TeDni(K) Občine Kamnik (25.10.2021)

0
937

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija mostu na lokalni cesti Potok – Rudnik

Gradnja novega mostu na občinski cesti lokalni cesti Volčji Potok – Rudnik pri Radomljah aktivno poteka.

V preteklem tednu je izvajalec del Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. pripravil temelje mostu, kar bo omogočilo izvedbo opornikov in premostitvene plošče mostu. Dela bodo zaključena v mesecu novembru.

V tem času bo veljal obvoz po vzporednih cestah. Vsem občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje prometne signalizacije.

Asfaltiranje 13 makadamskih odsekov

V preteklem tednu so se zaključila dela na cesti Tunjiška Mlaka – Vinski Vrh, izvajajo se tudi dela na odseku Tunjiška Mlaka – Zadnji Vrh ter na odseku v Tunjiški Mlaki med objektoma 5 e in 6 b.

Na javni poti Kališe – Zavrh pri Črnivcu se je uredilo odvodnjavanje in asfaltiralo cesto. Dela na tem odseku bodo zaključena v tem tednu. Začela so se tudi dela v Godiču na javni poti med objektom Godič 45 i in 45 e.

Na tem odseku se bo pred asfaltiranjem uredilo tudi kanalizacijske in vodovodne priključke, prav tako pa bo zagotovilo svojo infrastrukturo tudi podjetje Elektro Ljubljana, d. d. in T-2, d. o. o.

Oddelek za družbene dejavnosti

Večnamensko športno igrišče Gozd

Izvajalec (KPL, d. o. o.) je v preteklih dneh izvedel naslednja dela:

  • dokončana je elektro-kabelska kanalizacija za pokablitev daljnovoda (položene cevi, vgrajen revizijski jašek);
  • dokončan je izkop gradbene jame;
  • brežine so grobo oblikovane;
  • izveden je grobi nasip – nasip z gredo pod asfaltnimi površinami igrišča;
  • izvedene so pete nasipa igrišča.

Izvajalec bo v teh dneh nadaljeval z izvedbo betonskih temeljev za koše, gole in lovilno ograjo ter začel s polaganjem betonskih robnikov igrišča. 

Glede na potek del pričakujemo, da bo Elektro Ljubljana v tem tednu pričel z deli, ki se nanašajo na preklop elektrike zaradi pokablitve daljnovoda, zaradi česar bo občasno motena oskrba z elektriko. Vsem prebivalcem na tem območju se opravičujemo za nevšečnosti in jih prosimo za razumevanje.

Sanacija na Starem gradu

Dela na Starem gradu – sanacija zidov obrambnega hodnika med 1 in 3 vhodom potekajo v skladu s terminskim planom.

Košnja in čiščenje razraščene vegetacije omenjenega kompleksa je že urejeno, nadaljujejo pa se posegi na samih zidovih obrambnega hodnika.

Vse obiskovalce prosimo, da upoštevajo signalizacijo zapore in se podajo na vrh po nemarkirani poti v smeri t.i. »Špice« do asfaltne ceste in po cesti do grajske terase.

Obnova balkona na gradu Zaprice

V mesecu marcu se je zaradi pojava lesne gobe na lesenih delih balkona na gradu Zaprice urgentno odstranilo razpadajoče dele, t. j.  lesene  in kovinske dele. Kovinska ograja je bila odpeljana na restavriranje, izdelali so se tudi manjkajoči elementi ograje (iz gusa), ki je bila v zelo slabem stanju.

Po obnovi kovinske ograje in zamenjavi lesenega poda se je v preteklem tednu obnovljena ograja namestila nazaj, tako da je sedaj izgled fasade ob prihodu na grad Zaprice bolj ugleden.

Energetska sanacija Doma kulture Kamnik in Policijske postaje Kamnik

Na objektih Doma kulture Kamnik in Policijske postaje Kamnik se nadaljujejo dela v zvezi z energetsko prenovo obeh objektov. Dela na Policijski postaji Kamnik so že v zaključni fazi, predvidoma bo objekt dokončan do sredine novembra.

Na objektu Doma kulture Kamnik pa se intenzivno dela na toplotni izolaciji fasade, dela v notranjosti so v večini že zaključena. Elementi sončne elektrarne na strehi so že nameščeni, sledi še priključitev na omrežje.

Slovesnost ob današnjem državnem prazniku, dnevu suverenosti

V petek, 22. oktobra 2021, se je pri spominskem obeležju v parku pri Domu kulture Kamnik odvijala slovesnost ob današnjem državnem prazniku, dnevu suverenosti, kjer se je zbranim pridružil tudi župan Matej Slapar skupaj z občinskimi svetnicami in svetniki, predsednikom Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik – Komenda mag. Zvonkom Cvekom, predsednikom Policijskega veteranskega društva Sever Kamnik Jankom Brinovcem in ostalimi predsedniki, predstavniki ter člani veteranskih in domoljubnih organizacij občine Kamnik. Tokratni slavnostni govornik je bil predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič.

Zbrane je v imenu organizatorjev sprva nagovoril predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Kamnik-Komenda mag. Zvonko Cvek, župan Matej Slapar je občankam in občanom iskreno čestital ob državnem prazniku z naslednjo mislijo: »Dovolite mi kratko razmišljanje o dosežkih naše države in naše občine, o naši sedanjosti in naši prihodnosti. Kakšen je pogled Občine Kamnik na 30. obletnico samostojne države Republike Slovenije? Kako graditi prihodnost za naše mlade na temeljih, ki ste nam jih zagotovili s svojim pogumom in vizijo v boju za osamosvojitev naše države? Prepričan sem, da smo vrednote samostojne in neodvisne države Slovenije vključili tudi v našo občino. To dokazujejo gospodarski in kulturni dosežki občine Kamnik. Zaradi tega lahko gradimo novo šolo in posodabljamo naše ceste in ostalo infrastrukturo. Kajti to nas povezuje. Naj začnem najprej pri vrednoti sodelovanja. Menim, da nas je premalo v tej državi, da bi se lahko delili in med nami gradili prepreke in zidove. Kadar smo znali stopiti skupaj, smo zmagovali. To nas je obvarovalo skozi zgodovino, da smo obstali kot narod. Različni pogledi nas morajo bogatiti, ne pa, da nas razdvajajo in razdvojijo. Epidemija, ki je lani udarila cel svet, nam vsak dan znova dokazuje, da jo lahko premagamo le, če stopamo skupaj. Pred očmi moramo vsak dan imeti razvoj, tako naše države kot naše občine. Delamo dobro in prijazno mesto za vse. Kamnik razvijamo v prijetno, spodbudno okolje z veliko življenjskimi priložnostmi tudi za naše mlade. Želimo omogočiti pogoje za dobra delovna mesta z veliko dodane vrednosti. Da si bodo lahko ustvarili družine in skrbeli zanje. Da bodo ostali zadovoljni v naši občini.«

Slavnostni govornik, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič pa je ob tej priložnosti na začetku orisal nastanek praznika, poudaril podobo sveta zadnjega desetletja in tega, kako so nekoč stabilne države, danes žarišče različnih kriz, revščine in nasilja, se oziral na slovensko osamosvojitev in orisal pogled na današnjo Slovenijo.

V kulturnem programu so ob prisotnosti zastavonoš sodelovale članice in člani Mestne godbe Kamnik pod taktirko Borisa SelkaGoran Završnik in Glasbena šola Kamnik.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) Občina Kamnik objavili javno naznanilo, da bo javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto PEUP KE-24/216 – Tunjiška Mlaka v Občini Kamnik.

