TeDni(K) Občine Kamnik (31.5.2021)

0
964

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije ter vodovoda v naselju Žale (od hišne številke 18 C do hišne številke 19 A)

T e D n i (K) ObčineV preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z izgradnjo kanalizacije, vodovoda ter obnovo ceste v naselju Žale.

Trenutno je vgrajena že vsa kanalizacija za odpadne vodevodovod in zaščitne elektro do črpališča ter zaščitne cevi za javno razsvetljavo. V tem tednu se bo nadaljevala izgradnja meteorne kanalizacije in pripravo cestne konstrukcije pred asfaltiranjem.

Dela potekajo pod popolno zaporo javne poti Žale, zato vljudno prosimo vse stanovalce za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Obnova vodovoda v Podgorju

V preteklem tednu se je nadaljevala obnova vodovoda in izvedba kabelske kanalizacije v naselju Podgorje.

Položene so bile nove vodovodne cevi, nadzemni hidrant in kabelske cevi. V tem tednu se bo nadaljevala ureditev hišnih priključkov in ureditev cestišča.

Stanovalke in stanovalce prosimo za razumevanje in strpnost med potekom obnovitvenih del.

Zaključena sanacija plazu pod vodohranom Hrib pri Kamniku

V preteklem tednu je bila uspešno zaključena sanacija plazu pod vodohranom Hrib pri Kamniku.

V celoti je bila izgrajena podporna konstrukcija (kamniti zid) v dolžini 32 metrov in zgrajena tri drenažna rebra za odvodnjavanja zaledne vode. Kljub slabim vremenskim razmeram je izvajalcu del, Komunalnemu podjetju Kamnik d. o. o., uspelo predčasno zaključiti s sanacijo.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pretekli teden smo v uporabo predali obnovljeno igrišče enote Kekec Vrtca Antona Medveda Kamnik, ki je bilo v okviru projekta Gibanje za zdrave možgane nadgrajeno v možgansko stimulativno igrišče. Dogodka so se udeležili župan Matej Slapar, podžupan Aleksander Uršič ter sodelavci Oddelka za razvoj in investicije ter Oddelka za družbene dejavnosti Občine Kamnik, ravnateljica Vrtca Antona Medveda Kamnik mag. Liana Cerar in njeni sodelavci, ravnatelj Osnovne šole Stranje Boris Jemec in predstavnica Las SRCE Slovenije Mija Bokal.

Igrišče enote Kekec Vrtca Antona Medveda Kamnik je bilo nadgrajeno v možgansko stimulativno igrišče, ki ugodno vpliva na razvoj najvišjih možganskih funkcij za družbo prihodnosti in reducira odklone v razvojnem in zdravstvenem statusu otrok. Na igrišču je bila, poleg zemeljskih in gradbenih del, izvedena dodatna zasaditev vegetacije, postavljena pa so bila tudi tri nova igrala.

Urejene so bile poti in z ograjami zaščitene stopnice, postavljen je bil nov peskovnik s priključkom za vodo. Povečana je bila ravna površina igrišča, nasuta s prodcem, ki otrokom omogoča gibanje na večji površini.

.”>Sanacija ateltske steze in skoka v daljino pri Osnovni šoli Marije Vere

Občina Kamnik je uspešno kandidirala za nepovratna sredstva na Fundaciji za šport, in sicer za sanacijo atletske steze in skoka v daljino pri Osnovni šoli Marije Vere ter prejela odločbo, s katero je Občini v letošnjem letu dodeljeno 35.106 evrov.

Postopki za izbor strokovnega nadzora ter izvajalca del so v teku. Dela se bodo izvajala v času poletnih šolskih počitnic.

Trasa kolesarstvo POŠ Nevlje

Z Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik so nas obvestili, da bodo v teh dneh potekalo kolesarsko preverjanje znanja in izpiti iz kolesarstva.

