Odzivi politike na izbiro direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Občine Domžale

0
1780

Občinski svet ni dal soglasja k imenovanju kandidata za mesto direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Občine Domžale

V vseh letih mojega delovanja se še ni zgodilo, da bi soglasno izbran kandidat s strani sveta zavoda, ali druge ustanove ne prejel soglasja za imenovanje s strani občinskega sveta. Kandidat je namreč na svetu zavoda prejel oba glasova predstavnikov športnih društev, ter glasove vseh štirih predstavnikov Občine Domžale, med katerimi je tudi občinska svetnica Liste Tonija Dragarja. Razen nekaj bagatelnih kozmetičnih napak v sami dokumentaciji, je bilo iz vseh dostopnih podatkov razumno sklepati, da kandidat izpolnjuje pogoje, ter da bi bil primeren kandidat za to funkcijo, konec koncev jo kot vršilec dolžnosti opravlja že skoraj leto dni. Kot je v sami razpravi večkrat poudaril tudi predsednik sveta ZŠRD, je kandidat izbornemu organu dostavil vso dokumentacijo, ki dokazuje tudi večkrat omenjene delovne izkušnje.
Ob vsem tem povedanem je torej težko razumljivo, zakaj soglasno izbrani kandidat ne bi dobil soglasja k imenovanju na mesto direktorja ZŠRD. Postane pa to mnogo bolj jasno, v kolikor vemo, da je ravno izbrani kandidat kot vršilec dolžnosti direktorja ZŠRD izvedel temeljito revizijo poslovanja prejšnjega direktorja ZŠRD, ki je pokazala ogromne nepravilnosti, na katere sem sam kot predsednik sveta ZŠRD opozoril Občino Domžale kot ustanovitelja zavoda in jo pozval, da nemudoma zamenja direktorja ZŠRD Uroša Križaniča, ki je delal nepopravljivo škodo ZŠRD, Občini Domžale, domžalskemu športu in vsem občankam in občanom naše občine. Ob tem ni nepomembno, da se je gospod Križanič, kljub odkritim in velikim nepravilnostim prijavil na oba razpisa za mesto direktorja ZŠRD, na prvem razpisu pa je prejel celo podporo predstavnice LTD v svetu zavoda. In prav podžupanja gospa Kosec (LTD) je najbolj burno nasprotovala podelitvi soglasja k imenovanju novoizbranemu direktorju ZŠRD, ki je svoje delo zastavil transparentno in je najprej, že kot vršilec dolžnosti, razčistil delovanje prejšnjega direktorja, ki je zelo blizu podžupanje, s čimer pa si očitno ni naredil politične usluge.

Tu se bom navezal kratko tudi na anonimno pismo, ki ste mi ga poslali, saj navaja, da izbrani kandidat, kot prvi pomočnik direktorja ZŠRD v tistem času ni opozoril na nepravilnosti. Ni. To niti ni bila njegova dolžnost. To je bila dolžnost Sveta ZŠRD, ki je sestavi prejšnjega mandata nikakor ni opravljal, kar dokazujejo tako zapisniki sej sveta kot tudi poročila članov sveta ZŠRD ob izteku mandata, kjer je delo bivšega direktorja ZŠRD gospod Kosec denimo celo izrecno pohvalil. To dolžnost sem sam vestno izpolnil, zato so me s tega mesta umaknili, mojo pobudo pa brez kakršnihkoli argumentov in brez kakršnegakoli pregleda zavrnili, kljub temu, da se je praktično vse izkazalo za točno in da je bilo več tehtnih razlogov za odpoklic takratnega direktorja Uroša Križaniča.

Na koncu se je ta zadnja potrditev močno spolitizirala, ampak to se je zgodilo šele na dan same seje občinskega sveta. Ni pa prvič, da se ravno v aktualnem mandatu rušijo marsikatere uzance, ki so veljale za naš občinski svet desetletja. Očitno pa je, da ko delu občinske strukture, ki želi obvladovati vse in vsakogar v naši občini nekaj ne odgovarja so pripravljeni svoj cilj doseči na vse mogoče načine in z vsemi mogočimi sredstvi, kako naj si drugače razlagamo popolne obrate v glasovanju, javne diskreditacije in izogibanje kakršnekoli odgovornosti za napake storjene v ne tako daljni preteklosti.

