TeDni(K) Občine Kamnik (27.9.2021)

0
767

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Zaključena gradnja priključka Radomeljske ceste na kamniško obvoznico

Gradbena dela na novem priključku Radomeljske ceste na kamniško obvoznico so uspešno zaključena.

Izvaja se še ureditev zelenic in bankin na območju priključka. Izvajalec del bo pripravil ustrezno dokumentacijo za predajo novega priključka v upravljanje Direkciji RS za infrastrukturo, ki bo izvedla komisijski pregled izvedenih del.

Dela so bila zaključena pred rokom, kar gre zahvala izvajalcu Komunalnemu podjetju Kamnik, d. o. o..

Vsem občankam in občanom se zahvaljujemo za strpnost v času, ko se je na tem odseku zaradi del izvajala delna zapora.   

Razpis za ukrep šolanje v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih izobraževalnih programih v povezavi s kmetijstvom

Na razpis Občine Kamnik za ukrep Šolanje v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih izobraževalnih programih v povezavi s kmetijstvom, ki je bil objavljen od 3. 8. 2021 do 21. 9. 2021, je prispelo 11 vlog, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev. Dve vlogi sta prispeli po roku in ju kot nepravočasni ni mogoče obravnavati.

Občinska uprava bo vlagatelje prispelih vlog, ki niso popolne, pozvala k dopolnitvi. Sledi izdaja sklepov in nato sklenitev pogodb. Sredstva bodo izplačana na podlagi podpisane pogodbe in predloženega zahtevka za izplačilo sredstev, ki mora biti posredovano najkasneje do 30. 11. 2021.

V proračunu Občine Kamnik je za namen srednješolskih programih s področja kmetijstva zagotovljenih 6.000 evrovNajvišji znesek na dijaka za posamično šolsko leto je 400 evrov.

Začetek del asfaltiranja 13 cestnih odsekov

V preteklem tednu so se začela izvajati gradbena dela za izvedbo asfaltiranja 13 cestnih odsekov.

Na Primoževi ulici v Šmarci se pred izvedbo asfalta izvaja izgradnja novega vodovoda.

Na Gozdu se je zamenjal ustroj cestišča do 50 centimetrov, uredilo pa se je tudi odvodnjavanje z drenažo in prepustom.

Oddelek za družbene dejavnosti

Športno igrišče Gozd

Izvajalec (KPL, d. o. o.) je v tem tednu začel z deli, in sicer: zakoličba objekta, zemeljska dela – izkop gradbene jame, odvoz odvečnega materiala. Dela potekajo skladno s predvidemin terminskim planom.

V začetku meseca oktobra bo tudi izvajalec Elektro Ljubljana pričel z deli, ki so vezani na pokablitev elektro daljnovoda ter z odstranitvijo obstoječih lesenih stebrov na lokaciji od gasilskega doma do hišne številke Gozd 15 a.

Scenska mehanizacija v Domu kulture Kamnik

V okviru projekta ureditve odrske mehanizacije v Domu kulture Kamnik je izvajalec v preteklih dneh nadaljeval z odstranitvijo dotrajanih elementov obstoječe odrske mehanizacije in uredil ležišča za novo jekleno konstrukcijo.

Tako je delovišče že skoraj pripravljeno na pričetek montaže kovinske konstrukcije.

Energetska sanacija Doma Kulture Kamnik

Pri energetski sanaciji Doma Kulture Kamnik se trenutno  izvaja zamenjava oken, v notranjosti se na enem delu objekta že izvaja obdelava špalet.

Izvedena so tudi nekatera strojna dela (zamenjava peči, predelava kotlovnice), v večjem delu prostorov so bila tudi že zamenjana svetila z energetsko varčenjšimi.

Po zamenjavi oken se bo začelo z deli na obodu stavbe – fasadi, v začetku oktobra pa je predvidena montaža sončne elektrarne na strehi objekta.

Energetska sanacija  Policijske postaje Kamnik

Na objektu Policijske postaje Kamnik se po zaključenih delih na strehi izvaja toplotna izolacija fasade, v kleti objekta pa predelava strojnih inštalacij.

V objektu so skoraj že v celoti  zamenjana svetila z energetsko varčnejšimi.

Odprtje večnamenske ploščadi pri POŠ Vranja Peč

V uporabo predali večnamensko ploščad pri Podružnični šoli Vranja PečV četrtek, 23. septembra 2021, je potekalo odprtje večnamenske ploščadi pri Podružnični šoli Vranja Peč. Površina neposredno ob objektu v velikosti približno 200 kvadratnih metrov je sedaj asfaltirana, urejeno je odvodnjavanje, ob ograji je postavljen koš za košarko, nameščen je prenosni gol, zarisana so tudi polja za različne igre.

Ob ploščadi je nameščena ustrezna ograja, okna na fasadi objekta so zaščitena, nameščena je tudi prijetna klopca za počitek. Vrednost investicije je znašala približno 26.300 evrov.

Podružnično šolo trenutno obiskuje 23 učencev in prepričani smo, da jim bo nova pridobitev dobro služila tako za športne aktivnosti, kot tudi učenje na prostem.

