Zahteva za objavo popravka: Javno komunalno podjetje Prodnik ni dvignilo cen komunalnih storitev

0
1207

Javno komunalno podjetje Prodnik ni dvignilo cen komunalnih storitev. Na računu za komunalne storitve za februar 2021, na katerega se nanaša zapis avtorja D. J. v Dom-žalsko-kamniških novicah z dne 20. 5. 2021, je bil zgolj opravljen količinski poračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020.
Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) se namreč na začetku vsakega leta izvede poračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za preteklo leto. Dodatne postavke na računu torej pomenijo poračun, kar je na računu tudi označeno in pojasnjeno z opombo. Teh postavk na naslednjih računih za komunalne storitve ni. Pojasnilo načina obračunavanja in poračunavanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki si lahko preberete v nadaljevanju.

V skladu z zgoraj navedeno Uredbo se cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki uporabnikom zaračunajo glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza zabojnika (po-gostost je določena v občinskem predpisu), tako da se masa odpadkov posamezne storitve porazdeli med uporabnike sorazmerno glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza (sodilo).
Sodilo za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se določi tako, da se na začetku vsakega leta pri preračunu porazdelitve količine opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike upoštevajo načrtovane količine odpadkov, s katerimi se skuša čim bolj natančno oceniti dejanske količine na koncu leta. Na začetku prihodnjega leta se nato za preteklo leto naredi poračun sodila tako, da se razdeli dejanska količina odpadkov posamezne storitve glede na dejansko prostornino zabojnika in pogostost odvoza v preteklem letu.
Ker so bile dejanske količine zbranih določenih vrst komunalnih odpadkov (ločenih frakcij in odpadne embalaže, kosovnih odpadkov, mešanih komunalnih odpadkov) v letu 2020 večje od predvidenih, se to odraža v višjem sodilu za leto 2020 in poračunu premalo zaračunane količine opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov) za leto 2020. Količine zbranih biološko razgradljivih odpadkov v letu 2020 pa so bile nekoliko nižje od predvidenih, kar se odraža v nižjem sodilu in poračunu preveč zaračunane količine zbranih biološko razgradljivih odpadkov za leto 2020.

Domžale, 1. 6. 2021
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here