Občina Kamnik je odločena: »Začenjamo z gradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik«

1
1535

Župan Matej Slapar je dopoldan s predstavnikom izvajalca gradnje, direktorjem prodaje Kolektor Koling d. o. o. mag. Markom Trampužem podpisal pogodbo o izgradnji nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Tako je Občina Kamnik uradno pričela s projektom izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik, katerega zametki sedajo v leto 2007.

Župan Matej Slapar je ob začetku investicije dejal: »Občina Kamnik je odločena in tako začenjamo z gradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Razvojna doba izgradnje šole je res že precej dolga, a pomembno je predvsem to, da končno začenjamo z gradnjo, ki jo bomo v predvidoma 18 mesecih zaključili. Ni pomembna dolga doba trajanja projekta, ampak je pomembno, da bomo kljub temu projekt pripeljali do uspešnega zaključka. Gledati naprej in strmeti k napredku je temelj naše vizije. Cilj pa ta, da je nujno potrebno urediti novo šolo v čim krajšem možnem času ter kvalitetno in strokovno pristopiti k izgradnji, saj je že v tem šolskem letu premalo prostora za ustrezno izvajanje učnega procesa. Kar približno 100 učencev se bo šolalo izven objekta matične šole. Gradnja šole naj bi se začela predvidoma do letošnje jeseni, nova šola pa naj bi učence sprejela v šolskem letu 2023/24.«

Vodja priprav na investicijo na Občini Kamnik, podžupan Bogdan Pogačar, ki je od začetka imenovanja vodil postopke za pripravo na začetek investicije, pa ob tem poudarja, da je bilo poleg prostorske stiske potrebno tudi v razumnem obsegu racionalizirati projekt: »Zaradi visoke ocene investicije smo v začetku leta 2020 aktivno pristopili k pregledu dokumentacije in skupaj z odgovornim projektantom preučili možnosti za spremembo PZI dokumentacije, in sicer na način ter v obsegu, da so spremembe v skladu z zadnjim veljavnim gradbenim dovoljenjem. V letu 2020 smo tako pristopili k racionalizacije projekta, finančni obseg racionalizacije pa je obsegal približno 2 milijona evrov. Torej izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta je nujna in Občina Kamnik dela vse, da se gradnja čim prej prične, tako zaradi dotrajanosti obstoječe stavbe kot tudi zaradi omejenih prostorskih kapacitet smo odločeni, da šolo zgradimo po projektu zaradi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje.«

Ob podpisu pogodbe je zbrane sprva nagovoril župan Matej Slapar, ki je poudaril, da ima Občina Kamnik trenutno v skladu za šole 4 milijone evrov zagotovljenih za izgradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik in povedal, da smo hvaležni tudi državi, ker je projekt Občine prepoznala kot nujno potreben in na naše številne prošnje tudi prisluhnila in zagotovila dodatna sredstva za namen sofinanciranja investicij v osnovnošolsko izobraževanje: »Vlada Republike Slovenije je kar po desetih letih objavila razpis za sofinanciranje. Kljub težkim razmeram, vezanim na številne finančne posledice epidemije, so velik del sredstev namenili ravno izobraževanju. Občina Kamnik sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport nujno potrebuje za uspešen zaključek investicije. Prepričano smo, da tako skupaj gradimo novo šolo. Seveda pa bomo skupaj gradili tudi z izbranim izvajalcem Kolektor Koling d. o. o., s katerim verjamem, da bo gradbeni odbor uspešno in tvorno sodeloval. Da bodo dela opravljena strokovno in z veliko mero natančnosti ter predvsem v predvidenem času. Na tem mestu naj se iskreno zahvalim tudi podžupanu Bogdanu Pogačarju, ki odlično vodi sam projekt, zahvala pa gre tudi Oddelku za razvoj in investicije in Oddelku za družbene dejavnosti, ki so pripravljali razpisno dokumentacijo za izgradnjo nove šole. Obenem hvala projektantu Primožu Hočevarju in seveda predstavnikom Sveta šole Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik ter ravnatelju Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik Rafku Lahu, ki ga čaka težko delo. Prepričan sem, da bo tudi on uspešno koordiniral sam proces, želim pa si, da bi bili starši tisti, ki bodo pokazali veliko mero razumevanja. Kajti, ne gre za majhen projekt, ampak projekt, ki ga moramo s sodelovanjem izpeljati skupaj.«

