Dragi naš Slamnik

0
1883

Zaradi vprašanj mnogih občanov, kakšni so bili stroški izdajanja občinskega časopisa Slamnik v lanskem letu, smo povprašali Cveto Zalokar, direktorico Kulturnega doma Franca Bernika, ki je izdajatelj tega časopisa.

Podatki o stroških glasila Slamnik

2. februarja 2021 smo prejeli Vaš dopis, v katerem nas sprašujete po nekaterih podatkih v zvezi s stroški glasila Slamnik v letu 2020. Zaradi obolelosti direktorice s korono in posledično njene 3 tedenske odsotnosti, smo pri pripravi odgovora zaprosili za podaljšanje roka za pripravo odgovora. Še vedno pa smo zadostili zakonski obveznosti glede informacij javnega značaja.

Kulturni dom Franca Bernika Domžale, ki ga je v letu 2012 Občinski svet Občine Domžale (na 13. seji, 12. aprila 2012) s sprejetjem novega Odlok o izdajanju glasila Slamnik, določil za izdajatelja, je v letu 2020 prejel od ustanovitelja za glasilo Slamnik 104.095,00 evrov proračunskih sredstev Občine Domžale. Povečanje sredstev glede na predhodna obdobja je povezano s povečanjem naklade, ki je v letu 2020 znašala 14.000 izvodov.

Redno zaposlenih sodelavcev pri Slamniku ni, urednica ima z nami sklenjeno pogodbo kot s.p., vsi avtorji člankov pa so honorarni sodelavci.

Skupni prihodek od naročnin, prodaje oglasnega prostora in objave zahval v letu 2020 so znašali 24.184,48 evrov.

V nadaljevanju navajamo stroške glasila Slamnik za leto 2020:
– stroški grafičnega oblikovanja, postavitve : 15.904,00 eur;
– stroški tiska: 29.750,41 eur;
– stroški distribucije/raznosa – glasilo brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini      Domžale : 18.934,19 EUR;
– stroški honorarjev zunanjih sodelavcev, vključno z urednico in lektorjem : skupaj 46.248,66 EUR;
– ostali stroški: 15.550,81 EUR (sorazmerni delež plač KD, ogrevanje, pisarniški material, računovodske storitve, komunala, elektrika, poštnina…).

V prilogi pošiljamo tudi seznam zunanjih sodelavcev, katerih neto honorarji so v letu 2020 presegli 1.000,00 evrov:
Špela Trškan / urednica    16.730,00 EUR
Anton Komat                     1.800,00 EUR
Lenart Zajc                       1.210,00 EUR
Mateja Kegel Kozlevčar       1.420,00 EUR
Vera Vojska                       1.618,42 EUR
Grega Rihtar /križanka       1.032,06 EUR
Miha Ulčar                         4.407,49 EUR
Primož Hieng/lektoriranje   3.230,00 EUR
Cvetka Zalokar Oražem       1.490,96 EUR
Lidija Bašič Hrvatin            1.210,00 EUR
Ajda Vodlan                      1.100,00 EUR

Izhodišča za določitev višine honorarjev za prispevke v glasilu Slamnik. Vsi zneski so bruto v višini:
kolumne med 80,00 do 150,00 eur;
veliki intervju 120,00 eur;
enostranski pogovor 80,00 eur;
krajši pogovor 40,00 eur;
daljši prispevek 30,00 – 50,00 eur;
krajša novica 15,00 eur;
fotografija 10,00 – 40,00 eur;
križanka (od velikosti) 52 – 64,00 eur;
daljši naročeni prispevki (tema meseca, Izvidnica, okolje..) med 120,00 do 250,00 eur; feljtoni (podlistki o preteklosti) med 80,00 do 120,00 eur/na posamezni prispevek;
koledar kulturnih dogodkov 150,00 eur;
recenzije, kritike med 35,00 do 150,00 eur.

Pri teh stroških ne moremo navesti deleža sredstev honorarjev iz javnih sredstev (Občina), saj tega računovodsko ne ločujemo. Sicer pa je delež lastnih sredstev (naročnine, oglasi, zahvale) glede na celotne prihodke okoli 18 %.

Cveta Zalokar Oražem, direktorica

________________________________________________________________

Ko smo se malce ozirali naokrog, smo ugotovili, da pri Kamničan-ki (glasilo občine Kamnik) izplačujejo honorarje samo tistim sodelavcem, ki delajo tudi za Gorenjski glas. V oči bode tudi razlika, da za naše mesečno občinsko glasilo Slamnik namenimo 104.095 EUR davkoplačevalskega denarja, v sosednji, kamniški občini, pa za štirinajstdnevnik (dve številki časopisa mesečno) 42.000 EUR.
Toliko za primerjavo.

Uredništvo
_________________________________________________________________

Šušlja se…

… da je občinsko glasilo Slamnik pod budnim nadzorom župana in nekdanje županje, da občani dobijo preverjeno prave informacije.

…. da je težje delati časopis (NOV!CE), če politika z javnim denarjem podpira konkurenco.

… da v nobenem občinskem mediju (jih je kar nekaj) ni toliko občinskih novic, kot v časopisu, ki ga trenutno prebirate.

… da je včasih je veljal rek: hvali novo, da več boš veljal. Danes je bolj popularen rek: hvali politiko, da več boš dobil.

… da občinsko glasilo Slamnik poroča, kaj je politika naredila. Časopis, ki ga ravnokar prebirate (NOV!CE) pa o željah občanov, kaj naj politika raje naredi.

__________________________________________________________________
Če se v evropskem parlamentu pogovarjajo o spornih občinskih medijih v Sloveniji, pomeni lahko le to, da na lokalni ravni ni medijske svobode oz. je z javnim denarjem ugrabljen medijski prostor po meri županov.

 

Oglasno sporočilo