TeDni(K) Občine Kamnik (26.4.2021)

0
878

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije in vodovoda v naselju Žale (od hišne številke 18 c do hišne številke 19 a)

Izgradnja kanalizacije in vodovoda v naselju Žale (od hišne številke 18 c do hišne številke 19 a)

V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z izgradnjo kanalizacije ter obnovo ceste in vodovoda v naselju Žale.

Z izgradnjo kanalizacije in črpališča se bo uredilo odvodnja komunalnih voda tako, da se bo odpadna voda odvajala v Centralno čistilno napravo Domžale – Kamnik. Skupna dolžina gravitacijskega voda je približno 105 metrov, dolžina tlačnega voda pa približno 170 metrov.

Dela potekajo pod popolno zaporo javne poti Žale, zato vljudno prosimo vse stanovalce za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Obnova ceste POŠ Nevlje – Pungertar

Občina Kamnik je že v lanskem letu na tem območju izvedla napeljavo optike in javno razsvetljavo, v letošnjem letu pa je pristopila pristopila k obnovi ceste v dolžini 360 metrov.

Na cestišču se je uredil nov asfalt, vrednost investicije pa je znašala 20.000 evrov. Dela je izvedlo podjetje CVP d.o.o. iz Ljubljane.

Sanacija plazu pod vodohranom Hrib pri Kamniku

Pod vodohranom v kraju Hrib pri Kamniku se je začela sanacija plazu, ki bo predvidoma potekala mesec dni.

Izvajalec del, Komunalno podjetje Kamnik , d. o. o., je pričel z izvedbo dostopne poti do območja, kjer se nahaja plaz. Sanacija plazu bo izvedena s kamnitim zidom dolžine 32 metrov in tremi kamnito-drenažnimi rebri. Podporna konstrukcija bo ustrezno podprla brežino pod vodohranom.

Zaključena sanacija plazu pod občinsko cesto Motnik – Zg. Motnik

V preteklem tednu je bila zaključena sanacija plazu pod občinsko cesto Motnik – Zg. Motnik. Na težko dostopnem terenu, ob strugi, je bil zgrajen podporni zid in izvedena ustrezna sanacija poškodovane ceste, ki je bila zaradi plazu neprevozna. S sanacijo plazu je ponovno zagotovljena ustrezna varnost vozil na tej cesti. 

Javna razpisa za turistična društva in društva na področju kmetijstva

Občina Kamnik je dne 19. 3. 2021 objavila javna razpisa za turistična društva in društva na področju kmetijstva. Do roka, 20. aprila 2021, je na razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev prispelo 10 vlog, na razpis za društva na področju kmetijstva pa 7 vlog.

Za dejavnost turističnih društev je v proračunu za leta 2021, namenjenih 16.000 evrov, za dejavnost društev na področju kmetijstva pa 10.000 evrov.

Oddelek za družbene dejavnosti

Župan predal občinsko priznanje Heleni Sterle

Župan Matej Slapar je v Poročni dvorani občinske stavbe danes, 26. aprila 2021, Heleni Sterle predal občinsko priznanje, saj je bila ob slovesnosti, ko smo obeležili praznik Občine Kamnik, iz osebnih razlogov žal odstotna. Župan se ji je iskreno zahvalil za njen doprinos in poudaril, da je njeno delo vidno na številnih področjih naše lokalne skupnosti.

Heleni Sterle je Občinski svet Občine Kamnik namreč letošnje leto podelil srebrno priznanje Občine Kamnik za njeno neumorno prostovoljno delo na kulturnem, športnem in izobraževalnem področju ter za njeno humanitarnost in srčen odnos do ljudi in življenja.

Obnova fontane na Trgu talcev v Kamniku

V tem mesecu se izvaja obnova spomenika NOB – fontane na Trgu talcev. Kamniti del fontane je že očiščen, trenutno se izvaja sanacija in popravilo stikov med posameznimi elementi spomenika, ki so bili dotrajani in je zato v posodi fontane puščala voda.

