TeDni(K) Občine Kamnik (2.11.2021)

0
363

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Rekonstrukcija cestnih odsekov

Občina Kamnik nadaljuje z asfaltiranjem makadamskih odsekov. Na cesti Tunjiška Mlaka – Zadnji vrh je potrebno izvesti še zaključni sloj asfalta. V Tunjiški Mlaki in na dveh odsekih v Godiču je cesta pripravljena za asfaltiranje.

Začela so se izvajati tudi dela tudi na dotrajanih asfaltnih cestah. Dela se izvajajo na lokalni cesti  Bočna – Menina planina – Okrog – Češnjice – Golice in na cesti Godič – Kršič – Brezje nad Kamnikom.

Izgradnja pločnika v Volčjem Potoku

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili. V preteklem tednu so opravili naslednja dela, in sicer: asfaltiranje pločnika od P10 do P16, izgradnja opornega zidu od P12 do P13, izdelava temeljev za javno razsvetljavo od P11 do P16, rušenje obstoječega asfalta na uvozu v P13 in P15, rušenje obstoječih robnikov ter vgradnja novih robnikov v P15 in izgradnja stopnic in klančine v P12.

V času gradbenih del velja delna zapora ceste.

Sanacija mostu na lokalni cesti Volčji Potok – Rudnik

Na občinski cesti lokalni cesti Volčji Potok – Rudnik pri Radomljah se nadaljuje gradnja mostu po terminskem planu. V preteklem tednu je izvajalec del zalil zgornjo temeljno ploščo mostu, v nadaljevanju pa sledi ureditev struge v neposredni bližini mostu.

Dela bodo zaključena v mesecu novembru. Obvoz poteka po vzporednih cestah, vsem občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje spremenjene prometne signalizacije.

Oddelek za družbene dejavnosti

Energetska sanacija Policijske postaje Kamnik

Objekt Policijske postaje Kamnik je v tem tednu dobil novo podobo. Obnova fasade in zamenjava strehe sta bila del energetske sanacije objekta.

Objekt je v območju starega mestnega jedra Kamnika, zato je bilo potrebno vse posege na obodu stavbe usklajevati s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Zaključujejo se še nekateri detajli, v kleti se bo še montirala toplotna črpalka, ki je bila načrtovana v okviru projekta energetske prenove. Ostala dela v notranjosti so že zaključena. Do sredine novembra bo izvajalec dela dokončal, čemur sledi predaja objekta.

Tako bodo lahko vsi zahtevki za sofinanciranje projekta na ministrstvo oddani še v tem letu. Občina Kamnik bo iz kohezijskega sklada za obnovo tega objekta pridobila 82.400,00 evrov, pogodbena vrednost del pa je bila 159.480,00 evrov.

Prenova sanitarij v samostanu Mekinje

Dela v Mekinjskem samostanu – prenova sanitarij za obiskovalce v pritličju se nadaljujejo, zaključena bodo predvidoma v začetku meseca decembra 2021.

DKK – zamenjava scenske razsvetljave – odrske mehanizacije

V preteklih dneh so bila dokončana groba gradbena dela, večina sliko-pleskarskih del ter del elektro instalacij, potrebnih za obratovanje scenskih vlekov.

Trenutno je izvajalec v fazi montaže scenskih vlekov.

Jesensko počitniško varstvo osnovnošolskih otrok v Kamniku

Občina Kamnik je tudi letos pristopila k sofinanciranju počitniškega varstva v času jesenskih počitnic. Tako je na Osnovni šoli 27. julij Kamnik, v času od 25. do 29. oktobra 2021, potekalo počitniško varstvo, ki ga je organiziralo Društvo Počitniško varstvo Kamnik. Letošnja tema varstva je bila Počitniška pravljica v Kamniku.