Poziv MDDSZ za zakonite zastopnike mladoletnikov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva. Zakoniti zastopnik mladoletnika brez spremstva je lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika, določene z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, in ki se je udeležil usposabljanja in je vpisan na seznam zakonitih zastopnikov, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poziv je objavljen TUKAJ, rok za prijavo je 15. oktober 2021.

Brezplačni računalniški tečaji za odrasle

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik občanke in občane obvešča, da bodo predvidoma v oktobru potekali brezplačni računalniški tečaji za odrasle, in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 9.30 uro. Pogoj za udeležbo na tečaju je izpolnjevanje pogoja PCT in upoštevanje drugih priporočil za omejevanje širjenja bolezni COVID-19.

Več informacij o prijavah in poteku tečaja najdete na spletni povezavi TUKAJ.

Podpis pogodbe za gradbeni nadzor izgradnje nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

Občina Kamnik je s podjetjem PROPLUS Inženiring, projektiranje, d. o. o. v sredo, 22. septembra 2021, podpisala pogodbo o izvajanju gradbenega nadzora nad gradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Pogodbo o nadzor sta podpisala župan Matej Slapar in direktorica podjetja PROPLUS Inženiring, projektiranje, d. o. o. Bojana Sovič.

Na podlagi javnega razpisa so prispele štiri ponudbe, med katerimi je bilo omenjeno podjetje, po končanih vseh postopkih, izbrano kot najbolj ustrezno. Ob tem naj omenimo, da je to podjetje že izvajalo gradbeni nadzor nad investicijo Občine Kamnik in sodelujočih občin, in sicer pri gradnji Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik.

 

Oddelek za razvoj in investicije

Evropski teden mobilnosti

V okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki je potekal od 16. do 22. septembra je v Sloveniji z različnimi dogodki na temo spodbujanja trajnostne mobilnosti sodelovalo 84 občin. Letos pod sloganom: Živi zdravo. Potuj trajnostno.

V Kamniku smo Evropski teden mobilnosti zaključili z delavnicami za otroke. V sredo, 22. septembra, so na postajah KAMKOLES na Duplici in pri Domu kulture Kamnik otroci Osnovne šole Marije Vere in Osnovne šole 27. julij s kredami risali kolesa, in sicer pod vodstvom kamniškega striparja Ivana Mitrevskega.

Z njimi smo se pogovarjali o tem, da je kolo bolj prijazno prevozno sredstvo od avtomobila. Izobraževanje otrok je za dolgoročno spremembo potovalnih navad zelo pomembno.

Trajnostna mobilnost je premikanje na trajnostni način, kar vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Cilj trajnostne mobilnosti je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov. Z ukrepi prometne politike moramo zagotoviti, da je potreba vsakogar po premikanju zadovoljena, vendar ob nižjih stroških in manjših stranskih učinkih, tveganju in porabi naravnih virov.

Z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti.

Čezmejna izobraževalna ekskurzija – VODA, SONARAVNI TURIZEM IN VARSTVO NARAVE NA KOROŠKEM

V okviru projekta MREŽA VODNIH POTI V KSA je v petek, 24. septembra 2021, v organizaciji Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj potekala strokovna ekskurzija na avstrijsko Koroško. Predstavniki LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska Košarica in LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline smo obiskali LAS Spodnje Koroške (LAG Regionalkooperation Unterkärnten), ki je partner projekta na avstrijski strani Kamniško Savinjskih Alp. 

Ogledali smo si jugovzhodni del avstrijske Koroške (dolina Bele, Železna Kapla, Globasnica). Seznanili smo se z nekaterimi najbolj zanimivimi in najlepšimi primeri naravne in kulturne dediščine in sonaravnega turizma, predvsem v povezavi z različnimi oblikami vode (izviri, slapovi,…). Avstrijski partnerji so nam predstavili njihove pristope okoljskega izobraževanja in ozaveščanja.

Naša vodnika na ekskurziji sta bila Peter Plaimer (Regionalentwicklung Südkärnten) in Štefan Merkač (društvo EcoContact). Sprva  smo si ogledali Pavličev izvir in izvir Bele (Vellach). V Železni Kaplji sta nas sprejela županja ga. Elisabeth Lobnik in predsednik LAS Sp. Koroške Günther Vallant. Predstavili so nam Geopark Karavanke in vlogo vode v njegovem programu (turizem, izobraževanje,) ter projekt KaraWAT .

Sledil je ogled Slapu Wildensteiner, kjer nas je sprejel župan Galicije in predstavnik turistične organizacije Hannes Mak. Popoldan pa je sledil ogled izvira Rosalia, kjer je urejen dostop do vode z leseno kapelico, ter cerkve Sv. Eme nad izvirom, ki je znano romarsko središče. Župan Bernhard Sadovnik nam je predstavil arheološke znamenitosti iz časov Rimljanov, Keltov in Vzhodnih Gotov.

Ob zaključku smo se vsi udeleženci lahko pogovorili o nadgradnji projekta s širšim vključevanjem lokalnih skupnosti in deležnikov ter prihodnjih možnostih čezmejnega sodelovanja na temo vode.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo