17. seja Občinskega sveta Občine Domžale

0
509

V četrtek, 1. julija 2021 je bila v telovadnici Podružnične osnovne šole Ihan izpeljana 17. seja Občinskega sveta Občine Domžale. Po ugotovitvah navzočnosti je bil potrjen zapisnik 16. seje. Seja se je nato nadaljevala po dnevnem redu, upoštevajoč točke, ki so bile na 16. seji Občinskega sveta umaknjene:

 • Predlog cene storitev pomoči družini na domu
 • Cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (zbiranje bioloških odpadkov)
 • Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2021-skrajšani postopek

 

 1. Predlog cene storitev pomoči na domu

Občinski svet Občine Domžale sprejme ceno storitve pomoč družini na domu, ki znaša:

 • ob delavnikih (tudi soboto) ………………………………………… 20,37 € na efektivno uro.
 • v nedeljo ali nočnem času ……………………………………….  28,49 € na efektivno uro.
 • na dan državnega praznika in dela prostega dne ……. 29,63 € na efektivno uro.

 

Osnova za izračun cene storitve pomoč družini na domu za uporabnika je 17,21 € na efektivno uro, razliko subvencionira Občina Domžale. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale.

 

 1. Cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (zbiranje bioloških odpadkov)

Občinski svet Občine Domžale potrjuje cene (brez davka na dodano vrednost) izvajanje gospodarske javne službe zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada:

 • Cena storitve…………………………………………….. 0,2538 EUR/kg
 • Cena javne infrastrukture………………………….. 0,0000 EUR/kg

 

 1. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2021

Občinski svet Občine Domžale sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2021.

V tabelaričnem delu splošnega dela proračuna Občine Domžale za leto 2021 (Ur. vestnik Občine Domžale št. 12/19 in 7/20) se ustrezno uskladijo predlagane spremembe.

V Uradnem vestniku Občine Domžale se objavi besedilo Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2021 ter tabelarični del splošnega in posebnega dela proračuna in obrazložitve posebnega dela proračuna.

 

Občina Domžale, Urad župana

Foto: Vido Repanšek

Oglasno sporočilo