TeDni(K) Občine Kamnik (23.8.2021)

0
1005

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu na občinski cesti Špitalič – Dolina

V poletnem času se je začela sanacija plazu na občinski cesti Špitalič – Dolina, kjer je bilo zaradi obsežnosti zemeljskega plazu potrebno izvesti sanacije na treh odsekih. V I. fazi sanacije plazu je bilo izvrtanih in betoniranih 30 pilotov, in sicer za potrebe pilotne stene. Na tem odseku je bila nameščena tudi varovalna ograja.

V II. fazi sanacije plazu sta bila izgrajena dva kamnita zidova v dolžini 26,5 metrov in 10,60 metrov ter urejeno odvodnjavanje na vseh treh odsekih občinske ceste. Dela je izvajalo Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., vrednost investicije po pogodbi znaša 96.701,67 evrov z DDV.

Trenutno potekajo zaključna dela z ureditvijo hortikulture. Občina Kamnik je uspešno kandidirala na Ministrstvu za okolje in prostor za sofinanciranje omenjenega plazu. Na podlagi pogodbe o sofinanciranju ter podanega zahtevka po končani gradnji bo Občina s strani države prejela 74.112,08 evrov.

Sanacija plazu na občinski cesti Motnik – Zg. Motnik – Bela

V sredi meseca avgusta se je na občinski cesti Motnik – Zg. Motnik – Bela se je začela sanacija zemeljskega plazu pod cesto. Predvidena je izgradnja podporne konstrukcije zid kamen v betonu v dolžini 25 metrov in globine do 3 metre. Po sanaciji je predvidena namestitev varovalne odbojne ograje. V času del je na tem odseku ceste izvedena popolnoma zapora ceste.

V preteklem tednu je bil izveden izkop zemljine na območju zemeljskega plazu, sledi pa izgradnja kamnitega zidu v dolžini 25 metrov in globine do 3 metre. Dela bodo zaključena v mesecu septembru 2021.

Dela izvaja Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., vrednost investicije po pogodbi znaša 25.936,41 evrov z DDV.

Zaradi izvedene popolne zapore ceste vse občanke in občane prosimo za razumevanje in upoštevanje spremembe prometnega režima.

Urejanje varnih šolskih poti pri Podružnični šoli Nevlje

V preteklem tednu se je v Nevljah nadaljevalo z ureditvijo parkirnih mest in ureditvijo vhodnih stopnic pred POŠ Nevlje.

Na območju krožišča so dela v zaključni fazi, izvaja pa se asfaltiranje.

Oddelek za družbene dejavnosti

Projekt energetska sanacija Policijske postaje Kamnik poteka v skladu s terminskim planom, dela na projektu energetske sanacije Doma kulture Kamnik pa tudi v skladu s pogodbenimi obveznostmi.

.

“>Občina Kamnik je s projektom Dom kulture Kamnik – zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije, s katerim smo se prijavili na Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP KE 2021), dne 18. maja 2021 prejela pozitivno odločbo s strani Ministrstva za kulturo, da bomo sofinancirani v višini 106.557,38 evrov (50-odstotno sofinanciranje).

Najpomembnejši cilji investicije bodo predvsem v izboljšanju varnosti vseh zaposlenih in izvajalcev prireditev v Domu kulture Kamnik, saj zaradi dotrajanosti vleki ne dosegajo minimalnih standardov. Novi vleki bodo izboljšali produkcijsko vrednost prireditev v veliki dvorani Doma kulture Kamnik, saj bodo omogočali bolj kompleksne lučne postavitve, omogočali bodo hitrejše menjave odrskih postavitev, kar omogoča boljši izkoristek dvorane. Z novejšo tehnologijo bo dvorana tudi komercialno bolj zanimiva za potencialne najemnike. Na javnem naročilu »Zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije v Domu kulture Kamnik« so bili skladno z Odločitvijo o oddaji javnega naročila izbrani za izvajalca predmetne investicije ELSIS d. o. o., s katero je bila že podpisana pogodba. V torek, 17. avgusta 2021, pa je bil opravljen prvi operativni sestanek ter uvedba v delo.

