Javni razpis za izbiro odgovornega urednika javnega glasila Občine Trzin – Odsev

0
247

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Trzin na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US) in 19. člena Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 6/08 uradno prečiščeno besedilo, 8/12, 3/15, 11/16, 8/20 in 9/21) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO ODGOVORNEGA UREDNIKA JAVNEGA GLASILA OBČINE TRZIN – ODSEV

Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki:

  • izpolnjuje pogoje iz 19. člena Zakona o medijih in ni član Občinskega sveta Občine Trzin, Nadzornega odbora Občine Trzin, župan Občine Trzin ali zaposleni v Občinski upravi Občine Trzin;
  • ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri in
  • ob prijavi na razpis predloži programsko zasnovo glasila, ki vsebuje vsebinski načrt rubrik Odseva ter zagotovilo o zadostnem številu stalnih sodelavcev.

Programska zasnova glasila mora biti pripravljena skladno z odlokom, ki ureja zagotavljanje obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin ter mora upoštevati finančna sredstva zagotovljena v Proračunu Občine Trzin. Naloge odgovornega urednika so določene v Odloku o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin ter v Zakonu o medijih.

S kandidati, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje, bo opravljen razgovor. Poglavitna merila za izbor odgovornega urednika bodo vsebinska kakovost programske zasnove in poznavanje Občine Trzin. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami iz uredniškega dela.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo štirih let.

Prijavo na razpis z ustreznimi dokazili in kratkim življenjepisom morajo kandidati poslati v zaprti ovojnici z opombo »NE ODPIRAJ – Javni razpis – Odsev 2021«, najpozneje do ponedeljka, 14. 6. 2021 do 13. ure, na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.

Kandidati bodo o izboru obveščeni najpozneje v 8 dneh po sprejeti odločitvi.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom pokličite na telefonsko številko 01/564-45-44.

 Vse navedbe v moški slovnični obliki veljajo tudi za žensko slovnično obliko.

Številka zadeve: 430-0017/2021-1
Predsednica Komisije
Klavdija Tretjak, l. r.

Datum: 18. 5. 2021
Vse o obdelavi osebnih podatkov si preberite na www.trzin.si.

Oglasno sporočilo