TeDni(K) Občine Kamnik (15.11.2021)

0
973

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Sanacija mostu na lokalni cesti Volčji Potok – Rudnik pri Radomljah

Gradnja mostu na lokalni cesti Volčji Potok – Rudnik pri Radomljah se nadaljuje. Izvajalec zaključuje prvo etapo utrditve brežin struge nad in pod mostom, in sicer skladno s projektno dokumentacijo.

Dela bodo zaključena v mesecu novembruObvoz poteka po vzporednih cestah, za kar se vsem občankam in občanom se zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje prometne signalizacije.

Rekonstrukcija cestnih odsekov

V preteklem tednu so se nadaljevala dela na cestah v Stolnik, na Brezje nad Kamnikom, Kostanj, Češnjice in Okrog pri Motniku.

Začela so se izvajati tudi dela v Gabrovnici in v Cirkušah v Tuhinju. V tem tednu pa pričakujemo tudi začetek del na Palovški cesti.

Izgradnja pločnika v Volčjem Potoku

V Volčjem Potoku se nadaljuje izgradnja zadnjih 50 metrov od predvidenih 400 metrov pločnika.

Poleg dograditve pločnika je potrebno dograditi tudi novo cestno grbino in namestiti javno razsvetljavo.

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik 

Dela, povezana z izgradnjo nove šole, se nadaljujejo. Drevesa in grmovje so odstranjeni, v tem tednu se bo pričela rušitev povezovalnega hodnika med osnovno šolo in športno dvorano.

S strani naročnika in nadzora je bila potrjena rešitev ureditve začasne dovozne ceste.

Energetska sanacija Doma kulture Kamnik

Na objektu Doma kulture Kamnik se intenzivno nadaljujejo dela na ovoju stavbe. Toplotni izolacijski sloj je že izveden, ob ugodnih vremenskih  razmerah pa se bo v prihodnjih dneh začelo z nanašanjem zaključnega sloja fasade. Tudi kamnita obloga tako imenovanega cokla in vgradnja okenskih polic je v večji meri že izvedena. Dela v notranjosti so po večini zaključena, tako, da uporabniki – najemniki lahko že nemoteno uporabljajo svoje prostore.

V preteklem tednu je bila priključena na omrežje tudi sončna elektrarna, ki je nameščena na strehi objekta in bo proizvajala elektriko za potrebe objekta.

Obnova Plečnikove fasade na Glavnem trgu v Kamniku

Arhitekt Jože Plečnik je na kamniškem s svojimi deli nedvomno pustil bogato zapuščino, ki jo morda včasih premalo cenimo. Eno od pomembnejših njegovih del v Kamniku je tudi oblikovanje fasade in loggie na objektu Maistrova 2, ki na eni strani oblikuje osrednji mestni trg, na drugi strani (z drugačnim oblikovanjem) pa dopolnjuje niz fasad ob Maistrovi ulici.

Občina Kamnik vsako leto na osnovi javnega razpisa nameni del proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih objektov za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva na objektih, ki so pod posebnim spomeniško – varstvenim režimom. Z enim izmed takšnih objektov so lastniki sodelovali na letošnjem razpisu.

Obnova Plečnikove fasade je bila  zahtevna, saj je bilo potrebno vse posege izvajati v skladu s smernicami in pogoji spomeniško varstvene stroke ( ZVKD – OE Kranj). V začetku leta so bili tako pridobljeni kulturno varstveni pogoji, v začetku jeseni pa je izvajalec začel z deli. Sprva so restavratorji izvedli sondiranja, nato so bili določeni materiali in barve ter tehnike za obnovo fasade. Dela je ves čas nadzirala pristojna konservatorka.

V interesu Občine Kamnik je, da se stavbe v mestnem jedru v čim večji meri obnavljajo, predvsem pa naj bi se k obnovi pristopalo bolj sistematično, enotno in strokovno.

Strategija razvoja predšolske vzgoje v občini Kamnik

Pričeli smo s pripravo analize stanja na področju predšolske vzgoje in varstva v občini Kamnik. Na podlagi ogledov enot vrtcev bo pripravljena analiza stanja predšolske vzgoje na območju občine, kjer bodo zajeti objekti, v katerih se izvaja predšolska vzgoja. Popisano bo obstoječe stanje vrtcev, potrebna investicijsko-vzdrževalna dela, preverjena skladnost objektov z aktualno zakonodajo. Končna analiza bo skupaj z vsemi drugimi podatki in pregledom stanja predstavljala podlago za končni strateški dokument, ki bo služil kot osnova za nadaljnjo organizacijo predšolske vzgoje v občini.

