18. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
1318

Včeraj, 23.6.2021 je v Sejni dvorani občine Kamnik potekala 18. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Kamnik, Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik ter se seznanili s Strategijo razvoja območja Velike planine in družbe Velika planina, d. o. o. za obdobje 2021–2030.

Prisotnih 24 svetnic in svetnikov je najprej potrdilo Zapisnik in glasovanja 17. seje, in sicer s 23 glasovi za.

Nato je sledila točka Vprašanja in pobude. Samostojni svetnici DeSUS-a Mojci Škraba in svetniški skupini LDP – Edisa RUJOVIĆA je odgovorila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katarina Vegel.

S 25 glasovi za je bil sprejet Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020.

Višja svetovalka za gospodarske dejavnosti in finance Katarina Ščetinin je pojasnila, da Občina Kamnik na podlagi omenjenega pravilnika že od leta 2015 dalje izvaja ukrep Šolanje v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih kmetijskih izobraževalnih programih, a za pomoč v okviru tega ukrepa so se doslej lahko potegovali le dijaki, ki so člani kmetijskih gospodarstev. Po novem pa se nabor upravičencev razširi, saj bodo upravičeni tako dijaki, ki imajo doma kmetijo, kot tudi tisti, ki je nimajo, in morda z vključenostjo v omenjene programe dobijo potrebne spodbude za razmislek o njej.

Po skrajšanem postopku je bil s s 25 glasovi za sprejet tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Kamnik. Ob tem je višja svetovalka za reševanje pravnih zadev Nika Ovijač poudarila, da je cilj predlaganih sprememb in dopolnitev tega odloka predvsem povečanje učinkovitosti opravljanja nalog organov občinske uprave s področja upravljanja in rabe javnih površin. Tako je po novem zaradi varovanja zunanjega videza naselij in javnih površin brez predhodnega soglasja Občine Kamnik na javnih površinah prepovedano tudi: postaviti kiosk, prodajni kombi ali druge premične gostinske obrate; postavitev opreme, naprav, premičnih stojnic ter drugih objektov; postavitev gradbenega odra; izvedba snemanja filma in oglaševalskih spotov, ipd.; postavitev gostinskega vrta s pripadajočo opremo; prirejanje razstav,… Prav tako je prepovedano neupravičeno poseganje v javne površine, njihovo onesnaževanje ali poškodovanje.

V omenjenih primerih lahko nadzorni organ občinske uprave odredi tudi vzpostavitev v prejšnje stanje ali drugačno sanacijo javne površine, v kolikor, vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, tudi po drugi osebi in na stroške povzročitelja.

Prav tako je bil s 26 glasovi za po skrajšanem postopku sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah»Občinska uprava prepoznava pomembnost vlaganj na vseh področjih infrastrukture, zato želi s to spremembo poenotiti pravila posegov na občinske ceste tako za pravne subjekte kot za fizične osebe. Vlaganje v infrastrukturo je ključnega pomena za razvoj občine. S tega razloga želi občinska uprava Občine Kamnik spodbuditi vse zainteresirane ponudnike, ki za izvajanje svojih storitev potrebujejo ustrezno infrastrukturo, da vanjo vlagajo. Posledično bodo občani, gospodarstvo in ostali deležniki, ki svojo dejavnost opravljajo v občini Kamnik, deležni kvalitetnejših, stabilnejših in tudi cenejših storitev. Glede na potrebe v posodobitev infrastrukture, ki je v lasti Občine Kamnik, se z omenjenim predlogom spremembe Odloka o občinskih cestah zasleduje tudi interes Občine Kamnik, kot investitorja v infrastrukturo. Potrebno je poudariti, da s predlagano spremembo Občinska uprava še vedno skrbi za kvalitetno sanacijo cestišča po končanih posegih, saj je investitor dolžan dela izvajati v skladu s tehničnimi specifikacijami za ceste,« je v obrazložitvi točke povedal višji svetovalec za pospeševanje gospodarskega razvoja Luka Svetec.

