TeDni(K) Občine Kamnik (8.3.2021)

0
630

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Končanje kanalizacije Markovo – Poreber

Izvajalec del je konec meseca februarja zaključil z izgradnjo kanalizacije na območju Markovo – Poreber. Dograjenega je bilo približno 490 metrov kanalizacijskih cevi DN 200.

Izvajalec del je v preteklem tednu urejal še kmetijska zemljišča, kjer je potekala gradnja, izveden je bil testa vodotesnosti ter narejen posnetek nove kanalizacijske infrastrukture za potrebe vpisa v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Izgradnja kanalizacije TD 11

V sklopu izgradnje sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za kanal TD 11.

Zaradi spremembe lastništva zemljišč in načrtovanja novogradnje na tem območju smo izgradnjo realizirali v mesecu februarju.

Položenih je bilo približno 90 metrov kanalizacijskih cevi DN 200, lastniki pripadajočih zemljišč pa so v lastni režiji uredili tudi prestavitev vodovoda, vgradnjo zaščitnih cevi za optiko ter utrditev dostopne poti.

Izgradnja kanalizacije TD 15-1

Izvajalec del je v mesecu februarju pričel z dograditvijo sekundarne kanalizacije TD 15-1 v naselju Poreber v dolžini 100 metrov, ki bo omogočal priklop posameznih stanovanjskih hiš na javni kanalizacijski sistem.

Zbirni center za ravnanje z odpadki Suhadole

Zbirni center Suhadole dobiva končno podobo. Izvajalec del, SGP Graditelj d. d., je nadaljeval z deli, in sicer z izvedbo pokrovov jaškov in vtočnih mrež s postavitvijo na končno višino ter odtokov s strehe in povezavo v kanalizacijo.

Na strehi so se izvajala zaključna kleparska dela. Z nasipom grede in tampona na končno višino je teren pripravljen za polaganje zaključnih tlakov (betonsko oziroma asfaltno vozišče).

V povozne armirano-betonske plošče se polaga armatura in vgrajuje beton. Izvaja se tudi gradnja elektro in TK kanalizacije.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik je kupila prostore v pritličju objekta nekdanjega kulturnega doma na Duplici na Jakopičevi 11. Skupna površina kupljenih prostorov znaša 345 m2. V naravi ti prostori predstavljajo prostor nekdanjega kina. Istočasno je Občina kupila tudi tri parkirna mesta pred objektom. Kupnina je znašala 70.000 evrov.

 

Na novo pridobljene nepremičnine bo Občina prvenstveno namenila za potrebe krajanov Duplice.

Oddelek za družbene dejavnosti

Poziv k iskanju prostovoljnih šoferjev

Postanite prostovoljni šofer s srcem na potiObčina Kamnik se s pomembno dopolnitvijo socialno varstvenih storitev priključuje vseslovenskemu prostovoljskemu projektu za mobilnost starejših Prostofer, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo sami uporabljati javnih in plačljivih prevozov. Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečen dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Omogoča jim lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, ipd. Vsi, ki bodo tak prevoz potrebovali, bodo lahko poklicali na brezplačno številko komunikacijskega centra.

Vabimo vse voznice in voznike, ki želite postati prostoferji, da to sporočite na Občino Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kjer vas bomo vpisali v seznam prostoferjev in vam podali vse nadaljnje informacije o projektu.

Dodatne informacije: Katja Vegel, 01/8318-142, katja.vegel@kamnik.si.

Postanite šofer s srcem na poti.

Obnovitev fontane na Trgu talcev

Občina Kamnik namerava v letošnjem letu obnoviti fontano na Trgu talcev. Spomenik NOB na Trgu talcev je del ureditve trga in je evidentiran v registru nepremične kulturne dediščine pod št. EŠD – 5272.

Pri obnovi spomenika se predvideva:

 • popravilo in čiščenje celotnega spomenika s podstavkom,
 • popravilo dotrajanih vodovodnih in elektro – inštalacij; izdelava in nameščanje novih kovinskih izlivnikov na vrhu fontane, po potrebi zamenjava svetil v posodi fontane,
 • čiščenje in obnova napisnih plošč in obnova črk,
 • sanacija in popravilo stikov med posameznimi elementi spomenika,
 • ustrezna zaščita spomenika. 

Vsa dela, v vrednosti 10.000 evrov, morajo biti izvedena v skladu s pogoji in navodili pristojne konservatorske službe – ZVKD, OE Kranj. Z deli se bo začelo ob ugodnih vremenskih razmerah, predviden zaključek je do sredine junija in tako bo fontana v poletni sezoni že delovala.

