Cesta Zgornje Dobeno – Rašica sedaj tudi s fino preplastitvijo

0
2033

V letu 2020 je Občina Mengeš pristopila k sanaciji cestišča Zgornje Dobeno – Rašica. Cestni odsek je bil izbran v dogovoru z Vaškim odborom Dobeno. Sanacija cestišč na Dobenu so nujne zaradi prometne varnosti najbolj izpostavljenih udeležencev v prometu, saj se zaradi vse večje poseljenosti Dobena promet na Dobenu iz leta v leto povečuje.

Občina Mengeš je konec leta 2020, po izboru najugodnejšega izvajalca (podjetje KPL d.o.o.) na javnem razpisu, pričela s 1. fazo rekonstrukcije ceste Zgornje Dobeno – Rašica (oznaka JP 753021, na odseku med stacionažo km 4,24 do km 4,78). Rekonstrukcija omenjenega odseka ceste je bila zahtevna na celotni trasi, saj je bilo potrebno najprej izkopati trdne kamenine oziroma uporabiti pnevmatsko kladivo za razbijanje skal.

Na cestišču Zgornje Dobeno – Rašica je bilo tako najprej razširjeno in sanirano cestišče v spodnjem, ravninskem delu ceste, nato je bila urejena preglednost na najbolj nevarnih odsekih. V sklopu rekonstrukcije je bila urejena tudi javna razsvetljava, podporni zid in odbojna ograja na strmejšem delu ter celostna ureditev odvajanja meteorne vode. V letu 2020 je bila že izvedena nosilna asfaltna plast (grobi sloj), v letu 2021 pa so se na cestišču Zgornje Dobeno – Rašica izdelale še obrabno-zaporne asfaltne plasti (»fini sloj).

Kot vsako leto bodo tudi v letu 2021 v dogovoru z Vaškim odborom Dobeno, s primarnim namenom zagotavljanja varnosti v prometu, sledila obnovitvena in investicijsko vzdrževalna dela na posameznih odsekih cest na Dobenu.

Občina Mengeš

Oglasno sporočilo