Lokacijska preveritev je izdelana z namenom preoblikovanja in širitve stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik določeno s podrobnejšo namensko rabo prostora A območja razpršene poselitve oziroma še podrobnejšo namensko rabo prostora Ak. Območje se nanaša na enoto urejanja prostora (EUP) KE-24, podrobne enote urejanja prostora PEUP KE-24/216 kot je določena v Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik. Na obravnavanem območju razpršene (posamične) poselitve doslej še ni bila izvedena nobena lokacijska preveritev. Lokacijska preveritev se izvaja skladno s 128. členom Zakona o urejanju prostora-ZUreP-2. V PEUP KE-24/216 se nahajajo tri enostanovanjske hiše s pomožnimi kmetijskimi objekti. Prisotni sta dve hišni številki Tunjiška Mlaka 2 in Tunjiška Mlaka 3. Investitor ima v lasti zazidljivo zemljišče s parc. št. 330/1 in pretežno nezazidljivo zemljišče s parc. št. 330/2, oboje k.o. Tunjice. Območje lokacijske preveritve je nepozidano, investitor namerava na njem zgraditi enostanovanjsko hišo. Gradnja na obstoječem stavbnem zemljišču ob konfiguraciji terena ni mogoča. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost  poteka od 25oktobra 2021 do vključno
10. novembra 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, do njih zavzela stališča ter jih objavila na spletni strani občine.

Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17)  je na internetni strani občine Občinski prostorski načrt | Občina Kamnik objavljena investicijska namera za izgradnjo objekta garažne hiše v javno zasebnem partnerstvu na zemljišču na območju OPPN  KA 134 na parcelah ali delih parcel št.: 1082/13, 1082/8, 1082/3 vse k.o. 1911 Kamnik, ki se nahaja južno od Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik. Območje je opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja. Območje obdelave je v lasti občine Kamnik.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora je treba pred začetkom postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN ali OPPN najprej izdelati izhodišča za pripravo prostorskega akta in sicer v naslednjih primerih: če na podlagi izkazane potrebe občine ni predviden OPN, če usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso v naprej podane in celovite, če se OPPN pripravlja na podlagi pobude zunanjega investitorja. Predmetni OPPN se pripravlja na podlagi pobude Občine Kamnik. Namen priprave izhodišč je, da se pred sprejetjem odločitve o pripravi prostorskega akta (sklepa o pripravi), ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkov iz prikaza stanja prostora, zahtev nadrejenih prostorskih aktov ter sedanjih in prihodnjih potreb v prostoru opredeli in utemelji zlasti:

  • namen in potrebo po pripravi prostorskega akta,
  • skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti ter drugimi razvojnimi in varstvenimi dokumenti,
  • ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve iz prejšnje alineje,
  • okvirne roke za izvedbo priprave prostorskega akta in predvidenih investicij. Občina tekom postopka oblikovanja izhodišč zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb, javnih posvetov ali delavnic ter se posvetuje z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora oz. zainteresirano javnostjo. Ko so izhodišča dokončna, se potrdijo sklepom o začetku postopka.

Oddelek za razvoj in investicije

Sestanek programskega odbora Združenja zgodovinskih mest Slovenije

V sredo, 20. oktobra 2021, je v Slovenj Gradcu potekal sestanek programskega odbora Združenja zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je tudi Občina Kamnik. Srečanje sta se udeležila predstavnica Občine Kamnik ter predstavnik Zavoda za turizem in šport Kamnik.

Šlo je za redno srečanje programskega odbora, ki poteka mesečno, vsakič v drugem zgodovinskem mestu, namenjeno pa je bilo pregledu tekočih projektnih ter promocijskih aktivnosti (promocija mest, kulturni abonma, mesto na dan…), pregledu programa in stroškov dela za leto 2022, načrtovanju skupščine Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki bo potekala 18.11.2021 v Kopru ter deljenju uporabnih informacij in izkušenj med vključenimi mesti. Sestanek je vodila generalna sekretarka Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ga. Mateja Hafner Dolenc.

Srečanje se je zaključilo s predstavitvijo delovanja mestnega managementa v Slovenj Gradcu ter aktivnosti, ki se izvajajo z namenom krepitve oz. obujanja mestnega središča, temu pa je sledil še kratek voden ogled po mestu. 

