TeDni(K) Občine Kamnik (9.2.2021)

0
444

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Nadaljevanje kanalizacije Markovo – Poreber

Izvajalec del je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije za odpadne vode na območju Porebra.

Trenutno je vgrajeno približno 350 metrov kanalizacijskih cevi DN 200, potrebno pa je vgraditi še približno 100 metrov kanalizacijskih cevi. Zaključek del je predviden v naslednjem tednu.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pohod in spominska slovesnost pri spomeniku na Osekih pod Menino planino

V sklopu letnega programa obiskov pri spominskih obeležjih so člani Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik v nedeljo 7. februarja 2021, izvedli pohod po zasneženi Menini planini do spomenika na Osekih. Zaradi epidemiološke situacije v Sloveniji smo se pri spomeniku na Osekih poklonili padlim borcem le s polaganjem žalnega venca in prižigom sveč.

Na Osekih pod vrhom Menine planine je po izdaji v hudi borbi Zaledne enote Šlandrove brigade z okupatorjem, dne 8. februarja 1944, padlo 30 borcev. Slava jim. Pohoda so se udeležili predstavniki Veteranskih organizacij občine Kamnik ZB NOB Kamnik, KO ZB NOB Tuhinj, KO ZB NOB Komenda, Območnega Združenja slovenskih Častnikov, Območnega Združenje veteranov vojne za Slovenjijo Kamnik – Komenda.

Oddelek za urejanje prostora

Javno naznanilo državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben

Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta je objavljena na spletni strani https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/, v okviru katere se nahaja tudi javno naznanilo državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška – Kamnik Graben, katerega predmet pobude za državno prostorsko načrtovanje je nadgradnja regionalne železniške proge št. 21: Ljubljana Šiška – Kamnik Graben (kamniške proge).

Pobuda vsebuje podatke, potrebne za odločanje o postopku državnega prostorskega načrtovanja, vključno z navedbo vrste postopka državnega prostorskega načrtovanja ter s podatki, potrebnimi za odločanje o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti. Na podlagi pobude bodo pridobljene konkretne smernice državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, predlogi in pripombe javnosti ter odločba o potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje. Smernice, pridobljeni podatki ter predlogi in pripombe javnosti bodo analizirani. Na podlagi analize bodo izoblikovane usmeritve za nadaljnje načrtovanje, pripravljavec prostorskega akta pa bo pripravil osnutek sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja. Sklep o izvedbi sprejme Vlada RS.

V pobudi so obravnavane naslednje prostorske ureditve nadgradnje regionalne železniške proge št. 21: Ljubljana Šiška – Kamnik Graben:

 • nadgradnja proge po odsekih,
 • nadgradnja obstoječega tira in gradnja drugega tira na odseku Ljubljana Šiška –Ljubljana Ježica,
 • nov potek dvotirne proge na odseku Ljubljana Ježica –Ljubljana Črnuče, vključno z novim mostom za dva tira čez reko Savo,
 • nadgradnja obstoječega tira in gradnja drugega tira na odseku Ljubljana Črnuče –Jarše Mengeš,
 • nadgradnja obstoječega tira na odseku Jarše Mengeš –Šmarca,
 • nadgradnja obstoječega tira in gradnja drugega tira na odseku Šmarca –Duplica Bakovnik,
 • nadgradnja obstoječega tira na odseku Duplica Bakovnik –Kamnik Graben, vključno s povečanjem prečnega prereza predora Kamnik za namen vzpostavitve elektrifikacije ter varnostnimi ukrepi,
 • nadgradnja vseh železniških postaj in postajališč: Ljubljana Brinje, Ljubljana Ježica, Ljubljana Črnuče, Trzin industrijska cona, Trzin Mlake, Trzin, Domžale, Rodica, Jarše –Mengeš, Homec, Šmarca, Duplica, Kamnik, Kamnik mesto, Kamnik Grabe,
 • nadgradnja peronov po novi tirni shemi,
 • odstranitev nakladalne klančine na železniški postaji Kamnik Graben, rekonstrukcija nakladalne klančine na železniških postajah Ljubljana Črnuče, Jarše –Mengeš, Kamnik,
 • gradnja izvennivojskih dostopov na vseh železniških postajah in postajališčih (razen ŽP Homec, ŽP Kamnik mesto in ŽP Kamnik Graben) po novi tirni shemi,
 • ureditev parkirnih mest za motorna vozila,
 • ureditev kolesarnic,
 • gradnja nadstreška oziroma zavetišča na postajališčih po novi tirni shemi,
 • ukinitev nekaterih nivojskih prehodov in s tem povezane preureditve cestnega omrežja in gradnja novih izvennivojskih prehodov ter ohranitev nekaterih nivojskih prehodov in nadgradnja z ustreznimi signalno varnostnimi(SV) napravami,
 • elektrifikacija celotne proge in gradnja nove elektro napajalne postaje(ENP) Domžale,
 • nadgradnja signalno varnostnih telekomunikacijskih(SVTK) naprav na celotni progi in uvedba daljinskega vodenja prometa.