Razpis Fundacije za šport

Občina Kamnik bo na letošnjem razpisu Fundacije za šport kandidirala za nepovratna sredstva s projektom »preureditev obstoječega nogometnega igrišča Virtus v Šmarci v igrišče z umetno travo«, s čimer želimo izboljšati pogoje treniranja in igranja tekem skozi celo leto več kot 200 članom Nogometnega kluba Kamnik.

Hkrati bo na omenjeno Fundacijo oddana tudi prijava za preureditev igrišča Vrhpolje.

Obnova sanitarij v Mekinjskem samostanu

Obnova sanitarij za obiskovalce v Mekinjskem samostanu se nadaljuje.

Dela potekajo v skladu s terminskim planom, zaključena pa bodo predvidoma v začetku meseca decembra.

Slovenska kultura na zemljevidu Evrope

V petek, 12. novembra 2021, smo se udeležili spletnega dogodka, organiziranega s strani predstavnikov Evropske komisije – predstavitev Kulturnih draguljev (Cultural gems), ki so predstavili platformo Evropske unije, na katero bo predstavljena slovenska kultura in omogočena promocijo preko kanalov Evropske komisije.

Promocija se bo odvila v sklopu predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. Kulture ne predstavljajo le muzeji, gledališča, umetniške galerije in drugi prostori. Kultura je tudi dediščina s spomeniki, zgodovinskimi in verskimi znamenitostmi, poleg tega pa je tudi živa; z neformalnimi kulturnimi prostori, kraji, srečanji, kjer se izvaja umetniško ustvarjanje in kraji, kjer se predvaja glasba, uprizoritvena umetnost,… Glede na to, da je Kamnik velik »kulturni dragulj« in je prav, da se ga promovira tudi širše, izven meja, se bo iz tega razloga tudi za Kamnik pripravila predstavitev, ki bo omogočila promocijo na omenjeni Cultural gems – platformi Evropske unije.

Boksarska revija in 5. kolo slovenske boksarske lige v Kamniku

Boksarska revija in 5. kolo slovenske boksarske lige v KamnikuVčeraj, v nedeljo, 14. novembra 2021, se je v večnamenski dvorani Osnovne šole Toma Brejca odvijala boksarska revija in 5. kolo slovenske boksarske lige. V Kamniku smo si lahko tako po več kot 30 letih ogledali tovrstni dogodek, ki ga je, v sodelovanju z Boksarsko zvezo Slovenije, organiziral Boksarski klub Hayat Kamnik. Zbranim sta se ob tej priložnosti pridružila župan Matej Slapar in podžupan Aleksander Uršič skupaj s predsednikom Boksarskega kluba Hayat Kamnik Boštjanom Veinhandlom in predsednikom Boksarske zveze Slovenije Robertom Reharjem.

Prijavljenih je bilo 40 tekmovalcev, med njimi tudi trije kamniški tekmovalci, in sicer Žan Predalič, Stepan Kholodov in Haya Veinhandl Obaid.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo na podlagi 11. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) Občina Kamnik objavili Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok ter okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja K6 Utok.

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje K6 Utok (v nadaljevanju SD ZN K6 Utok). Nanaša se na uskladitev funkcije v delu območja, ki se je spremenila v pretežno stanovanjsko.

Zazidalno območje obsega na vzhodnem delu obstoječo stanovanjsko zazidavo (vzhodno enoto A), v osrednjem delu Knafličev prehod in na zahodu odprt prostor ter stavbo Konfekcije – v območju bivšega kompleksa tovarne usnja Utok Kamnik. Na območju se predvideva izgradnja pretežno stanovanjskega programa z možnostjo umeščanja dopolnilnih družbenih dejavnosti (zahodna enota B). SD ZN K6 Utok se nanašajo le na manjši del območja, ki zajema naslednje parcelne številke, vse katastrska občina 1911 Kamnik: 196/1, 198/4, 198/5, 199/1, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6, 1425/7, 1425/9, 1425/10, 1425/11, 1425/12, 1425/13, 1425/19. Območje obsega površino v izmeri 3.767 m².

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 22. novembra 2021 do vključno 24. decembra 2021.Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 8. decembra 2021, s pričetkom ob 14. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani Občine Kamnik.

