16. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1482

Včeraj, 14.4.2021 je preko videokonference potekala 16. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2020, Program del za leto 2021 za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik, v prvi obravnavi so sprejeli Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 3 in se seznanili z letnim poročilom družbe Velika planina d. o. o. za leto 2019 in za leto 2020.

Prisotnih 28 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik in glasovanja 15. seje in Zapisnik 6. dopisne seje, temu je sledila razširitev dnevnega reda s točko Volitve in imenovanjaPredsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar je v obrazložitvi poudarila: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 17. seji, 6. 4. 2021, obravnavala predloge za imenovanje članov Komisije za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe, zaprosilo Sveta Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik z dne 24. 3. 2021 za mnenje o prijavljenih kandidatih za ravnatelja/ico ter zaprosilo za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega zavoda.« Svetnice in svetniki so v Komisijo za preučitev možnosti za ustanovitev regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe imenovali Karmen Kaplja, Jožeta Korošca, dr. Jerneja Marklja, Duška Papeža, Žana Potočnika, Francija Spruka in Mojco Škraba. Občinski svet ni sprejel sklepa o podaji pozitivnega mnenja Bernardi Trstenjak k imenovanju ravnatelja/ice Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, za predstavnico lokalne skupnosti v Svet Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik pa so imenovali Mojco Škraba.

Na zastavljena Vprašanja in pobude je svetniku Franciju Spruku (SDS) odgovoril višji svetovalec za gospodarske javne službe in projektno delo Sandi Borec, samostojnemu svetniku Antonu Tonetu Smolnikarju (LTS) je odgovoril strokovni sodelavec Tadej Kovačič, na pobudo svetniške skupine LSU, ki jo je v imenu skupine podal mag. Šemso Mujanović, pa je odgovorila višja svetovalka za razvojne projekte Barbara Strajnar.

.28 glasovi za je v bil v drugi obravnavi sprejet Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN OŠ-01 Oševek, ob tem pa je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek poudarila, da Občina Kamnik namerava komunalno opremiti stavbna zemljišča občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) OŠ-01 Oševek, za katerega je bil pripravljen in sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu v letu 2019. Z OPPN je v območju znotraj enote urejanja prostora OŠ-01 Oševek predvidena gradnja stanovanjskih stavb, posegi na obstoječih objektih, ureditev zelenih, prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin. Površina ureditvenega območja OPPN znaša približno 6,5 ha.

V drugi obravnavi je nato z 28 glasovi za sledil sprejem Odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN VČ-05 Volčji Potok.» Območje prostorskih ureditev, določeno s tem OPPN, ki leži na severni in južni strani lokalne ceste Radomlje–Rudnik pri Radomljah–Volčji Potok, predstavlja enoto urejanja prostora z oznako VČ-05 Volčji Potok in meri približno 2,7 ha,« je v tej točki povedala vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

Odlok o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN VK-10 so občinske svetnice in svetniki na tej seji sprejeli Z 28 glasovi za, ob tem pa je vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek poudarila, da gre za območje OPPN, ki leži v občini Kamnik v naselju Vrhpolje pri Kamniku ob glavni cesti Vrhpolje pri Kamniku in znaša 1,7 ha ter še dejala, da gre za območje, kjer se bo omogočilo izgradnjo poslovnega objekta. 

Na današnji seji je bil v prvi obravnavi sprejet Predlog Odloka o občinskem podrobnem načrtu KA-104»Gre za območje, ki je predmet priprave OPPN in se nahaja v enoti urejanja z oznako KA-104. Slednja je namenjena površinam za proizvodnje dejavnosti, to je območju gospodarske cone z oznako IG. Pobudo za izdelavo OPPN so podali lastniki zemljišč na tem območju, saj želijo obstoječe objekte dozidati, rekonstruirati in jim spremeniti namembnost. Poleg tega želijo na svojih zemljiščih postaviti nove objekte. V območju urejanja z oznako KA-104 želijo pobudniki urediti vso komunalno infrastrukturo,«  je med drugim dejala vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek.