V času objave gradiva ima vsa zainteresirana javnost možnost podati predloge in pripombe na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer naj se v rubriki »zadeva« navede ključna beseda «Pobuda za DPN za kamniško progo«.

Javno naznanilo si lahko ogledate TUKAJ, podrobnejše informacije pa so dostopne tudi na spletni povezavi Ministrstva za okolje in prostor.

Občina Kamnik pozdravlja nadgradnjo železniške proge, s predlogi pa želi še bolj optimizirati določene lokalne ureditve, ki so vezane na potek državnega prostorskega načrta.

Ti predlogi so:

 • Ureditev novega železniškega prehoda kot podaljšek Murnove ulice. S to ureditvijo bi se vzpostavil nov železniški prehod, ki bi omogočal dostop do stanovanjskih hiš na Zapricah, v sklopu te ureditve bi se uredil tudi parkirišče Parkiraj in se odpelji (P&R).
 • Predlog, da se preuči možnost navezave železniške povezave do Brnika in naprej do Kranja. Na ta način bi se vzpostavila zanka, ki bi povezovala občine severno od Ljubljane z Gorenjsko in Osrednjo Slovenijo.
 • Predlog takšne ureditve križanja železniške proge in državne ceste na območju Šmarce, kjer bo zagotovljeno nemoteno prehajanje kolesarjev. Občina tako predlaga, da bi na tem odseku železnica potekala pod nivojem sedanjega terena.
 • V sklopu ureditve krožišča na Korenovi in Ljubljanski, Občina Kamnik predlaga, da se potek železnice prilagodi novi prometni ureditvi ter južno od predvidenega krožišča zagotovi parkirišče Parkiraj in se odpelji (P&R).
 • Postaja center se mora ohraniti in opravljati svoje poslanstvo naprej. Na nasproti strani postajnega poslopja se predlaga ureditev parkirišča (pod Žalami).
 • Ohrani se trasa industrijskega tira do Smodnišnice.

Oddelek za razvoj in investicije

Enajst novih podjetniških idej v Ljubljanski urbani regiji

Prva skupina udeležencev je uspešno zaključila usposabljanje v okviru projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR. Oblikovanih je enajst novih produktov in storitev, mladi bodoči podjetniki namreč na trg vstopajo z raznolikimi in inovativnimi idejami.

