17. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
808

Včeraj, 26.5.2021 je preko videokonference potekala 17. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o preimenovanju Javnega zavoda Mekinjski samostan v Javni zavod za kulturo Kamnik, Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik pa se bo preimenoval v Zavod za turizem in šport Kamnik. Občinski svet Občine Kamnik je na današnji seji Roku Jarcu podal soglasje k imenovanju za direktorja javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik«.

Prisotnih 27 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik in glasovanja 16. seje Občinskega sveta z dne 14. aprila 2021 in Zapisnik 7. dopisne seje ter Zapisnik 8. dopisne seje. Temu je sledila razširitev dnevnega reda s točko Volitve in imenovanja. Namestnica predsednice Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Nives Matjan, je povedala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 19. seji, 24. maja 2021, obravnavala vlogo Sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik za izdajo soglasja k imenovanju Roka Jarca za direktorja javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik«, se seznanila s predlaganim kandidatom ter pripravila predlog sklepa – soglasja.« Občinski svet Občine Kamnik je Roku Jarcu podal soglasje k imenovanju za direktorja javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik«. Slednji je ob tej priložnosti na kratko predstavil sebe in svojo vizijo razvoja zavoda ter odgovoril na vprašanja svetnic in svetnikov.

Na zastavljena Vprašanja in pobude je samostojnemu svetniku Jožetu Korošcu (SLS) odgovoril namestnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Luka Svetec, svetniku Igorju Žavbiju (Lista Marjana Šarca) je odgovor podala višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katarina Vegel. Ivanki Učakar (NSi) pa je odgovorila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa.

Komandir Policijske postaje Kamnik Aleksander Perklič je v okviru tretje točke svetnice in svetnike Seznanil z Informacijo o stanju javne varnosti na območju občine Kamnik v letu 2020 in predstavil varnostne razmere na območju občine Kamnik za leto 2020, ki ostajajo na ravni preteklih let in se niso bistveno poslabšale. »Na območju občine Kamnik se je v letu 2020 zgodilo 572 kaznivih dejanj, leto prej pa 551. Od skupnega števila obravnavanih kaznivih dejanj je policijska postaja v letu 2020 preiskala 41,6 odstotkov vseh obravnavanih kaznivih dejanj. Na področju splošne kriminalitete smo obravnavali 524 kaznivih dejanj, ker je primerljivo z letom 2019, ko je bilo le-teh 512. Na področju gospodarske kriminalitete je policija obravnavala 48  kaznivih dejanj, kar je 10 več kot leto poprej. V večini primerov gre za kazniva dejanja poslovne goljufije 33 (prejšnje leto 23), ter ponarejanje denarja 10 (v letu 2019 je bilo takih dejanj 12). Gospodarsko kriminaliteto predstavljajo predvsem kazniva dejanja, za katera je policija prejela prijavo s strani oškodovanca, nekaj kaznivih dejanj pa je ugotovila tudi z lastnìm delom oziroma pri raziskovanju drugih kaznivih dejanj. Policijska postaja je izvedla številne nadzore in kontrole prometa s poudarkom na prekoračitvah hitrosti, kjer je bilo ugotovljenih 670 kršitev, kar je za 19,9 odstotka več kot leto prej ter preverjala prisotnost alkohola v krvi, kjer je bilo ugotovljenih 143 kršitev in to predstavlja 7,1 odstotka manj kot leto poprej. Na področju uporabe varnostnega pasu in zaščitnih čelad je bilo ugotovljenih 333 kršitev, kar je za 25,5 odstotka manj kot v letu 2019. V letu 2020 so na policijski postaji obravnavali 230 nesreč, to pa je številka, ki je za 22,6 odstotka manjša kot v enakem obdobju lani. Policijska postaja je izvedla tudi 270 preventivnih dejavnosti je med drugim poudaril komandir.

Višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katarina Vegel je v okviru četrte točke, Seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2020, prisotne seznanila z letnimi poročili 14 javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2020, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Kamnik.

Nato je sledila točka Predlog sklepov o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Kamnik, ob tem pa je višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katarina Vegel dejala: »S predlaganimi sklepi se izvaja ustanoviteljska pravica o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov. Javna finančna sredstva so v temelju enotna, ne glede na to, ali je njihov vir proračun, ali drugi prihodki zavodov. Vire financiranja je za dosego ciljev širše družbene skupnosti, kot tudi posameznega javnega zavoda, potrebno sinergijsko usklajevati ter s tem doseči največjo možno učinkovitost in gospodarnost javnih financ.«

Direktorica občinske uprave Maja Sušnik je v okviru šeste točke današnje seje predstavila Predlog sklepov o mnenju Občine Kamnik k osnutkom pokrajinske zakonodaje. Dejala je, da Občina Kamnik soglaša z ustanovitvijo pokrajin in teritorialno umestitvijo Občine Kamnik v del Osrednjeslovenske pokrajine, vendar le pod pogojem, da se le-ta razdeli na dva dela oziroma dve pokrajini, in sicer severno in južno Osrednjeslovensko pokrajino (pri čemer takšno poimenovanje pokrajin ni nujno za veljavnost tega soglasja). Občina Kamnik naj se umesti v Severno osrednjeslovensko pokrajino. Dodala pa še: »Občina Kamnik poziva pripravljavca pokrajinske zakonodaje, naj pri pripravi nove razdelitve območja na pokrajine oziroma pri predvideni razdelitvi Osrednjeslovenske pokrajine na dva dela Občini Kamnik nameni enega izmed pokrajinskih sedežev. Pred sprejetjem pokrajinske zakonodaje naj se v predlogih natančno pojasni in ovrednoti prenos pristojnosti iz države in občin na pokrajino.« Svetnice in svetniki so to točko sprejeli s 25 glasovi za.