Društvo Počitniško varstvo Kamnik je ponovno poskrbelo za aktivne počitnice z veliko izleti. Otroci so se sprehajali po gozdnih poteh Zapric, obiskali Eco resort, kjer so hranili živali. Z vlakom so se odpravili na Pravljični Šumberk v Domžalah, kjer so prebrali pravljico o Izgubljenem slamniku ter pomagali lisički najti izgubljeni slamnik ter uživali v raziskovanju gozda. Mentorji so se s šolarji odpravili tudi na Budnarjevo domačijo, kjer so v lepem sončnem dnevu preživeli poučen dan v muzeju, si pripravili kosilo tako, kot so ga jedli naši dedki in babice. Spoznali so znamenito črno kuhinjo, stare pripomočke in orodje. S pomočjo TD Kamn’k in gospe Olge, so otroci dobili lepe vtise iz domačije. Poleg izletov so počitnikarji veliko ustvarjali, v hladnem vremenu pa uživali v telovadnici.

Jesenske počitnice so bile atraktivne in hitro minljive. Želja Društva Počitniško varstvo Kamnik in mentorjev je, se z otroci ponovno vidijo v prihodnjem letu.

Vrtec Antona Medveda Kamnik priskočil na pomoč Urbanu

V Vrtcu Antona Medveda Kamnik so pristopili k akciji zbiranja zamaškov za malega dečka Urbana, rojenega z redko gensko boleznijo. Starši, otroci, zaposleni in drugi so skupaj zbrali kar 200 kilogramov zamaškov, kar je uspeh, vreden velike pohvale, predvsem pa zgled vsem nam, da sta solidarnost in pomoč drugim še kako pomembna.

Zamaške za Urbana lahko še vedno oddate v škatlo, nameščeno pred društvom Makadam na Usnjarski cesti 9 v Kamniku, ter s tem pomagate pri razvoju genske terapije.

Samostan Mekinje skozi čas

V okviru projekta Samostan – mesto srečevanj, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020, v Javnem zavodu za kulturo pripravljajo razstavo »Samostan Mekinje skozi čas«.

Mekinjski samostan je imel v svoji zgodovini tri pomembna časovna obdobja:

  • obdobje klaris (1300 – 1782),
  • obdobje brez redovnih skupnosti (1782 – 1902/03) in
  • obdobje uršulink (1902/03 – 2016).

Ves čas je imel pomembno vlogo v kulturnem, verskem, upravnem in gospodarskem življenju kraja Mekinje in širšega lokalnega območja. Z razstavo želijo širši javnosti predstaviti del te bogate zgodovine kot prepletanje skoraj 500-letnega življenja kontemplativnega reda klaris in pozneje več kot 100-letnega delovanja vzgojno-izobraževalnega reda uršulink. Različnost obeh redov bo simbolično prikazana z umestitvijo razstavnih eksponatov v dve sobi, ki bosta zasnovani na dva različna načina. V prvi sobi bo ustvarjeno okolje strogega reda klaris, kjer pa bo obiskovalec kljub zavezi k uboštvu opazil bogastvo razkošno življenje znotraj klavzure, medtem ko bo druga soba ponazarjala vzgojno-izobraževalno in apostolsko dejavnost sester uršulink.

Muzej bo skozi sodobne interaktivne pristope pri oblikovanju predstavitve zgodovinskih dejstev obiskovalcu približal oba redova in mu ponudil enkraten vpogled v zanimivo življenje redovnic, ki je daleč stran od dolgočasnega, kot zmotno pomisli večina javnosti ob omembi redovnih skupnosti.

V skladu s kulturno varstvenimi pogoji ZVKD je bilo potrebno v Baragovi dvorani zaradi širjenja sive plesni po ostenju prostora odstraniti sekundarni omet do kamnite substance. Dela na projektu se nadaljujejo in predvideno odprtje omenjen razstave je v mesecu decembru 2021.

Izobraževalni obisk na delovnem mestu iz Finske

V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik sta bili 20. in 21. oktobra na izobraževalnem obisku na delovnem mestu (job shadowing) knjižničarki iz Finske. Prihajata iz osrednje  knjižnice mesta Rovaniemi, ki leži na severu Finske.

Mednarodno sodelovanje z omenjeno knjižnico sega v leto 2017, ko so nas opazili na mednarodnem knjižničarskem kongresu IFLA v Wroclawu na Poljskem. Tam smo predstavljali projekt Delimo znanje. V letu 2018 smo bili vabljeni na Finsko, kjer smo na njihovem izobraževalnem dnevu predstavili naš projekt. Finska knjižničarska fundacija je v letu 2020 financirala več dnevno potovanje dvema knjižničarkama v Kamnik. Zaradi epidemije je bilo izobraževanje realizirano letošnjo jesen.