Slednja je predstavila tudi naslednjo točko dnevnega reda, in sicer Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik št. 3 v prvi obravnavi: »Sprememba veljavnega OPN Kamnik je namenjena širitvi namenske rabe prostora za namen »površin nadzemnega pridobivalnega prostora – LN«, ki bo omogočala izvajanje dejavnosti pridobivanja mineralne surovine na razširjenem območju, severno od obstoječega kamnoloma in s tem nadaljnji razvoj družbe Calcit d. o. o.. Družba Calcit ima veljavno dovoljenje za izkoriščanje ter na osnovi tega podeljeno koncesijo za izkoriščanje mineralnih surovin na območju pridobivalnega prostora Stahovica, ki obsega 85 ha zemljišč. V skladu z Rudarskim zakonom mora biti namenska raba LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora usklajena z obstoječim pridobivalnim prostorom. Na širšem območju kamnoloma meja namenske rabe ni bila usklajena z mejami pridobivalnega prostora Stahovica in pridobljeno rudarsko pravico, kar je posledica neusklajenosti iz preteklosti, ko z namensko rabo ni bilo upoštevano dovoljenje za izkoriščanje iz leta 1961. S sprejetjem predlaganega odloka se bo območje namenske rabe končno uskladilo z območjem, znotraj katerega so ugotovljene zaloge mineralne surovine, v nadaljevanju pa bi se s tem morale uskladiti tudi meje obstoječega pridobivalnega prostora, kar bi pomenilo zmanjšanje obstoječega pridobivalnega prostora Stahovica in sprostitev za druge prostorske ureditve. S predlagano spremembo namenske rabe bo omogočena določitev novega pridobivalnega prostora, ki bo manjši za približno 30 ha, usklajen z geološkimi in terenskimi razmerami na območju in raziskovalnim prostorom Stahovica–Grohat. Izkoriščanje na tem območju bo imelo zaradi večje oddaljenosti manjše okoljske vplive predvsem na bivalno okolje, zaradi reliefnih značilnosti bo omogočalo ustreznejše pogoje za sanacijo, manjši pa bo tudi vpliv na vizualno degradacijo prostora in prepoznavnost širšega območja, saj območje ni oziroma je manj vizualno izpostavljeno. Pridobivanje mineralne surovine trenutno poteka v obstoječem kamnolomu Stahovica, ki se ureja z veljavnim prostorskim izvedbenim aktom »Odlok o ureditvenem načrtu R2 za odkop kalcita in apnenca« (Uradni list RS, št. 20/1998) in kjer je predpisana izdelava OPPN. Nadaljnji gospodarski razvoj proizvodnega programa družbe je velikega pomena za gospodarski razvoj občine, regije in države, tehnološki razvoj dejavnosti in razvoj novih delovnih mest. Površinski kop ima v širšem prostoru še veliko virov mineralne surovine, geološke in morfološke razmere so ugodne za nadaljevanje pridobivanja kamnine, kar je bilo na podlagi pridobljenega dovoljenja za raziskovanje (Ministrstvo za infrastrukturo, št. 3610-1/2015/41) potrjeno tudi v Elaboratu o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov mineralnih surovin, kalcita, apnenca za industrijske namene in tehničnega kamna – apnenca v raziskovalnem prostoru Stahovica–Grohat s stanjem 31. 12. 2018. Ugotovljeno je bilo, da se apnenec in delno kalcit nadaljujeta proti severu in da je iz vidika zalog in virov na območju nameravana širitev kamnoloma upravičena. V okviru postopka priprave SD OPN Kamnik št. 3 se izvaja tudi celovita presoja vplivov na okolje, izdelano je okoljsko poročilo in pridobljeno mnenje o ustreznosti okoljskega poročila. V dopolnjen osnutek SD OPN Kamnik št. 3 so že vključene usmeritve in omilitveni ukrepi iz okoljskega poročila. Za ta akt že teče javna razgrnitev, javna obravnava pa je predvidena v naslednjem tednu.« Obrazložitev prostroskega akta je podal tudi izdelovalec SD OPN Kamnik št. 3 in predstavnik družbe LOCUS d. o. o., Leon Kobetič.

S 25 glasovi za je bil sprejet Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del prostorske enote KA-77 na zemljiščih parc. št. 713/9, 713/5, 713/8, 716/2 in 715/13 k.o. 1911 – Kamnik (identifikacijska št. PA: 1814), s katerim se uskladijo etažnosti stavb pri oblikovanju južnega mestnega jedra od severa proti jugu in ublaži pogled na obstoječ industrijski kompleks Titan.