»Spodbujanje podjetništva in podjetniške kulture ter okolja, ki omogoča nove karierne priložnosti ter zagotavljanje novih delovnih mest, je ena izmed razvojnih prioritet agencije. Veseli nas veliko število mladih, ki sodelujejo v tem projektu, ter da že lahko pokažemo dobre rezultate – ideje, ki sledijo trajnostnim smernicam razvoja regije in sovpadajo z njeno vizijo za naslednjih sedem let, ki se glasi »Ustvarjalna. Pametna. Zelena.«, je na podelitvi certifikatov prvi skupini udeležencev izpostavila mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR ter dodala, da je za uspešen razvoj ideje in podjetniške kariere ključno ustrezno podporno podjetniško okolje za katerega si še posebej prizadeva Mestna občina Ljubljana, dobremu zgledu pa sledijo tudi ostale občine Ljubljanske urbane regije.

Projekt PONI LUR je tega ponudil v obliki zaposlitve, ki je bila namenjena izključno pridobivanju ključnih znanj, ki so nujna za uspešen razvoj poslovnih idej. V štirih mesecih so udeleženci pod mentorstvom različnih strokovnjakov in uspešnih podjetnikov prejeli znanja s področij izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanja z IKT, pridobivanja virov financiranja, osnovna pravna ter finančna znanja ipd. Zagotovljena je bila tudi vsa potrebna fizična infrastruktura po principu co-workinga.

Usposabljanja se je udeležila tudi Kamničanka, Tajda Tonin, diplomirana oblikovalka vizualnih komunikacij, ki se ukvarja z načrtovanjem in oblikovanjem blagovnih znamk ter trajno naravnanih embalaž s sekundarno funkcijo. V okviru projekta je tako oblikovala embalažo za kozmetiko in iskala načine, kako se znebiti plastičnih embalaž, ki na tem trgu še vedno prevladajo. Pod blagovno znamko Odeur je ustvarila kaširano embalažo za shranjevanje, ki se jo hkrati da preoblikovati v samostoječe ogledalo, kar nakazuje na potencial, ki presega primarno funkcijo ovojnine, da ščiti izdelek.

Evropski projekt P-IRIS

V sredo, 10. februarja 2021, bo med 12.50 in 15.30 potekala spletna delavnica z naslovom Living labs and user groups as part of rural innovation systems. Na delavnici bodo predstavljeni primeri iz Norveške, poudarek pa bo na prebivalcih podeželskih okolij in njihovi vlogi pri inovacijah.

Alfred Bjørlo, predstavnik norveške občine Stadt, bo predstavil koncept pametnih skupnosti ter njihovo izkušnjo z uvajanjem inovacij. 
Bjarne Uldal, predstavnik organizacije Nordic Edge, bo predstavil inovacijske mreže in žive laboratorije ter GNIST, norveški program, ki uvaja metodologijo za zagon inovacijskih procesov na podlagi javnih potreb. Nordic Edge je norveška neprofitna organizacija, ki v tesnem sodelovanju z občinami in mestnimi upravami promovirajo rešitve za pametnejša mesta in skupnosti. Je eno najpomembnejših evropskih prizorišč za izmenjavo znanja in navdih za ustvarjalce pametnejših podjetij, mest in družb.

Na predstavljene primere pa se bodo s svojimi izkušnjami pri pospeševanju inovativnosti v podeželskih območjih navezali tudi podjetniki in predstavniki inovacijskih mrež iz Slovenije, predstavniki institucij za raziskave in razvoj iz Italije in Hrvaške ter organov upravljanja iz Finske ter Španije.

Matija Matičič, iz kamniške zadruge KIKštarter, bo predstavil, kako smo k ustvarjanju kreativnih, na znanju temelječih podjetij, ki mladim nudijo atraktivna delovna mesta v domačem okolju pristopili v Kamniku.

Za dogodek, ki bo potekal v angleščini so potrebne prijave. Po prijavi boste prejeli elektronsko sporočilo s povezavo do dogodka. Podrobnejši program najdete na spletni strani projekta P-IRIS.

Javna naročila

V ponedeljek, 1. 2. 2021, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Izgradnja kanalizacije, vodovoda in ceste v naselju Žale pri Kamniku«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi). Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 15. 2. 2021, do 10. ure.

Oglasno sporočilo