NOV!CE 01/2021: Vprašanja za župana Občine Domžale ter prejeti odgovori

0
1315

Zakaj v lanskem letu v Domžalah niso bila izvedena nujno potrebna dela na bazenu, saj je bil le ta v kopalni sezoni zaprt (v Kamniku odprt)? Ali bodo letos za vzrok zaprtja navedena vzdrževalna dela?
Odgovor:
S strani upravljalca objekta so se tekom leta 2020 spremenili prioritetni investicijski projekti. V pridobivanju je projektna dokumentacija za izvedbo rekonstrukcije strojnice.
_______________________________________________________________________

Koliko zaposlenih in katere službe v občinski upravi v tem času svoje delo opravljajo od doma?
Odgovor:
Delo od doma opravlja sedem zaposlenih, od katerih so trije iz Urada župana, dva iz Oddelka za komunalne zadeve, en iz Oddelka za premoženjske zadeve in en iz Oddelka za družbene dejavnosti.
________________________________________________________________________

Občane zanima, če se je v občini Dom-žale nadomestilo za stavbno zemljišče podražilo in, če se je, za koliko? Kolikšen je bil prihodek s tega naslova v letu 2020?
Odgovor:
Vrednost točke za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za leto 2021, je bila potrjena na 13. seji Občinskega sveta dne 26.11.2020. Vrednost točke je glede na leto 2020 in predhodna leta nespremenjena in znaša 0,00158 eura za zazidana stavbna zemljišča in 0,10298 eura za nezazidana stavbna zemljišča. V letu 2020 smo iz naslova NUSZ – pravne osebe realizirali 2.003.155 EUR iz naslova NUSZ – fizične osebe pa 1.833.487 EUR. Omeniti velja, da v tem trenutku Zaključni račun Občine Domžale za leto 2020 še ni povsem zaključen, zato bi lahko prišlo do minimalnih odstopanj v podatkih.
_______________________________________________________________________

Zanima nas, koliko in katerim posameznim medijem je Občina Domžale v letu 2020 namenila denarna sredstva za promocijo, oz. oglaševanje.
Odgovor:
Občina je v letu 2020 sredstva namenila naslednjim medijem:
– Infonet media, radijska produkcija, d.d. (4.553,10 EUR z DDV)
– ULMI, marketinške storitve Miha Ulčar s.p. (9.960,00 EUR z DDV)
– Delo Časopisna založniško podjetje d.o.o. (1.115,00 EUR z DDV)
– Radio Gorenc Tržič (120,00 EUR z DDV)
– IR IMAGE, agencija za trženjsko komuniciranje, d.o.o. (654,00 EUR z DDV)

V letu 2019 je Občina Domžale Območni obrtni zbornici nakazala 67.822,26 EUR, v letu 2020 pa 70.000 EUR. Občane za-nima, če s tem zneskom Območna obrtna zbornica Domžale v celoti pokrije stroške poslovanja.
Odgovor:
Sredstva, ki jih Občina Domžale dodeli Območni obrtno – podjetniški zbornici Dom-žale, so namenjena za sofinanciranje dejavnosti, ki jih le-ta izvaja na letnem nivoju (mentoriranje novih podjetnikov, organizacija in izvedba delavnic Štartaj Domžale in dogodkov za mlade (osnovnošolce in srednješolce) in potencialne podjetnike, izvajanje svetovalne dejavnosti za podjetnike, ki imajo sedež podjetja v občini Domžale, ipd.).
Vprašanje ali Območna obrtno – podjetniška zbornica Domžale s temi sredstvi v celoti pokrije stroške poslovanja bi bilo potrebno nasloviti na OOZ Domžale.
_______________________________________________________________________

V lanskem letu je Občina Domžale nakazala Knjižnici Domžale 638.716,44 EUR. Je bil denar porabljen za plače ali krizne dodatke, knjige in še katere druge stroške ter v kakšnem razmerju?
Odgovor:
Zakonski rok za oddajo zaključnega računa proračuna za leto 2020, kot tudi letnega poročila javnega zavoda Knjižnica Domžale še ni potekel, torej končnih podatkov še ni. Po preteku zakonskega roka bo sprejeto letno poročilo Knjižnice Domžale za leto 2020 tudi javno objavljeno. Prav tako bo javno objavljen zaključni račun proračuna občine za leto 2020 po predvidenem sprejemu na Občinskem svetu.
Občina Domžale, kot soustanoviteljica Knjižnice Domžale je na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in na podlagi Zakona o knjižničarstvu dolžna zagotoviti sredstva za stroške dela, materialne stroške in stroške storitev, kot tudi knjižnično gradivo. Maksimalen dovoljen obseg sredstev za te namene je bil za leto 2020 določen v Odloku o proračunu Občine Domžale za leto 2020 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 12/19 in 7/20).
Pri izplačilu dodatkov iz naslova interventne zakonodaje v preteklem letu je bila Občina le posrednica, morebitni zahtevki pa nakazani le v primeru, ko je prejela državna sredstva. O morebitnih prejetih sredstvih iz naslova interventne zakonodaje bo javni zavod poročal v svojem letnem poročilu.

Urad župana Občine Domžale

 

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here