Sledil je sprejem Sklepa o opustitvi javnega dobra s 26 glasovi za.

Članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik so na današnji seji s 26 glasovi za sprejeli Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021-2027, ki ga predstavila višja svetovalka za razvojne projekte Barbara Strajnar»Na podlagi 2. odstavka 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) je Svet LUR na svoji 5. seji dne 19. 6. 2020 sprejel sklep o sestavi in določitvi števila članov Razvojnega sveta LUR. RRA LUR je na podlagi sprejetega sklepa pozvala predlagatelje (občine, predstavnike gospodarstva v regiji in predstavnike nevladnih organizacij v regiji), da v skladu z zakonom in sprejetim sklepom Sveta LUR predlagajo kandidate-predstavnike za volitve v Razvojni svet LUR. S strani občin je bilo predlaganih 25 kandidatov-predstavnikov za člane Razvojnega sveta LUR, s strani predstavnikov gospodarstva v regiji 25 kandidatov-predstavnikov za člane Razvojnega sveta LUR in s strani predstavnikov nevladnih organizacij v regiji 12 kandidatov-predstavnikov za člane Razvojnega sveta LUR. RRA LUR je na podlagi prejetih predlogov oblikovala predlog skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta LUR, katerih mandat je enak programskemu obdobju 2021-2027.«

Višja svetovalka za družbene dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa pa je v okviru devete točke nato predstavila Predlog Odloka o preimenovanju Javnega zavoda Mekinjski samostan v Javni zavod za kulturo Kamnik – druga obravnava»S predlaganim odlokom Občina sledi gospodarnemu ravnanju z nepremičnim premoženjem, uresničuje javni kulturni interes, ohranja in spodbuja razvoj kulturnih dejavnosti, razvija posamezni zavod v blagovno znamko, omogoča stimulativno delovno okolje, daje priložnosti uporabe sodobnih trženjskih orodij itd. Odlok predstavlja temeljno podlago za nadaljnji razvoj dejavnosti, možnost širitve kulturne ponudbe in urbani razvoj mesta Kamnik na podlagi kulture.« S 27 glasovi za je bil v drugi obravnavi sprejet Odlok o preimenovanju Javnega zavoda Mekinjski samostan v Javni zavod za kulturo Kamnik.

Zaradi zgoraj nevedne spremembe je bilo potrebno spremenite še krovne dokumente novo preimenovanega zavoda, ki med drugim določajo način njegovega delovanja. S 26 glasovi za je bil sprejet Sklep o soglasju k čistopisu k novemu Statutu Javnega zavoda za kulturo Kamnik. Ob tem je višja svetovalka za družbene dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa predstavila vsebino novega statuta, ki je dodelan in noveliran na podlagi veljavne zakonodaje.

Do preimenovanja bo prišlo tudi pri Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik, zato je v nadaljevanju Občinski svet Občine Kamnik v okviru enajste točke po skrajšanem postopku s 27 glasovi za Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik«. Z 28 glasovi za je bil sprejet sklep, da bo Javni zavod Zavod za turizem in šport Kamnik posloval tudi s skrajšano firmo ZTŠ Kamnik. Vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Franci Kramar je pri tem poudaril, da gre pri sprejemu za uskladitev s pravno ureditvijo Odloka o preimenovanju Javnega zavoda Mekinjski samostan v Javni zavod za kulturo Kamnik. Slednji je v nadaljevanju predstavil tudi Predlog sklepa o soglasju k čistopisu Statuta javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Kamnik« in povedal, da je poglavitni namen za sprejem statuta uskladitev z zgoraj omenjenim odlokom, na osnovi katerega se je iz Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik utesnilo področje kulture in se je temu ustrezno zavod tudi preimenoval, pristojnosti pa spremenile. Med drugim je še dejal: »Poglavitne spremembe so uporaba skrajšanega imena ZTŠ Kamnik, dodale so se dejavnosti Zavoda, ki jih prej ni bilo v statutu, sedaj bo Svet zavoda sestavljalo 7 članov, v roku šestih mesecev pa se bo moral sestati nov Svet, predstavnika športa v omenjeni svet pa bo predlagala Športna zveza Kamnik«. Svetnice in svetniki so Sklep sprejeli s 27 glasovi za.

Sledila je trinajsta točka Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del (spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta št. 3) – prva obravnavaVodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek je podrobno spregovorila o razlogih za izdelavo sprememb in dopolnitev, o obsegu in vsebini le-teh, postopku in oceni finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka na proračun. »Na mestu do sedaj načrtovane več etažne poslovno-stanovanjske stavbe večjih tlorisnih dimenzij ob Ljubljanski cesti se s tokratno spremembo in dopolnitvijo prostorskega akta načrtuje gradnja trgovsko-stanovanjskega objekta na isti lokaciji, a manjših tlorisnih in vertikalnih gabaritov,« je še poudarila dr. Marija Tadeja Ježek. Predstavnik RRD, regijske razvojne družbe d. o. o. Borut Ulčar pa je predstavil projekt umestitve novih objektov.

Kot zadnja točka pa še s 26 glasovi za sprejem Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto KE-26/236 Poreber na zemljiščih parc. št. 296/9 in 296/10, obe k.o. 1896 – Tučna (identifikacijska št. PA: 2199)Vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek je ob tem pojasnila, da je Občina Kamnik prejela pobudo za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za prostorsko enoto EUP KE-26/236 Poreber, za namen izvajanja gradnje novega stanovanjskega objekta. Sprememba meje območja stavbnih zemljišč z namensko rabo bo v skladu z določili 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) omogočila ohranjanje posamične obstoječe poselitve tako, da se omogoči načrtovanje novega objekta.

Vir: Občina Kamnik

Oglasno sporočilo