Zamenjane bodo tudi dotrajane podvodne luči, ki osvetljujejo spomenik. Vsa dela se izvajajo po nadzorom  pristojne konservatorske službe – ZVKD, OE Kranj.       

Javni razpis za sofinanciranje počitniškega varstva

Občina Kamnik objavlja javni razpis za sofinanciranje počitniškega varstva otrok v času poletnih počitnic. Občina s tem razpisom zagotavlja namenska sredstva za sofinanciranje poletnega počitniškega varstva otrok v času od 30. 6. 2021 do 26. 8. 2021 za otroke prve triade osnovnih šol ter za učence 4. in 5. razredov v predvideni višini 4.500 evor. Sredstva bodo v celoti namenjena le enemu izbranemu prijavitelju. Razpisni pogoji so na voljo na povezavi TUKAJ. Občina želi s sofinanciranjem počitniškega varstva otrokom na območju občine Kamnik v času poletnih počitnic omogočiti aktivno in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

Obnova krajevnih in kulturnih domov po krajevnih skupnostih

Občina Kamnik tudi v tem letu nadaljuje z obnovo krajevnih in kulturnih domov po krajevnih skupnostih. V preteklem tednu sta bili podpisani pogodbi s Krajevno skupnostjo Šmartno v Tuhinju in Srednja vas, in sicer v višini 20.000 evrov za posamezen dom. Ko bomo prejeli še predloga Krajevne skupnosti Godič in Kamniška Bistrica, bo Občina pristopila k podpisu tud teh dveh pogodb.

Javni razpis za sofinanciranje športnih igrišč po krajevnih skupnostih

Zaključen je bil javni razpis za sofinanciranje športnih igrišč po krajevnih skupnostih, vsi prijavljeni upravljavci igrišč, so tudi že prejeli odločbe o višini sofinanciranja za letošnje leto.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik obvešča javnost, da bosta javno razgrnjena dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3 (v nadaljevanju SD OPN Kamnik št. 3) in Okoljsko poročilo za SD OPN Kamnik št. 3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2019 dne 7. 6. 2019. Dopolnjen osnutek SD OPN Kamnik št. 3 je izdelala družba Locus, prostorske informacijske rešitve d.o.o., Domžale, okoljsko poročilo pa je izdelala družba ZaVita, svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane (26. 2. 2020, dopolnitev 6. 3. 2021).

SD OPN Kamnik št. 3 je namenjen širitvi namenske rabe prostora LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora, ki bo omogočala izvajanje dejavnosti pridobivanja mineralne surovine na razširjenem območju in s tem nadaljnji razvoj družbe Calcit d.o.o., ki je specialist za proizvodnjo najkakovostnejših kalcijevo – karbonatnih pigmentov, polnil in granulatov ter drugi največji dobavitelj suspenzij (slurryjev) za papirno industrijo na evropskem trgu. Pridobivanje mineralne surovine trenutno poteka v obstoječem kamnolomu Stahovica. Nadaljnji gospodarski razvoj proizvodnega programa družbe je velikega pomena za gospodarski razvoj občine, regije in države, tehnološki razvoj dejavnosti in razvoj novih delovnih mest, vendar zalog mineralne surovine za optimalno in dolgoročno proizvodnjo ter nadaljnji razvoj dejavnosti v obstoječem pridobivalnem prostoru ni dovolj. Na nahajališču je še veliko virov mineralne surovine, geološke in morfološke razmere so ugodne za nadaljevanje pridobivanja kamnine. Ugotovljeno je bilo, da se apnenec in delno kalcit nadaljujeta proti severu in da je iz vidika zalog in virov nameravana širitev kamnoloma upravičena.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 9. aprila 2021 do vključno 10. maja 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrtV času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

V sredo, 21. aprila 2021, je bila izvedena javna obravnava v veliki sejni dvorani Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.