»Zasnova objekta je deloma armiranobetonska, deloma jeklena in se bo raztezala na prek 8.000 kvadratnih metrih skupne bruto površine. Gre za zahteven in oblikovno dovršen projekt, ki predvideva dve ločeni dilatacijski enoti, ki sta povezani z osrednjim mostnim elementom. Porabljenih bo preko 250 ton jekla za nosilno konstrukcijo, 5.000 kubičnih metrov betona in 550.000 kilogramov armature. Rezultat pa bo 32 novih učilnic in 18 kabinetov za učitelje z urejenimi elektro in strojnimi inštalacijami za ogrevanje, prezračevanje in pohlajevanje prostorov ter nameščeno aktivno in pasivno požarno zaščito. Hkrati bo z izbranimi materiali in premišljeno zasnovo poskrbljeno tudi za prostorsko akustiko, ki se bo prilagodila glede na različne programe. Celoten objekt pa bo zaključen z ravno streho in fasadno opno iz ekspandirane pločevine. Verjamemo, da lahko z izbranimi partnerji dela opravimo kvalitetno, strokovno in natančno, hkrati pa s sodelovanjem vseh deležnikov v gradnji uspešno zaključimo projekt in v začetku šolskega leta 2023/24 učencem osnovne šole Frana Albrehta omogočimo nov začetek«, je ob podpisu dejal povedal direktor prodaje Kolektor Koling, d. o. o. mag. Marko Trampuž.

Navdušenja nad začetkom gradnje pa ni skrival tudi ravnatelj Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik Rafko Lah, ki je med drugim poudaril: »Majhen korak za izvajalca gradnje šole in velik korak za investitorja Občino Kamnik. V imenu učencev, zaposlenih ter staršev izražam veselje, da smo dočakali skorajšnji začetek gradnje. Zavedam se, da šolske deležnike čakata vsaj dve zelo naporni šolski leti. Ob šoli bo gradbišče, del obstoječe šolske stavbe pa bo tudi porušen. Pouk bomo še naprej izvajali v sicer premajhni in predvsem problematični šolski stavbi tako z vidika požarne kot potresne varnosti. Učenci 4. in 5. razreda matične šole bodo k pouku prihajali v učne prostore pri župnišču na Šutni. Današnji dan naj bo predvsem namenjen pogledu v bližnjo prihodnost. Del sedanjih in predvsem bodočih generacij se lahko veseli bodočih varnih in sodobnih učnih prostorov. Vem, da bomo s potrebno dobro voljo, pogumom in vzajemnostjo skupaj zmogli. Iskreno se zahvaljujem županu Občine Kamnik gospodu Mateju Slaparju, podžupanu Občine Kamnik gospodu Bogdanu Pogačarju, vsem svetnikom in svetnicam, ki so soglasno podprli projekt gradnje šole, vsem prizadevnim zaposlenim na Občini Kamnik, ki se kakorkoli trudijo, da bo šola zgrajena, vodstvu sveta staršev gospe Špeli Grčar in gospe Katarini Sitar Šuštar, predsednici sveta šole gospe Moniki Jelenc ter ne nazadnje vsem staršem in predvsem učencem ter sodelavcem, ki so in bodo še naprej strpno prenašali trenutno stanje.«

O poteku izgradnje

V Kamniku je bila v načrtu gradnja oziroma rekonstrukcija obeh mestnih osnovnih šol, kar je bil v letu 2007 objavljen arhitekturni natečaj za izbor najboljših rešitev izgradnje oziroma rekonstrukcije Osnovne šole Toma Brejca in Osnovne šole Frana Albrehta. Takratno občinsko vodstvo se je leta 2011 odločilo, da bo najprej prenovilo in dogradilo Osnovno šolo Toma Brejca. Zaradi želje po spremembi faznosti gradnje in želje po izgradnji nove večnamenske športne dvorane ter mestne knjižnice je bila v ta namen izdelana projektna dokumentacija in pridobljeni še dve gradbeni dovoljenji, eno v letu 2014 in zadnje veljavno v letu 2019.