Potem je bila prva obravnava Predloga Odloka o Občinskem podrobnem  prostorskem načrtu za območje ŠT-02 Šmartno v Tuhinju, ki je bil sprejet s 24 glasovi za. Obrazložila ga je podsekretarka – vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek, ki je dejala: »S tem odlokom se določa ureditveno območje OPPN, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnove projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, odstopanja od načrtovanih rešitev ter obveznosti investitorja.«

Nato je bil v prvi obravnavi s 25 glasovi za sprejet Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit št. 3. Tudi ta odlok je obrazložila vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek. Dejala je: »Območje, ki je predmet pobude za spremembo izvedbenega prostorskega akta, se nahaja na zahodnem robu enote urejanja prostora KA – 78, severno od proizvodnih objektov. Velikost je cca 2.193 m2. Površina je travnata, na jugu omejena z javno potjo, na ostalih straneh pa obdana z že pozidanimi parcelami. Robni pas na zahodu, kjer je obstoječa ograja, je obraščen s samoniklim drevjem. Na obravnavanih parcelah številka 1274/8 in 1272/1 k.o. Podgorje se s spremembo prostorskega akta predvideva razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča, ter na podlagi te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja.« Za ta akt trenutno poteka javna razgrnitev, in sicer do vključno 8. julija.

S 25 glasovi za je bil sprejet tudi Sklep o soglasju k sklenitvi Sporazuma o podaljšanju roka, dogovorjenega s sodno poravnavo Opr. št. VII Pg 2930/2014. Predlog sklepa je obrazložila direktorica občinske uprave Maja Sušnik. Osnutek sporazuma predvideva, da se rok za sprejem OPPN-ja, dogovorjen s sodno poravnavo Opr. št. VII Pg 2930/2014, podaljša najkasneje do 30. 7. 2022. Sporazumu je priložen tudi časovni plan izdelave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta K6 Utok Kamnik (OPPN), ki ga je dne 29. 4. 2021 pripravil ZIL inženiring, d.d. in iz katerega izhaja, da si bosta stranki ne glede na podaljšanje roka do navedenega datuma prizadevali, da bosta vsa opravila v zvezi s sprejemom OPPN izvršili v najkrajšem možnem času.

Svetnice in svetniki so obravnavali Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Kamnik v prvi obravnavi: »Predlog je bil pripravljen z namenom sprejema odloka, ki področje pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Kamnik ureja skladno z veljavno zakonodajo, predvsem z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), in bo celostno urejal predmetno področje,« je v obrazložitvi točke povedal Strokovni sodelavec Timotej Štritofter poudaril bistvena vprašanja, ki se med drugim nanašajo na način zagotavljanja 24-urne dežurne službe, način izvajanja pogrebne slovesnosti, storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču, osnovni obseg pogreba, način in čas pokopa; način pokopa, če je plačnik občina; možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora; ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice; pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice, obratovanje mrliških vežic, obseg prve ureditve groba; vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču, način oddaje grobov v najem, postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču, zvrsti grobov, okvirni tehnični normativi za grobove, mirovalna doba za grobove, enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob in druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.

Strokovni sodelavec Timotej Štritof je v nadaljevanju predstavil tudi Predlog Odloka o podelitvi koncesije ter izvajanju 24-urne pogrebne dežurne službe in storitev pokopališke dejavnosti v občini Kamnik v prvi obravnavi. Dejal je: »S sprejetjem odloka želimo zagotoviti, da bo področje pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Kamnik urejeno skladno z veljavno zakonodajo, predvsem z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), ki je začel veljati 15. oktobra 2016.« S sprejemom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti je bila celostno prenovljena sistemska ureditev pogrebne in pokopališke dejavnosti, pri čemer se 24-urna dežurna javna služba izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba. Metodologijo za oblikovanje cen 24‑urne dežurne službe ureja Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Uradni list RS, št. 5/18), ki velja od 27. 1. 2018. Preostale pogrebne dejavnosti so prepuščene trgu, pri tem pa novi zakon enotno določa pogoje za opravljanje drugih pogrebnih dejavnosti. Dne 5. 8. 2017 je v veljavo stopil Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (Uradni list RS, št. 42/17).

Skladno z drugim odstavkom tretjega člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti občina zagotavlja pokopališko dejavnost, ki obsega upravljanje ter urejanje pokopališč. Upravljavec pokopališča je občina ali oseba javnega prava, ki jo za upravljavca določi organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine, za izvajanje nalog pa lahko občina pooblasti tudi koncesionarja.