Sanacija atletske steze in skoka v daljino pri Osnovni šoli Marije Vere

V preteklem tednu je bila izvedena uvedba izvajalca v delo. Vse uporabnike športnega igrišča ob Osnovni šoli Marije Vere obveščamo, da bo v mesecu septembru in oktobru zaradi gradbenih del omejena uporaba športnega igrišča. Za razumevanje se vsem lepo zahvaljujemo.

Spominska slovesnost na Šipku

V nedeljo, 8. avgusta 2021, je na Šipku potekala slovesnost ob 78-letnici ustanovitve VI. slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade Slavka Šlandra, in sicer v organizaciji ZB NOB Lukovica in soorganizatorji ZB NOB Kamnik, Domžale, Celje, Mozirje, Žalec, Moravče.

Slovesnosti so se udeležili številni gost predsednik pokrajinskega sveta ZZB NOB osrednjeslovenske regije Jože Kosmač, podžupan Občine Domžale Marjan Ravnikar, predsednik ZB NOB Kamnik Dušan Božičnik in drugi predsedniki in predstavniki občinskih in Krajevnih odborov ZB, predsedniki in predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij ter še živeča borka Šlandrove brigade tovarišica Valerija Skrinjar Tvrz-Valči.

Kulturnem programu in položitvi venca je sledil slavnostni govor županje Občine Lukovica mag. Olge Vrankar, ki se je v nagovoru dotaknila zgodovinskega dogajanja pred 78 let, ko je bila na Šipku nad Blagovico 6. avgusta 1943 ustanovljena VI. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigade Slavka Šlandra. Komandant je bil Janko Sekirnik – Simon, komisar pa Mitja Ribičič – Ciril. Brigada je bila ustanovljena, da nemškim okupacijskim enotam onemogoča prometne zveze v Črnem grabnu, Tuhinjski dolini in Zgornji Savinjski dolini. “Na zbornem mestu so se zbrali Kamniški, Zasavski in Savinjski bataljon. Skupaj so šteli 350 starih borcev in okrog 400 novincev; imeli so le 287 pušk in 12 strojnic. Poseben pomen je brigada imela, ker je delovala na območju, ki ga je Hitler hotel vključiti v nemški rajh. Poimenovali so jo po Slavku Šlandru, predvojnem organizatorju partijskih organizacij na Štajerskem ter začetniku oboroženega boja. Gestapovci so ga ustrelili že 24. avgusta 1941 – aretirali so ga v Mariboru, ko je poskušal iz zapora rešiti Slavo Klavoro. Brigada se je takoj po ustanovitvi premaknila na Menino planino, kjer je pripravila veliki miting. Premiki brigade so bili potrebni, da bi se izognili morebitni nemški hajki, saj je bilo v enoti veliko neoboroženih novincev. Po osmih dneh je doživela ognjeni krst. Jeseni 1943 ni nobeni drugi brigadi v Sloveniji uspelo toliko ofenzivnih akcij kot prav Šlandrovi brigadi, zato je kmalu dobila naziv udarna brigada. Poleg bojnih akcij je nenehno skrbela za mobilizacijo novih borcev, njihovo vojaško usposabljanje in politično vzgojo. Imela je razvito kulturno prosvetno dejavnost, v njej je deloval eden najboljših medvojnih in povojnih slovenskih pesnikov Peter Levec-Boris,” je med drugim povedala slavnostna govornica.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

