Za projekt regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana pridobili podporo za črpanje evropskih nepovratnih sredstev

1
1243

Regionalna kolesarska povezava od Kamnika do Ljubljane bo namenjena dnevni migraciji prebivalcev na delovno mesto in mesto šolanja v občinah Kamnik, Mengeš, Trzin in Ljubljana. Matej Slapar, župan Občine Kamnik, je pojasnil: »Načrtovana regionalna kolesarska povezava zagotavlja trajnostno mobilnost, saj pri načrtovanju kolesarske povezave v ospredju ni bilo prevozno sredstvo, ampak človek. Glavna cilja vzpostavitve regionalne kolesarske povezave sta z manj tranzitnega motornega prometa povečanje kakovosti življenja prebivalcev v omenjenih občinah ter spodbuditi ljudi, da se odločajo za zdrav način življenja. Projekt je tudi primer dobre prakse sodelovanja med sosednjimi občinami. Hvala državi za podpro in vsem županom za zgledno sodelovanje.«

Projekt Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana, v skupni vrednosti 3.823.271 evrov, vodi Evropska projektna pisarna Občine Kamnik, ki je skupaj z vključenimi občinami uspela pridobiti podporo za črpanje nepovratnih sredstev, od tega 2.485.327 evrov (65,01 odstotkov) iz Evropske Unije in 621.331 evrov (16,25 odstotkov) iz državnega proračuna.

Barbara Strajnar, koordinatorka projektne skupine, je pojasnila: »Vključene občine bodo zagotovile 716.612 evrov (18.74 odstotkov od celotne investicije), Občina Kamnik 210.892 evrov, Občina Mengeš 217.643 evrov, Občina Trzin 268.202 evrov, Mestna občina Ljubljana pa 19.874 evrov.«

Kolesarska povezava se bo začela v občini Kamnik, v Podgorju oziroma na Duplici in se bo vzporedno z regionalno cesto nadaljevala po Mengeškem polju vse do krožnega krožišča v Mengšu. V občini Mengeš bo potekala skozi središče mesta oziroma po Slovenski cesti do južnega krožnega križišča, kjer bo zavila proti zahodu ter se nadaljevala skozi naselje Loka pri Mengšu proti Trzinu. V občini Trzin bo potekala po industrijski coni, kjer bo v veliki meri potekala rekonstrukcija oziroma izboljšava obstoječe kolesarske poti. Na koncu industrijske cone bo kolesarka povezava na obstoječem semaforiziranem križišču prečkala Štajersko cesto in v nadaljevanju potekala po že obstoječi enostranski dvosmerni kolesarski stezi. Povezava se bo zaključila v Mestni občini Ljubljana, in sicer na križišču Dunajske in Štajerske ceste, od koder poteka naprej že obstoječa kolesarska povezava čez Črnuče.

Na začetku leta 2020 je na območju občine Kamnik, občine Mengeš, občine Trzin in Mestne občine Ljubljana živelo 337.651 prebivalcev, od tega kar 11.000 prebivalcev dnevno potuje med omenjenimi občinami na delovno mesto, za namen šolanja pa 950 dijakov in 1.400 študentov. Z vzpostavitvijo regionalne kolesarske povezave, ki bo povezala najgosteje poseljene dele regije in največji migracijski center, se tako vzpostavlja priložnost za uporabo koles za vsakodnevna opravila in s tem uresničuje cilje trajnostne mobilnosti.

Poleg dviga kvalitete bivanja, varovanja okolja in spodbujanja zdravega načina življenja se s kolesarsko povezavo omogoča kolesarjem tudi udobno in hitro povezavo do javnega potniškega prometa. Kolesarska infrastruktura v urbanih območjih se prilagaja že definirani rabi prostora oziroma prostorskim razmeram, na območjih izven zgoščenih naselij pa se vzpostavljajo varne poti.

Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana bo dolga 13,74 kilometra in bo sestavljena iz petih tipov kolesarskih površin, kolesarske poti v dolžini 4,87 kilometra, kolesarske steze v dolžini 2.15 kilometra, kolesarskega pasu na vozišču v dolžini 3.36 kilometra, kolesarske površine na pločniku v dolžini 0,29 kilometra in kolesarske površine na prometnih pasovih v dolžini 3.06 kilometra.

V projektni skupini, ki jo vodi Barbara Strajnar, sodelujejo predstavniki vseh občin, iz Občine Mengeš Bogo Ropotar, iz Občine Trzin Viktor Torkar in iz Mestne občine Ljubljana Matic Sopotnik.

