TeDni(K) Občine Kamnik (19.4.2021)

0
1135

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Pričetek gradnje kanalizacije ter vodovoda v naselju Žale (HŠ 18C do 19A)

V preteklem tednu je Občina Kamnik podpisala gradbeno pogodbo z izbranim izvajalcem del, Komunalnim podjetjem Kamnik d. o. o., za izgradnjo kanalizacije ter obnovo ceste in vodovoda v naselju Žale.

Z izgradnjo kanalizacije v dolžini in izgradnjo črpališča se bo uredilo odvodnjavanje komunalnih voda tako, da se bo odpadna voda odvajala v centralno čistilno napravo Domžale – Kamnik. Skupna dolžina gravitacijskega voda je približno 105 metrov, dolžina tlačnega voda pa približno 170 metrov.

V času trajanja del bo veljala začasna sprememba prometnega režima. Veljala bo popolna zapora javne poti Žale (od hišne številke 18/c do hišne številke 19/a), in sicer od 19. 4. 2021 do 31. 8. 2021 v delovnem času med 7. in 15. uro.

Vljudno prosimo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Polepšajmo in uredimo KS Kamnik – center

Spoštovani krajani in lastniki ter najemniki lokalov, dragi ljubitelji in ljubiteljice cvetja iz Krajevne skupnosti Kamnik – center,

časi so čudni, nepredvidljivi, a smo se po letu premora vseeno odločili, da nadaljujemo s tradicionalnim natečajem, letos pod nazivom Naj cveti povsod. Prilagajamo se razmeram, povezujemo se z Občino Kamnik (oživitev mestnega jedra) in Arboretumom Volčji Potok.

Svet Krajevne skupnosti Kamnik – center svojim krajankam in krajanom podarja bon, s katerim bodo v Vrtnem centru Arboretuma Volčji Potok od torka, 20. aprila, do četrtka, 22. aprila 2021, prejeli zabojček rastlin za balkonsko zasaditev.

Poleti, ko bodo vaše zasaditve najlepše, na naslov centerkamnik@gmail.com pošljite fotografije in dodajte podatke o gojitelju/gojiteljici. Zadnji rok za oddajo: 31. avgust 2021.

Oddelek za družbene dejavnosti

V pripravi strategija za mlade

Občina Kamnik se je z Mladinskim svetom Kamnik, Mladinskim centrom Kotlovnico in ostalimi deležniki, ki delujejo na področju mladih dogovorila o skupni pripravi strategije za mlade, ki bo za čas naslednjih štirih let, strukturirano vsebinsko začrtala delovanje občine na področju mladine.

Namen strategije je vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v občini Kamnik ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno  integracijo mladih in njihovo aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju.

V tem okviru so temeljni cilji strategije:

  • utemeljeno usmeriti prihodnji razvoj mladinskega sektorja v občini Kamnik,
  • določiti vsebino in obseg ukrepov Občine Kamnik za razvoj mladinskega sektorja, ki se financirajo in sofinancirajo iz proračuna občine,
  • opredeliti razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sektorja v občini itd,.

Gradivo se pripravlja in usklajuje z vsemi deležniki preko ZOOM konferenc oziroma srečanj. Imeli smo že tri tovrstna srečanja, ki so bila vedno zelo konstruktivna. Vsi si želimo, da bi gradivo predstavili tudi na seji Občinskega sveta Občine Kamnik v mesecu juniju 2021.

Premagali smo osamljenost – Dan za spremembe 2021

V soboto, 10. aprila 2021, smo se prostovoljci priključili vseslovenski akciji Dan za spremembe, ki jo vodi Slovenska filantropija. To je akcija, ki je nastala z namenom spodbuditi vse ljudi k aktivnemu odzivu na potrebe skupnosti in ustvarjanju priložnosti, da se vsak lahko preizkusi v vlogi prostovoljca. Letos je še posebej zahtevno leto zaradi mnogih občutkov osamljenosti, ki so nastali zaradi obveznih osamitev ob pojavu korona virusa v našem okolju. Zato smo se odločili, da se povežemo tako mladi kot stari.

Projekt smo tudi tokrat podprli na Zavodu Oreli, aktivnostim pa sta se pridružila tudi OŠ Stranje in Vrtec Zarja.

