Zakaj občina dopušča, da zasebni lastniki zemljišča ob sotočju Kamniške Bistrice in Rače zemljišče ogradijo in sprehajalcem onemogočijo prehod do desnega brega Rače?

0
1381

Na Urad župana Občine Domžale smo naslovili naslednje vprašanje:

“Po Zakonu o vodah mora biti obrežni pas ob Kamniški Bistrici 15 metrov prost. Tudi občinski lokacijski načrt za območje predvideva obojestranske sprehajalne in rekreacijske površine ob vodi. Zakaj občina dopušča, da zasebni lastniki zemljišča ob sotočju Kamniške Bistrice in Rače zemljišče ogradijo in sprehajalcem onemogočijo prehod do desnega brega Rače? Zakaj lastnik novogradnje lahko postavi ograjo vzdolžno po nasipu, čeprav bi jo moral od občinske poti, ki poteka ob nasipu, odmakniti najmanj 2 metra, in zakaj občina ne posreduje pri republiškem inšpektorju za vode, da se navedene ovire odstranijo”?

Odgovor:
Zemljišče, ki ga navajate je v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za vode. Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov izvajajo inšpektorji, pristojni za vode, na notranjem območju vodovarstvenega območja neposredno ob zajetju pa zdravstveni inšpektorji. Občina Domžale pri tem dopuščanju nima nobenih pristojnosti. Na republiškega inšpektorja, ki je pristojen za upravljanje z vodami se lahko obrne vsak prebivalec naše države oz. občan naše občine.
Na tem naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2338 je možno brezplačno oddati prijavo kršitve Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, podana so natančna navodila kakšni so pogoji za oddajo in kaj mora prijava kršitve ali nepravilnosti vsebovati.
______________________________________________________________________

Kamniška Bistrica je slovenska reka prvega reda in Zakon o vodah določa 15 metrski prosti pas. V tem območju ni dovoljeno postavljati ograj niti zapirati sprehajalnih poti, razen v soglasju z Uradom za upravljanje z vodami, kadar gre za posebne razloge. Doslej nas ni še nihče zaprosil za kakršnokoli postavitev ograje. Dejanje, kot je opisano je gotovo nezakonito.
Urad za upravljanje z vodami RS
_______________________________________________________________________
Občanke in občani pričakujejo, da župan in občinska uprava v imenu nas uredi dostopnost reke sprehajalcem, tako, kot predlagajo nam. Konec koncev, so za to tudi izvoljeni ali poklicani.

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here