Na podlagi veljavne zakonodaje so na internetni strani objavljena izhodišča za pripravo Sprememb in dopolnitev prostorskega akta z oznako OPPN B8 Zgornje Perovo št. 3. http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; ,Ur. l. RS, št. 61/17) se pred začetkom postopka priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (v nadaljevanju sprememb in dopolnitev ZN) najprej izdelajo izhodišča za pripravo prostorskega akta, in sicer v naslednjih primerih:

  • če se spremembe in dopolnitve ZN pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine in ni predviden OPN;
  • če usmeritve za pripravo sprememb in dopolnitev ZN v OPN niso v naprej podane in celovite,
  • če se spremembe in dopolnitve ZN pripravlja na podlagi pobude zunanjega investitorja.

Namen priprave izhodišč je, da se pred sprejetjem odločitve o pripravi prostorskega akta (sklepa o pripravi), ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkov iz prikaza stanja prostora, zahtev nadrejenih prostorskih aktov ter sedanjih in prihodnjih potreb v prostoru, opredeli in utemelji zlasti:

  • namen in potrebo po pripravi prostorskega akta,
  • skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti ter drugimi razvojnimi in varstvenimi dokumenti,
  • ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve iz prejšnje alineje,
  • okvirne roke za izvedbo priprave prostorskega akta in predvidenih investicij. Ko so izhodišča dokončna, se potrdijo sklepom o začetku postopka. Investicijska namera za izgradnjo dela zemljišča na območju S8 obsega parcele št.: območje A: 1504/28, 1504/29, 1504/30, 821/8 vse k. o. Kamnik in območje B: 836/31, 907/32 obe k. o. Kamnik. Velikost območja A = 2.462,00m², B = 1.050m².

Oddelek za razvoj in investicije

Partnersko srečanje pri projektu StimulArt

V torek, 20. april 2020, in v sredo, 21. aprila 2021, je potekalo 5. partnersko srečanje pri projektu StimulArt, katerega partner sta tudi Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Tudi tokrat je bilo srečanje žal prestavljeno na splet, ampak zato nič kaj manj efektivno. V prvem delu srečanja smo imeli pregled nad projektno administracijo, kjer smo govorilo o že opravljenih aktivnostih in aktivnostih, ki sledijo v prihajajočih tednih oziroma mesecih.

Ključna tematika tokratnega srečanja pa je bilo vsebinsko snovanje Priročnika StimulArt, ki bo eno izmed ključnih rezultatov projekta StimulArt. Priročnik StimulArt bodo, poleg opisa projekta ter vzpostavljenih metod, sestavljali tudi opisi pilotnih akcij, povzetki strategij in akcijskih načrtov, lokalne in nacionalne dobre prakse ter druge vsebine, ki imajo pomemben doprinos k uspešni izvedbi projekta.

.

“>V drugem delu srečanja so sledile predstavitve lokalnih dobrih praks, ki so jih partnerji prepoznali v svojem okolju in jih izpostavili tudi v enem od pripravljenih dokumentov. V Kamniku sta bili kot dobri praksi predstavljena Kikštarter in Alprem, predstavitev pa je izvedel zunanji strokovni sodelavec, Sinan Mihelčič (ŠTAJN arhitekti).

Naslednji dan partnerskega srečanja se je začel z interaktivno delavnico, v kateri smo sodelovali vsi partnerji in v programu MIRO (spletna aplikacija, kamor lahko več ljudi hkrati vpisuje svoje ideje) navajali ideje in pomisleke v povezavi z vsebino Priročnika StimulArt. Dan smo zaključili še s podrobno predstavitvijo pilotnih projektov posameznih partnerjev, v kateri smo navedli trenutno stanje, časovnico izvedbe ter izpostavili tako cilje in načrte, kot tudi ovire in pomisleke. Tudi to predstavitev je izvedel zunanji strokovni sodelavec pri projektu StimulArt, Sinan Mihelčič, ki je s svojim znanjem in poznavanjem lokalne kreativne scene, eden ključnih akterjev tega projekta.