Matej Oražem, LMM

Posredujem besedilo, ki sem ga prejel z anonimnega naslova, na moj elektronski naslov, ki ne izraža nujno tudi mojega mnenja, se mi pa zdi primerno, da posredujem, glede na to, da sem nekako očitno v to vključen, ker dobivam pisanja z vseh strani.

_______________________________________________________________________

Ali bo direktor Zavoda za šport in rekreacijo v občini Domžale ponovno nastavljen politično?
Vsako imenovanje kjer je pri odločanju vključena politika in politični predstavniki je vsaj delno politično, tudi če na delovno mesto kandidira povsem politično neopredeljen in strokoven kandidat.

Za šport gre, a direktor bo vseeno »naš«!
Kandidati niso predstavniki politike. H kandidaturi namreč pristopajo na podlagi strokovnih, organizacijskih in vodstvenih znanj, sposobnosti, izkušenj ter s programom, ki vključuje vizijo razvoja vseh področij delovanja Zavoda. Imenovani in predlagani kandidat v soglasje Občinskemu svetu je to storil celovito na vseh področjih, tudi s predlogom oblikovanja Strategije razvoja športa in športne infrastrukture, ki je Občina Domžale trenutno še nima. Morda je čas, da bi bil kandidat ne zgolj »naš«, temveč predstavnik vseh deležnikov in zastopnik celotne domžalske športne srenje.

Že ob razpisu za mesto direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale v letu 2015 se je s strani nekaterih članov Sveta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale (določenih s strani občine Domžale) intenzivno delalo v smeri, da se na to mesto nastavi »naš« kandidat. Ker jim to ni uspelo, ni bil potrjen nihče in se je razpis ponovil. So se pa ob tem razpisni pogoji spremenili – omilili!
Gre za izjemno subjektivno in morda celo politično ali drugače motivirano mnenje oz. sodbo. Spremembe ustanovitvenih aktov se sprejemajo v Občinskem svetu, navadno z veliko večino. Spremembe Odloka o ustanovitvi Zavoda je na svoji 9. seji Občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014-2018 dne 15. 10. 2015  podprlo 24, proti sta bila 2 člana Občinskega sveta. Celoten občinski svet sestavlja 31 članov.

Tako je na razpisu za mesto direktorja za obdobje 2016 do 2019 bil politično nastavljen kandidat, ki ni imel nikakršnih vodstvenih izkušenj, ki bi jih sicer kot direktor potreboval za vodenje Zavoda. In prav tako tudi drugih, za tako mesto potrebnih, izkušenj. A bil je »naš«! Sicer pa smo o njegovem delovanju v našem časopisu v preteklih letih marsikaj napisali.
Navedba o mandatnem obdobju 2016-2019 je netočna, gre namreč za mandat 2016-2020. Delovne izkušnje in vodstvene sposobnosti se izkazujejo z verodostojnimi listinami skladno z Zakonom o javnih uslužbencih (ZJU), natančneje predvsem 13. točko 6. člena tega zakona.

Zavod za šport in rekreacijo kot tak vsako leto razpolaga z okoli dvema milijonoma davkoplačevalskega denarja. Nastavljeni direktor je s svojo ožjo vodilno ekipo dokazano (z zunanjo revizijo) vzel športnim društvom ali če hočete domžalskemu športu preko 150.000 eur (za Park Martina Krpana cca 100.000 eur, za Pub Martina Krpana okoli 50.000 eur – in ga zapravil nezakonito ter ne transparentno).
Zavod ne razpolaga “z okoli dvema milijonoma davkoplačevalskega denarja”. Podatki za pretekla leta so javno objavljeni v letnih poročilih, v letu 2020 je Zavod kot posredni proračunski uporabnik razpolagal s 612.000 evri financiranja dejavnosti s strani ustanoviteljice Občine Domžale, ostali prihodki izhajajo iz naslova opravljanja dejavnosti in so v preteklem letu z dvema epidemijama koronavirusne bolezni znašali nekaj manj kot 300.000 evrov. Za finančno poslovanje Zavoda v mandatnem obdobju 2016-2020 je imel pristojnosti in vpogled le zakoniti zastopnik.

