TeDni(K) Občine Kamnik (25.1.2021)

0
624

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Srednji vasi

V začetku meseca januarja, je Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., dogradilo še manjkajoči odsek kanalizacije v Srednji vasi SR 1-3.

Izbrani izvajalec del je po krajši prekinitvi del, zaradi vremenskih razmer, v preteklem tednu ponovno začel z deli.  

Nadaljevanje kanalizacije Markovo – Poreber

V okviru projekta izgradnje sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini je potrebno zgraditi še manjkajoči odsek kanalizacije za odpadno vodo Markovo – Poreber.

Oddelek za družbene dejavnosti

Oddelek za družbene dejavnosti je objavila dva javna razpisa, in sicer Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2021 ter Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v občini Kamnik v letu 2021. Oba javna razpisa sta odprta do 24.2.2021 do 12. ure.

Javni za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2021

Občina Kamnik bo v skladu s 5. členom Pravilnika o sofinanciranju  mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik (v nadaljevanju: pravilnik) sofinancirala programe in projekte, ki spodbujajo udejstvovanje mladih, na način, da spodbujajo njihovo neformalno izobraževanje, raziskovalno delo ter nasploh delujejo preventivno ter s tem posledično tudi prispevajo k zmanjšanju različnih odklonskih vedenj med mladimi.

Mladinski program (dejavnost) je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto (srečanja najmanj enkrat tedensko, najmanj devet mesecev v letu).

Mladinski projekt je posamična aktivnost izvajalca – posamični zaključen enkratni dogodek (npr. predavanja, okrogla miza, tabor ipd.).

Cilj sofinanciranja je spodbujanje mladinskih programov (dejavnosti) in projektov, ki:

 • vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti;
 • vključujejo informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim;
 • vključujejo raziskovalno dejavnost mladih;
 • vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa;
 • vključujejo programe za preprečevanje uživanja drog in drugih nevarnih substanc;
 • spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi;
 • spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost;
 • spodbujajo inovativnost med mladimi;
 • spodbujajo delovanje na področju medgeneracijskega sodelovanja;
 • vključujejo mladinsko prostovoljno delo;
 • preventivni programi na različnih vsebinskih področjih.

Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski programi (dejavnosti) in projekti, ki imajo naravo:

 • dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja;
 • rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja;
 • investicij ali nakupa opreme;
 • vključevanje odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti;
 • znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.

Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v občini Kamnik v letu 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove sakralnih objektov v Občini Kamnik. Skupna višina sredstev je do 20.000 evrov.

Razpisane so naslednje vsebine sofinanciranja:

 • vzdrževanje sakralnih objektov (streha, fasada, notranjost objekta, klopi, ipd.),
 • vzdrževanje sakralnega inventarja (orgle, kipci, oltar ipd),
 • restavratorska dela na sakralnih objektih,
 • obnova, sanacija samostojnih kapelic.

Oddelek za razvoj in investicije

Poročevalsko okolje za spremljanje dogodkov in nesreč na vodovodnih sistemih

.

“>Projekt MUHA (Obvladovanje tveganj vezanih na vode z vidika različnih nevarnosti) je z novim letom vstopil v tretjo periodo projekta, ki bo trajala vse do junija. V drugi periodi smo izpeljali dve večji akciji. Štabna soba Civilne zaščite Kamnik je bila opremljena z novo strojno in programsko IT opremo ter s komunikacijskimi napravami, vzpostavilo pa se je tudi poročevalsko okolje za spremljanje dogodkov in nesreč na vodovodnih sistemih.

Namen poročevalskega sistema je zbiranje vseh dogodkov, povezanih z vodovodnim sistemom. Vsak posameznik, ki bo opazil kakršnokoli nepravilnost na vodovodnem sistemu, bo imel možnost o tem poročati preko tega sistema. Poleg zbiranja podatkov, bo sistem omogočal tudi nadaljnjo analizo in obdelavo prejetih podatkov. Analiza dogodkov na vodovodnih sistemih bo podpora pri zasnovi obvladovanja tveganj oskrbe s pitno vodo. Na podlagi zaznanih tveganj se bodo potem lahko oblikovali potrebni ukrepi. To bo pilotna akcija, ki se bo izvajala tudi v drugih državah, katerih ustanove so partnerice pri projektu MUHA.

Poročevalska platforma za spremljanje dogodkov in nesreč na vodovodnih sistemih je trenutno še v fazi zaključnih usklajevanj. Ko bo sistem dokončan, bomo o tem obvestili občane, ki bodo imeli tako možnost prispevati k varni oskrbi s pitno vodo.

Vsi partnerji projekta smo del jadransko-jonske regije, projekt sofinancira transnacionalni program Interreg ADRION.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo