15. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1015

Včeraj je preko videokonference potekala 15. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021, se seznanili s pobudo za ustanovitev Regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe in sprejeli Program izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanje odpadne in padavinske vode za leto 2021.

Prisotnih 26 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik in glasovanja 14. seje Občinskega sveta Občine Kamnik in Zapisnik 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Kamnik, temu pa je sledila razširitev s točko Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021.

Na zastavljena Vprašanja in pobude je svetniku Igorju Žavbiju (Lista Marjana Šarca) odgovorila višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Mihaela Brnot Veternik, slednja je odgovor podala tudi svetniku Edisu Rujoviću (Lista Dušana Papeža), svetniku pa je odgovor dr. Jerneju Marklju (NSi) podal višji svetovalec – koordinator projektnega dela Marjan Semprimožnik.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021 je predstavila pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos in ob tem povedala: »Skupni načrtovani prejemki znašajo 39.176.108 evrov (Občina Kamnik 39.004.511 evrov in krajevne skupnosti 39.004.511 evrov), prenos 3.814.823 evrov (Občina Kamnik 3.466.923 in krajevne skupnosti 519.497) izdatki pa so ocenjeni v višini 42.990.931 evrov (Občina Kamnik 42.471.434 evrov in krajevne skupnosti 519.497 evrov).« Svetnice in svetniki so po skrajšanem postopku z 20 glasovi za sprejeli to točko.

Sledila je Seznanitev z odločitvijo o izjemni dodelitvi neprofitnih stanovanj v najem, saj je Občina Kamnik že dlje časa sodelovala v postopku pregleda varnosti oziroma eventiranja ogroženosti zasebnega stanovanjskega objekta v k.o. Črna. Konec lanskega leta je pristojni gradbeni inšpektor ugotovil, da je objekt nevaren za bivanje ter stanovalcem odredil, da se morajo izseliti. Občina Kamnik je na osnovi navedenega prejela prošnjo naj štiričlanski družini omogoči in priskrbi brezplačno nadomestno stanovanje za čas saniranja stanovanjskega objekta, saj se morajo na osnovi inšpekcijske odločbe v roku 45 dni od vročitve le-te, iz predmetnega nevarnega – razpokanega stanovanjskega objekta, izseliti. Upoštevajoč navedeno, je Občina Kamnik za čas saniranja stanovanjskega objekta, za določen čas, na podlagi odločbe župana, izjemoma dodelila neprofitno stanovanje v najem. Občina pa je prejela tudi prošnjo družine, kateri sta bila zaradi nedavne tragedije v začasno skrbništvo dodeljena dva mladoletna otroka. Ker osnovna družina z enim mladoletnim otrokom skupaj s starimi starši biva v enosobnem stanovanju, je le-to po vselitvi še dveh mladoletnih otrok postalo absolutno premajhno. Izdano je bilo tudi poprejšnje mnenje Centra za socialno delo Kamnik, da je preselitev v interesu otrok. Na osnovi navedenega je bilo tudi tej družini izjemoma dodeljeno neprofitno stanovanje v najem, in sicer za določen čas.

29 glasovi za je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju Občine Kamnik, katerega cilj je spodbuditi občane k izvedbi vgradnje prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjskih stavbah (rekuperacija). Na osnovi predlagane spremembe bo Občina Kamnik tako lahko sedaj subvencionirala vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjskih stavbah.

Sledila je Seznanitev s pobudo za ustanovitev Regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe ob tem koordinator Združenja Kamniško Savinjskih Alp Grega Ugovšek predstavil nastanek združenja, delovanje in program, ki ga izvajajo na različnih področjih, predstavil je 1. poizkus ustanovitve regijskega park in trenutno stanje, poudaril je izjave županov glede pobude, kjer je pomembno to, da je: »Župan Občine Kamnik je 6. 1. 2021 županjo in župane občin Združenja KSA seznanil z dano pobudo in jih prosil za njihovo stališče glede obuditve postopkov ustanavljanja regijskega parka na območju KSA. Na korespondenčni seji med župani Združenja KSA je bilo s strani županje in županov izraženo enotno stališče, da je potrebno območje KSA zaščititi in ohraniti prihodnjim rodovom. Zadnji poizkus ustanavljanja Regijskega parka KSA je bil neuspešen iz več razlogov, med drugim tudi zaradi togosti države in zaradi negativnih izkušenj iz drugih zavarovanih območji v Sloveniji (TNP). Pri ponovnem poizkusu ustanavljanja Regijskega parka KSA je potrebna posebna previdnost, ker bi morebitni odpor posameznih deležnikov lahko pomenil ponovno blokado, ki je v zadnjem primeru trajala 10 let. Vsem občinam (županji in županom) je ideja o ustanovitvi Regijskega parka KSA vsekakor vredna razmisleka, obstajajo pa nekatera odprta vprašanja, navedena v gradivu seje.« Predstavil je še alternativne rešitve, pregled ostalih dobrih praks in nadaljnje aktivnosti. K tej točki je bil sprejet dodatni sklep, ki sta ga predlagala Bogdan Pogačar in Aleksander Uršič, da Občinski svet Občine Kamnik ustanavlja Komisijo za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe, z namenom vzpostavitve sodelovanja in delovanja z vsemi deležniki. Komisijo sestavljajo po en predstavnik vsake svetniške skupine in samostojni svetniki. Svetniške skupine same predlagajo svojega predstavnika. Članice in člani Občinskega sveta so to točko dnevnega reda sprejeli s 27 glasovi za.

Svetnice in svetniki so v nadaljevanju v prvi obravnavi sprejeli točke Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN OŠ-01 OševekPredlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN VČ-05 Volčji Potok in Predlog Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN VK-10 ob tem pa je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek dejala: »Namen programa opremljanja stavbnih zemljišč je analiza obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju OPPN, uskladitev gradnje objektov in omrežij komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna komunalnega prispevka v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Program opremljanja določa usklajevanje dejavnosti povezanih s komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč za načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje in omogočanje možnosti priključevanja na komunalno opremo ter služi kot podlaga za odmero komunalnega prispevka.«

S 27 glasovi za je bil sprejet tudi Program oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2021, obdobje 2021-2025, oktober 2020»Program zajema aktivnosti, ki bodo zagotavljale stalno in zadostno oskrbo s pitno vodo v vseh javnih vodovodnih sistemih, s katerimi gospodari Občina Kamnik, prav tako program opredeljuje večja obnovitvena dela vodovodnih omrežij in naprav. Na podlagi predvidene porabe vode so v programu predstavljene predvidene višine prihodkov in odhodkov. Iz programa je razvidno, da je za leto 2021 načrtovanih 1.063.575 evrov prihodkov in prav toliko odhodkov. Za redno vzdrževanje je predvidenih 873.958,50 evrov. Za primerjavo so predstavljene tudi vrednosti prihodkov od leta 2017 do 2020 ter predvidene vrednosti prihodkov za leto 2021,« je v obrazložitvi tej točke med drugim povedal strokovni sodelavec Tadej Kovačič. K tej točki je bil sprejet amandma.

V deveti točki je z 28 glasovi za sledil sprejem Programa izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanje odpadne in padavinske vode za leto 2021. Predlagani program predstavlja gospodarjenje s kanalizacijsko infrastrukturo v občini Kamnik v okviru predvidenih razpoložljivih sredstev, vsakoletno pripravljene analize in pregledi sistema s kamerami prikažejo, kakšna je dejanska potreba po sredstvih, da bi omrežje najbolj optimalno vzdrževali. »Prioriteta sanacije obstoječega kanalizacijskega sistema se določa na podlagi posnetkov s kamero, kjer se vidi stanje poškodovanosti sistema. Na podlagi posnetkov se je določilo stanje kanalizacijskega sistema, na podlagi katerega se je pripravil sanacijski plan za največje okvare tj. netesnost, zelo velike razpoke, stisnjen kanal, močno načete stene, velika verjetnost porušitve, odprti stiki, vdori vode itd. Poleg sanacij kanalizacijskega sistema so predvidena tudi ostala redna vzdrževalna dela. Vzdrževalna dela na objektih (pregledi črpališč, pregledi RVV in ZBVV in pregled čistilne naprave) se opravljajo po rajonih. Nujno investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture je v naseljih Laze v Tuhinju, Vrhpolje pri Kamniku, na območju Duplice, Prisojne ulice, Župančičeve ulice, obnova črpališča v Volčjem Potoku ter ostala manjša investicijska vzdrževalna dela. V prvi polovici leta je predvideno dokončanje del na Markovem, pričetek del na Žalah pri Kamniku ter objava javnega razpisa za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Črni pri Kamniku. V drugi polovici leta pa se bo izvedel javni razpis za obnovo kanalizacije na Vrhpolju pri Kamniku ter v kolikor bo pridobljeno gradbeno dovoljenje tudi za Bistričico II. faza. V pripravi je projektna dokumentacija za kanalizacijo v Motniku ter idejni zasnovi za kanalizacijo na Lazah v Tuhinju ter aglomeracijo Znojile (Sela pri Kamniku, Rožično, Znojile). Na podlagi veljavne zakonodaje mora Občina Kamnik z javno infrastrukturo opremiti še nekaj aglomeracij, vendar se bodo le-te reševale glede na velikost in trenutno opremljenost (kmetijska gospodarstva, že vgrajene MKČN, kvaliteta obstoječih greznic itd),« je v obrazložitvi med drugim dejala višja svetovalka za gospodarske javne službe Marjana Kadunc.

Višja svetovalka za gospodarske javne službe Marjana Kadunc je nato predstavila še Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju občine Kamnik: »Občinski svet Občine Kamnik je v lanskem letu sprejel nov Pravilnik o subvencioniranju nakupa malih komunalnih čistilnih naprav, nepretočnih greznic in hišnih črpališč na območju občine Kamnik. Na podlagi vlog in odziva občanov je v večih primerih prišlo do situacije, da so stroški nakupa čistilne naprave nastali pred tremi leti, zagon čistilne naprave pa je opravljen bistveno kasneje (ob vselitvi). V tem primeru vloga ni bila odobrena. S spremembo pravilnika bomo tako večim upravičencem omogočili pridobitev subvencij za nakup čistilne naprave in, kot rečeno, omogočili subvencioniranje nakupa čistilnih naprav tudi tistim lastnikom objektov, ki zaradi časovne omejitve nastanka stroškov, v lanskem letu niso bili upravičeni do subvencije.« Svetnice in svetniki so to točko dnevnega reda sprejeli z 28 glasovi za.

Sledila je še zadnja točka današnje seje Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Kamnik za leto 2021, ki ga je predstavila višja svetovalka za urejanje premoženjsko-pravnih in drugih zadev Sanja Kukovič in ob tem poudarila, da Okvirni program razdeljen na rok obravnave (spomladansko in jesensko zasedanje) in organ, delovno telo oziroma oddelek občinske uprave, ki bo pripravil končno besedilo predlaganih aktov, vsebuje pa tudi okvirni terminski program sej za leto 2021.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here