V deveti točki dnevnega reda so svetnice in svetniki s 24  glasovi za sprejeli Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 2020. V obrazložitvi te točke je pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos dejala: »Skupni realizirani prihodki proračuna s krajevnimi skupnostmi so v letu 2020 znašali 25.474.096,91 evrov oziroma 96,3 odstotkov načrtovanih (Občina Kamnik 25.410.266,45 evrov in krajevne skupnosti 63.830,46 evrov). Skupni realizirani odhodki proračuna s krajevnimi skupnostmi pa so v letu 2020 znašali 24.277.188,45 evra oziroma 82,6 odstotkov načrtovanih (Občina Kamnik 24.094.383,74 evrov in krajevne skupnosti 182.804,71 evrov). Prenos sredstev Občine Kamnik s krajevnimi skupnostmi iz leta 2020 v leto 2021 znaša 3.814.823 evrov (Občina Kamnik 3.466.923 evrov in krajevne skupnosti 347.900 evrov).«  

Nato pa je bil s 24 glasovi za sprejet še Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih objektov za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v Občini Kamnik. S sprejetjem predlaganega Pravilnika želi Občina spodbuditi obnove fasad lastnikom za mestni prostor pomembnih objektov v ožjem starem mestnem jedru, ki mejijo na občinske prireditvene prostore, z višjim odstotkom sofinanciranja. Deseto točko dnevnega reda je predstavila višja svetovalka za ohranjanje stavbne dediščine in izgradnjo objektov družbenih dejavnosti Uršula Mihelčič Glavan.

V nadaljevanju je višji svetovalec za gospodarske dejavnosti in gospodarske javne službe Franc Resnik predstavil Program del za leto 2021 za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Kamnik in ob tem dejal: »V skladu z določili 13. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Kamnik je koncesionar dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje obdobje in ga predložiti pristojnemu organu. Koncesionar je 14. 11. 2020 občini predložil letni program del za leto 2021. Glede na zaključeno letno obračunsko obdobje je koncesionar v mesecu marcu dopolnil letni program in ga predložilo v odločanje v obravnavo občinskemu svetu. Konec leta 2020 je javna razsvetljava v občini Kamnik obsegala 116.288 m omrežja, 2.640 nosilcev, na katerih je bilo nameščenih 2.497 svetlobnih teles ter vzpostavljeno 139 prižigališč.« Svetnice in svetniki so to točko sprejeli s 26 glasovi za.

Kot zadnja točka današnje seje pa je sledila še Seznanitev z letnim poročilom družbe Velika planina d. o. o. za leto 2019 in za leto 2020Direktor družbe Velika planina, d. o. o. Mark Anžur je ob tej priložnosti povedal: »Družba je v letu 2019 in v letu 2020 poslovala v skladu s sprejetim poslovnim načrtom, ki ga je na predlog direktorja družbe potrdil nadzorni svet družbeDružba je v letu 2019 poslovala z dobičkom, v letu 2020 pa zaradi posledic epidemije COVID-19 poslovno leto zaključila z izgubo. Nadaljevala je s promocijskimi aktivnostmi in uvajanjem novih produktov ter izboljševala svoje storitve. Leto 2020 je zaznamovala epidemija, ki je praktično v celoti zaustavila mednarodni turizem, s tem pa v gospodarstvih povzročila velikanske izgube. Družba je v letu 2019 z nihalko prepeljala 72.537 potnikov, v letu 2020 pa zaradi posledic epidemije le še 41.951 potnikov. V letu 2019 je imela družba 1.404.035 evrov poslovnih prihodkov in 1.269.698 evrov poslovnih odhodkov, v letu 2020 pa 1.050.222 evrov poslovnih prihodkov in 1.139.654 poslovnih odhodkov. Celotni dobiček iz poslovanja v letu 2019 znaša 134.499 evrov, v letu 2020 pa znaša izguba 89.432 evrov. V letu 2019 je Občina Kamnik v računu finančnih terjatev in naložb zagotovila v proračunu 88.000 evrov proračunskih sredstev za dokapitalizacijo družbe in ji ta sredstva tudi nakazala. Sredstva v višini 36.805,76 evrov so bila porabljena za redna in investicijsko-vzdrževalna dela na žičniških napravah (na nihalki, vlečnici in sedežnici), sredstva v višini 51.194,24 evrov pa za sofinanciranje nakupa nosilne vrvi za nihalko. V letu 2020 je Občina Kamnik v računu finančnih terjatev in naložb zagotovila v proračunu 40.000 evrov proračunskih sredstev za dokapitalizacijo družbe in ji ta sredstva tudi nakazala. Sredstva so bila porabljena za redna in investicijsko-vzdrževalna dela na žičniških napravah (na nihalki, vlečnici in sedežnici)

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here