TeDni(K) Občine Kamnik (30.8.2021)

0
907

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija vodovoda v Zgornjih Stranjah

V preteklem tednu je izvajalec del zaradi večje okvare na obstoječem vodovodu izvedel urgentno sanacijo obstoječega vodovoda PE DN 90, v dolžini 40 metrov.

Zaključena ureditev varnih šolskih poti v Šmartnem v Tuhinju

Občinska uprava je v letu 2018 naročila projekt PZI za ureditev varnih šolskih poti ob regionalni cesti Kamnik – Ločica v naselju Šmartno v Tuhinju. Gre za območje, ki ravno zaradi bližine regionalne ceste predstavlja veliko nevarnost, poleg tega pa to območje predstavlja tudi velike obremenitve s strani tranzitnega prometa.

Na obravnavanem območju se je ohranil obstoječi rob ceste in izvedla dograditev pločnika v širini 1,60 metra, in sicer od avtobusnega postajališča v smeri Zgornjega Tuhinja. Na novo se je uredil prehod za pešce na območju avtobusnega postajališča na dvignjeni ploščadi, namestila se je nova prometna signalizacija, urbana oprema in arhitekturno oblikovanje prometnih površin, ki so namenjene umirjanju prometa in večji prometni varnosti otrok.

Občina Kamnik je v okviru investicije izvedla postavitev javne razsvetljave, vsa ostala dela pa je financirala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Celotna vrednost investicijskih del znaša 154.000 evrov, dela pa so se izvedla na podlagi Smernic za postavitev in izvedbo urbane opreme ter arhitekturnega oblikovanja prometnih površin za izboljšanje prometne varnosti otrok in šolarjev.

Zaključena ureditev varnih šolskih poti pri Osnovni šoli Stranje

Podobna ureditev kot pri Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju se je na podlagi Smernic za postavitev in izvedbo urbane opreme ter arhitekturnega oblikovanja prometnih površin za izboljšanje prometne varnosti otrok in šolarjev urejala tudi na območju pri Osnovni šoli Stranje, ki je ravno tako stacionirana blizu regionalne ceste in predstavlja veliko prometno obremenitev na obravnavanem območju.

Na novo se je uredil namestila se je nova prometna signalizacija (cona 30), urbana oprema in na uredilo arhitekturno oblikovanje prometnih površin, ki so namenjene umirjanju prometa in večji prometni varnosti otrok na tem območju. 

Celotno investicijo je financirala Direkcija republike Slovenije za infrastrukturo.

Ureditev varnih šolskih poti pri Podružnični šoli Nevlje

V Krajevni skupnosti Nevlje se zaključuje tretja faza, in sicer preplastitev ceste v smeri POŠ Nevlje – Bazen.

Vrednost investicije 35.000 evrov, dela pa izvaja CPV in bodo zakjlučena do 1. septembra.

Oddelek za družbene dejavnosti

Koncert Poletna noč

Župan Matej Slapar se je v soboto, 28. avgusta 2021, udeležil koncerta ob 300. obletnici rojstva Petra Pavla Glavarja in 30. obletnici samostojnosti Slovenije, ki se je odvijal v cerkvi sv. Ane v Tunjicah. Zbranim se je ob tej priložnosti pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj s podžupanom Občine sv. Ana Martinom Breznikom.

Ob 300. obletnici rojstva Petra Pavla Glavarja je Milena Erbežnik Klanšek v imenu Društva Tun’ški glas povedala nekaj besed o njegovem doprinosu. Župan Matej Slapar se je iskreno zahvalil za povabilo in za to, da poudarjajo slovensko pesem kot tudi pomen Petra Pavla Glavarjam ter obenem iskreno čestital vsem ob 30. obletnici dneva državnosti, ki smo ga praznovali v mesecu juniju, saj je bil koncert namenjen tudi obeležitvi tega pomembnega jubileja.

Cerkveno prosvetni pevski zbor Kulturnega društva Sveta Ana, ki so prišli iz Občine Sv. Ana, pa nam je nato pripravil koncert slovenskih pesmi, s katerimi smp počastili slovenstvo, Slovenke in Slovence.

Atletska steza pri Osnovni šoli Marija Vere in skok v daljino

Z izbranim izvajalcem Flora Sport d. o. o. je potekal operativni sestanek za sanacijo atletske steze in skoka v daljino pri OŠ Marije Vere.

