TeDni(K) Občine Kamnik (13.9.2021)

0
784

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja usedalnika na Vranji Peči

Pod lokalno cesto Kamnik – Zg. Palovče – Vranja Peč – Velika Lašna – Vaseno je bil v kraju Vranja Peč za potrebe odvodnjavanja priključka z makadamsko javno potjo 661042 zgrajen usedalnik. Nad usedalnikom se bo za povečanje varnosti postavila tudi cestna varovalna ograja, sam usedalnik pa se bo na vrhu zaščitil z mrežo.

Ureditev ceste Podgorje skozi vas

V preteklem tednu je izbrani izvajalec del opravil naslednja dela, kar se tiče ureditve ceste Podgorje skozi vas, in sicer: izvedba drenažne kanalizacije, široki izkop, izvedba kamnite grede, vodovod, javno razsvetljavo, prepuste in planum temeljnih tal. Prav tako izvajalec del sočasno polaga in zasipa cevi za potrebe širitve optičnega omrežja od dveh operaterjev, in sicer od Telekoma in T2.

Oddelek za družbene dejavnosti

Energetska sanacija Doma Kulture Kamnik

Na objektu Dom Kulture Kamnik se je po pripravljalnih delih intenzivno začelo z deli na obodu stavbe; okrog objekta je že postavljen gradbeni oder, sanirani oz. na novo izvedeni so bili novi peskolovi, v naslednjih  dneh bodo začeli z zamenjavo oken in ostalega stavbnega pohištva.

Po zamenjavi oken se bo začelo z izvedbo toplotne izolacije fasade, v notranjosti pa se že izvajajo  dela, ki so  povezana z zamenjavo kotla in  ogrevalnim sistemom.

Energetska sanacija Doma kulture Kamnik bo predvidoma zaključena v mesecu novembru.

 Atletska steza OŠ Marije Vere in skok v daljino

Sanacija atletske steze in skoka v daljino pri OŠ Marije Vere poteka skladno s terminskim planom.

Izgradnja večnamenskega športnega igrišča Gozd

V preteklem tednu je bila z izbranim izvajalcem KPL d.o.o. izvedena uvedba v delo. Pogodbeni rok za dokončanje del je 45 dni. V sklopu investicije bo urejeno večnamensko športno igrišče, kjer bo mogoče igrati košarko, nogomet, odbojko, med dvema ognjema… Uredile se bodo parkirne površine in  pokablil elektro daljnovod, ki poteka ob meji igrišča in se nadaljuje po dolini do hišne številke Gozd 15a.

Vrednost investicije ureditve igrišča znaša 130.000 eur, 22.916,66 eur je občina pridobila s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Na Gozdu trenutno v neposredni bližini bodočega igrišča investitor PGD Gozd izvaja gradbena dela novega prizidka k gasilnemu domu, tako da je dogajanje na Gozdu zelo pestro.

Do konca leta bo tako na Gozdu novo športno igrišče, pokablen daljovod ter posodobljen gasilni dom, kar vse bodo pomembne pridobitve za kraj.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) je  Občina Kamnik objavila  javno naznanilo, da bo javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto EUP KA-88, številka elaborata LP 2020/VI-08, julij 2021, izdelovalec ARHITRIP Irena Pavlič s.p., Velika Lašna 3, 1241 Kamnik (ID št. PA: 2440), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 1356/15, 1356/17, 1356/19 in 1356/20, vse k.o. 1908 – Podgorje.

Stavba na naslovu Ljubljanska cesta 1 je evidentirana kot poslovna stavba in obsega vertikalni gabarit pritličje, nadstropje in mansarda, pri čemer zadnja, mansardna etaža, zaradi prenizke višine etaže ne zagotavlja ustreznih sanitarnih pogojev za uporabo. To pomeni, da stavba ne izpolnjuje bistvenih zahtev za objekte, kot jih določa 15. člen Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), saj ne izpolnjuje pogojev s področja higienske in zdravstvene zaščite. Etaža je klasificirana kot uporabna površina stavbe, zato je treba neustrezno stanje sanirati in stavbo nadzidati. Pobudnik želi, da se delu obstoječe stavbe, ki jo želi nadzidati, spremeni namembnost v stanovanjsko stavbo, pri čemer stavba kot celota še vedno ohrani poslovni namen. Pobudnik prav tako želi, da se obstoječi fasadi objekta doda obešena fasada. Ob tem se energetsko sanira celoten objekt. Javna razgrnitev bo za zainteresirano javnost potekala od 1. septembra 2021 do vključno 16. septembra 2021.

Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na uradni strani Občine Kamnik, in sicer na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, do njih zavzela stališča ter jih objavila na spletni strani občine.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Oddelek za razvoj in investicije

Okrogla miza – voda, vir življenja

sredo, 8. septembra je v Preddvoru, na vrtu gradu Dvor, potekala okrogla miza Voda, vir življenja – pomen kvalitete vode v Kamniško- Savinjskih Alpah (KSA) in njenega ohranjanja za zdravje in kvaliteto življenja prebivalcev in uspešen sonaravni razvoj. Okrogla miza je potekala v organizaciji Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj.

Na okrogli mizi so sodelovali povabljeni strokovnjaki za ta področja ter akterji uporabe in ohranjanja zelo kvalitetnih naravnih vodnih virov v Kamniško-Savinjskih Alpah, Maria Ana Kolman, predavateljica in pisateljica ter poznavalka ljudske medicine, Dr. Lidija Globevnik, raziskovalka, predavateljica in direktorica TC Vode, Maks Vrečko, ustanovitelj in direktor podjetja Flaška d.o.o., Barbara Strajnar iz Občine Kamnik ki je aktivna na področju predstavljanja vodnega bogastva KSA in njegove zaščite ter Gregor Zupin predstavnik Vodovodne zadruge Preddvor.

Pogovor je potekal o pomenu zdrave (naravne) vode za telesno in duševno zdravje oz. dobro počutje človeka. Strinjali so se, da je voda – eliksir življenja, da je zelo pomembna za naše zdravje. Posebno kvalitetna je izvirska in ledeniška voda, potrebno pa jo je gledati celostno od izvira do izliva in še širše, celoten vodni krogotok.

V občini Preddvor imajo Vodovodno zadrugo, katere začetki segajo že v 30. leta 20.stoletja in skrbi za oskrbo z vodo prebivalcev občine Preddvor, kar je prav gotovo primer dobre prakse.

Okrogla miza je potekala v okviru  projekta Mreža vodnih poti v KSA, ki ga sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Natečaj »ClimaHost« – varstvo podnebja v hotelirstvu in turističnih namestitvah.

ClimaHost je prvi in edini natečaj za varstvo podnebja namenjen celotnemu alpskemu prostoru. Odlikovani bodo izstopajoči ukrepi na področju varstva podnebja v hotelirstvu alpskega prostora.

Sodelujejo lahko vsi ponudniki nočitvenih zmogljivosti v alpskem prostoru. Predpogoj je, da se obrat angažira na področju varstva podnebja in trajnostnega turizma. Lahko sodeluje hotel, hostel, mladinski dom, gostišče, penzion ali gorska koča, bodisi v dolini ali v gorah.

Pogoj za udeležbo je, da imata varstvo podnebja in trajnostni razvoj v podjetju osrednjo vlogo. Po dva najbolje uvrščena obrata v kategorijah »Obstoječa gradnja« in »Novogradnja« ter zmagovalec v kategoriji za posebno nagrado »Local Hero«, ki je namenjena mikropodjetjem, bodo prejeli profesionalno pripravljen videoposnetek, v katerem bo predstavljen posamezen obrat in njegovi ukrepi za varstvo podnebja, ki ga bodo podjetja lahko uporabila v marketinške namene. Poleg tega bodo vsi nagrajeni obrati predstavljeni na spletni strani Omrežja alpskih občin in promovirani na celotnem območju Alpske konvencije.

 Kandidatke in kandidati se lahko od 1. septembra 2021 prijavite preko spletnega obrazca na spletni strani ClimaHost!. Ob prijavi izpolnite spletni vprašalnik s podatki o obratu in konceptu za varstvo podnebja ter trajnostni razvoj, ki ga obrat izvaja (izpolnjevanje obrazca vam bo vzelo približno 2 uri).

Odlikovanje nagrajencev bo potekalo v okviru XVII. Alpske konference, ki se bo odvijala jeseni 2022 v Brigu (Švica).

Podrobnejše informacije in pogoje za udeležbo najdete na spletni strani www.climahost.eu. Udeležba je brezplačna in možna samo preko spletne strani.

Prijave lahko oddate do 31. decembra 2021 preko spletne strani ClimaHost!

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here