Izjemno zanimivo je dejstvo, da gre pri navedbah za podatke, ki predstavljajo še nedokončno potrjeno delovno gradivo izredne notranje revizije, ki je osnutek poročila predala v vednost izključno Svetu zavoda in s tem njegovim članom ter v.d. direktorja. Pri tem se poraja vprašanje od kod izhajajo te informacije in podatki in ali gre pri tem za zlorabo informacij gradiva, ki še ni dokončno obravnavano in potrjeno?
Na tokratnem razpisu za mesto direktorja pa se ponovno pojavljajo želje ene od političnih struj, da v lastnem interesu nastavi direktorja. In to celo enega iz ekipe (prejšnjega direktorja), ki ji zunanja revizija očita vrsto napak in vsaj ne transparentno delovanje. Takega, ki je vedel za nepravilnosti in nanje ni opozoril lastnika Zavoda za šport – občino Domžale. Pa tudi sam izbirni postopek in presoja strokovne usposobljenosti kandidatov je bila pristranska. Na razpis za mesto direktorja se je javilo deset kandidatov, nekateri z res bogatimi izkušnjami. Kljub temu so na razgovor oz. predstavitev povabili le tri kandidate. Nekaterim kandidatom, ki so izpolnjevali vse razpisne pogoje, tako niti ni bila omogočena ustrezna predstavitev usposobljenosti. Izbrani kandidat se ni izkazal kot najbolj strokovno usposobljen za razpisano delovno mesto, poleg tega pa ta kandidat niti nima vseh pogojev, razpisanih za mesto direktorja. In kljub temu je bil po pooblastilu Sveta Zavoda za šport in rekreacijo predlagan za direktorja Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. Ob tem naj omenimo, da je pod njegovim vodenjem (na mestu v.d. direktorja) celo lansko poletje ostal bazen zaprt, eden izmed redkih v Sloveniji, če pa bo korona kriza trajala še to poletje, bomo Domžalčani verjetno ostali brez bazena tudi letos. Pa tudi sicer se v slabem letu vodenja Zavoda za šport ni najbolj izkazal kot vodja (legalizacija objektov, črpanje evropskih sredstev, pa sredstev Fundacije…

Kandidati nastopajo izključno na podlagi strokovnih kompetenc. Vse ostale obsodbe in popolnoma neupravičeno politično etiketiranje ter v zapisu predstavlja hud poseg v osebno integriteto in ne argumentirane žalitve. Pri podajanju obtožb so kršena načela novinarske etike. Pri tem se pišoči ni pozanimal niti o resničnosti nezakonito pridobljenih podatkov in obsojanja oseb, ki jih v svojem prispevku obravnava.
Od kje izvira mnenje oz. sodba, da »se izbrani kandidat ni izkazal kot najbolj usposobljen za razpisano delovno mesto«? Kakšna je bila podpora izbranemu kandidatu med člani Sveta zavoda? Ali je bila podpora zgolj politična oz. izključno s strani članov predstavnikov ustanoviteljice Občine Domžale? Sta imenovanega kandidata morda podprla tudi predstavnika domžalskih športnih društev? Ali ga kdo ni podprl in zakaj ter na podlagi kakšnega interesa? Gre za subjektivno in pomanjkljivo poznavanje zakonodaje področja Zakona o javnih uslužbencih in nedopustno blatenje imena. Ponovno se zastavlja vprašanje od kod avtorju besedila navedeni podatki o “bogatih izkušnjah nekaterih kandidatov”? So bili ti kandidati tudi ustrezno strokovno podkovani na področju športa? Kakšni oz. kako kvalitetni so bili predloženi programi dela Zavoda za naslednja štiri leta? Ena izmed določb razpisa, Odloka o ustanovitvi Zavoda in Statuta o delovanju Zavoda določa tudi, da imajo “prednost kandidati z delovnimi izkušnjami v športnih organizacijah in združenjih”. So imeli vsi kandidati takšne izkušnje in dobro poznavanje področja dela Zavoda?
Na osnovi čigavih zlorab varstva osebnih podatkov in postopka razpisa gre za tako ostre netočne sodbe ter nedopustno in neupravičeno blatenje imena? Kakšen je pri tem politični ali morda kakšen drugačen motiv in nekorektnost pisca, ki je uporabil zlorabo varovanja osebnih podatkov za svoje sodbe, znotraj postopka razpisa? Kopališče Domžale je v sezoni 2020 ostalo zaprto na podlagi skupne odločitve Zavoda kot upravljavca in njegove ustanoviteljice Občine Domžale kot lastnika objekta, predvsem zaradi preprečevanja širjenja koronavirusne bolezni, saj je bila Občina Domžale ena izmed najbolj prizadetih občin na število prebivalcev. V letu 2020 so se ravno navedena neurejena področja (legalizacija objektov, pobude za črpanje evropskih sredstev skupaj z ustanoviteljico in druge zakonske obligacije) šele pričela aktivneje urejati. Kaj so pred tem počeli odgovorni za takšno neurejeno stanje?

