TeDni(K) Občine Kamnik (7.6.2021)

0
1226
Obnova vodovoda v Podgorju

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije ter vodovoda v naselju

Žale (od hišne številke 18 C do hišne številke 19 A)

V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z izgradnjo kanalizacije, vodovoda in obnove ceste v naselju Žale.

Trenutno je vgrajena že vsa kanalizacija za odpadne vode, vodovod in zaščitne elektro do črpališča ter zaščitne cevi za javno razsvetljavo. V tem tednu se bo nadaljevala izgradnja meteorne kanalizacije izgradnja opornega zidu ter priprava cestne konstrukcije pred asfaltiranjem.

Dela potekajo pod popolno zaporo javne poti Žale, zato vljudno prosimo vse stanovalce za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Obnova vodovoda v Podgorju

V preteklem tednu se je v naselju Podgorje nadaljevalo in zaključilo polaganje komunalnih vodov in urejanje hišnih priključkov.

V tem tednu se bo nadaljevalo urejanje in asfaltiranje vozišča, predviden pa je zaključek del.

Stanovalke in stanovalce prosimo za razumevanje in strpnost med potekom obnovitvenih del.

 

Neurje na širšem območju Tuhinjske doline

Na območju občine Kamnik se je v petek zvečer, 4. junija 2021, razbesnela nevihta, ki je zaradi izredne velike količine dežja povzročila veliko škode na cestah in povzročila zemeljske plazove.

Gasilci in vzdrževalci občinskih cest so na terenu pomagali odpravljati posledice neurja. V soboto zjutraj, 5. junija 2021, so se začeli izvajati terenski ogledi povzročene škode in sanacije občinskih cest, da se je zagotovila prevoznost ter varnost na občinskih cestah. Sanacije občinskih cest in terenski ogledi se bodo nadaljevali še v tem tednu.

Usposabljanje za delo s semaforji

V preteklem tednu je bilo organizirano usposabljanje za delo s semaforskimi napravami, kjer so se občinski redarji, policisti in vzdrževalci občinskih cest ponovno seznanili z načinom ročnega upravljanja s semaforjem v primerih, ko pride do izrednih dogodkov.

Poleg teoretičnega dela je bilo izvedeno tudi praktično usposabljanje na terenu, kjer so udeleženci lahko izvedli ročno upravljanje s semaforsko napravo.

 

Oddelek za družbene dejavnosti

Zaključena dela na spomeniku NOB – fontani na Trgu talcev v Kamniku

Konec prejšnjega tedna so bila zaključena obnovitvena dela na spomeniku NOB – fontani na Trgu talcev v Kamniku.

Poleg restavratorske prenove fontane (čiščenje kamna, zamenjava  dotrajanih stikov med kamnitimi deli spomenika, obnova črk, obnova napisa na posodi fontane) so bili zamenjani tudi reflektorji v posodi fontane in kovinski izlivniki na vrhu fontane, pregledana in očiščena je bila tudi vodovodna napeljava.

V ponedeljek, 31. maja 2021, je vzdrževalec Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. izvedel še priklop vode in fontana zopet zaživela kot osrednji  objekt na trgu, ki je eden večjih in lepših v mestu.

Morda do sedaj veliko meščanov sploh ni vedelo, da to ni samo običajna fontana, ampak je to spomenik talcem, ki so bili leta 1942 obešeni na tem trgu; nekateri mimoidoči so povedali, da se tega tragičnega dogodka še spominjajo. Zato velja opomniti, da naj se do tega objekta ohrani tudi spoštljiv odnos in pieteta.

Prav tako marsikateri Kamničan ne ve, da je avtor tega spomenika pokojni arhitekt Bojan Schlegel, fontano pa so postavili leta 1972. Spomenik je vpisan v registru kulturne dediščine in je razglašen kot spomenik lokalnega pomena.

Vsa obnovitvena dela so potekala pod nadzorom pristojne konservatorke iz ZVKD – OE Kranj.

10. srečanje ljubiteljev starodobnih vozil v Šmartnem »Na hribčku«

10. srečanje ljubiteljev starodobnih vozil v Šmartnem »na hribčku«V soboto, 5. junija 2021, je potekalo 10. srečanje ljubiteljev starodobnih vozil v Šmartnem »Na hribčku«. Tam so se ob 11. uri zbrali vsi, ki so želeli pokazati svoje jeklene konjičke in z njimi občudovati Tuhinjsko dolino. Prejeli so majico, da so bili že na daleč prepoznavni, pol ure kasneje pa je sledila panoramska vožnja z ogledom lepot Tuhinjske doline. Podali so se po poti Šmartno – Kozjak – Motnik – Zg. Tuhinj – Srednja vas – Sidol – Buč 36 (»Na hribčku«), kjer so pot z druženjem tudi zaključili.