V skladu z veljavno zakonodajo smo začetek avgusta na uradni spletni strani Občine objavili Pobudo in izhodišča za začetek postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako ZS-09 in ZS-16 – Zgornje Stranje, ki si jo lahko ogledate TUKAJObmočji, ki sta predmet načrtovanja in prostorskih rešitev, se nahajata (ZS-09) na vzhodni strani regionalne ceste R1 1083 Kamnik-Stahovica oziroma zahodnem bregu reke Kamniška Bistrica in (ZS-16) na vzhodnem bregu reke Kamniška Bistrica v naselju Zgornje Stranje. Območje ZS-09 obsega površine obstoječe separacije, železokrivnice in betonarne, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjeno prestrukturiranju z namensko rabo centralnih dejavnosti in bivanja. Območje ZS-16 obsega površine obstoječega peskokopa (območje za pridobivanje mineralnih surovin), ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjeno prestrukturiranju v stanovanjsko gradnjo manjših gostot. Območje obravnave obsega enoto urejanja prostora z oznako ZS-09 Zgornje Stranje in vključuje zemljišča naslednjih parcelnih številk, vse k.o. 1893 – Stranje: 140/29, 140/31, 140/33, 947/6, 947/7, 947/55 ter enoto urejanja prostora z oznako ZS-16 Zgornje Stranje in vključuje zemljišča naslednjih parcelnih številk, vse k.o. 1894 – Godič: 1006/2, 1006/3, 323/1, 323/2, 323/3, 327, 328/3, 329, 330, 331, 332, 333/1, 336/2, 336/3, 336/4, 336/5, 336/8, 337/2, 337/3. V območje načrtovanja se vključi tudi zelene površine ob reki Kamniška Bistrica v enoti urejanja prostora ZS-17, kjer se predvidi kolesarsko in peš povezavo ob reki, ter dodatne površine, ki so potrebne za nemoteno izvedbo in rabo načrtovanih prostorskih ureditev. Vsebina OPPN v skladu s 117. členom ZUreP-2 opredeli obseg, merila in pogoje za gradnjo v enotah urejanja prostora ZS-09 in ZS-16 in s tem povezanih navezav na prometno omrežje in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. Na območju enote urejanja prostora ZS-09 je na južnem delu enote načrtovana gradnja štirih (4) večstanovanjskih stavb z umestitvijo poslovnih dejavnosti ter večnamenske rabe (centralne oziroma družbene dejavnosti – vrtec) v pritlični etaži in podzemno garažo ter pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči, ter treh (3) individualnih stanovanjskih hiš s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči na severnem delu enote. Na območju enote urejanja prostora ZS-16 je načrtovana gradnja enaintridesetih (31) individualnih stanovanjskih hiš s pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči v ZS-16. V sklopu prostorskih ureditev enote urejanja prostora ZS-16 se prostorsko umesti tudi nova javna prometna povezava, ki se naveže na obstoječo državno cesto (R1 1083) Kamnik-Stahovica in služi prometnemu napajanju južnega dela območja ZS-09, celotnega območja ZS-16 in pozidanih površin, ki se nahajajo severno od območja ZS-16. Obstoječ most preko Kamniške Bistrice se rekonstruira. Zeleni pas z drevesno zarastjo ob Kamniški Bistrici se ohranja. Vzdolž obeh bregov vodotoka, ponekod v priobalnem pasu, se uredi sprehajalna pot (pešec, kolesar). Površine v priobalnem pasu vodotoka se nameni ureditvi skupnih oziroma javnih površin območja. Na skupnih površinah območja ZS-16 se umesti otroško igrišče.

Na Oddelku za urejanje prostora smo na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) Občina Kamnik objavili  javno naznanilo, da bo javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto EUP KA-88, številka elaborata LP 2020/VI-08, julij 2021, izdelovalec ARHITRIP Irena Pavlič s.p., Velika Lašna 3, 1241 Kamnik (ID št. PA: 2440), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 1356/15, 1356/17, 1356/19 in 1356/20, vse k.o. 1908 – Podgorje. Stavba na naslovu Ljubljanska cesta 1 je evidentirana kot poslovna stavba in obsega vertikalni gabarit pritličje, nadstropje in mansarda, pri čemer zadnja, mansardna etaža, zaradi prenizke višine etaže ne zagotavlja ustreznih sanitarnih pogojev za uporabo. To pomeni, da stavba ne izpolnjuje bistvenih zahtev za objekte, kot jih določa 15. člen Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), saj ne izpolnjuje pogojev s področja higienske in zdravstvene zaščite. Etaža je klasificirana kot uporabna površina stavbe, zato je treba neustrezno stanje sanirati in stavbo nadzidati. Pobudnik želi, da se delu obstoječe stavbe, ki jo želi nadzidati, spremeni namembnosti v stanovanjsko stavbo, pri čemer stavba kot celota še vedno ohrani poslovni namen. Pobudnik prav tako želi, da se obstoječi fasadi objekta doda obešena fasada. Ob tem se energetsko sanira celoten objekt. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 1. septembra 2021 do vključno16. septembra 2021.

Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, do njih zavzela stališča ter jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Nov razpis PONI LUR za podjetniške ideje v Ljubljanski urbani regiji

Že četrta priložnost za bodoče podjetnike s poslovnimi idejamiRegionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila že četrti razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, ki imajo inovativne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podjetniško pot, manjka pa jim nekaterih ključnih znanj.

Razpis je objavljen TUKAJ.

Program je oblikovan tako, da udeleženci v štirih mesecih osvojijo znanja in veščine, ki so nujni za uspešen in učinkovit razvoj ideje ter zagon podjetja. V okviru projekta jih čaka zaposlitev na agenciji ter popolno podporno podjetniško okolje. S pomočjo mentorjev in uspešnih podjetnikov ter strokovnjakov z različnih področij bodo pridobivali številna znanja, vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, upravljanje z IKT, pridobivanje virov financiranja in osnovna pravna ter finančna znanja.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev.

Razpis, objavljen na spletni strani www.rralur.si, je odprt vse do 17. septembra 2021. Vsi potencialni prijavitelji vabljeni na predstavitev projekta, ki bo potekala v torek, 6. septembra 2021, v veliki sejni sobi, Stavba B, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana oziroma v primeru podaljšanja ukrepov preko video-povezave Zoom. Prijava na informativni dan je obvezna preko SPLETNEGA OBRAZCA.

Prvi udeleženci bodo v projekt vključeni predvidoma s 1.  novembrom 2021. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključno 15. 9. 2021 med 8.00 in 13.00, na telefonski številki 01 306 19 35 oziroma elektronski pošti poni@rralur.si

Javna naročila

V ponedeljek, 16. avgusta 2021, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Izgradnja regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana«. Razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila je objavljena na spletni strani pod rubriko Razpisi (dostopna na zgornji povezavi). Javno naročilo se, v skladu s 40. členom ZJN-3, vodi po odprtem postopku. Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do torka, 7. 9. 2021, do 9. ure. Občina Kamnik vodi predmetno javno naročilo po pooblastilu in v imenu sodelujočih Občin Mengeš, Trzin in Mestna Občina Ljubljana.

Kolesarski izlet od Snovika do Motnika

Kolesarski izlet od Snovika do MotnikaObčina Kamnik skupaj s Športnim društvom Motnik vabi vse ljubitelje kolesarjenja na 13. kolesarski izlet od Snovika do Motnika, ki bo v nedeljo, 29. avgusta 2021, ob 9. uri izpred Term Snovik. Skupaj bomo prekolesarili 22 kilometrov dolgo kolesarsko pot od Snovika do Motnika.

Zbirno mesto bo ob 9. uri na parkirišču pri Termah Snovik, kolesariti pa bomo začeli pri izviru zdravilne vode v Potoku. Del poti poteka po gozdnih cestah, zato je priporocljivo gorsko kolo in obvezna uporaba čelade.

Prireditev bomo izvedli v skladu z veljavnimi epidemiološkimi razmerami in navodili pristojnih institucij. Udeležba na prireditvi bo omogočena le obiskovalcem s PCT dokazili, ki jih bomo preverjali na prijavnem mestu.

V primeru dežja prireditev odpade.       

Vse dodatne informacije prejmete na telefonskih številkah 01/ 831 82 05 (Občina Kamnik – A. Babnik) in 041/ 411 933 (M. Semprimožnik – SD Motnik)

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here