Iz virov blizu Zavoda je bilo moč izvedeti, da se v primeru potrditve predvidenega kandidata za direktorja obetajo vsaj prijave mobinga, če ne celo stavka proti trenutnemu v.d. direktorja ali če hočete predvidenemu kandidatu politične frakcije, ki ima večino v Svetu Zavoda za šport in rekreacijo Domžale.
Ali je podatek v zgornjih navedbah zares točen in preverjen? Lažna prijava mobinga namreč predstavlja vsaj kršitev delovnih obveznosti in motnjo v delovnem procesu.

Zanimivo bi bilo izvedeti, če so člani Sveta Zavoda za šport in rekreacijo pred odločitvijo o izboru kandidatov pridobili pravno mnenje o izpolnjevanju pogojev. In tudi kakšen bo odziv Občine Domžale, če bo kdo od (neupravičeno?) zavrnjenih kandidatov podal pritožbo na sam izbor direktorja (glede na pravice, ki izhajajo iz Zakona o Zavodih)!
Svet zavoda kot organ ima pristojnost samostojne presoje o ustreznosti kandidatov. Na podlagi katerih določb Zakona o zavodih, Odloka o ustanovitvi Zavoda in Statuta o delovanju Zavoda, ki so pravna podlaga za izvedbo postopka razpisa in imenovanje direktorja bi bilo upravičeno in smiselno pridobivanje pravnega mnenja? Svet zavoda ni samostojna pravna oseba in ne razpolaga s finančnimi sredstvi. Kako lahko v tej fazi postopka razpisa kdorkoli sodi o neupravičenosti “zavrnjenih kandidatov”?

Predlagani kandidat mora sicer iti še skozi sito Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, nato pa ga čaka še potrditev na seji občinskega sveta. Se bo končno občina Domžale kot lastnik Zavoda za šport in rekreacijo izkazala kot dober in preudaren lastnik, ki mu ni vseeno, kako se gospodari z njenim premoženjem ali bo (ponovno) podlegla ustaljenemu načinu delovanja?
V kolikor se omenjena organa ne strinjata s predlogom.
Na podlagi katerih javno dostopnih podatkov je pisec pridobil ime predlaganega kandidata za izdajo soglasja imenovanja in s tem ponovno neupravičeno posegal v osebno integriteto in neupravičeno blatil dobro ime? Na spletni strani Občine Domžale ali kateremkoli drugem javnem mediju namreč do seje Občinskega sveta dne 18. 2. 2021 ni podatkov oz. gradiva v zvezi s to zadevo. Ali je bilo morda gradivo za sejo posredovano članom neposredno na seji? Je bil morda zato šele neposredno na seji zato razširjen dnevni red?
 Ali ni morda ne etično in ne transparentno dejanje ravno v tem, da je bilo »Vprašanje« naslovljeno le na nekatere člane Občinskega sveta? Ali slednji razpolagajo z vsemi informacijami, da bi lahko zavzeli celovito in ne subjektivno stališče? Morda slednje pove največ o namerah avtorja besedila.
Avtor ni znan