Izvajalec bo še pred začetkom šolskega leta ogradil in označil gradbišče ter pričel z deli. V času izvedbe del uporaba igrišča ne bo mogoča, zato vse uporabnike naprošamo za razumevanje.

Mesečne subvencije za otroke, ki ne obiskujejo organizirane oblike predšolskega varstva

Starše, katerih otroci ne obiskujejo organizirane oblike predšolskega varstva in so prejemniki mesečnih subvencij, naprošamo, da nas, skladno z odločbami, pravočasno obvestijo o morebitnih spremembah oziroma vključitvi otrok v organizirano obliko varstva.

Starši, ki niste dobili mesta v vrtcu oziroma otrok še ne boste vključili v organizirano obliko varstva, lahko ob predpostavki, da izpolnjujete pogoje, na oddelek vložite vlogo za prejemanje subvencije.

Športno igrišče Gozd

Občina je projekt prijavila  na javni razpis za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2021, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V preteklem tednu je občina s strani ministrstva prejela pozitivno odločbo o sofinanciranju investicije v višini 22.916,66 eur.

Načrtujemo, da se bodo gradbena dela začela v prvi polovici meseca septembra, dokončana pa bodo do meseca novembra.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na Oddelku za urejanje prostora smo na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) Občina Kamnik objavili  javno naznanilo, da bo javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto EUP KA-88, številka elaborata LP 2020/VI-08, julij 2021, izdelovalec ARHITRIP Irena Pavlič s.p., Velika Lašna 3, 1241 Kamnik (ID št. PA: 2440), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 1356/15, 1356/17, 1356/19 in 1356/20, vse k.o. 1908 – Podgorje.

Stavba na naslovu Ljubljanska cesta 1 je evidentirana kot poslovna stavba in obsega vertikalni gabarit pritličje, nadstropje in mansarda, pri čemer zadnja, mansardna etaža, zaradi prenizke višine etaže ne zagotavlja ustreznih sanitarnih pogojev za uporabo. To pomeni, da stavba ne izpolnjuje bistvenih zahtev za objekte, kot jih določa 15. člen Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), saj ne izpolnjuje pogojev s področja higienske in zdravstvene zaščite. Etaža je klasificirana kot uporabna površina stavbe, zato je treba neustrezno stanje sanirati in stavbo nadzidati. Pobudnik želi, da se delu obstoječe stavbe, ki jo želi nadzidati, spremeni namembnosti v stanovanjsko stavbo, pri čemer stavba kot celota še vedno ohrani poslovni namen. Pobudnik prav tako želi, da se obstoječi fasadi objekta doda obešena fasada. Ob tem se energetsko sanira celoten objekt. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 1. septembra 2021 do vključno16. septembra 2021.

Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na uradni strani Občine Kamnik, in sicer na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, do njih zavzela stališča ter jih objavila na spletni strani občine.

Oddelek za razvoj in investicije

Podpis pogodbe za »Vzpostavitev skupnega podatkovnega okolja«

V četrtek, 26. avgusta 2021, je bila podpisana pogodba z izvajalcem storitev za »Vzpostavitev skupnega podatkovnega okolja«. Izvajalec, podjetje AXIS d. o. o., je bil izbran na podlagi izvedenega javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU.

Naloga izvajalca je vzpostavitev in zagotavljanje enotnega informacijskega okolja za učinkovito spremljanje izvedbe celotne investicije Izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta, tako iz strokovnega kot finančnega vidika. Storitev izvajalca tako zajema vzpostavitev projektnega informacijskega sistema za vse deležnike vključene v investicijo, vzpostavitev in izvedba protokola organizacije, komunikacije in vodenja projekta v Skupnem podatkovnem okolju ter projektni kontroling.

Vrednost pogodbenih del znaša 179.901,20 evrov z DDV.

Omrežje Alpskih občin vabi k ogledu serije spletinarjev : Občina 4.0 – Nove tehnologije v službi prebivalstva Alp

V septembru in oktobru 2021 bo potekala serija spletinarjev s šestimi tematskimi delavnicami o priložnostih, ki jih prinaša digitalizacija lokalnih skupnosti.

Digitalizacija je sprožila industrijsko in družbeno revolucijo. Slednja se ne ustavlja niti pred najvišjimi vrhovi Alp. Z digitalizacijo se spreminja naše vsakdanje življenje – način, kako delamo, komuniciramo in opravljamo svoje vsakdanje obveznosti.