Trasa se začne pri POŠ Nevlje (Nevlje 18) in takoj zavije v levo na stransko cesto Vrhpolje pri Kamniku, ki poteka vzporedno z glavno cesto proti Soteski. Na križišču trasa zavije v desno na glavno cesto Vrhpolje pri Kamniku, ki vodi do Kamnika. Pred gasilnim domom trasa zavije desno, na stransko cesto Vrhpolje pri Kamniku, in na križišču pred POŠ Nevlje zavije v levo na cesto Nevlje. Na prvem križišču nato zavijemo desno na cesto Nevlje, cesta se razdvoji in trasa poteka po desnem delu, ki nas pripele do pokopališča Nevlje. Tam zavijemo še na stransko cesto, ki vodi do POŠ Nevlje, kjer se kolesarska trasa konča.

Občanke in občane prosijo, da so še posebej previdni na tem območju.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu objavili javna naznanila in sicer za dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 Titan –  Svit št. 3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/2021 dne 26. 3. 2021. Dopolnjen osnutek SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je izdelala družba POPULUS d.o.o., pod številko projekta 502-18-20 v mesecu januarju 2021, dopolnitev maj 2021.

Območje, ki je predmet pobude za spremembo izvedbenega prostorskega akta je nepozidano in v sedanjem stanju travnik s samoniklo zasajenim drevesnim pasom ob zahodni meji. Obsega parceli 1274/8 in 1272/1 del k.o. Podgorje. Predmet spremembe je razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča, ter na podlagi te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja.

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen tudi dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno – 02 Šmartno v Tuhinju. Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/2020 dne 14. 08. 2020. Elaborat za enoto urejanja OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko projekta 19-307 v mesecu december 2019, dopolnitev maj 2021.

Območje načrtovanja predstavlja nepozidana stavbna zemljišča, namenjena površinam za stanovanjsko gradnjo in zelenim površinam. Lastnik zemljišč in investitor v območju obdelave želi urediti stanovanjsko naselje enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastrukture.

Za oba dopolnjena osnutka bo potekala javna razgrnitev od 7. junija 2021 do vključno 8. julija 2021. Ogled gradiva je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 16. junija 2021, s pričetkom ob 16. uri  in 17. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na uradni spletni strani Občine Kamnik.

Poleg zgoraj navedenih občinskih podrobnih prostorskih aktov je v preteklem tednu Oddelek za urejanje prostora skupaj s pripravljavcem pripravil gradivo za javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto EUP KE-KA-87 v območju OPPN B 15 Spodnji Alprem, številka elaborata 510-07-21, maj 2021, izdelovalec POPULUS Prostorski inženiring d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana (ID št. PA: 2427), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 1302/6, 1327/10, 1327/20 – del, 1327/8 – del, 1327/9 vse k.o. 1908 – Podgorje. Po izvedbi povezovalne ceste na severu z ureditvenim območjem, ki se ureja z OPPN B31 je bilo ugotovljeno, da je priključek ceste na industrijsko cono izveden na visokem nasipu s premostitvenim objektom in ni izveden na lokaciji, ki je bila upoštevana v okviru OPPN B15 Spodnji Alprem. Zamik je v razdalji 5m vzhodneje. Posledično izvedba prometnega režima za dovozno cesto enote I1 ni mogoča. Tolerance, ki so za prometno infrastrukturo predvidene v členu 29. (+/-3m) ne zadoščajo za navezavo enote I1 na povezovalno cesto, zato jih je nujno povečati na 5,5 m. Zaradi višine nasipa ni možno izvesti v grafičnem delu predvidenega uvoza, zato ga je potrebno prestaviti tako, da je priključevanje dopustno iz enote I1 ali enote I2. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 7. junija 2021 do vključno
23. junija 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, do njih zavzela stališča ter jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Mladinski parlament Alpske konvencije YPAC 2021

Dijaki Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik so letos ponovno sodelovali na Mladinskem parlamentu alpske konvencije (YPAC). Z zaključki, ki so jih sprejeli na tem srečanju, so seznanili župana Občine Kamnik in ga skupaj z mentoricami obiskali v četrtek,  27. maja 2021.