Malo po 14. uri je vse navzoče nagovoril župan Matej Slapar. Organizatorju srečanja Tonetu Rajsarju in vsem, ki mu pomagajo pri izpeljavi dogodka, se je zahvalil za njihov trud. Izrazil je upanje, da to srečanje ne bo zadnje, ampak se bo tradicija nadaljevala. Tone Rajsar pa se je zahvalil županu Mateju Slaparju in Vojku Tonin za pomoč pri izpeljavi dogodka.

Podeljena priznanja 8. Festivala Svobodne Video Produkcije

V soboto, 5. junija 2021, se je v prostorih Doma kulture Kamnik odvil že 8. Festival svobodne video produkcije. Na festivalski projekciji se je od prejetih 56 predvajalo 46 izbranih video del, ki so bili razdeljeni v kategorije dokumentarni, eksperimentalni/animirani, aktivistični, glasbeni/perfomans, ter igrani. Projekciji je sledil pogovor z Luko Leskovškom o vizualnih učinkih.

Ob zaključku festivala je strokovna komisija podelila 3 priznanja izstopajočim delom. Priznanja Zlata ribica 8. Festivala svobodne video produkcije so prejeli:

KRASNI NOVI DOM, režija: Gašper Markun, Renato Švara

Dokumentarni triptih o  deinstitucionalizaciji. Filmi nam dajo vpogled v proces preobrazbe socialno varstvenega zavoda Dom na Krasu. Namen slednjega je preselitev stanovalcev iz zavoda v skupnost, ter jim s tem omogočiti običajno in dostojnejše življenje izven zidov ustanove. Filmi nam postrežejo z direktnim vpogledom v sanje in strahove varovancev in njihovih skrbnikom pred in med procesom.

Kajenje ubija, režija: Jerca Oblak

Kratki eksperimentalni animirani film o pisateljici, ki inspiracijo in material za svoje pisanje najde v cigaretnih škatlicah. Film raziskuje ustvarjalni proces sam, proces od prvih asociacij, njihovega formiranja v ideje ter preko njih do končne kreacije. Ponuja nam zanimive kombinacije posnetih in animiranih prizorov. Avtorica z zvokom vzpostavlja vse razsežnosti  ustvarjalne krize, kreativnih procesov in miselnih tokov . Z menjavo  ritmov, stopnjuje napetost in določa stanja umiritve in s tem doseže želeno atmosfero.

PAUSA / BREAK, režija: Silvia Viviani

Eksperimentalno – dokumentarno – aktivističen film, ki s svojim ritmom montaže in zvoka odlično zajame vso bedo sodobnih delavskih praks, ponavljajočih se dnevov, ponavljajočih gibov, in vedno znova razbitih sanj za tekočim trakom. Akterji nikoli ne govorijo v kamero, s tem avtorica doseže prikaz razčlovečenja delavca na samo telesno raven. Človek-stroj. Film na trenutke deluje tudi kot video spot.

Festival je potekal v organizaciji Zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik in ob podpori Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Kamnik, ter Doma kulture Kamnik.

Povezava do trejlerja 2021: https://youtu.be/pvrbrvMTCMw

Poslušamo, ne obsojamo, pomagamo – SOS za žrtve nasilja v družini 24 ur na dan (SOS 24/7)

V Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, smo z letošnjim letom pričeli z izvajanjem projekta z naslovom Poslušamo, ne obsojamo, pomagamo – SOS za žrtve nasilja v družini 24 ur na dan (SOS 24/7), ki ga financira Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. S projektom želijo približati dostopnost in dosegljivost programov za ženske in otroke, žrtve nasilja, predvsem najbolj ranljivim skupinam ter hkrati informirati in ozaveščati strokovno in širšo javnost.

V okviru projekta so vzpostavili:

  • 24-urno brezplačno telefonsko linijo 080 11 55 za pomoč žrtvam nasilja na nacionalni ravni za zaupno in anonimno informiranje in svetovanje. Na telefonski liniji svetujemo tudi v angleškem, albanskem, bosanskem, hrvaškem, srbskem in ruskem jeziku.
  • Svetovanje po elektronski pošti na drustvo-sos@drustvo-sos.si. Tudi v angleškem, albanskem, bosanskem, hrvaškem, srbskem in ruskem jeziku.
  • Pravno svetovanje v primerih nasilja v družini in intimnopartnerskih razmerjih in s tem povezanih postopkih, urejanje brezplačne pravne pomoči, postopek prijave nasilja. Dostopno na telefonski številki 080 11 55 ter preko elektronske pošte na drustvo-sos@drustvo-sos.si
  • Svetovanje kriminalistke o vprašanjih povezanih s policijskimi postopki v primerih nasilja v družini in intimnopartnerskih odnosih. Dostopno na telefonski številki 080 11 55.

Več o projektu si lahko preberete TUKAJ.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu objavili javna naznanila in sicer za dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 Titan –  Svit št. 3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/2021 dne 26. 3. 2021. Dopolnjen osnutek SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je izdelala družba POPULUS d.o.o., pod številko projekta 502-18-20 v mesecu januarju 2021, dopolnitev maj 2021.