Oddelek za razvoj in investicije

Združenje Kamniško – Savinjske Alpe

V torek, 9. novembra 2021, je na Jezerskem potekalo srečanje predstavnikov slovenskega in avstrijskega dela območja Kamniško – Savinjskih Alp (KSA). Z avstrijske strani sta se srečanja udeležila Gerald Hartman (Geopark Karavanke) in dr. Štefan Merkač (Društvo Eco-cultur-contact), s slovenske strani pa Vido Kregar in dr. Rajko Slapnik (oba Jamarski klub Kamnik), Marko Slapnik (Zavod Poseben dan), Uroš Brankovič (Zavod za trajnostni razvoj podeželja Kranj) in Barbara Strajnar (Občina Kamnik).

Izvajanje projekta Mreža vodnih poti je povezalo strokovnjake na obeh straneh meje in jih spodbudilo k povezovanju na različnih področjih. Območje Kamniško-Savinjskih Alp delijo občinske meje in državna meja. Geografsko pa gre za enotno območje, ki se sooča s podobnimi izzivi, ne glede na to s katere strani meje ga pogledamo. Govora je bilo o sodelovanju na področju ohranjanja narave, voda, skupnem načrtovanju trajnostne mobilnosti in tudi o sodelovanju na področju turizma.

V neposredni bližini je tudi uspešen primer Geoparka Karavanke, ki je del Evropske in Globalne mreže geoparkov pod okriljem organizacije Unesco. Povezovanje obeh območjih, Geoparka Karavanke in Kamniško-Savinjskih Alp pomeni nove razvojne priložnosti na širšem alpskem prostoru. Sklenjen je bil dogovor, da se prouči in oblikuje vsebine, kjer bi bilo sodelovanje koristno in smiselno. Za te vsebine bomo v prihodnje skupaj kandidirali na različne evropske programe za pridobitev evropskih sredstev.

Podpis pogodbe za gradnjo regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana

V četrtek, 11. novembra 2021, je v samostanu Mekinje potekal podpis pogodbe za gradnjo regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana med občinami in izbranim izvajalcem za gradnjo. Podpisa pogodbe so se udeležili župan Matej Slapar, podžupan Mestne občine Ljubljana Aleš Čerin, župan občine Mengeš Franc Jerič, župan občine Trzin Peter Ložar in direktor družbe KPL, d. o. o. Radenko Ćubić.

S podpisom pogodbe bo izvajalec pristopil k izgradnji več kot 13 km dolge regionalne kolesarske povezave, od tega bo kar 6,5 km novozgrajene oziroma rekonstruirane.

Projekt je financiran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije.

Zaključevanje aktivnosti prve faze projekta Samostan – mesto srečevanj

S koncem leta se vztrajno bližamo tudi zaključku aktivnosti prve faze projekta Samostan – mesto srečevanj, s katerimi smo si od maja dalje skupaj s partnerjema – Javni zavod za kulturo Kamnik ter Vrt zdravilnih rastlin, d. o. o. prizadevali poskrbeti, da bo bogata zgodovina samostana Mekinje na sodoben in zanimiv način predstavljena domačinom in turistom, zaokrožila pa jo bo lastna blagovna znamka Doroteja, ki bo združevala lokalne zeliščarske in rokodelske izdelke.

Projektne aktivnosti Občine Kamnik so v prvi fazi obsegale pripravo in izvedbo stalne muzejske razstave o nekdanjih prebivalkah samostana, zlasti oblikovanje razstave, priprava in urejanje besedil za razstavne panoje, prevod besedil, snemanje in interpretacija besedil, oblikovanje svetlobe, izdelava pohištvenih elementov in nakup multimedijskih naprav ter koordinacija dela celotnega projektnega partnerstva. Omenjene aktivnosti sta dopolnila zasaditev samostanskega zeliščnega vrta in mentoriranje o zeliščarstvu.

V novem letu sledijo projektne aktivnosti, namenjene povezovanju lokalnih zeliščarjev in drugih ponudnikov v znamko Doroteja, vzpostavitev samostanske info točke in trgovine z izdelki blagovne znamke ter podporne vsebine v obliki tematskih delavnic, namenjenih ranljivim ciljnim skupinam, in vzpostavitev Dorotejine šole. Izdana bo tudi informativna zloženka.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

Javna naročila

V sredo, 10. novembra 2021, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Izvedba globoke raziskovalne vrtine na lokaciji Iverje za potrebe vodooskrbe občine Kamnik«. Razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila je objavljena na spletni strani pod rubriko Razpisi (dostopna na zgornji povezavi).

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do srede, 24. 11. 2021, do 9. ure.

Oglasno sporočilo