Vprašanje za Urad župana Občine Domžale: Je covid dodatke v Zdravstvenem domu Domžale plačala Občina Domžale ali država?

0
650

V zadnjih dveh letih se je izjemno povečalo financiranje Zdravstvenega doma Domžale s strani Občine Domžale. Občane zanima, če so v to zajeti dodatki zaposlenim, ki jim grozi neposredna nevarnost okužbe s koronavirusom ali vsem zaposlenim v ZD, ki nimajo nikakršnih stikov z okuženimi in sploh s pacienti. Ali so morda v te zneske všteti tudi stroški prenove? V kolikor so izplačani omenjeni dodatki zaposlenim, se poraja vprašanja, kdo pravzaprav je plačnik le teh. Smo to mi občani Domžal ali vsi davkoplačevalci oz. država? Leta 2019: 82.398,76 EUR; Leta 2020: 838.177,46 EUR; Leta 2021: 2.025.832,17 EUR (izplačila do 1. avgusta).

123. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) določa, da se sredstva za financiranje dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor delodajalcem v javnem sektorju zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. Delodajalci v javnem sektorju vložijo zahtevek za ta sredstva občini ustanoviteljici ali resorno pristojnemu ministrstvu. Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena ZIUOPDVE določa, da občina zbere podatke, pripravi zahtevek in ga pošlje Ministrstvu za finance. V kolikor je več občin ustanoviteljic enega posrednega uporabnika poračuna občine, zahtevek vloži sedežna občina (tudi primer Zdravstvenega doma Domžale, ki ga je ustanovilo pet občin soustanoviteljic). Posredni uporabniki proračunov (javni zavodi) vložijo vloge za izplačilo sredstev iz proračuna države najpozneje v 60 dneh od dneva, ko epidemija ne bo več razglašena. Glede na navedeno je občina le posrednica vlog javnih zavodov in s tem tudi vlog Zdravstvenega doma Domžale za izplačilo sredstev iz državnega proračuna. Sredstva so bila iz proračuna občine prenakazana šele po prejemu nakazila s strani države. V znesku, ki ga navajate za leto 2020 in 2021, so vključeni t.i. covid dodatki.
V zneskih ni stroška prenove.

Urad župana Občine Domžale

Oglasno sporočilo