Območje, ki je predmet pobude za spremembo izvedbenega prostorskega akta je nepozidano in v sedanjem stanju travnik s samoniklo zasajenim drevesnim pasom ob zahodni meji. Obsega parceli 1274/8 in 1272/1 del k.o. Podgorje. Predmet spremembe je razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča, ter na podlagi te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja.

V času trajanja javne razgrnitve je gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen tudi dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno – 02 Šmartno v Tuhinju. Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/2020 dne 14. 08. 2020. Elaborat za enoto urejanja OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko projekta 19-307 v mesecu december 2019, dopolnitev maj 2021. Območje načrtovanja predstavlja nepozidana stavbna zemljišča, namenjena površinam za stanovanjsko gradnjo in zelenim površinam. Lastnik zemljišč in investitor v območju obdelave želi urediti stanovanjsko naselje enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastrukture.

V času trajanja javne razgrnitve je gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Za oba dopolnjena osnutka bo potekala javna razgrnitev od 7. junija 2021 do vključno 8. julija 2021. Ogled gradiva je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 16. junija 2021, s pričetkom ob 16. uri  in 17. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Poleg zgoraj navedenih občinskih podrobnih prostorskih aktov je v preteklem tednu Oddelek za urejanje prostora skupaj s pripravljavcem pripravil gradivo za javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto EUP KE- KA-87 v območju OPPN B 15 Spodnji Alprem, številka elaborata 510-07-21, maj 2021, izdelovalec POPULUS Prostorski inženiring d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana (ID št. PA: 2427), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 1302/6, 1327/10, 1327/20 – del, 1327/8 – del, 1327/9 vse k.o. 1908 – Podgorje. Po izvedbi povezovalne ceste na severu z ureditvenim območjem, ki se ureja z OPPN B31 je bilo ugotovljeno, da je priključek ceste na industrijsko cono izveden na visokem nasipu s premostitvenim objektom in ni izveden na lokaciji, ki je bila upoštevana v okviru OPPN B15 Spodnji Alprem. Zamik je v razdalji 5m vzhodneje. Posledično izvedba prometnega režima za dovozno cesto enote I1 ni mogoča. Tolerance, ki so za prometno infrastrukturo predvidene v členu 29. (+/-3m) ne zadoščajo za navezavo enote I1 na povezovalno cesto, zato jih je nujno povečati na 5,5 m. Zaradi višine nasipa ni možno izvesti v grafičnem delu predvidenega uvoza, zato ga je potrebno prestaviti tako, da je priključevanje dopustno iz enote I1 ali enote I2.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 7. junija 2021 do vključno 23. junija 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve je gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, do njih zavzela stališča ter jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Združenja Kamniško – Savinjske Alpe

V sredo 2. junija 2021, je potekalo redno mesečno srečanje Združenja Kamniško – Savinjske Alpe. Na tokratnem srečanju je bilo govora o vzpostavitvi javnega prevoza v času poletne turistične sezone. Občine KSA nameravamo sofinancirati javni prevoz v mesecu juliju in avgustu in sicer želimo, da bi omogočili vsaj 2 krat dnevno javni prevoz okoli Kamniško – Savinjskih Alp. Trenutno smo v fazi izbire izvajalca.

Združenje KSA je dobilo povabilo za sodelovanje na svetovni razstavi Expo 2020 v Dubaju. Slovenija se predstavlja s sloganom Green Smart Experience. Kamniško –Savinjske Alpe se bodo predstavile kot trajnostna, zelena destinacija, kje se spodbuja butični turizem s poudarkom na pohodništvu in kolesarjenju.

Pregledali smo aktivnosti projekta Mreža vodnih poti. Trenutno se izvajajo analize vodnih izvirov in digitalizacija poti. Poleg tega načrtujemo izvedbo nekaterih dogodkov, kot so festivali pitne vode, okrogla miza, izobraževanje za vodnega sommiljeja, natečaji in podobno.

Kamniško – Savinjske Alpe so zelo povezane s Češko (Češka koča), zato je velik del promocije ciljno usmerjen na češki trg. Letos bomo gostili češke novinarje.

 

Oživitev trgov – Motnika in Šentvida pri LukoviciV torek 1. junija 2021, je na Občini Kamnik potekal sestanek projektih partnerjev. Predstavniki LAS Srce Slovenije: Mitja Bratun, Tina Vatovec in Mija Bokal so predstavili Navodila in obrazce, ki veljajo za upravičence in operacije, ki so bile izbrane na javnih pozivih LAS Srce Slovenije za sklad EKSRP.

Vodilni partner projekta je Občina Kamnik, partnerji pa so Turistično društvo Motnik, Podeželsko društvo Utrip pod lipo domačo Motnik in Turistično društvo Sveti Vid iz Občine Lukovica. V letošnjem letu nameravamo izvesti ureditev prireditvenega prostora v Motniku. Društvo Sv. Vid iz Lukovice pa bo letos izvedel Vidove dni, ki jih je iz sicer tradicionalnega junija prestavil na september. V Motniku še več aktivnosti (delavnice, tržnica,..) predvidevamo v naslednjem letu.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here