkasneje do petka, 5. februarja 2021. Na podlagi predložitve zahtevane dokumentacije in glede na razpoložljiva finančna sredstva v občinskem proračunu (Uradni list RS, št. 202/2020), namenjena za sofinanciranje programa v letu 2021, se bo skladno z Zakonom o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti in Pravilnikom o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture ter na podlagi sprejetega in potrjenega Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2021 pristopilo k izdaji odločbe o sofinanciranju delovanja iz občinskega proračuna Občine Kamnik in k sklenitvi pogodbe o izvajanju in sofinanciranju javnega kulturnega programa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – Območne izpostave Kamnik v letu 2021.

Prav tako smo za sklenitev pogodbe o sofinanciranju redne dejavnosti Mladinskega sveta Kamnik za leto 2021, na podlagi 7. člena zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10) neposredno pozvali k predložitvi programskega načrta in finančnega plana za leto 2021, in sicer tudi do petka, 5. februarja 2021. V proračunu Občine Kamnik za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/2020) je na »proračunski postavki 8464 – sofinanciranje delovanja Mladinskega sveta« zagotovljeno do 1.500 evrov.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik obvešča javnost, da bosta javno razgrnjena dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako KA-112 (v nadaljevanju OPPN) in okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-112. Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2018 dne 30. 5. 2018. Strokovne podlage za enoto urejanja OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko 18-247.  Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KA-112 je izdelala družba GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., Šmartinska cesta 72, 1000 Ljubljana, številka naloge 122/2020. Območje načrtovanja predvideva povečanje obstoječih objektov in ureditev manipulativnih in parkirnih površin, izvedbo novogradnje na območju nepozidanega stavbnega zemljišča, ureditev komunalne in energetske infrastrukture območja, ureditev peš in kolesarskih poti ter zelenih in urbanih površin območja.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 14. decembra 2020 do vključno 15. januarja 2021. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Javna obravnava bo organizirana 13. 1. 2021 ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje). V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Javni razpis PONI LUR – 2. skupina

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) z dnem 5. 1. 2021 objavlja drugi javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), katerega glavni cilj je, da udeleženci programa tekom usposabljanja osvojijo vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja.  RRA LUR v okviru projekta  zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko udeleženci uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev. Udeleženci se bodo v projekt vključili predvidoma s 1. 3. 2021.

Pogoji za vključitev:

  • poslovna ideja,
  • stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin LUR,
  • kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva,
  • kandidat ima poravnave vse zapadle obveznosti do države,
  • kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v Osrednjeslovenski regiji,
  • izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRA LUR.

Rok za prijavo na javni razpis je 29. januar 2021.

Vsi potencialni prijavitelji vabljeni na predstavitev projekta in prijave na razpis, ki bo potekala v četrtek, 21. 1. 2021, ob 10. uri v veliki sejni sobi, Stavba B, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana oziroma v primeru podaljšanja ukrepov preko video-povezave Zoom. Prijava na informativni dan je obvezna preko spletnega obrazca.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno 25. 1. 2021 med 8. in 13. uro, na telefonski številki 01/306 19 02 oz. elektronski pošti info@rralur.si. Več informacij je na spletni povezavi: https://rralur.si/projekti/poni-lur-podjetno-nad-izzive-v-ljubljanski-urbani-regiji/javni-razpis-poni-lur-2-skupina/.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za projekt »Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR« v vrednosti 831.480,00 EUR bo ESRR prispeval 582.036,00 EUR.

Povabilo novim članom v Mrežo rokodelcev Srca Slovenije

Če ste rokodelec, ustvarjalec oziroma umetnik in delujete v Srcu Slovenije, vas vabimo, da se brezplačno pridružite Mreži rokodelcev Srca Slovenije, ki šteje že več kot 100 članov. Na voljo vam je prostor za vašo predstavitev, vključili vas bomo v različne projekte, vas informirali in z vami priložnostno sodelovali še na druge načine.

Mreža rokodelcev Srca Slovenije povezuje tradicionalna rokodelska znanja s sodobnimi podjetniškimi pristopi. Hkrati spodbuja k večji kakovosti rokodelskih izdelkov in njihovi širši promociji, prenosu znanj na mlajše generacije in k učinkovitejšemu skupnemu trženju doma in po svetu.

V Mreži rokodelcev Srca Slovenije je 118 članov, med katerimi so posamezni rokodelci, trgovine z rokodelskimi izdelki ter društva in organizacije iz občin Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi. Prvi člani so se Mreži pridružili ob njeni ustanovitvi v letu 2014.

V kolikor želite postati član Mreže rokodelcev Srca Slovenije pošljite sporočilo na mija.bokal@razvoj.si.

IZOBRAŽEVANJE: Hoja

V sredo, 20. januarja 2021 bo od 10. do 14. ure na spletu potekalo izobraževanje »Hoja«. Izobraževanje organizira Ministrstvo za infrastrukturo skupaj z izvajalci projekta »Izobraževanje za trajnostno mobilnost« in je šesto v seriji dogodkov na temo sodobnih izzivov celostnega prometnega načrtovanja, organiziranih v letih 2020, 2021 in 2022.

Zavedanje o pomenu zagotavljanja dobrih pogojev za hojo v Sloveniji raste. Mnogo občin je v zadnjih letih gradilo pločnike in poti, umirjalo promet in vzpostavljalo območja za pešce. Zelo žive so tudi iniciative za zagotavljanje varnih poti v šolo ter spodbujanje hoje v vrtec in šolo.

V okviru izobraževanja bodo predstavljeni nekateri novi poudarki na področju načrtovanja za hojo, kot so uvajanje ukrepov za spodbujanje hoje med epidemijo in uporaba orodij za ocenjevanje kakovosti prostora s stališča pešca. Glavni poudarek izobraževanja pa bo na uspešnih domačih in tujih primerih prenosa politik in strategij za spodbujanje hoje v prakso.

Izobraževanje je prednostno namenjeno predstavnikom občin ter strokovnjakom, ki se ukvarjajo s celostnim načrtovanjem prometa na lokalni in regionalni ravni. Udeležba na izobraževanju je brezplačna. Potekalo bo v slovenskem in angleškem jeziku.

Na izobraževanje se lahko prijavite TUKAJProgram izobraževanja pa je dosegljiv TUKAJ.

Drevo srčnih želja v središču prestolnice

Fotografska razstava Srček za vsak dan, ki krasi TAM-TAMovo Ulično galerijo na prostem, je oplemenitena z rdečim geometrijskim 3D srcem, ki ga je umetnica Mankica Kranjec pretekli konec tedna pritrdila na podlago enega od treh razstavljenih plakatov s podobami 36 srčkov.

Hkrati je izpeljala tudi akcijo obešanja papirnatih srčkov želja in dve drevesi na Vegovi ulici začasno preoblikovala v ‘drevesi želja’. Razstava je nastala v koprodukciji z Razvojnim centrom Srca Slovenije.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here