TeDni(K) Občine Kamnik (6.9.2021)

0
378

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija plazu pod občinsko cesto LC 161101 Motnik – Zg. Motnik – Bela

Na občinski cesti LC 161101 Motnik – Zg. Motnik – Bela poteka sanacija plazu pod cesto. V teku je zadnji del podporne konstrukcije kamniti zid v skupni dolžini 30 metrov. Dela bodo zaključena v naslednjem tednu. Zaradi izvedene popolne zapore ceste naprošamo vse občane in občanke za razumevanje in upoštevanje zapore.

Izgradnja priključka Radomeljske ceste na Kamniško obvoznico

Občina Kamnik je začela z gradnjo novega priključka na Kamniško obvoznico iz Radomeljske ceste pri športnem parku Virtus. Pred začetkom izvajanja protipoplavnih ukrepov na Kamniški Bistrici je predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja izgradnja novega priključka na državno cesto. V sklopu priključka bo izvedena javna razsvetljava in meteorne kanalizacija na tem odseku. Po terminskem planu bodo dela potekala do konca meseca septembra. Občasno bo zaradi del na Kamniški obvoznici potekala delna zapora na tem odseku, za kar se vsem zahvaljujemo za razumevanje.   

Oddelek za družbene dejavnosti

Atletska steza pri Osnovni šoli Marije Vere in skok v daljino

Foto utrinki gradbenih del v športnem parku pri Osnovni šoli Marija Vere:

Zaključek počitniškega varstva Animmas

V prostorih Mekinjskega samostana se je poleti odvijalo tudi počitniško varstvo Animmas, ki ga je sofinancirala Občina Kamnik. Varstvo je bilo zagotovljeno za otroke stare od 4. do 12 let in sicer v juliju in avgustu med 7.uro in 16.uro. Voditelja počitniškega varstva sta poskrbela za zabaven zaključek za vse otroke, ki so bili poleti pri njima tako, da sta v atrij samostana Mekinje, v soboto, 4.septembra 2021, ob 17.uri povabila klovna Žareta, ki je pripravil brezplačno predstavo polno humorja in šaljivih domislic. Na prireditev je prišel tudi župan Matej Slapar, ki se je zahvalil organizatorjema varstva Animmas in njuni skrbi za dobrobit otrok ter izrazil zadovoljstvo nad dobrim sodelovanjem.
Klovn Žare se je izkazal kot izjemno spreten in gibčen, saj je zmogel celo ploskati z nogami. Otrokom je bilo nadvse zabavno, ko je na rolki igral na harmoniko.

 

Vožnja po javnih cestnih površinah – Tunjice

Obveščam vas, da bomo 8. 9. 2021 na Podružnični šoli Tunjice začeli z vožnjami po javnih cestnih površinah za usposabljanje učencev za kolesarski izpit. Usposabljanje bo potekalo ob lepem vremenu od 16. do 18. ure.  Trasa bo potekala po Tunjicah.

Lep pozdrav, Barbka Marin (mentorica dejavnosti Kolesarstvo) na PŠ Tunjice

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) smo na Občini Kamnik objavili  javno naznanilo, da bo javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto EUP KA-88, številka elaborata LP 2020/VI-08, julij 2021, izdelovalec ARHITRIP Irena Pavlič s.p., Velika Lašna 3, 1241 Kamnik (ID št. PA: 2440), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 1356/15, 1356/17, 1356/19 in 1356/20, vse k.o. 1908 – Podgorje.

Stavba na naslovu, Ljubljanska cesta 1, je evidentirana kot poslovna stavba in obsega vertikalni gabarit pritličje, nadstropje in mansardo, pri čemer zadnja, mansardna etaža, zaradi prenizke višine etaže ne zagotavlja ustreznih sanitarnih pogojev za uporabo. To pomeni, da stavba ne izpolnjuje bistvenih zahtev za objekte, kot jih določa 15. člen Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), saj ne izpolnjuje pogojev s področja higienske in zdravstvene zaščite. Etaža je klasificirana kot uporabna površina stavbe, zato je treba neustrezno stanje sanirati in stavbo nadzidati. Pobudnik želi, da se delu obstoječe stavbe, ki jo želi nadzidati, spremeni namembnosti v stanovanjsko stavbo, pri čemer stavba kot celota še vedno ohrani poslovni namen. Pobudnik prav tako želi, da se obstoječi fasadi objekta doda obešena fasada. Ob tem se energetsko sanira celoten objekt. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 1. septembra 2021 do vključno16. septembra 2021.

Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na uradni strani Občine Kamnik, in sicer na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, do njih zavzela stališča ter jih objavila na spletni strani občine.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino ter pooblastilo, če niste lastnik. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

”(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

– namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (vrsta objekta in načrtovana dejavnost, dostop do javne ceste, parkirna mesta, utrjene zelene površine,faktorji izkoriščenosti parcele ipd.),

– prostorske izvedbene pogoje glede lege, velikosti objektov ali prostorskih ureditev in glede oblikovanja objektov,

– prostorske izvedbene pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,

– položaj, namembnost in velikost novih parcel objektov v odnosu do obstoječih parcel objektov,

– namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje,

– zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

Oddelek za razvoj in investicije

Javna naročila

V sredo, 1. 9. 2021 je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Sanacija več občinskih cest«. Razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila je objavljena na spletni strani pod rubriko Razpisi (dostopna na zgornji povezavi).

Javno naročilo je razpisano za namen sanacije več občinskih cest in je razdeljeno na 5 sklopov:

  • SKLOP 1. Sanacija lokalne ceste Kamnik – Zg. Palovče – Vranja Peč – Velika Lašna (LC 160021)
  • SKLOP 2. Sanacija lokalne ceste Škajnovica –Brod – Obrše – Zlato Polje (LC 235011)
  • SKLOP 3. Sanacija lokalne ceste Bočna – Menina planina – Okrog – Češnjice – Golice (LC 107081)
  • SKLOP 4. Sanacija javne poti Spodnje Stranje – Stolnik (JP 661591)
  • SKLOP 5. Sanacija lokalne ceste Godič – Kršič – Brezje nad Kamnikom (LC 160121)

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 13. 9. 2021, do 9. ure.

Oglasno sporočilo