V oktobru 2018 je bil izdelan osnutek Investicijskega programa, na podlagi katerega je investicija ocenjena na 21.024.383,82 evrov. Novo občinsko vodstvo je v začetku leta 2020 zaradi visoke ocene investicije aktivno pristopilo k pregledu PZI dokumentacije in skupaj z odgovornim projektantom preučilo možnosti za spremembo PZI dokumentacije, in sicer na način ter v obsegu, da so spremembe v skladu z zadnjim veljavnim gradbenim dovoljenjem.

V letu 2020 smo pristopili k racionalizacije projekta, ki je bil sprejet v obsegu in na način, da ni bilo potrebno pridobivati že četrtega gradbenega dovoljenja, saj razmere v obstoječem objektu Osnovne šole Frana Albrehta in s tem povezana prostorska stiska tega ne dovoljujejo. Racionalizacija se je izvedla v obsegu vgrajenih materialov, opuščanju nekaterih nadstandardnih arhitekturnih rešitev in tehnične zasnove objekta. Finančni obseg racionalizacije je obsegal kar 2 milijona evrov. Na novembrski seji so svetnice in svetniki soglasno, s potrditvijo investicijskega programa, tako dali zeleno luč za nadaljnje postopke, saj smo se na osnovi tega nato lahko prijavili na razpis države. Vlada Republike Slovenije je v lanskem letu na predlog Občine Kamnik izgradnjo Osnovne šole Frana Albrehta predlagala v vključitev med prioritetne projekte, pomembne za regionalni razvoj v Republiki Sloveniji.

.V decembru smo bili s strani Skupnosti občin Slovenije obveščeni, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: Ministrstvo) pripravlja razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024. Razpis je Ministrstvo objavilo 5. 2. 2021 z rokom za vložitev vlog do 1. 3. 2021. Ministrstvo oziroma Vlada Republike Slovenije je po zaključku razpisa in na podlagi prejetih prijav za namen sofinanciranja vseh na investicijo pripravljenih projektov sklenilo dodatno zagotoviti približno 80 milijonov evrov, in sicer vsem na investicijo pripravljenim projektom v višini, kot je to bilo predvideno na podlagi meril razpisa. Občina Kamnik je na poziv Ministrstva predložila zahtevano investicijsko in projektno dokumentacijo, s katero smo kandirali na razpisana sredstva. V kolikor bo naš projekt prepoznan kot na investicijo pripravljen projekt in uvrščen med projekte, ki jih bo Ministrstvo sofinanciralo, bomo upravičeni do sredstev v višini 2.348.677,50 evrov.

Občina Kamnik je na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU dne 26. 2. 2021 objavila razpis za izvajalca, in sicer z rokom za prijavo do 13. 4. 2021. Na razpis sta prispeli dve ponudbi, ponudba družbe KOLEKTOR KOLING Inženiring, instalacije, proizvodnja d.o.o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija (partnerska ponudba s partnerji: KOLEKTOR CPG d.o.o. in CBE d.o.o.) pa je bila najugodnejša. Občina Kamnik je med pripravo na začetek projekta pripravila in izpeljala še razpis za izbor strokovnega gradbenega nadzora in vzpostavitev skupnega podatkovnega okolja ter razpis za pridobitev kredita za financiranje izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Predvidena vrednost kredita za investicijo izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik znaša 12.250.000 evrov, od tega bo Občina Kamnik 10,4 milijona evrov pridobila v letu 2021, preostali znesek pa do konca investicije. Ocenjena vrednost razpisane prve faze projekta (izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta s prometno in komunalno ureditvijo) znaša 15,3 milijona evrov, v to pa je zajet tudi znesek stroška gradbenega nadzora, najema in vodenja skupnega programskega okolja, projektantskega nadzora in priprave vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja. Nadaljnje faze pa predvidevajo rušitev obstoječe šole, celotno zunanjo ureditev vključno s športnimi in prometnimi površinami za namen obeh osnovnih šol ter opremo nove šole, kar pa je ocenjeno na 3,5 milijona evrov.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

1 KOMENTAR

  1. V Domžalah bi bila taka gradnja krepko čez 100 MIO EUR, če sklepamo po ključu nezahtevne gradnje prizidka jedilnice OŠ, za 1.6 MIO EUR davkoplačevalskega denarja.

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here