Na Zavodu Oreli smo pripravili tri ločene aktivnosti:

  • starejše smo povabili, da pokličejo vodji naše pogovorne skupine Klaudijo in Neli in z njima poklepetajo in tako preženejo osamljenost. Njuni telefonski liniji sta žal ostali nemi.
  • pripravili smo literarni razpis na temo osamljenosti, na katerega se je odzvala anonimna avtorica in z nami delila zapis o pomoči osebi po možganski kapi. V zapisu je razpravljala tudi o tem, kako pomoč drugemu pomaga tudi nam. Celoten zapis objavljamo spodaj.
  • k tretji aktivnosti smo še posebej lepo povabili starejše, ki so se nedavno udeležili tečaja o uporabi Zooma. Prostovoljci in starejši so na enournem Zoom srečanju poklepetali o tem, kako preženejo osamljenost, pogovarjali pa so se tudi o tem, kaj bi počeli, če bi izvedeli, da jim je ostalo zgolj 10 dni življenja. Poleg tega, da so na dogodku skupaj premagali osamljenost in delili najprijetnejše spomine, so tudi povadili uporabo Zooma, pri čemer so se strinjali, da aktivna raba takšnih in drugačnih spletnih orodij, povečuje njihovo povezanost z družino in prijatelji in jih ohrani v stiku.

Osnovna šola Stranje je Dan za spremembe obeležila z medgeneracijskim Zoom srečanjem, na katerem so udeleženci govorili, kako so se spopadali z osamljenostjo v času karantene. Celotno poročilo dogodka najdete tukaj. Vrtec Zarja pa je oblikoval akcijo Podam ti dlan, nisi sam, s katero so marsikateremu mimoidočemu narisali nasmeh na obraz. Več o njihovih aktivnostih v okviru projekta najdete tukaj.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik obvešča javnost, da bosta javno razgrnjena dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3 (v nadaljevanju SD OPN Kamnik št. 3) in Okoljsko poročilo za SD OPN Kamnik št. 3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2019 dne 7. 6. 2019. Dopolnjen osnutek SD OPN Kamnik št. 3 je izdelala družba Locus, prostorske informacijske rešitve d.o.o., Domžale. Okoljsko poročilo je izdelala družba ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane (26. 2. 2020, dopolnitev 6. 3. 2021).

SD OPN Kamnik št. 3 je namenjen širitvi namenske rabe prostora LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora, ki bo omogočala izvajanje dejavnosti pridobivanja mineralne surovine na razširjenem območju in s tem nadaljnji razvoj družbe Calcit d.o.o., ki je specialist za proizvodnjo najkakovostnejših kalcijevo – karbonatnih pigmentov, polnil in granulatov ter drugi največji dobavitelj suspenzij (slurryjev) za papirno industrijo na evropskem trgu. Pridobivanje mineralne surovine trenutno poteka v obstoječem kamnolomu Stahovica. Nadaljnji gospodarski razvoj proizvodnega programa družbe je velikega pomena za gospodarski razvoj občine, regije in države, tehnološki razvoj dejavnosti in razvoj novih delovnih mest, vendar zalog mineralne surovine za optimalno in dolgoročno proizvodnjo ter nadaljnji razvoj dejavnosti v obstoječem pridobivalnem prostoru ni dovolj. Na nahajališču je še veliko virov mineralne surovine, geološke in morfološke razmere so ugodne za nadaljevanje pridobivanja kamnine. Ugotovljeno je bilo, da se apnenec in delno kalcit nadaljujeta proti severu in da je iz vidika zalog in virov nameravana širitev kamnoloma upravičena.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 9. aprila 2021 do vključno 10. maja 2021.

Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 21. aprila 2021, s pričetkom ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Na Oddelku za urejanje prostora smo pričeli postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPPN) B11 Titan – Svit št. 3. Izhodišča, ki jih je pripravil izdelovalec POPULUS d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana pod številko projekta 502-18-20, so objavljena na spletni strani občine https://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. Obravnavano območje se nahaja v enoti urejanja KA-78, ki je namnjena proizvodnim objektom. Predvideni posegi na podlagi SD OPPN B11 Titan – svit št. 3 so predvideni na parcelah št. 1274/8 in 1272/1 k.o. Podgorje. Predmet spremembe je razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča, ter na podlage te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti, skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja. Sklep o začetku postopka je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 44 dne 26. 3. 2021.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here