Delavnica ALPACA (Alpsko partnerstvo za lokalno podnebno ukrepanje) z naslovom “Izvajanje lokalnih podnebnih ukrepov – ovire in rešitve”

V petek, 22. oktobra 2021, je preko speta od 10. do 13. ure potekala delavnica v organizaciji ALPACA.Na delavnici je bilo govora o tem, kako se občine v različnih državah alpskega loka spopadamo s prilagajanjem na podnebne spremembe, s kakšnimi ovirami se srečujemo in kako jih premagujemo. Delavnica je omogočila mednarodno in transdisciplinarno izmenjavo izkušenj znotraj alpske makroregije.

Potekal je dialog med različnimi občinami/regijami, raziskovalnimi institucijami. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks iz različnih držav, ki se osredotočajo na ukrepe prilagajanja podnebnim spremembam. Alpska regija je še posebej občutljiva na podnebne spremembe. Temperature v Alpah naraščajo hitreje od svetovnega povprečja, gorske regije pa se morajo soočiti z naraščajočim tveganjem zaradi ekstremnih dogodkov in naravnih nesreč.

Čeprav so se države alpske regije dogovorile o mednarodnih strategijah, kot so Alpska konvencija in Podnebni akcijski načrt 2.0, Okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah UNFCCC, Pariški sporazum ali Cilji trajnostnega razvoja, cilji, kot so podnebno nevtralne in podnebno- prožne Alpe ostajajo oddaljene.

Alpska mesta, občine in mrežne organizacije si v okviru Alpskega partnerstva za lokalne podnebne ukrepe prizadevajo za učinkovitejše varstvo podnebja.ALPAC temelji na ideji, da imajo občine in lokalne oblasti ključno vlogo pri varovanju podnebja in prilagajanju na podnebne spremembe. V okviru ALPACA različne organizacije, kot so podnebne in energetske agencije, mreže in raziskovalci, sodelujejo pri iskanju odgovorov, kako spodbuditi občine, lokalne odločevalce in tudi prebivalce k bolj odgovornemu ravnanju do okolja.

RRA LUR s projektom FORTIS na spletni delavnici v okviru 19. evropskega tedna regij in mest

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je predstavila v sklopu  najpomembnejšega letnega dogodka s področja regionalne politike v Bruslju (Evropskega tedna regij in mest) na spletni delavnici Trajnost onkraj državnih meja: Čezmejno sodelovanje kot gonilo sprememb na področjih ohranjanja biotske raznovrstnosti in trajnostne mobilnosti.

Preko spletne delavnice, ki jo je organiziralo Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA), so predstavili pilotne aktivnosti za vzpostavitev javnega prevoza na obmejnem območju Slovenije in Italije, ki so predmet projekta FORTIS. Poleg projekta FORTIS so bili v sklopu trajnostne mobilnosti predstavljeni tudi številni ukrepi in projekti za izboljšanje čezmejnega sodelovanja iz Italije, Francije, Poljske, Portugalske, Španije ter Slovenije.

V sklopu delavnice je občinstvo izrazilo prioritete razvoja čezmejne trajnostne mobilnosti, ki so: potreba po večsektorskem dialogu, financiranje ukrepov, poenostavitev postopkov in povečanje ponudbe javnega prevoza na čezmejnih območjih. Navedene prioritete naslavlja tudi projekt FORTIS, ki  želi izdelati inovativne rešitve izboljšale povezljivost prebivalcev čezmejnih območij in spodbujale medinstitucionalni dialog. Projekt se predvsem osredotoča na 1.) izboljšanje sistema javnega lokalnega prevoza za čezmejno integracijo in boljše poznavanje ter izmenjava dobrih praks v sklopu upravnih postopkov ter 2.) spoznavanje različnih pravnih okvirov na področju registracije vozil in izdaje vozniških dovoljenj.

Tematiki o pomenu trajnostne čezmejne mobilnosti je sledila predstavitev projektov na področju izzivov ohranjanja in obnavljanja biotske raznovrstnosti za prihodnje generacije ter ozaveščanja o vplivu narave na blaginjo ljudi.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo

ODDAJ KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here