Ulični fitnes na Perovem

Občina Kamnik je leta 2013 uredila dve lokaciji za t.i. ulično vadbo oziroma street workout.

Izbrani lokaciji v Šmarci in v neposredni bližini Titanove brvi na Perovem naj bi bili po prvotnem načrtu opremljeni z dvema enostavnima vadbenima elementoma – z bradljo in z drogom.

Lokacija ob rekreacijski poti ob Kamniški Bistrici se je že takoj po postavitvi osnovnih vadbenih elementov izkazala kot odlična izbira, zato smo prostor za vadbo že kmalu po odprtju razširili in dodali nova  telovadna orodja. S tem smo omogočili vadbo večjemu številu uporabnikov hkrati in kompleksnejšo vadbo za vse mišične skupine. Vaje na tleh pa so vadeči izvajali na rekreacijski poti, kar je včasih povzročilo slabo voljo med sprehajalci in kolesarji.

V prejšnjem tednu smo na delu vadbenega prostora uredili še betonsko ploščo, ki je namenjena za izvajanje vaj na tleh in z drugimi vadbenimi pripomočki.  

Zagon sistema KAMKOLO

Sistem avtomatizirane izposoje koles KAMKOLO je v občini Kamnik začel delovati junija 2019, letos pa kolesarimo že v tretjo sezono. V obdobju zimovanja smo kolesa in kolesarske postaje pregledali ter opravili servis, tako da smo pripravljeni na novo sezono. Letos smo sistem tudi posodobili in namestili dodatno postajo pri Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik ter povečali število koles.

V letošnji sezoni v četrtek, 22. aprila 2021, si bodo uporabniki lahko izposodili kolesa na sedmih lokacijah, saj bo na voljo tudi nova postaja pri Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. Lokacije drugih šestih postaj sistema KAMKOLO pa so vsem že dobro znane: prva je pri nakupovalnem centru Supernova, druga v neposredni bližini pošte na Duplici, tretja na železniški postaji Kamnik, četrta v bližini Glasbene šole Kamnik, peta na glavni avtobusni postaji v Kamniku in šesta pri Domu kulture Kamnik.

Več informacij je dostopnih na spletni povezavi TUKAJ in TUKAJ. O trajnostni mobilnosti Kamnik lahko več spremljate tudi na Facebook strani Trajnostna mobilnost Kamnik.

Že tretja priložnost za bodoče podjetnike s poslovnimi idejami

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila že tretji razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa jim nekaterih ključnih znanj. Program je oblikovan tako, da udeleženci v štirih mesecih osvojijo znanja in veščine, ki so nujni za uspešen in učinkovit razvoj ideje ter zagon podjetja.

V okviru projekta jih čaka zaposlitev na agenciji ter popolno podporno podjetniško okolje. S pomočjo mentorjev in uspešnih podjetnikov ter strokovnjakov z različnih področij bodo pridobivali številna znanja, vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanje z IKT, pridobivanje virov financiranja in osnovna pravna ter finančna znanja.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v bivališče v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev.

Razpis je objavljen na spletni strani www.rralur.si. Prijave so možne do 17. 5. 2021, udeleženci pa bodo v projekt vključeni predvidoma s 1. 7. 2021. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno 14. 5. 2021 med 8.00 in 13.00, na telefonski številki 01 306 19 02 oz. elektronski pošti info@rralur.si, vabljeni pa tudi na spletni informativni dan, ki bo potekal  4. 5. 2021 – obvezne so predhodne prijave preko obrazca, objavljenega na www.rralur.si.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za projekt »Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR« v vrednosti 831.480,00 EUR bo ESRR prispeval 582.036,00 EUR.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here