TeDni(K) Občine Kamnik (5.7.2021)

0
879

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja kanalizacije ter obnova vodovoda v naselju Žale

Gradbena dela izgradnje kanalizacije za odpadne vode, vodovoda, zaščitnih elektro cevi do črpališča ter zaščitnih cevi za javno razsvetljavo so končana.

Izvajalec del je v preteklem tednu dokončal pripravo ceste za asfaltiranje in asfaltiral odsek v dolžini 220 metrov. V tem tednu se bo nadaljevalo urejanje bankin ter postavitev cestne signalizacije, pripravila pa se bo tudi vsa potrebna dokumentacij za priklop črpališča na električno omrežje.

Sanacija plazu na občinski cesti Špitalič – dolina

Sanacije plazu na občinski cesti Špitalič-Dolina se nadaljuje. Izvajalec del je začel z betoniranjem vezne stene. Dostopna cesta preko gradišča je vzpostavljena z občasnimi popolnimi zaporami.

Po zaključku izvedbe pilotne stene sledi še izgradnja dveh kamnitih zidov in ureditev odvodnjavanja na vseh treh odsekih občinske ceste.

Sanacija plazu pod občinsko cesto Motnik – Zg. Motnik – Bela

Občinska uprava je zaključila javno naročilo za izbiro izvajalca del za sanacijo zemeljskega plazu pod občinsko cesto Motnik – Zg. Motnik – Bela. Predvidena je izgradnja podporne konstrukcije zidu v dolžini 25 metrov in ureditev odvodnjavanja.

Ocenjujemo, da bi se sanacija začela konec meseca julija.

Ureditev parka v Šmarci

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu so bila opravljena, in sicer priprava in izdelava zemeljskih del za montažne plošče, dobava in montaža klopi in montažnih plošč in povezava grobe instalacije.

Ureditev Ekslerjeve ceste

Na delu Ekslerjeve cesti se je uredilo odvodnavanje, na novo uredili robniki, zamenjal se je dotrajan asfalt v dolžini 200 metrov.

Nadaljevanje urejanja varnih poti v šoli v Nevljah

Nadaljujejo se dela na varni šolski poti, in sicer začeli smo z izgradnjo krožišča pri Podružnični šoli Nevlje.

Zaradi dotrajanosti se bo v tem delu zamenjalo tudi vodovodno in hidrantno omrežje.

Oddelek za družbene dejavnosti

Projekt Samostan – mesto srečevanj

Projekt bo izveden s sodelovanjem treh partnerjev, in sicer z Mekinjskim samostanom kot vodilnim partnerjem, Občino Kamnik in Vrtom zdravilnih rastlin, d. o. o. Občina Kamnik prevzema vse aktivnosti povezane s pripravo in postavitvijo razstave ter oblikovanjem zloženke, Mekinjski samostan pa prevzema razvoj blagovne znamke, promocijo in izvedbo delavnic. Vrt zdravilnih rastlin, d. o. o. dodaja sadike zelišč in mentorstvo.

S projektom Samostan – mesto srečevanj želimo bogato zgodovino samostana Mekinje, ki so ga sestre uršulinke leta 2016 podarile Občini Kamnik na sodoben in zanimiv način predstaviti tako prebivalcem Kamnika kot širše. Projekt je razdeljen v dve fazi, ki bosta skupno trajali 15 mesecev, in sicer od marca 2021 do maja 2022. Prva faza bo namenjena pripravi in sami izvedbi razstave ter zasaditvi zeliščnega vrta s sadikami. Druga faza bo namenjena izvedbi t.i. podpornih vsebin v obliki tematskih delavnic, namenjenih različnim ranljivim skupinam. In v okviru omenjenega projekta smo v petek, 2. julija 2021, uradno odprli vrata zeliščnega vrta.

Vrt je namenjen vzgoji raznovrstnih zelišč in izobraževanju, seminarjem, šolam in skupinam z namenom poudariti pomembnost narave in naravnih pripravkov v našem življenju.

Projekt Samostan – mesto srečevanj sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

 

Slovesnost na Menini planini

V soboto, 3. julija 2021, se je na Menini planini odvijala vsakoletna  spominska slovenost. Zbranim se je pri spomeniku padlim v imenu Občine Kamnik pridružil podžupan Aleksander Uršič.

Letos mineva 76. let od legendarnega preboja iz sovražnikovega obroča na Menini planini in 80. obletnica Osvobodilne fronte. Slovesnost je organiziralo Združenje borcev za vrednote NOB Zgornje Savinjske dolinE. 

Delegacije so k spomeniku položile vence, pomen narodnoosvobodilnega boja pa je poudaril letošnji slavnostni govornik, član predsedstva Zveze združenj borcev NOB Slovenije Martin Premk.

V kulturnem programu so sodelovali Godba Zgornje Savinjske doline, Ženski pevski zbor KD Bočna in Marjetka Popovski.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora imamo objavljena javna naznanila in sicer za dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 Titan –  Svit št. 3. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 44/2021 dne 26. 3. 2021. Dopolnjen osnutek SD OPPN B11 Titan-Svit št. 3 je izdelala družba POPULUS d.o.o., pod številko projekta 502-18-20 v mesecu januarju 2021, dopolnitev maj 2021.