»Z 18 glasovi za je bil sprejet Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021. Podsekretarka – pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos je ob tem dejala: »Občinska uprava želi s sprejemom predlaganega rebalansa predvsem uskladiti proračunske postavke zaradi statusnih sprememb Mekinjskega samostana in Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, zagotoviti sredstva za plazove ter za projekte na področju družbenih dejavnosti, s katerimi je oziroma bo kandidirala na različnih razpisih. Hkrati želi občinska uprava proračun uskladiti z že izvedenimi prerazporeditvami, dejanskim prenosom sredstev iz leta 2020 za krajevne skupnosti ter s spremembami nekaterih drugih prihodkovnih in odhodkovnih postavk ponovno zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki. Skupni načrtovani prejemki znašajo 39.805.054 € (Občina Kamnik 39.551.837 evrov in krajevne skupnosti 253.217 evrov), prenos sredstev iz leta 2020 znaša 3.854.481 € (Občina Kamnik 3.466.923 in krajevne skupnosti 387.588), izdatki pa so ocenjeni v višini 43.659.535 evrov (Občina Kamnik 43.018.760 evrov in krajevne skupnosti 640.775 evrov).«

Podsekretar – pomočnik vodje Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance mag. Matjaž Srša je predstavil Predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2021 ter med drugim poudaril, da želimo s sprejetjem odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve zagotoviti sredstva za izvedbo ukrepov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč. Pojasnil je: »Z izvedbo teh ukrepov bo odpravljena povzročena škoda. Gre za sredstva, ki se nanašajo na stroške epidemije COVID-19, preventivne ukrepe na vodotokih, sanacije zemeljskih plazov in med drugim tudi sofinanciranje kmetijskih plazov.«

Predlog Sklepa o vrsti oddelkov, številu otrok v oddelkih in poslovnem času vrtcev v občini Kamnik v šolskem letu 2021/2022  je predstavila višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katarina Vegel in v obrazložitvi med drugim dejala: »Ta določa, da se v oddelke Vrtca Antona Medveda Kamnik in zasebnih vrtcev Peter Pan, Sonček in Zarja brez prostorske omejitve (v prilogi k temu sklepu) v šolskem letu 2021/2022 vključi po dva otroka več kot določa najvišji normativ o številu otrok v oddelkuPoda se soglasje k predlaganim odpiralnim časom vrtcev, ki predvidevajo maksimalni odpiralni čas 11 ur. Le-ta se lahko še prilagodi potrebam staršev. Najmanjše število otrok, pri katerem mora biti zagotovljen maksimalni poslovni čas vrtca, je en otrok.«

V nadaljevanju je direktorica Občinske uprave Maja Sušnik predstavila predlog sklepa o ustanovitvi javnega dobra na zemljiščih v k.o. Motnik, kjer bo urejen osrednji javni prireditveni prostor v Motniku ter predlog opusitve javnega dobra na zemljiščih v k.o. Hribi, kjer bo v nadaljevanju sklenjena menjalna pogodba za del zemljišč, po katerih cesta dejansko poteka.  sklepa sta bila s strani Občinskega sveta sprejeta. Sledila sta sprejema Sklepa o ustanovitvi javnega dobra in Sklepa o opustitvi javnega dobra.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik je bil sprejet s 24 glasovi za, ob tem pa je višji svetovalec za pospeševanje gospodarskega razvoja Luka Svetec dejal: »Z dopolnitvijo predmetnega sklepa želimo zagotoviti pravno podlago za odziv na situacije, ki jih vnaprej ni mogoče predvideti. Občina bo s spremembo sklepa aktualizirala trenutno veljavni sklep v delu, ki kot veljavno plačilno sredstvo navaja slovenski tolar. Le-tega bo zamenjala z evrom, višino navedene parkirnine pa povzema po trenutno veljavnem ceniku.«

Kot zadnja točka je sledila še seznanitev s Strategijo razvoja območja Velike planine in družbe Velika planina d.o.o. za obdobje 2021–2030, ki jo je predstavil direktor družbe Velika planina, d. o. o. Mark Anžur: »Strategija razvoja območja Velike planine in družbe Velika planina d.o.o. za obdobje do leta 2030 je zasnovana na podlagi poslovanja družbe v preteklosti, predvsem pa na zaznavi in oceni sedanjih in bodočih potreb obiskovalcev Velike planine in potencialov, ki jih ta destinacija ima. Strategija je usklajena s strategijo turizma KAMnik 2025 (Zavod za turizem in šport Kamnik, junij 2016) in Strokovnimi podlagami za oblikovanje scenarijev ohranjanja in razvoja Velike planine (Locus d.o.o., april 2018). Strokovne podlage ter alternativne razvojne scenarije razvoja na širšem območju Velike planine za obdobje 2021–2030 je v letu 2018 pripravila družba Locus, d. o. o.. Na osnovi teh strokovnih podlag je bil izbran za naravo najmanj obremenjujoč, posodobljen scenarij »omnejenega turističnega razvoja s poudarjenim varstvom«.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here