Pandemija corona virusa je zelo jasno pokazala, kakšne prednosti nam vsem prinaša ta tehnološki preobrat. Dokler je svoboda gibanja omejena in družbeno in gospodarsko življenje potekata pretežno v digitalnem okolju, so državljani in podjetja odvisni od interneta bolj kot kdaj koli prej. Zahvaljujoč digitalni infrastrukturi se lahko kljub krizi učimo, vzdržujemo socialne stike in delamo.

Tudi občine se soočajo s to družbeno spremembo in opažajo, da uveljavljene metode in pristopi niso več učinkovite. K višji atraktivnosti določene poslovne lokacije za prebivalstvo in obrt dandanes pripomorejo predvsem digitalne rešitve na področju komunikacije, turizma in mobilnosti. Da bi izboljšale obstoječo infrastrukturo, se ne osredotočajo več samo na ceste, temveč si prizadevajo za čim boljšo pokritost s širokopasovnim internetom in posledično boljšo dostopnost za potrebe prebivalstva – in to ne samo v času krize.

Priložnost za razvoj občin

Nove tehnologije pomenijo novo priložnost in lahko pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja, so spodbuda za nove oblike dela in s tem za boljšo konkurenčnost. Na šestih zaporednih tematskih spletnih delavnicah bomo spoznali primere dobrih praks, izmenjali ideje s strokovnjaki in praktiki ter pridobili nove pristope k rešitvam za občino. Od trženja regionalnih izdelkov s pomočjo digitalnih rešitev, preko podpore občinam, ki želijo spremljati mlade podjetnike na poti do samostojnosti, pa vse do ponudb digitalne mobilnosti.

Termini:

 • 10. 9. 2021, 09:30-12:00: Uvodna delavnica in skupščina članic
 • 15. 9. 2021, 10:00-11:30: Digitalizacija in ustvarjanje lokalne vrednosti
 • 24. 9. 2021, 10:00-11:30: Digitalizacija in delo
 • 28. 9. 2021, 16:00-17:30: Digitalizacija in turizem
 • 1. 10. 2021, 10:00-11:30: Digitalizacija in mobilnost
 • 4. 10. 2021, 16:00-17:30: Digitalizacija in kakovost življenja

Vse delavnice bodo ponujene v štirih alpskih jezikih.

Prijave: Udeležba na vseh spletinarjih je brezplačna. Zaradi varstva osebnih podatkov in zaradi organizacije skupščine članic pa je nujna predhodna prijava preko spletnega obrazca.

Serijo spletinarjev financira projekt Start-Alp (10/2020 – 12/2021) preko Bavarskega ministrstva za okolje in varstvo potrošnikov.

Poročilo o kakovosti zraka v Alpah tudi v slovenskem jeziku

Na XVI. Alpski konferenci so ministri potrdili 8. poročilo o stanju Alp. Poročilo Kakovost zraka v Alpah je dostopno tudi v slovenskem jeziku. Poročilo prinaša pregled evropske zakonodaje in drugih usmeritev na področju kakovosti zraka, opis onesnaževal zraka in procesov v Alpah.

V poročilu je pregled učinkov kakovosti zraka na zdravje ljudi ter na ekosisteme, stanje kakovosti zraka v Alpah, ki temelji na podlagi razpoložljivih podatkov, pregled relevantnih raziskovalnih projektov in opazovalnic za kakovost zraka v Alpah, primeri in pametne rešitve za zmanjševanje onesnaženosti zraka ter deset  priporočil za različna področja. Onesnaženost zraka je najpomembnejši okoljski dejavnik tveganja za zdravje ljudi in ima negativen učinek na velik del ekosistemov. Analiza razpoložljivih podatkov vseh stalnih merilnih mest v Alpah jasno kaže, da so ravni onesnaženosti v glavnem pod mejnimi vrednostmi, ki jih predpisuje EU.

Več virov onesnaževanja

V Alpah so izpusti onesnaževal še posebej prisotni na območjih z gostim prometom in številnimi mestnimi naselji. Ogrevalne naprave pogosto kurijo les, kar je dobro za blažitev podnebnih sprememb, so pa zanje potrebni zaščitni ukrepi, da ne pride do onesnaževanja z izpusti trdnih delcev.

Sekundarni aerosoli iz številnih virov, med katerimi je tudi kmetijstvo, povečujejo onesnaženost z delci in depozicijo dušika na tla. Alpe imajo tudi posebne vremenske razmere, zlasti temperaturne inverzije, ki preprečujejo vertikalno mešanje zračnih mas, tako, da onesnažen zrak ostaja pri tleh. Posledica tega je, da v Alpah obstajajo kraji z visoko ravnjo onesnaženosti.