Ureditev dislociranih zunanjih površin za potrebe POŠ Vranja Peč

Občina Kamnik bo v letošnjem letu na Vranji Peči na površini dvorišča ob župnišču urejala športno površino pri POŠ Vranja Peč. Površina, ki je predmet pogodbe, je v velikosti 190 m2. Z deli naj bi pričeli po zaključku šolskega leta, zaključena pa bodo predvidoma do 1. septembra 2021.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino ter pooblastilo, če niste lastnik. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

”(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

 • namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine, faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),
 • prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,
 • prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 • položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,
 • namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,
 • zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

Oddelek za razvoj in investicije

Javna naročila

V petek, 26. 2. 2021, je bilo na Portal javnih naročil in v Uradni list EU v objavo poslano javno naročilo »Izgradnja nove osnovne šole Frana Albrehta«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi). Javno naročilo se, v skladu z ZJN-3, vodi po odprtem postopku. Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 29. 3. 2021, do 9. ure.

V ponedeljek, 1. 3. 2021, je bilo na Portal javnih naročil v objavo poslano javno naročilo »Vzdrževanje avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles KAMKOLO«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi). Javno naročilo se, v skladu z ZJN-3, vodi po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti. Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do petka, 12. 3. 2021, do 9. ure.

Objava javnega razpisa za sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za 2021/2022

Regionalna razvojna agencija – Ljubljanske urbane regije je objavila Javni razpis projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije za šolsko/študijsko leto 2021/2022.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v “Osrednjeslovenski statistični regiji”, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, 61/17 ZUPŠ in 31/18; ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija in sicer za šolsko leto 2021/2022.

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 25. 10. 2021 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 28. 2. 2022.

Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Osrednje statistične regije, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2021/2022 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.

Navodila za oddajo vloge z vsemi potrebnimi obrazci in prilogami so objavljena TUKAJ. Dodatne informacije so na voljo na elektronskem naslovu: vita.nelec@rralur.si ali na telefonski številki: 01/306 19 04.

Vabilo k foto-sodelovanju

Mreža za podeželje vabi k foto-sodelovanju vse prejemnike sredstev iz naslova Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. Fotografijo utripa iz življenja na vaši kmetiji ali v okviru vaše naložbe oziroma projekta, s pripisom “FOTO UTRIP PRP” in kratkim komentarjem (lokacija, kratek opis) pošljite na naslov: Mreza-Podezelje.Mkgp@gov.si.

Vaša fotografija bo zaokrožila po kanalih mreže za razvoj podeželja, tako bo za vas in vaš projekt izvedelo več ljudi.

Vabljeni na dogodek o prihodnosti evropskih podeželskih območij

Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD) organizira z Evropsko komisijo med 22. in 26. marcem 2021 spletni dogodek na temo prihodnosti evropskih podeželskih območij. Na dogodku, ki je namenjen predstavitvam, razpravi, delavnicam in drugim vsebinam, lahko sodelujete vsi tisti, ki želite prispevati k pripravi dolgoročne vizije prihodnosti podeželskih območij v Evropski uniji. Dogodek bo potekal v agleškem jeziku.

Prijavite se do 15. marca 2021 na povezavi ENRD.

LAS Srce Slovenije izbran za sodelovanje v evropski raziskavi

Na ravni Evropske unije poteka obširna raziskava v vplivu programa LEADER/CLLD na skladen teritorialni razvoj. S strani Biotehniške fakultete in Zavoda EKOmeter, ki sta zadolžena za izvedbo raziskave v Sloveniji, je bil kot študijski primer za Slovenijo izbran LAS Srce Slovenije. Konec februarja in v začetku marca je tako dr. Majda Černič Istenič z Biotehniške fakultete opravila poglobljene intervjuje s predstavnikom LAS in različnimi deležniki iz območja LAS Srce Slovenije. Raziskavo izvaja na ravni Evropske unije organizacija ADE SA.

V raziskavi so sodelovali Mitja Bratun kot predstavnik vodilnega partnerja LAS Srce Slovenije, Boris Ravbar z Občine Kamnik kot predstavnik Razvojnega sveta LAS, Katka Bohinc z Občine Lukovica kot predstavnica javnega sektorja, Ivan Hribar iz podjetja Terme Snovik – Kamnik kot predstavnik gospodarstva, Jože Kos iz podjetja Mizarstvo Kos kot inovator in predstavnik zasebnega sektorja, Tina Trdin iz Društva Lojtra kot predstavnica mladih, žensk in socialno ogroženih skupin in Jože Ocepek iz Združenja ekoloških kmetov Zdravo življenje kot predstavnik prehranskega sektorja.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo