20. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik

0
558

V četrtek, 11. novembra 2021, je preko videokonference potekala 20. redna seja Občinskega sveta Občine Kamnik, na kateri so svetnice in svetniki med drugim sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021, predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2022 in Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2023 ter Predlog Strategije za mlade v občini Kamnik 2022–2026.

Prisotnih 26 svetnic in svetnikov je sprva potrdilo Zapisnik 19. redne seje in Zapisnik 9. dopisne seje, nato pa so sprejeli Sklep o delovanju Občinskega sveta Občine Kamnik na 20. seji.

Sledila je točka Volitve in imenovanja, v kateri je predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ivanka Učakar povedala: »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 20. seji obravnavala dopis Zavoda za turizem in šport Kamnik glede imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda ter prispele predloge za imenovanje. Komisija je po razpravi in na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Kamnik« pripravila predlog sklepa, ki ga daje Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Na nadaljevanju 20. seje pa je Komisija obravnavala dopis Osnovne šole Marije Vere glede imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda ter prispele predloge za imenovanje.« Svetnice in svetniki so tako za predstavnike ustanovitelja v Svetu javnega zavoda »Zavod za turizem in šport Kamnik« potrdili Jožeta Korošca, Mihaela Resnika, Matijo Sitar Močnika in Matjaža Šporarja, za predstavnike ustanovitelja v Svetu Osnovne šole Marije Vere pa Anjo Grašič, Dragico Požek in Roberta Prosena.

Na zastavljena Vprašanja in pobude je svetniku Edisu Rujoviću (Lista Dušana Papeža) odgovoril namestnik vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Luka Svetec, samostojnemu svetniku Antonu Tonetu Smolnikarju (LTS – Lista za Kamnik) je odgovor podala vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trčekvišja svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katarina Vegel pa je odgovorila svetniku Žanu Potočniku (Lista Marjana Šarca). Slednji je predlagal, da se na eni izmed prihodnjih sej o problematiki Doma starejših občanov Kamnik tudi razpravlja, svetnice in svetniki pa so predlog potrdili.

Po skrajšanem postopku je bil z 20 glasovi za sprejet Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2021, ob tem pa je pomočnica vodje oddelka za področje finančnega poslovanja Marija Kos povedala: »Občinska uprava želi s sprejemom predlaganega rebalansa predvsem uskladiti proračunske postavke zaradi sprememb na strani prejemkov in izdatkov. Temu ustrezno je spremenjen 2. člen odloka in spremenjen je tudi 15. člen v delu, ki se nanaša na zadolževanje občine »Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina za proračun leta 2021 lahko zadolži do višine 10.400.000 evrov za izgradnjo Osnovne šole Frana Albrehta in posredni uporabniki občinskega proračuna in javno podjetje, katerega soustanoviteljica je občina, se v letu 2021 ne smejo zadolževati in ne smejo izdajati poroštev. Družba Velika planina, d. o. o. se v letu 2021 lahko zadolži do višine 400.000 evrov za rekonstrukcijo ceste Kranjski Rak – Rakove Ravni. Hkrati želi občinska uprava proračun uskladiti z že izvedenimi prerazporeditvami in s spremembami nekaterih drugih prihodkovnih in odhodkovnih postavk ponovno zagotoviti ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki. Skupni načrtovani prejemki znašajo 38.353.555 evrov (Občina Kamnik 38.076.217 evrov in krajevne skupnosti 277.338 evrov), prenos sredstev iz leta 2020 znaša 3.854.481 evrov (Občina Kamnik 3.466.923 in krajevne skupnosti 387.588), izdatki pa so ocenjeni v višini 42.208.036 evrov (Občina Kamnik 41.543.140 evrov in krajevne skupnosti 664.896 evrov).«

Članice in člani Občinskega sveta Občine Kamnik so v nadaljevanju seje v prvi obravnavi sprejeli Predlog Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2022, kjer skupni načrtovani prihodki znašajo 28.343.019 evrov (Občina Kamnik 28.078.200 evrov in krajevne skupnosti 264.819 evrov), prenos sredstev iz leta 2021 v leto 2022 je ocenjen v višini 1.160.820 evrov (za Občino Kamnik 800.000 evrov in za krajevne skupnosti 360.820 evrov), odhodki za leto 2022 pa so ocenjeni v višini 29.503.839 evrov (Občina Kamnik 28.878.200 evrov in krajevne skupnosti 625.639 evrov). 

Sledila pa je še obravnava in sprejem Predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2023 – prva obravnava, kjer skupni načrtovani prihodki znašajo 26.770.649 evrov (Občina Kamnik 26.505.830 evrov in krajevne skupnosti 264.819 evrov), prenos sredstev iz leta 2022 v leto 2023 je ocenjen v višini 1.160.820 evrov (za Občino Kamnik 800.000 evrov in za krajevne skupnosti 360.820 evrov), odhodki za leto 2023 pa so ocenjeni v višini 27.931.469 evrov (Občina Kamnik 27.305.830 evrov in krajevne skupnosti 625.639 evrov).

Točko Predlog Strategije za mlade v občini Kamnik 2022–2026 sta v prvi obravnavi predstavila višja svetovalka za družbene dejavnosti Liljana Juhart Mastikosa in podžupan Aleksander Uršič, ki sta med drugim dejala, da se je Občina Kamnik z Mladinskim svetom Kamnik, Mladinskim centrom Kotlovnica, Centrom za socialno delo Osrednja Slovenija – vzhod, enota Kamnik, ter ostalimi deležniki, ki delujejo na področju mladih, dogovorila o skupni pripravi lokalne strategije za mlade, ki bo za čas naslednjih štirih let (2022–2026) strukturirano vsebinsko začrtala delovanje Občine na področju mladine ter še poudarila, da je novost, ki jo prinaša Strategija, Komisija za mladinski program.

Kot zadnja točka je sledil še sprejem Sklepa o opustitvi javnega dobra.

Oglasno sporočilo