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Zavod za šport in rekreacijo občine Domžale – boj proti korupciji in konfliktu interesov ali le politično obračunavanje? Sta šport in rekreacija res v tretjem planu?

Politično obračunavanje med koalicijo in opozicijo se je z volitev preneslo na Zavod za šport in rekreacijo Domžale, škoda, ki že nastaja zaradi teh nepotrebnih konfliktov, se v največji meri prenaša na račun športnikov in športnic ter klube in društva, velike finančne zalogaje pa seveda plačujemo davkoplačevalci občine Domžale!

Nekoč je bil to sinonim športa v naši občini, česar danes žal ne moremo trditi, saj je po prikazanem Zavod za šport in rekreacijo Domžale namesto nosilca vseh športnih dejavnosti postal mesto političnih obračunavanj, a vse to pod »okriljem boja proti korupciji«.
Imenovanje direktorja Zavoda je v zadnjem času postalo prava »tragikomedija«, saj se sploh ne ve več, kdo ustreza in kdo ne ter komu ustreza in komu ne.
Predvsem pa se ves čas omenja v javnosti » političen spopad« med, sedaj že bivšim direktorjem Zavoda za šport in rekreacijo, Urošem Križaničem, ki se mu očitajo številne nepravilnosti pri vodenju, in med tistimi, ki so bili najbolj glasni ter med seboj obračunavali v medijih na lokalnih volitvah 2018.
Kdo komu daje podporo pri kandidaturah na volitvah za direktorja zavoda, se je popolnoma zameglilo, saj so nekdanji partnerji (Lista Metoda Marčuna, SDS ) na volitvah sedaj na nasprotnih bregovih, ker je slednja po imenovanju dodatnih podžupanov, Deželaka in Ravnikarja, stopila v koalicijo z Listo župana Tonija Dragarja.
V ta spor je v preteklosti posegla celo državna Komisija za preprečevanje korupcije, ki je sprejela določene sklepe glede upravičene in neupravičene zastopanosti predstavnikov Občine Domžale v Svetu zavoda za šport in rekreacijo Domžale.
Zeleni Slovenije smo na seji Sveta Občine Domžale že postavili določena vprašanja okoli problematike delovanja Zavoda, a še do danes nismo dobili odgovora.
Prav tako nismo dobili odgovora glede nejasnega financiranja Športnega parka Radomlje, ki je bil takrat v zasebni lasti, kdo pa ga po finančnem vložku občine danes upravlja, moral bi ga Zavod, pa še sedaj ni jasno, ali drži ali ne. Podobna zgodba se odvija v Športnem parku Vir, ki ga prav tako upravlja Zavod za šport in rekreacijo. Tamkajšnjemu nogometnemu klubu vsako leto na podlagi razpisa dodeli finančna sredstva, nato mu iz teh istih sredstev zaračunava enormno najemnino ter zapadle dolgove za športni objekt.
Predvsem se poraja vprašanje, kako lahko Zavod za šport in rekreacijo Domžale še vedno ves čas sploh deluje, če program dela v minulih treh letih sploh nikoli ni bil potrjen s strani Občinskega sveta, pravzaprav je bilo tako, da ga je leta 2019 zavrnil, lani in letos pa ga sploh ni obravnaval.
Na koncu nam ostaja torej vprašanje, ali je to res boj proti korupciji in konfliktu interesov ali pa le politično obračunavanje, ki gre predvsem v škodo prebivalcev občine Domžale. Predvsem pa nas zanima, kdo bo za nastalo situacijo odgovarjal.

Gregor Horvatič, občinski svetnik – Zeleni Slovenije

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here