Namen finskega izobraževalnega potovanja je bilo v živo spoznati omenjeni in tudi ostale projekte, ki jih izvaja naša knjižnica. Med drugim sta želeli podrobne informacije o projektih, ki jih izvajamo za družine. Sodelovali sta na tečaju francoščine z dr. Meto Lah in tečaju slovenščine za tujce. Predstavili smo jim projekte s področja domoznanstva in ostale naše zanimivosti. Navdušila ju je potujoča knjižnica.

Izobraževalna dneva sta bila koristna tudi za nas. Izmenjali smo si številne dobre prakse iz dveh zelo različnih, a hkrati podobnih svetov. Zaključna misel izobraževanja je bila, da je pomembno nenehno izobraževanje, mednarodno sodelovanje ter da se vsak na svoj način trudimo za naše bralce ter  promocijo branja in bralne pismenosti. To posredno pripomore k boljšemu življenju in to je poslanstvo vseh knjižničarjev.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) Občina Kamnik objavili javno naznanilo, da bo javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto PEUP KE-24/216 – Tunjiška Mlaka v Občini Kamnik.

Lokacijska preveritev je izdelana z namenom preoblikovanja in širitve stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve, ki je v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik določeno s podrobnejšo namensko rabo prostora A območja razpršene poselitve oziroma še podrobnejšo namensko rabo prostora Ak. Območje se nanaša na enoto urejanja prostora (EUP) KE-24, podrobne enote urejanja prostora PEUP KE-24/216 kot je določena v Občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik. Na obravnavanem območju razpršene (posamične) poselitve doslej še ni bila izvedena nobena lokacijska preveritev. Lokacijska preveritev se izvaja skladno s 128. členom Zakona o urejanju prostora-ZUreP-2. V PEUP KE-24/216 se nahajajo tri enostanovanjske hiše s pomožnimi kmetijskimi objekti. Prisotni sta dve hišni številki Tunjiška Mlaka 2 in Tunjiška Mlaka 3. Investitor ima v lasti zazidljivo zemljišče s parc. št. 330/1 in pretežno nezazidljivo zemljišče s parc. št. 330/2, oboje k.o. Tunjice. Območje lokacijske preveritve je nepozidano, investitor namerava na njem zgraditi enostanovanjsko hišo. Gradnja na obstoječem stavbnem zemljišču ob konfiguraciji terena ni mogoča. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost  poteka od 25oktobra 2021 do vključno
10. novembra 2021. Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, do njih zavzela stališča ter jih objavila na spletni strani občine.

Na podlagi 108. in 118. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17)  je na internetni strani občine Občinski prostorski načrt | Občina Kamnik objavljena investicijska namera za izgradnjo objekta garažne hiše v javno zasebnem partnerstvu na zemljišču na območju OPPN  KA 134 na parcelah ali delih parcel št.: 1082/13, 1082/8, 1082/3 vse k.o. 1911 Kamnik, ki se nahaja južno od Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik. Območje je opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja. Območje obdelave je v lasti občine Kamnik.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora je treba pred začetkom postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN ali OPPN najprej izdelati izhodišča za pripravo prostorskega akta in sicer v naslednjih primerih: če na podlagi izkazane potrebe občine ni predviden OPN, če usmeritve za pripravo OPPN v OPN niso v naprej podane in celovite, če se OPPN pripravlja na podlagi pobude zunanjega investitorja. Predmetni OPPN se pripravlja na podlagi pobude Občine Kamnik. Namen priprave izhodišč je, da se pred sprejetjem odločitve o pripravi prostorskega akta (sklepa o pripravi), ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkov iz prikaza stanja prostora, zahtev nadrejenih prostorskih aktov ter sedanjih in prihodnjih potreb v prostoru opredeli in utemelji zlasti:

  • namen in potrebo po pripravi prostorskega akta,
  • skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti ter drugimi razvojnimi in varstvenimi dokumenti,
  • ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve iz prejšnje alineje,
  • okvirne roke za izvedbo priprave prostorskega akta in predvidenih investicij. Občina tekom postopka oblikovanja izhodišč zagotovi sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb, javnih posvetov ali delavnic ter se posvetuje z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci urejanja prostora oz. zainteresirano javnostjo. Ko so izhodišča dokončna, se potrdijo sklepom o začetku postopka.