Matej Slapar, župan občine Kamnik, je med razlogi za investicijo izpostavil tudi pomanjkanje kakovostnih infrastrukturnih pogojev za kolesarjenje: »Obstoječa kolesarska infrastruktura ne zagotavlja potrebne povezave med občinami, posebej na pomembnih točkah, kjer je pretok občanov največji. Poleg tega so kolesarke poti posredno vodene skozi križišča, kjer varnost kolesarjev ni zadovoljiva, saj lahko vozniki motornih vozil prej spregledajo kolesarje. Z novo kolesarsko potjo bomo pa zagotovili pogoje za uporabo koles za dnevne migracije in tako rešili tudi konflikte med uporabniki prometnih površin, ki nastajajo na najožjih delih poti.«

Barbara Strajnar, vodja projektne skupine, pa je ob predstavitvi dejala: »Z izgradnjo regionalne kolesarske povezave bomo vzpostavili pogoje za spremembo načina dnevnih migracij. Vendar bomo šele, ko bodo dnevni migranti zamenjali avtomobile s kolesom, uresničili cilje trajnostne mobilnosti -zagotovili zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in porabo fosilnih goriv ter izboljšali splošne pogoje bivanja za prebivalce občin Kamnika, Mengša, Trzina in Ljubljane.«

Projekt regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana je pripravilo podjetje, LUZ, d. d., Ljubljana, ki je bilo izbrano na javnem razpisu.

Trasa regionalne kolesarske poti Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

V občini Kamnik se bo kolesarska povezava začela v naselju Podgorje, kjer se bo kolesarska pot usmerila preko Dupliškega polja po obstoječi poljski poti proti vzhodu do železniške proge, od koder bo zavila proti jugu do Korenove ceste. V bližini obstoječega nivojskega prehoda preko železniške ceste bo pot prečkala Korenovo cesto in se nadaljevala proti jugu zahodno od železniške proge. Ko železniška proga zavije v smeri vzhoda bo trasa potekala vzporedno z regionalno cesto Mengeš – Duplica vse do meje z občino Mengeš. Kolesarska pot bo od vozišča umaknjena 5 metrov.

Na predvideni trasi v občini Kamnik trenutno ni obstoječih površin za kolesarje, zato bo kolesarska povezava v celoti zgrajena na novo in bo predstavljala povsem nove priložnosti za trajnostno mobilnost občank in občanov.

V občini Mengeš bo regionalna kolesarska povezava potekala v varovalnem pasu regionalne državne ceste Mengeš – Duplica do krožnega križišča (Mengeška obvoznica). Preko krožnega križišča se bo nadaljevala po Slovenski cesti, skozi središče mesta, vse do južnega krožnega križišča z obvoznico. V krožnem križišču bo zavila proti zahodu v smeri Liparjeve/Gasilske ceste, kjer bo zavila proti jugu skozi naselje Loka pri Mengšu vse do meje z občino Trzin.

Načrtovana ureditev je sklada s prometno ureditvijo občine Mengeš, saj se z novo izgrajeno obvoznico tranzitni motorni promet umika iz središča mesta oziroma Slovenske ceste. Na predvideni trasi ni nikjer urejenih površin za kolesarje, na Liparjevi ulici in Gasilski cesti so na vozišču označeni piktogrami »Sharrow«. Kolesarska povezava bo v naravi deloma zgrajena kot nova kolesarska pot, deloma kot kolesarski pas na vozišču in deloma kot »Sharrow«.

V občini Trzin se bo regionalna kolesarska povezava začela na križišču s Trzinsko cesto in bo potekala po Jemčevi cesti, se nadaljevala po Habatovi ulici vse do križišča, kjer bo potekala po prednostni cesti desno proti zahodu do križišča za hribom. V nadaljevanju bo kolesarska pot vodila do križišča z Ljubljansko cesto in po površinah za kolesarje po Mlakarjevi cesti preko obstoječega krožnega križišča do Kidričeve ulice. Nato bo potekala po obstoječi deloma makadamski (deloma asfaltirani) poti mimo obstoječega ograjenega parkirišča od podjetja Kalcer vse do navezave na Blatnico v industrijski coni. Na tem delu vodi na levi strani enostranska dvosmerna kolesarska steza vse do krožnega križišča in dalje do točke, kjer kolesarska pot zavije proti državni cesti oziroma vse do meje z Mestno občino Ljubljana.

Kolesarska povezava bo deloma zgrajena kot nova kolesarska pot, deloma kot »Sharrow« oziroma kot kolesarski pas na vozišču, največji del investicije pa bo predstavljala obsežna rekonstrukcija kolesarske steze, ki poteka skozi industrijsko cono.

V Mestni občini Ljubljana pa bo kolesarska povezava vodila po obstoječi kolesarski poti do prečkanja prometno zelo obremenjene Štajerske ceste, kjer se bo na obstoječem semaforiziranem križišču  usmerila proč od glavne ceste proti železniški progi. Trasa bo nato potekala ob lokalni cesti, ki je v večini dolžine odseka že urejena kot enostranska dvosmerna kolesarska steza širine 2 metra. Ločena kolesarska površina se bo iztekla v slepo ulico do križišča Dunajske in Štajerske ceste.

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije.

Občina Kamnik

 

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

  1. Občina Domžale ima že eno leto novo organizacijsko enoto v okviru Urada župana – Službo za evropske projekte. Očitno za sanacije, adaptacije, rekonstrukcije, popravila, projekte?

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here