Območje, ki je predmet pobude za spremembo izvedbenega prostorskega akta je nepozidano in v sedanjem stanju travnik s samoniklo zasajenim drevesnim pasom ob zahodni meji. Obsega parceli 1274/8 in 1272/1 del k.o. Podgorje. Predmet spremembe je razširitev nabora dopustnih podrobnih namembnosti z možnostjo gradnje hotela ali skladišča ter na podlagi te spremembe tudi urbanistična določila za vsako namembnost kot so gradbena meja, višina objektov in faktor zazidanosti skladno s strateškim delom OPN in dolgoročnim prestrukturiranjem proizvodnega območja.

Poleg prej navedenega akta ima Oddelek za urejanje prostora javno razgrnjen tudi dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno – 02 Šmartno v Tuhinju. Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 110/2020 dne 14. 08. 2020. Elaborat za enoto urejanja OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko projekta 19-307 v mesecu december 2019, dopolnitev maj 2021.

Območje načrtovanja predstavlja nepozidana stavbna zemljišča, namenjena površinam za stanovanjsko gradnjo in zelenim površinam. Lastnik zemljišč in investitor v območju obdelave želi urediti stanovanjsko naselje enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastrukture.

Za oba dopolnjena osnutka poteka javna razgrnitev od 7. junija 2021 do vključno 8. julija 2021.

Ogled gradiva je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve je bila organizirana javna obravnava, ki je potekala v sredo, 16. junija 2021, s pričetkom ob 16. uri  in 17. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

Oddelek za urejanje prostora ima poleg zgoraj navedenih občinskih podrobnih prostorskih aktov javno razgrnjen elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto EUP KE- KA-87 v območju OPPN B 15 Spodnji Alprem, številka elaborata 510-07-21, maj 2021, izdelovalec POPULUS Prostorski inženiring d.o.o., PE Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana (ID št. PA: 2427), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 1302/6, 1327/10, 1327/20 – del, 1327/8 – del, 1327/9 vse k.o. 1908 – Podgorje. Po izvedbi povezovalne ceste na severu z ureditvenim območjem, ki se ureja z OPPN B31 je bilo ugotovljeno, da je priključek ceste na industrijsko cono izveden na visokem nasipu s premostitvenim objektom in ni izveden na lokaciji, ki je bila upoštevana v okviru OPPN B15 Spodnji Alprem. Zamik je v razdalji 5m vzhodneje. Posledično izvedba prometnega režima za dovozno cesto enote I1 ni mogoča. Tolerance, ki so za prometno infrastrukturo predvidene v členu 29. (+/-3m) ne zadoščajo za navezavo enote I1 na povezovalno cesto, zato jih je nujno povečati na 5,5 m. Zaradi višine nasipa ni možno izvesti v grafičnem delu predvidenega uvoza, zato ga je potrebno prestaviti tako, da je priključevanje dopustno iz enote I1 ali enote I2.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost poteka od 7. junija 2021 do vključno 23. junija 2021Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, do njih zavzela stališča ter jih objavila na uradni spletni strani Občine Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

Javna naročila

V sredo, 30. junija 2021, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Rekonstrukcija ceste skozi vas Podgorje«. Razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila je objavljena na spletni strani pod rubriko Razpisi (dostopna na zgornji povezavi). Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do srede, 14. julija 2021, do 9. ure.

Javni prevoz okoli Kamniško – Savinjskih Alp

Z veseljem sporočamo novico, da smo za sezono 2021 testno vzpostavili možnost prevoza okoli Kamniško-Savinjskih Alp. Tako smo stopili korak naprej h trajnostnem razvoju destinacije in obenem upamo, da bomo s tem zadovoljili potrebe mnogih obiskovalcev.

Izlet s Kamnika na Jezersko, s Preddvora v Logarsko dolino ali iz Luč na Krvavec tako ne povzroča več nikakršnih logističnih težav. Vozni red je sestavljen tako, da vas v dopoldanskih urah pelje v eno smer, nato pa se vrača v drugo smer in obiskovalca pripelje nazaj na začetno destinacijo. Prav tako ob torkih, četrtkih in sobotah potuje v obratni smeri, tako da obiskovalci lahko izbirajo, kateri dan bodo potovali v katero smer in se s tem izognejo preveliki izgubi časa. Cena prevoza se giblje med 3 in 9 evrov.

V začetni fazi prevoze izvajamo s kombijem. Rezervacije sedežev so možne en dan pred odhodom do 16. ure na lokalni TIC točki, ali na telefonski številki 041/364 864.

Špljic! Špljac! Čof! Kaj bi brez vode? Vseslovenski likovni natečaj o alpskih vodah

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije vabi na sodelovanje na Vseslovenskem likovnem natečaju o alpskih vodah. Sodelujejo lahko otroci in mladi od prvega do devetega razreda osnovne šole in srednješolci. Veseli bomo risb, slik, grafik, kolažev in ostalih likovnih del, predvsem pa stripov. Dela pričakujemo do 15. 11. 2021. Najboljša dela po izboru komisije bodo nagrajena s knjigo in karto za celodnevno kopanje v Termah Snovik.

Nagrajena dela bodo tudi objavljena na spletnih straneh sodelujočih lokalnih akcijskih skupin in občin ter tudi fizično v prostorih nekaterih občin, npr. kamniške. Rezultate natečaja in zmagovalna dela bomo poslali lokalnim medijem.

Natečaj je pripravljen v sodelovanju s priznanim ilustratorjem in avtorjem stripov Ivanom Mitrevskim in z Občino Kamnik. Gre za eno od vsebin projekta Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah, v katerem sodelujejo lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Gorenjska košarica ter LAS Spodnje Koroške iz Avstrije. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here