V poročilu je objavljenih tudi 10 priporočil za izboljšanje kakovosti zraka v Alpah:

 1. Podpreti pristojne ustanove, da na lokaciji izmerijo prisotnost finih delcev (še posebej benzo(a)pirena), ki jih oddajajo grelniki in kotli na drva ter obveščati prebivalstvo o posledicah ogrevanja na les za zdravje.
 2. Zmanjšati izpuste iz malih kurilnih naprav z izboljšanjem splošne energetske učinkovitosti stavb in obnovitvijo sistemov ogrevanja z manj onesnažujočimi napravami.
 3. Po posvetovanju in okoljski presoji sprejeti regionalne in lokalne mobilnostne pobude na področju potniškega in tovornega prometa, ki spodbujajo javni prevoz in aktivne načine mobilnosti.
 4. Spodbujati strategijo čiste mobilnosti in vozil brez izpustov.
 5. Spodbujati pametno upravljanje prometa, na primer z omejitvami hitrosti, cestninjenjem, spodbujanje uporabe čistih vozil na alpskih avtocestah in v predorih za zmanjšanje izpustov.
 6. Podpreti razvoj dobrih praks v kmetijstvu, ki omejujejo izpuste dušikovih spojin, na primer amonijak, sežiganje zelenih odpadkov na prostem in posek v alpski regiji.
 7. Spodbujati pogodbenice Alpske konvencije k oblikovanju pobud za kakovost zraka z vključitvijo ukrepov, ki obravnavajo najpomembnejše vire onesnaženja zraka, kot so male kurilne naprave, mobilnost, energija, industrija in kmetijstvo.
 8. Pogodbenice Alpske konvencije naj se povežejo s sosednjimi državami in regijami za spodbujanje zmanjšanja čezmejnega onesnaževanja na geografskem območju Alpske konvencije.
 9. Pogodbenice Alpske konvencije naj podprejo poglavje o kakovosti zraka zelenega dogovora EU in si prizadevajo za uresničevanje smernic SZO za kakovost zraka.
 10. Razvijati specifične in poglobljene študije o kakovosti zraka v Alpah, predvsem tam, kjer so ugotovljene težave s kakovostjo zunanjega zraka ali kjer so napovedane težave na podlagi spremljanja stanja z namenom preučiti vpliv virov onesnaževanja in tudi z njimi povezana socialna in politična vprašanja.

Ponovno odprt razpis – vavčer za digitalni marketing

Slovenski podjetniški sklad je v petek, 27. avgusta 2021, ponovno odprl javni poziv Vavčer za digitalni marketing. Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge.  Na voljo bo nekaj več kot 0,9 mio EUR. Nepovratne spodbude, ki jih Sklad dodatno razpisuje so preostanek sredstev, ki so ostale neporabljene, zaradi odstopov od pogodb oz. neizvedenih aktivnosti iz prve polovice leta.

Namen vavčerja ostaja enak

Podjetja želimo spodbuditi k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov. V praksi pa to pomeni, da gre za sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform. Višina nepovratnih sredstev s strani Sklada znaša v okviru tega javnega poziva od min. 500 EUR do max. 2.500 EUR za posamezno aktivnost oz. do max. 8.500 EUR na podjetje.

V letošnjem letu je Sklad na Javni poziv Vavčer za digitalni marketing skupno prejel 1.248 vlog, od tega je z razpoložljivimi sredstvi lahko podjetjem odobril 505 vlog. Zaradi ogromnega povpraševanja je bil Sklad primoran Vavčer za digitalni marketing začasno zapreti, sedaj pa so bila za ta vavčer zagotovljena dodatna sredstva, zato se ga ponovno odpira.

Glede na  pretekle izkušnje oz. dinamiko povpraševanja po Vavčerju za digitalni marketing Sklad predvideva, da bo interes velik in bodo sredstva hitro porabljena, zato poziva podjetja, ki imajo namen oddati vlogo, naj to storijo čimprej.

Vsa podjetja, ki v tem primeru ne bodo uspešno kandidirala za omenjena nepovratna sredstva, bodo lahko za sredstva ponovno zaprosila še letos, saj bodo za omenjeni vavčer zagotovljena še dodatna sredstva.

Za več informacij: SPOT svetovanje, Gospodarska zbornica Slovenije, telefonska številka 01 5898000 ali na email: spot@gzs.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here