Oddelek za razvoj in investicije

Svet Ljubljanske urbane regije

V torek, 26. oktobra 2021, je v Veliki sejni dvorani Mestne Občine Ljubljana potekala 8. seja Sveta Ljubljanske urbane regije.

Bojan Dejak, generalni direktor Direktorata za vode in investicije, je predstavil Načrt za okrevanje in odpornost (NOO). Predstavil je priložnosti za financiranje projektov občin. NOO bo podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost (RRF). Gre za finančno najobsežnejši mehanizem iz naslova evropskega svežnja za okrevanje in odpornost »Next Generation EU«, v okviru katerega bodo Sloveniji na voljo tudi sredstva pobude React-EU, Sklada za pravični prehod in Razvoj podeželja.

EXPO Dubaj 2020

Osrednjeslovenska statistična regija se bo predstavila na sejmu EXPO Dubaj 2020, kjer se bopod sloganom »Povezovanje idej za prihodnost« predstavilo 194 držav. Organizatorji v šestih mesecih, med 1. oktobrom 2021 in 31. marcem 2022, pričakujejo več kot 25 milijonov obiskovalcev iz vsega sveta. Slovenski paviljon bo šest mesecev prostor spoznavanja, druženja in ustvarjanja novih partnerstev, ki bodo zagotovo spremenila prihodnost slovenskega gospodarstva in utrdila prepoznavnost naše države v mednarodnem okolju. Predstavitev Slovenije bo osredotočena na tri točke – znanje, gospodarske priložnosti ter edinstvene in trajnostne izkušnje, ki jih imamo.

Mikromobilnost v LUR – izposoja e-koles

V regiji in njeni okolici je delujočih že nekaj sistemov izposoje e-koles, ki pa med seboj običajno tehnično in funkcionalno niso povezljivi, zato je potreben enovit in koordiniran nadaljnji razvoj infrastrukture, ki bo omogočal medobčinske povezave, izposojo e-koles, polnjenje e-koles, enovit informacijski sistem in sistem plačevanja in povezljivost z drugimi sistemi mobilnosti v regiji. Člani sveta LUR so sprejeli odločitev, da se izdelajo Strokovne podlage za razvoj enovitega sistema mikromobilnosti v LUR.

Združenje Kamniško – Savinjske Alpe

V sredo, 27. oktobra 2021, je v Lučah potekalo 7. srečanje Združenja Kamniško-Savinjske Alpe v letu 2021. Na srečanju je bila obravnavana tekoča problematika. Poleg občin Luče, Solčava, Jezersko, Preddvor, Cerklje na Gorenjskem in Kamnik je za članstvo zainteresirana tudi občina Gornji Grad, ki bo pridružena članica. Med članicami je vedno večji interes za ustanovitev pravne oblike, saj bi imelo združenje tako večjo moč in boljše možnosti financiranja, predvsem pridobivanja evropskih sredstev.

Trenutno poteka prenova spletne strani – http://kamnik-savinja-alps.com/. Kamniško – Savinjske Alpe se bodo predstavile na sejmu EXPO v Dubaju 2020 na Slovenskem paviljonu. Noah Charney pripravlja publikacijo o Kamniško – Savinjskih Alpah, ki bo dokončana konec leta 2022.

Letošnja pilotna vzpostavitev javnega prevoza okoli Kamniško – Savinjskih Alp se je izkazala za dobro odločitev, zato so vse občine zainteresirane, da se tudi v naslednjem letu izvede javni prevoz okoli KSA. Glede na pridobljene izkušnje bo prevoz v naslednjem letu optimiziran.

V okviru projekta Mreža vodnih poti je partner LAS Gorenjska košarica posnel film “Naravne vode v KSA”, ki si ga lahko ogledate TUKAJ.

Javna naročila

V četrtek, 28. oktobra 2021, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Obnova vodovoda v naselju Zduša«. Razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila je objavljena na spletni strani pod rubriko Razpisi. Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do petka, 12.  novembra 2021, do 10. ure.

Občina Kamnik

Oglasno sporočilo