Zaradi razmer je tokratni mladinski parlament potekal preko spleta, in sicer od 23. do 26. marca. Organizirala ga je ekipa iz švicarske gimnazije Kantonsschule Trogen. Udeležili so se ga dijakinje in dijaki desetih srednjih šol iz alpske regije. Osrednja tema razprave so bile otrokove pravice, o katerih so delegatke in delegati debatirali v štirih komitejih. Tema 1. komiteja je bila osebni razvoj in izobraževanje, 2. komiteja zdravstveni sistem, 3. komiteja svoboda izražanja in participacija ter 4. komiteja enakost, integriranost in migracije. 

Debate so potekale v okviru posameznih komitejev, delegati so ustvarjali postulacije in imeli možnost pogovora s strokovnjaki in politiki. Vsak komite je oblikoval 3 postulacije. Na koncu pa je bilo izglasovanih 8 najboljših postulacij. Najboljše tri postulacije so:

  • Politična izobrazba? Da, zmoremo!,
  • Dvigovanje ravni ozaveščenosti in sprejetosti LGBTQ+ skupnosti in
  • Mladina je sedanjost politike.

Mladi iz Alp predlagajo tudi, da bi znižali prag volilne pravice na 16 let, s čemer bi se povečalo zanimanje za politiko med mladimi.

Dijaki so županu predali tudi kratke povzetke posameznih postulacij. Župan pa je ob tem izrazil veliko zadovoljstvo in pohvalo glede prispevkov, ki so jih pripravili. Obljubil je, da bo občinska uprava njihove predloge proučila in jih kolikor je le mogoče integrirala v delo in predpise.

Dan Alpske konvencije

V četrtek, 27 maja 2021, je bil 12. dan Alpske konvencije. Alpe želijo postati modelno območje za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje in to vizijo uresničujejo s sprejetimi obvezami v okviru Alpske konvencije, v sodelovanju z vse-alpskimi mrežami in lokalnimi partnerji.

V okviru Alpske konvencije so ministri držav alpskega loka, Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Nemčija, Monako, Slovenija in Švica, sprejeli Alpski sistem podnebnih ciljev, ki s cilji naslavlja deset sektorskih področij, prostorsko načrtovanje, promet, energija, turizem, tla, gorsko kmetijstvo, gorski gozd, ekosistemi in biotska raznovrstnost, voda in naravne nesreče. Cilji so bili podlaga za sprejem Akcijskega načrta za podnebje v Alpah 2.0 v letu 2020 in prioritetne aktivnosti, ki zahtevajo skupno, koordinirano izvajanje na območju alpskega loka. Za izvajanje sprejetih dokumentov je bila zasnovana spletna platforma kot orodje za zainteresirane strokovnjake in druge posameznike, ki bi želeli prispevati k delu Alpskega odbora za podnebje in izvajanju Akcijskega načrta 2.0 in Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050.

Sprejete zaveze na globalni, evropski, širši regionalni in nacionalni ravni glede podnebne nevtralnosti do leta 2050 je v Evropi podprt z Zelenim dogovorom za Evropo. Cilji in ukrepi pa bodo uspešni, če bomo v procesu izvajanja prisluhnili dejanskim izzivom na lokalni ravni in če bodo k sodelovanju pritegnjeni prebivalci.

Letošnji, 12. dan Alpske konvencije je bil posvečen podnebnim spremembam s poudarkom na aktivnostih, ki jih vodijo lokalni partnerji. Predstavljene so bile nekatere dobre prakse, predvsem iz območja Julijskih Alp (Bohinj, Posočje). Njihove izkušnje in pristopi so zanimivi tudi za območje Kamniško – Savinjskih Alp.

Osrednji dogodek 12. Dneva Alpske konvencije je bila spletna konferenca Javni potniški promet in turizem, 27. maja 2021. Predstavitve in govorci so se dotaknili uresničevanja vizije zelene turistične destinacije s podporo javnega potniškega prometa, še posebej, v kolikšni meri lahko javni promet razbremeni turistične prometne tokove v naravno ohranjenih območjih ter omogoči obiskovanje narave na trajnosten in podnebju prijazen način.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here